Рефераты по экономике организации

Амортизация основных фондов

27 Марта 2012, курсовая работа

В процессе эксплуатации основные производственные фонды изнашиваются. В результате этого происходит утрата потребительских свойств и части стоимости основных производственных фондов.Различают два вида износа основных фондов -физический и моральный.
Под физическим износом понимают постепенную утрату основными фондами своей потребительской стоимости в процессе их функционирования. Физический износ основных фондов зависит от: качества основных фондов; особенностей технологического процесса; качества ухода за основными фондами и их обслуживания; квалификации рабочих и их отношения к основным фондам.

Амортизация основных фондов и формы их воспроизводства

05 Марта 2013, курсовая работа

Линейный способ явно затягивает процесс начисления амортизации и не позволяет быстро возместить основную часть затрат, понесенных при покупке основного средства. На основе материала данной работы можно сделать вывод о том, что такое амортизация и ее норма, какие методы используются для начисления амортизации, а также узнать методику расчета амортизационных отчислений.

Амортизация основных фондов: методы амортизации, расчет амортизационных отчислений различными методами

14 Января 2011, курсовая работа

В данной курсовой работе я рассматриваю разные методы начисления амортизации, их преимущества и недостатки. Для того чтобы начислить амортизационные отчисления необходимо оценить средства, на которые будут производиться начисления, выбрать метод, наиболее подходящий для каждого конкретного случая. Метод амортизации должен обеспечить распределение стоимости актива на систематической основе и отражать способ, которым экономическая выгода от данного актива потребляется предприятием. Поэтому в курсовой работе в первой главе я определяю что такое основные средства, привожу несколько их классификаций, во второй рассматриваю методы оценки основных средств. Далее я перехожу непосредственно к самому определению амортизации основных средств и методам ее начисления. Для каждой методики начисления амортизации приводятся конкретные примеры.

Аналіз безробіття в Україні

04 Февраля 2013, курсовая работа

Ринкова система являє собою сукупність взаємозв'язаних ринків, які охоплюють різноманітні сфери людської діяльності. Ці ринки взаємодіють між собою на основі цін, що формуються на них під впливом попиту і пропозиції, конкуренції тощо. Ринкові ціни є тією інформацією, що дає змогу постачальникам і споживачам ресурсів приймати необхідні економічні рішення та погоджувати їх.

Аналіз виробничої потужності підприємства

14 Марта 2012, курсовая работа

За умов ринкової економіки господарчим суб'єктом надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів,вибору способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємства виходять із власних ресурсних можливостей з врахуванням широкого спектру факторів,які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу.Економічний аналіз обов'язково повинен передувати прийняттю науково обґрунтованих рішень на бухгалтерському рівні управління.

Аналіз кредитної діяльності банку

24 Февраля 2013, курсовая работа

У структурі активних операцій традиційно найбільшу питому вагу мають кредитні операції. Це пов'язано з об'єктивною властивістю капіталу спрямовуватися у сфери, де найвища норма прибутку. Саме аналіз кредитних операцій банку з погляду ступеня ризику, забезпеченості та дохідності лежить в основі аналізу якості активів, що, у свою чергу, є важливим напрямом рейтингової оцінки діяльності банку. Позикові операції являють собою один із найефективніших, тобто прибуткових способів розміщення ресурсів банку. Водночас кредитні операції — це найбільш ризикований вид операцій банку. Кредитні операції формують його кредитний портфель.

Аналіз стану організації праці і проектування індивідуальних трудових процесів столяра

19 Февраля 2013, курсовая работа

Праця є найважливішою сферою життєдіяльності людини та провідним чинником матеріального і духовного виробництва, основою економіки загалом. Всі аспекти економічної діяльності так чи інакше пов'язані з працею, інтересами людей, їх взаємовідносинами, тому без глибоких знань у сфері праці та соціально-трудових відносин неможливо в сучасних умовах успішно вирішувати проблеми в будь-якій галузі діяльності, на всіх рівнях структури суспільства.

Аналіз стратегічного управління підприємством ват “Хорльський молокозавод”

04 Апреля 2011, дипломная работа

Метою дипломної роботи є:
- висвітлення актуальних теоретичних і практичних питань стратегічного управління підприємством;
- оцінка виробничо-господарської діяльності ВАТ “Хорльський молокозавод” та аналіз ефективності методів стратегічного управління підприємством;
- обґрунтування основних шляхів підвищення ефективності використання методів стратегічного управління підприємством ВАТ “Хорльський молокозавод”.
У відповідності до поставленої мети, визначено основні завдання даного дослідження, а саме:
1. Розкрити сутність стратегічного управління підприємством;
2. Оцінити слабкі і сильні сторони організації у сфері виробництва, трудових ресурсів, фінансів, маркетингу;
3. Визначити можливості та загрози у внутрішньому та зовнішньому середовищі;
4. Проаналізувати процес реалізації стратегії за допомогою видів стратегій.

Аналіз сучасного світового ринку праці

20 Января 2012, дипломная работа

Метою дослідження є обґрунтування нових концептуальних основ розвитку міждержавного обміну робочою силою та становлення світового ринку праці і розробка на цій основі науково-методичних і практичних рекомендацій, спрямованих на забезпечення ефективної інтеграції України до міжнародного ринку праці.

Аналіз трудової та соціально-трудової сфери ПП «Наталі-Фарм»

08 Июня 2011, курсовая работа

Задачами роботи є встановлення позитивних і негативних сторін діяльності підприємства за допомогою аналізу фактичних даних за І та ІІ квартали поточного року, запропонування варіантів вирішення проблем та негативних сторін діяльності, знаходження найкращого варіанту та прогнозування позитивних змін, які відбудуться внаслідок впровадження найкращого варіанту.

Аналіз фінансової звітності підприємства

25 Февраля 2013, курсовая работа

Мета роботи — аналіз форм фінансової звітності і визначення показників, які характеризують діяльність підприємства, використовуючи дані звітних форм.

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі КП «Аква

23 Апреля 2012, курсовая работа

ЗРозв’язання сучасних проблем розвитку України справедливо пов’язують з переходом до ринкової економіки і обранням курсу до європейського співтовариства, але проблема ускладнюється тим, що у світі не існує історичних аналогів такого швидкого переходу, таких стартових умов виходу з адміністративно-командної системи, а тому досить складно визначити єдино правильний шлях і обґрунтувати всі аспекти нового економічного мислення, тим більше, що так відчувається дефіцит економічних знань та ідей.

Анали внутренней и внешней среды предприятия

26 Ноября 2011, курсовая работа

В менеждменте под предпринимательской средой понимается наличие условий и факторов, которые воздействуют на функционирование фирмы и требуют принятия управленческих решений, направленных на их устранение, либо на приспособление к ним. Среду любой организации принято рассматривать, как состоящую из двух сфер: внутреннюю и внешнюю. Внешняя среда, в свою очередь, подразделяется на микросреду (или рабочую, или непосредственное окружение, или среду косвенного воздействия) и макросреду (или общую, или непосредственное деловое окружение, или среду прямого воздействия).

Под внутренней средой понимается хозяйственный организм фирмы, включающий управленческий механизм, направленный на оптимизацию научно-технической и производственно-сбытовой деятельности фирмы. Когда речь идет о внутренней среде фирмы, имеется в виду глобальная структура фирмы, охватывающая все производственные предприятия фирмы, финансовые, страховые, транспортные и другие подразделения, входящие в фирму, независимо от их местоположения и сферы деятельности.

Под внешней средой понимают все условия и факторы, возникающие в окружающей среде, независимо от деятельности конкретной фирмы, но оказывающие или могущие оказать воздействие на ее функционирование и поэтому требующие принятия управленческих решений.

Однако набор этих факторов и оценка их воздействия на хозяйственную деятельность различны у каждой фирмы. Обычно предприятие в процессе управления само определяет, какие факторы и в какой степени могут воздействовать на результаты его деятельности в настоящий период и в будущей перспективе. Выводы проводимых исследований или текущих событий сопровождаются разработкой конкретных средств и методов для принятия соответствующих управленческих решений. Причем, прежде всего, выявляются и учитываются факторы внешней среды, оказывающие воздействие на состояние внутренней среды фирмы. Макроокружение создает общие условия существования организации во внешней среде. В этой части анализа рассматриваются политико-правовые, технико-экономические, социокультурные, экологические и подобные факторы.

Анализ и формирование организационных структур

03 Октября 2011, реферат

Научно обоснрванное формирование организационных структур управления – актуальная задача современного этапа адаптации хозяйствующих субъектов к рыночной экономике. В новых условиях необходимо широко использовать принципы и методы проектирования организации управления на основе системного подхода.

Анализ результатов финансово-экономической деятельности ОДО «Поволжский свет»

06 Января 2011, курсовая работа

В курсовом проекте описывается рынок, на котором реализуется продукция, основные составляющие микросреды и факторы макросреды, оказывающие наибольшее влияние на спрос. Обосновывается выбор организационно-правовой формы, раскрываются ее особенности, достоинства и недостатки.
Экономический анализ в работе проводится на основе финансовых документов предприятия за 2008 и 2009 г.г. с использованием методов сравнения и ключевых индикаторов.

Анализ себестоимости продукции

19 Февраля 2012, курсовая работа

Большую роль в этом должно сыграть стастическое изучение деятельности предприятий, основными задачами которого являются:
Осуществление систематического контроля за выполнением плана снижения себестоимости продукции;
Значение влияния факторов на изменение ее уровня;
Выявление резервов снижения себестоимости продукции
Оценка деятельности предприятия по использованию возможностей снижения себестоимости продукции и разработка мероприятий, направленных на освоение выявленных резервов.

Анализ амортизационной политики предприятия и поиск путей ее совершенствования

19 Мая 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы – анализ амортизационной политики предприятия и поиск путей ее совершенствования.

Объектом исследования является ЧНИУП «Институт цифрового телевидения Горизонт». Предмет исследования – амортизационная политика предприятия.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

раскрыть сущность амортизационных отчислений и амортизационной политики;
проанализировать формирование и использование амортизационного фонда ЧНИУП «Институт цифрового телевидения Горизонт»;
предложить пути совершенствования амортизационной политики ЧНИУП «Институт цифрового телевидения Горизонт».

Анализ баланса и оценка финансового состояния ООО «УК"Тейковский ХБК"

16 Февраля 2012, дипломная работа

Актуальность данной темы заключается в том, что при помощи баланса можно рассчитать такие показатели как финансовое состояние, коэффициенты платежеспособности, деловой активности и так далее, что немаловажно современных условиях.
Цель исследования заключается в проведении анализа финансовых показателей по данным статей баланса и поиск путей улучшения финансового состояния исследуемого предприятия.

Анализ безубыточности на предприятии

03 Декабря 2010, курсовая работа

Анализ прибыли и рентабельности предприятия позволяет выявить большое число тенденций развития, призван указать руководству предприятия пути дальнейшего успешного развития, указывает на ошибки в хозяйственной деятельности, а также выявить резервы роста прибыли, что в конечном счете позволяет предприятию более успешно осуществлять свою деятельность.

Анализ валового дохода и пути его увеличения

09 Августа 2011, курсовая работа

Целью написания курсовой работы является изучение теоретических основ повышения эффективности деятельности предприятии общественного питания, анализ валового дохода и пути его увеличения на примере ООО «Лилия». Достижение поставленной цели курсовой работы определило необходимость решения следующих задач:

Исследование валового дохода, его значения, источников, методов планирования;
Характеристика кафе «Лилия» по основным технико-экономическим показателям, анализ состава и динамики доходов
Изучить направления оптимизации доходов в ООО «Лилия»

Анализ влияния метода начисления амортизации на результаты деятельности предприятия

03 Апреля 2011, лабораторная работа

Цель лабораторной работы: закрепление знаний по теме «Основные производственные фонды».
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- закрепить навыки расчета амортизационных отчислений,
- изучить функции Microsoft Excel для расчета амортизационных отчислений, развить навыки работы с электронными таблицами Excel,
- провести анализ влияния метода начисления амортизации на прибыль предприятия.

Анализ внеоборотных активов

28 Апреля 2012, курсовая работа

Основные фонды – это совокупность производственных, материально-вещественных ценностей, которые действуют в процессе производства в течение длительного периода времени, сохраняя при этом на протяжении всего периода натурально-вещественную форму, и переносят их стоимость на продукцию по частям по мере износа в виде амортизационных отчислений.

Анализ внешней среды предприятия

03 Октября 2011, курсовая работа

В данной работе рассматривается внутренняя и внешняя среда организации на примере Тюменского хлебокомбината

Анализ выполнения производственной программы и оборота столовой

11 Марта 2012, курсовая работа

Конкуренция – неотъемленная составная часть рыночной среды, развитой рынок немыслим без конкуренции. Конкуренция - главный двигатель рыночной экономики. У посетителей возникает возможность выбора. Основной задачей каждого предприятия является повышение качества производимой продукции и предоставляемых услуг. Успешная деятельность предприятия (фирмы) должна обеспечиваться производством продукции и услуг, которые:
- Отвечают четко определенным потребностям
- Удовлетворяют требованиям потребителям

Анализ движения денежных средств на предприятии

25 Февраля 2013, курсовая работа

Основной целью данной работы является разработка рекомендаций по совершенствованию эффективности использования денежных средств. Задачами работы являются:
определение понятия и функций денежных средств, именно - информационное обеспечение анализа денежных средств на предприятии, назначение и структура отчета о движении денежных средств, методика анализа отчетности по денежным средствам;
проведение анализа динамики, состава и структуры денежных средств ООО «Челны-Бройлер;
влияние денежных средств на финансовое состояние предприятия;

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Производственная компания «Бежицкий сталелитейных завод»

24 Марта 2012, отчет по практике

В структуре оборотных активов большей части предприятий России преобладает доля дебиторской задолженности, а краткосрочные обязательства зачастую полностью состоят из кредиторской задолженности. Таким образом, актуально решение вопросов анализа дебиторской и кредиторской задолженности, а также приведения в действие эффективных механизмов оптимизации этих показателей.

Анализ деловой активности предприятия

12 Марта 2012, контрольная работа

Оценка деловой активности на качественном уровне может быть получена в результате сравнения деятельности данного предприятия и родственных по сфере приложения капитала предприятий. Такими качественными (т.е. неформализуемыми) критериями являются: широта рынков сбыта продукции; наличие продукции, поставляемой на экспорт; репутация предприятия, выражающаяся, в частности, в известности клиентов, пользующихся услугами предприятия; и др.

Анализ деловой активности предприятия в условиях маркетинговой ориентации

18 Декабря 2012, курсовая работа

Цель данной работы – исследовать состояние предприятия ОАО «Уссурийский бальзам», выявить основные проблемы финансовой деятельности и дать рекомендации по управлению финансами.
Исходя из поставленной цели, можно сформулировать задачи:
 провести предварительный обзор баланса;
 выявить “больных” статей баланса;
 провести оценку ликвидности баланса;

Анализ денежных расходов на предприятии

14 Декабря 2010, курсовая работа

Целью этой работы является рассмотрение методов расчета себестоимости, а также как запланировать себестоимость и снизить издержки которые включаются в себестоимость.
Для достижения данной цели, необходимо решить ряд взаимосвязанных задач:
- дать характеристику денежным расходам организаций, а также описать текущие затраты в общей системе денежных расходов;
- Оценить эффективность денежных расходов и текущих затрат на конкретном предприятии;
- выявить основные направления оптимизации денежных расходов на исследуемом предприятии.
Объектом работы – выступает ЗАО «Итэк», а предметом – денежные расходы предприятий.

Анализ деятельности гостиницы «Стадион Шахтер»

14 Июня 2012, отчет по практике

Четкого определения, что такое малая гостиница или мини-отель, сегодня нет. Это одна из задач, которую еще предстоит решить официальным лицам. Но количество самих мини-отелей растет с каждым годом.