Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі селянського (фермерського) господарства «Шанс»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2013 в 13:38, курсовая работа

Описание

Метою роботи є отримання практичних та підтвердження теоретичних навичок, щодо ефективного управління фінансовими результатами діяльності підприємства, та визначення резервів збільшення прибутку підприємства.
Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання:
вивчити показники, що визначають фінансовий стан підприємства та фінансові результати;
визначити складові фінансової звітності підприємства та методику її формування;
провести аналіз фінансової звітності;
визначити шляхи покращення фінансового стану та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………...
4
1. Аналітична характеристика СФГ «Шанс»……….…………………………
6
1.1. Загальна організаційно-економічна характеристика СФГ «Шанс»…...
6
1.2. Характеристика галузі діяльності СФГ «Шанс»…….………………….
11
2. Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності СФГ «Шанс»…………..………………………………………………………………….
14
2.1. Аналіз майна та джерел коштів СФГ «Шанс»….………………...……
14
2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності СФГ «Шанс»…...…………
36
2.3. Шляхи вдосконалення фінансового стану та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності СФГ «Шанс» …………….……………
44
Висновки…………………………………………….……………………………...
47
Список використаних джерел…….……………………

Работа состоит из  1 файл

Моя курсова.docx

— 241.57 Кб (Скачать документ)

Бухгалтер з механізації  забезпечує:

  • Ведення обліку основних засобів, запасів, випуску готової продукції;
  • Ведення обліку заробітної плати, складання звітності;
  • Ведення обліку розрахункових і касових операцій;
  • Оформлення первинних документів та складання фінансової звітності;
  • Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

В таблиці 1.1 наведемо основні техніко-економічні показники діяльності підприємства. Джерелом інформації під час аналізу є фінансова та статистична звітність господарства за останні два роки, з 2011 по 2012 рік, зокрема:

ф. №1 «Баланс»;

ф. №2 «Звіт про фінансові  результати»;

ф. № 1-ПВ «Звіт з праці».

Для проведення аналізу діяльності СФГ «Шанс» необхідно використати  наступні показники:

1) Продуктивність праці знаходиться відношенням чистого доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт послуг (ЧД) на середньоспискову чисельність працівників ( ):

                                            , тис. грн./чол.                                        (1.1)

2) Середньорічна заробітна плата обчислюється як відношення фонду оплати праці (ФОП) на середньоспискову чисельність працівників ( ):

                                           , тис. грн./чол.                                       (1.2)

3) Коефіцієнт співвідношення росту продуктивності праці та середньорічної заробітної плати знаходиться діленням темпу росту продуктивності праці ( ) на темп росту середньорічної заробітної плати ( ):

                                          

, тис. грн./чол.                                        (1.3)

Позитивним є  значення цього коефіцієнта більше 1.

4) Фондовіддача основних засобів обчислюється діленням обсягу виготовленої продукції (Овп) на середньорічну вартість основних засобів ( ) та характеризує ефективність їх використання:

                                            , грн./грн.                                                  (1.4)

Позитивною є  динаміка до зростання фондовіддачі.

5) Питомі витрати на 1 грн. обчислюються як відношення суми загальних витрат (ЗВ) до обсягу виготовленої продукції (Овп):

                                           , грн./грн.                                               (1.5)

Таблиця 1.1

Основні техніко-економічні показники діяльності селянського

(фермерського) господарства  «Шанс» за 2011-2012 роки

№ з/п

Показники

2011 рік

2012 рік

Відхилення

За

сумою, +/-

Тр.,

%

1

2

3

4

5

6

1.

Середньооблікова  чисельність працюючих, осіб

18

21

+3

116,67

2.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.

929,5

1115,8

+186,3

120,04

3.

Дохід (виручка) від  реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

1115,4

1339,0

+223,6

120,05

4.

Продуктивність  праці, тис. грн./особу

51,6

53,1

+1,5

102,89

5.

Фонд оплати праці, тис. грн.

280,1

327,8

+47,7

117,03

6.

Середньорічна заробітна  плата 1 працюючого, тис.грн./особу

15,56

15,61

+0,05

100,31

7.

Коефіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності праці  та середньорічної заробітної плати

х

1,03

8.

Вартість майна  підприємства, тис. грн.

1347,3

1507,9

+160,6

111,92

9.

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

644,8

645,0

+0,2

100,03

10.

Фондовіддача  основних засобів, грн./грн.

1,73

2,08

+0,35

120,01

11.

Операційні витрати, тис. грн.

952,1

1277,7

+325,6

134,20

12.

Питомі  витрати  на  1  грн. обсягу, грн./грн.

0,85

0,95

+0,10

111,79


Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

5

6

13.

Дебіторська заборгованість, тис.грн.

150,7

68,7

-82,0

45,59

14.

Кредиторська  заборгованість, тис.грн.

83,1

333,3

+250,2

401,08

15.

Чистий прибуток (збиток), тис.грн.

68,9

65,1

-3,8

94,48


 

Як видно з таблиці. 1.1  середньооблікова чисельність  працюючих на підприємстві у звітному році порівняно з минулим зросла на 3 особи, що може говорити про те, що підприємство, розширює свою діяльність.

У 2012 році порівняно з 2011 виручка від реалізації продукції  зросла на 223,6 тис.грн. (20,05%) і становила 1339 тис.грн., що оцінюється позитивно  і свідчить про досить швидкі темпи  збільшення обсягів продажу, покращення ділової активності підприємства.

Також спостерігається тенденція  до збільшення продуктивності праці, оскільки у 2012 році порівняно з 2011, відбулось її збільшення на 1,5 тис.грн./особу, що у відсотках складає 2,89%. На таке зростання вплинуло збільшення виручки від реалізації на 20,04%. Успішну діяльність підприємства також можна пояснити покращенням умов праці та трудової дисципліни, наявністю матеріального заохочення працюючих та стимулювання праці з боку керівництва.

У 2012 році спостерігаємо збільшення фонду оплати праці на 47,7 тис.грн, тобто на 17,03%. Слід звернути увагу і на те, що середньорічний рівень заробітної плати у 2012 році збільшився на 500 грн./особу (0,31%) і становить 15,61 тис.грн/особу, що безумовно є позитивним явищем.

Коефіцієнт співвідношення темпів росту продуктивності праці  і середньої зарплати становить 1,03, що більше 1 і говорить про позитивні тенденції для підприємства, так як продуктивність праці зростає швидшими темпами, ніж середня заробітна плата. На 1 грн. заробітної плати у 2012 році одним працівником виробляється більше продукції, ніж у попередньому році, стимулювання праці підвищенням плати за неї дає бажаний результат, що оцінюється позитивно.

Варто зауважити, що у 2012 році спостерігається збільшення вартості майна підприємства на 160,6 тис.грн. (11,92%) і становить 1507,9  тис.грн.

Середньорічна вартість основних засобів у 2012 році порівняно з 2011 роком зросла на 200 грн. Також зросла фондовіддача на 0,35 грн./грн.. (20,01%), що є позитивним явищем і свідчить про більш ефективне використання основних засобів.

У звітному році величина операційних  витрат зросла на 325,6 тис. грн. або 34,2%. Питомі витрати на 1 грн. зросли на 11,79% і становлять у 2012 році 0,95 грн./грн. Для підприємства таке явище є негативним і свідчить про зменшення прибутків підприємства. Таким чином на кінець 2012 року в порівнянні з 2011 роком чистий прибуток підприємства зменшився на 3,8 тис.грн.

У звітному році порівняно  з минулим на підприємстві відбулося  зменшення дебіторської заборгованості на 82 тис.грн. (54,41%), та збільшення величини кредиторської заборгованості на 250,2 тис.грн. (301,08%), що оцінюється негативно.

 

 

 

1.2. Характеристика  галузі діяльності СФГ «Шанс»

 

Сільське господарство – галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.

Воно включає дві взаємопов'язані  великі галузі – рослинництво (його ще називають землеробством) і тваринництво. Рослинництво і тваринництво, в свою чергу, поділяються на менші галузі, підгалузі, виробництва.

Роль сільського господарства в економіці країни або регіону  показує її структуру і рівень розвитку. Як показник ролі сільського господарства в економіці застосовують частку зайнятого в сільському господарстві економічно активного населення, а  також питому вагу сільського господарства в структурі ВВП. Ці показники  достатньо високі в більшості  країн що розвиваються, де в сільському господарстві зайнято більше половини ЕАН (Економічно Активного Населення). Сільське господарство в таких країнах  йде по екстенсивному шляху розвитку, тобто збільшення продукції досягається  розширенням посівних площ, збільшенням  поголів'я ВРХ, збільшення числа  зайнятого населення у сільському господарстві. У таких країнах, економіки  яких відносяться до типу аграрних, низькі показники механізації, хімізації, меліорації і ін.

Як галузь господарства сільське господарство має такі основні особливості:

  1. Економічний процес відтворення переплітається з природним процесом зростання і розвитку живих організмів, що розвиваються на основі біологічних законів.
  2. Циклічний процес природного зростання і розвитку рослин і тварин зумовив сезонність сільськогосподарської праці.
  3. На відміну від промисловості технологічний процес в сільському господарстві тісно пов'язаний з природою, де земля виступає в ролі головного засобу виробництва.

Для забезпечення життя більшості  населення планети сільське господарство залишається найважливішою галуззю  народного господарства. Сільське господарство, крім того, є важливою сировинною базою  для харчової та легкої промисловості.

Жодна галузь народного господарства не залежить так від природно-кліматичних  умов, як сільське господарство. Це зумовлено  насамперед використанням землі  як специфічного засобу виробництва, її родючістю, місцем розташуванням.

Сільськогосподарська  продукція - сільськогосподарські харчові продукти тваринного і рослинного походження, що призначені для споживання людиною у сирому або переробленому стані як інгредієнти для їжі.

На рис. 1.2 зобразимо виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах по регіонах України.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах

по  регіонах України (приріст/зменшення  у % до відповідного періоду)

 

До складу агропромислового комплексу Рівненської області  входять 340 приватних сільськогосподарських  формувань, у тому числі - 4 державних  сільськогосподарських підприємства. Крім того, функціонує 558 фермерських  господарств і понад 200 тис. особистих  селянських господарств.

Сільське господарство області  становить майже чверть її валового внутрішнього продукту, забезпечує сировиною  переробну промисловість, створюючи основу експортного потенціалу.

Рівненщина має значний  виробничий потенціал. Пріоритетними  напрямами розвитку аграрного сектору  економіки області є виробництво  зерна, цукрових буряків, картоплі, овочів, молока та м'яса.

Станом на 1 травня 2011 р. в  області всі категорії господарств  утримують 253,5 тис. голів великої  рогатої худоби, 352,2 тис. голів свиней, 4282,8 тис. голів птиці [9].

Незважаючи на те, що сьогодні підприємство досягло певних результатів  у сфері виробництва молока, тенденції  змін на ринку України вимагають  подальшого зростання продуктивності та приведення якості вимог до міжнародних  стандартів, що можливе шляхом впровадження нових технологій.

Природно-кліматичні умови  сприятливі для вирощування ряду сільськогосподарських культур. Насиченість  поголів'я худоби, наявність незайнятих тваринницьких приміщень роблять  Рівненщину як економічний регіон привабливою  для інвестування в агропромисловий комплекс. 
 В табл. 1.2 наведемо статистичні дані поголів’я худоби на 1 січня по Рівненській області за 2000-2010 роки.

Информация о работе Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі селянського (фермерського) господарства «Шанс»