Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі селянського (фермерського) господарства «Шанс»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2013 в 13:38, курсовая работа

Описание

Метою роботи є отримання практичних та підтвердження теоретичних навичок, щодо ефективного управління фінансовими результатами діяльності підприємства, та визначення резервів збільшення прибутку підприємства.
Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання:
вивчити показники, що визначають фінансовий стан підприємства та фінансові результати;
визначити складові фінансової звітності підприємства та методику її формування;
провести аналіз фінансової звітності;
визначити шляхи покращення фінансового стану та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………...
4
1. Аналітична характеристика СФГ «Шанс»……….…………………………
6
1.1. Загальна організаційно-економічна характеристика СФГ «Шанс»…...
6
1.2. Характеристика галузі діяльності СФГ «Шанс»…….………………….
11
2. Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності СФГ «Шанс»…………..………………………………………………………………….
14
2.1. Аналіз майна та джерел коштів СФГ «Шанс»….………………...……
14
2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності СФГ «Шанс»…...…………
36
2.3. Шляхи вдосконалення фінансового стану та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності СФГ «Шанс» …………….……………
44
Висновки…………………………………………….……………………………...
47
Список використаних джерел…….……………………

Работа состоит из  1 файл

Моя курсова.docx

— 241.57 Кб (Скачать документ)

Продовження таблиці 2.2

1

2

3

4

5

6

1.4.

Інший додатковий капітал

87,50

0,00

-87,50

0,00

- у % до власного  капіталу 

8,17

0,00

-8,17

-

- у % до вартості  майна 

6,49

0,00

-6,49

-

1.5.

Резервний капітал

10,00

10,00

0,00

100,00

- у  % до власного  капіталу 

0,93

0,96

+0,03

-

- у % до вартості  майна 

0,74

0,66

-0,08

-

1.6.

Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток)

68,90

65,10

-3,80

94,48

- у  % до власного капіталу 

6,43

6,26

-0,17

-

- у % до вартості майна 

5,11

4,32

-0,80

-

2.

Довгострокові зобов’язання, всього

29,60

0,00

-29,60

0,00

- у % до вартості  майна 

2,20

0,00

-2,20

0,00

в т.ч.:

       

2.1.

Довгострокові кредити банків

29,60

0,00

-29,60

0,00

- у % до довгострокових  зобов’язань

100,00

-

-

-

- у % до вартості майна 

2,20

0,00

-2,20

-

3.

Поточні зобов'язання, всього

246,70

468,50

+221,80

189,91

- у % до вартості  майна 

18,31

31,07

+12,76

-

в т.ч.:

       

3.1.

Короткострокові кредити банків

150,00

124,50

-25,50

83,00

- у % до поточних зобов’язань 

60,80

26,57

-34,23

-

- у % до вартості  майна 

11,13

8,26

-2,88

-

3.2.

Поточна заборгованість за довгостроковими  зобов’язаннями

3,80

0,00

-3,80

0,00

- у % до поточних  зобов’язань 

1,54

0,00

-1,54

-

- у % до вартості  майна 

0,28

0,00

-0,28

-

3.3.

Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги

83,10

333,30

+250,20

401,08

- у % до поточних  зобов’язань 

33,68

71,14

+37,46

-

- у % до вартості  майна 

6,17

22,10

+15,94

-

3.4.

Поточні зобов'язання за розрахунками, всього

9,80

10,70

+0,90

109,18

- у % до поточних  зобов’язань 

3,97

2,28

-1,69

-

- у % до вартості  майна 

0,73

0,71

-0,02

-

4.

Вартість майна, всього

1347,30

1507,90

160,60

111,92


 

Для наочності аналізу  джерел коштів підприємства на рисунках 2.4-2.6 графічно зобразимо структуру  та динаміку його джерел коштів (пасивів).

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.4. Структура  джерел коштів селянського (фермерського)

господарства  «Шанс» за 2011 рік

 

 

 

Рис.2.5. Структура  джерел коштів селянського (фермерського)

господарства  «Шанс» за 2012 рік

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Динаміка джерел  коштів селянського (фермерського)

господарства  «Шанс» за 2011-2012 роки

 

За результатами проведених розрахунків в таблиці 2.2 можна  зробити висновок, що спостерігається  зменшення величини власного капіталу на 31,6 тис.грн. (на 2,95%). Така зміна відбулася  за рахунок зменшення:

    • Пайового капіталу на 376,2 тис.грн.;
    • Іншого додаткового капіталу на 87,5 тис.грн.;
    • Нерозподіленого прибутку на 3,8 тис.грн. – 5,52%.

Зменшення вартості пайового капіталу повинно занепокоїти керівництво  господарства, оскільки це тривожний  сигнал, що свідчити про зниження господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Поточні зобов’язання підприємства у 2012 р. порівняно з 2011 р. зросли на 221,8 тис.грн. (на 89,91%), що є негативним для  підприємства. Такий вплив насамперед продиктований збільшенням кредиторської  заборгованості за товари, роботи, послуги  на 301,08%, тобто на 250,2 тис.грн. Незначний вплив на зростання вартості ПЗ також чинить незначне збільшення ПЗ за розрахунками, яке становить 9,18% - 900 грн.

Щодо структури, то основним джерелом формування майна підприємства є власний капітал, - його частка в структурі джерел коштів є найбільшою і на кінець періоду становить 68,93% (рис.2.5), але існує тенденція до його зменшення, адже темп росту становить 97,05%. Зниження показника власного капіталу та його частки в структурі пасивів оцінюється негативно, адже це свідчить про зниження фінансової незалежності від інвесторів та кредиторів. Якщо детально розглянути структуру власного капіталу, то його основою є додатковий вкладений капітал, і займає найбільшу питому вагу, що становить 41,87% власного капіталу.

Розмір статутного капіталу збільшився на 0,34% (1,7 тис.грн.), але зменшилася його питома вага відносно загальної  суми джерел майна з 36,62% до 32,83%.

Розмір резервного капіталу не змінився, але відбулося зменшення  його питомої ваги у власних джерелах.

Питома вага поточних зобов’язань  протягом періоду зросла на 12,76% і  на кінець 2012р. у загальній вартості майна досягла 31,07%.

Отже, можна говорити про  зниження фінансової незалежності та фінансової стійкості господарства, оскільки темп росту поточних зобов’язань перевищує темп росту власних коштів, але власні джерела коштів перевищують джерела залучених коштів, що є позитивним.

Одним з етапів аналізу  фінансового стану підприємства є оцінка його ліквідності. Ліквідність – здатність підприємства перетворювати свої активи в грошові кошти для покриття грошових зобов’язань. Від рівня ліквідності підприємства залежить платоспроможність. Разом з тим ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, та і перспективний [4].

Недостатня ліквідність, як правило, означає, що підприємство невзмозі скористатися новими вигідними комерційними можливостями. Більш значна нестача ліквідності свідчить, що підприємство не може оплатити свої поточні борги та зобов’язання. Це може призвести до інтенсивного продажу довгострокових вкладень та активів, а в найгіршому випадку – до неплатоспроможності та банкрутства.

Для власників підприємства недостатня ліквідність може означати зменшення прибутковості, втрату контролю та часткову або повну втрату капіталу. Для кредиторів недостатня ліквідність  у боржника може свідчити про затримку у сплаті відсотків та основної суми боргу.

Ось чому аналізу ліквідності надається важливе значення. Якщо підприємство не може погасити свої поточні зобов’язання в міру того, як наступає строк їх оплати, його подальше існування ставиться під сумнів.

Аналіз ліквідності балансу  полягає у порівнянні засобів за активом, згрупованих за рівнем їх ліквідності і розташовані в порядку зменшення ліквідності із зобов’язаннями за пасивом, згрупованими за строками їх погашення і розташованими в порядку збільшення строків [5].

Залежно від рівня ліквідності  активи підприємства поділяються на наступні групи (табл.2.3).

Таблиця 2.3

Групування активів  підприємства

Групи

Умовне

позначення

Сума

рядків

балансу

Характеристика

1

2

3

4

Високоліквідні

А1

р.220 -р.240

Грошові кошти  і поточні фінансові інвестиції

Швидколіквідні

А2

р. 150-р.210

Дебіторська заборгованість, яка буде погашена за умовами договорів

Повільноліквідні

А3

р. 100-р.140, р.250, р.270

Запаси (сировина й матеріали, незавершене виробництво  тощо) та інші оборотні активи (зокрема, дебіторська заборгованість, строк  сплати якої минув), витрати майбутніх  періодів


Продовження таблиці 2.3

1

2

3

4

Важколіквідні

А4

р. 080,

р.275

Активи, що передбачено  використовувати більше одного року (або операційного циклу, якщо він  перевищує рік), необоротні активи та групи вибуття


 

Високоліквідними і найбільш мобільними активами підприємства є  грошові кошти у касі та на рахунках в банку, тому що вони в будь який час можуть бути використані для  здійснення всіх господарських операцій, тобто вони мають абсолютну ліквідність. Менш ліквідними є кошти в дебіторській заборгованості, адже немає впевненості  в строках їх надходження. Наступними активами за рівнем ліквідності є  товари, готова продукція і виробничі  запаси, які можна продати або  використати в погашення заборгованості. Необоротні активи підприємства, як правило, не передбачено реалізовувати або  ліквідувати, тому, що за умов їх реалізації зменшуються обсяги господарської  діяльності. Відповідно такі активи відносяться  до четвертої групи – важколіквідні активи [6].

Групування зобов’язань  підприємства за строками їх погашення  наведено в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Групування зобов’язань  підприємства

 

Групи

Умовне

позначення

Сума

рядків

балансу

 

Характеристика

1

2

3

4

Найбільш термінові

П1

р. 530-

р. 610

Поточні зобов'язання за розрахунками

Короткострокові

П2

р. 500-

р. 520

Короткострокові кредити та позикові кошти

Довгострокові

П3

р. 480

Довгострокові зобов'язання

Постійні

П4

р.  380,

р. 430,

р. 630

Зобов'язання перед  власниками з формування власного капіталу


 

Найбільш термінові – це поточні зобов’язання підприємства перед постачальником, державою і працівниками, оплата яких визначається моментом виникнення заборгованості за наслідками здійснення господарських операцій. Поточні зобов’язання визначаються строком погашення одержаних позикових коштів за період менше одного року. Довгострокові зобов’язання визначаються терміном погашення позикових коштів за період більше одного року.

Постійні зобов’язання –  це зобов’язання перед власниками суб’єкта господарювання в частині  формування власного капіталу, які  виникають за власними бажаннями  окремих власників або при  ліквідації підприємства.

Для визначення ліквідності  балансу необхідно порівняти  підсумки наведених груп активів  і зобов’язань.

Баланс підприємства вважають абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні співвідношення:


                       А1 ³ П1;


                      А2 ³ П2;                                                        (2.1)

                      А3 ³ П3;

                      А4 £ П4.

Якщо одна або кілька умов порушуються, ліквідність відрізняється  від абсолютної.

Проведемо аналіз ліквідності  балансу селянського (фермерського) господарства «Шанс» (табл.2.5).

Таблиця 2.5

Аналіз ліквідності  балансу селянського

(фермерського) господарства  «Шанс» за 2011-2012 роки

тис.грн.

Активи

2011 рік

2012 рік

Пасиви

2011 рік

2012 рік

Платіжний надлишок (+) або нестача (-)

На

кінець 2011 року

На

кінець 2012 року

1

2

3

4

5

6

7

8

Високоліквідні

8,9

2,0

Найбільш термінові

92,9

344,0

-84,0

-342,0

Швидколіквідні

162,1

86,2

Короткострокові

153,8

124,5

+8,3

-38,3

Повільноліквідні

482,1

657,0

Довгострокові

29,6

-

+452,5

+657,0

Важколіквідні

694,2

762,7

Постійні

1071,0

1039,4

-376,8

-276,7

Баланс

1347,3

1507,9

Баланс

1347,3

1507,9

-

-

Информация о работе Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі селянського (фермерського) господарства «Шанс»