Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі селянського (фермерського) господарства «Шанс»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2013 в 13:38, курсовая работа

Описание

Метою роботи є отримання практичних та підтвердження теоретичних навичок, щодо ефективного управління фінансовими результатами діяльності підприємства, та визначення резервів збільшення прибутку підприємства.
Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання:
вивчити показники, що визначають фінансовий стан підприємства та фінансові результати;
визначити складові фінансової звітності підприємства та методику її формування;
провести аналіз фінансової звітності;
визначити шляхи покращення фінансового стану та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………...
4
1. Аналітична характеристика СФГ «Шанс»……….…………………………
6
1.1. Загальна організаційно-економічна характеристика СФГ «Шанс»…...
6
1.2. Характеристика галузі діяльності СФГ «Шанс»…….………………….
11
2. Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності СФГ «Шанс»…………..………………………………………………………………….
14
2.1. Аналіз майна та джерел коштів СФГ «Шанс»….………………...……
14
2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності СФГ «Шанс»…...…………
36
2.3. Шляхи вдосконалення фінансового стану та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності СФГ «Шанс» …………….……………
44
Висновки…………………………………………….……………………………...
47
Список використаних джерел…….……………………

Работа состоит из  1 файл

Моя курсова.docx

— 241.57 Кб (Скачать документ)

 

 

 

Таблиця 1.2

Поголів’я худоби на 1 січня по Рівненській області  за 2000-2010 роки

тис. голів

Роки

Поголів’я худоби на 1 січня

Велика рогата худоба

усього

у т.ч. корови

2000

382,3

208,9

2001

345,4

197,7

2002

355,6

201,6

2003

358,0

201,8

2004

302,5

181,8

2005

264,8

165,6

2006

261,8

158,1

2007

246,9

147,5

2008

221,4

137,4

2009

203,7

125,9

2010

190,9

121,0


 

З даної таблиці видно, що з кожним роком  поголів’я  худоби по Рівненській області зменшується, що оцінюється негативно. Таке зменшення  відбувається за рахунок зменшення  сільськогосподарських підприємств.

Основним поточним завданням  аграрної політики нині є зупинення  негативних процесів у цьому секторі  економіки та забезпечення умов для  нарощування виробництва сировини і продовольчих ресурсів. Для цього  потрібні: законодавче регулювання  розвитку всіх форм власності; корпоратизація майна спеціалізованих державних  сільськогосподарських підприємств, паювання й акціонування майна колективних  господарств; підтримка розвитку фермерських  господарств (кредит, техніка, матеріали, виділення фермерам сільськогосподарських  угідь, допомога у створенні різного роду об'єднань тощо); сприяння забезпеченню еквівалентності обміну з іншими галузями економіки; поступовий відхід від державної монополії у розподілі сільськогосподарської продукції, наявність відповідного державного замовлення на поставку найважливіших видів продукції й сировини; пріоритетна державна політика розвитку соціальної сфери на селі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО  СТАНУ ТА ФІНАНСОВИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СФГ «ШАНС»

 

Аналіз фінансового  стану – комплекс дій щодо вивчення й аналізу результатів фінансово-господарської діяльності організацій, підприємств, фірм з метою визначення ступеня ефективності використання основних фондів і оборотних коштів для реалізації програм (статутних завдань) організацій, установ, виявлення можливих недоліків, порушень, невикористаних резервів підвищення результативності діяльності.

Аналізу фінансового стану  підлягають основні статті балансу  та інші матеріали обліку та фінансової звітності. Вивчається раціональність формування й використання власних, запозичених та залучених коштів, відповідність сум власних оборотних  коштів потребам у них, обсяг формування та виконання плану одержання  прибутку. Виявляються причини недостатнього  залучення джерел надходження прибутків, наявність невикористаних оборотних  коштів та можливості їх мобілізації, наявність і рух запасів товарно-матеріальних цінностей, джерела їх утворення, ефективність використання кредиту і його матеріальне забезпечення.

 

 

 

 

2.1. Аналіз майна  та джерел коштів СФГ «Шанс»

 

Фінансовий стан підприємства характеризується показниками прибутковості  або рентабельності, фінансовою стійкістю та динамікою і структурою джерел фінансування, а також показниками платоспроможності або ліквідності.

В правильній оцінці фінансового  стану зацікавлені засновники підприємства, стратегічні інвестори, кредитори, а також державні органи. Кожен з них має свої інтереси, рівень реалізації яких залежить від фінансового стану підприємства.

Майно підприємства – це сукупність матеріальних і нематеріальних активів підприємства (будівлі, споруди, авторські права та інше) та грошові ресурси, а також юридичних відносин на основі договорів з підприємствами України та ведення зовнішньоекономічної діяльності.

Структура майна дає загальне уявлення про фінансовий стан підприємства. Вона показує частку кожного елемента в активах та співвідношення власних  і позикових коштів підприємства в пасивах [7].

Однак сама по собі структура  майна не визначає фінансового стану  підприємства. Аналіз структури майна  підприємства, її динаміки не дає відповіді на запитання, на скільки вигідно для інвестора вкладення коштів у певне підприємство, воно дає змогу оцінити стан активів і наявність коштів для погашення зобов’язань.

Кожне підприємство, враховуючи характер основних господарських операцій та особливості діяльності, вирішує питання про доцільність поділу активів на оборотні і необоротні.

До структури майна (активів) підприємства належать:

  • необоротні активи;
  • оборотні активи;
  • витрати майбутніх періодів;
  • необоротні активи та групи вибуття [2].

Підсумок за статтями балансу  свідчить про вартість всього майна, що є в розпорядженні підприємства.

Аналіз фінансового стану  доцільно почати з аналізу структури  і динаміки майна підприємства використовуючи дані  ф. № 1 «Баланс». Для проведення аналізу структури і динаміки активів підприємства розраховують абсолютні відхилення та темпи росту, розрахунок проведемо в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Аналіз структури  і динаміки майна селянського

(фермерського) господарства  «Шанс» за 2011-2012 роки

тис.грн.

№ з/п

Показники

2011 рік

2012 рік

Відхилення

За

сумою, 
+, -

Тр., 
%

1

2

3

4

5

6

1.

Необоротні активи, всього

694,20

762,70

+68,50

109,87

у % до вартості майна

51,53

50,58

-0,94

-

в т.ч.:

       

1.1.

Основні засоби

607,00

682,90

+75,90

112,50

- у % до необоротних  активів 

87,44

89,54

+2,10

-

- у % до вартості  майна 

45,05

45,29

+0,24

-

1.2.

Довгострокові біологічні активи

87,20

79,80

-7,40

91,51

- у % до необоротних  активів 

12,56

10,46

-2,10

-

- у % до вартості  майна 

6,47

5,29

-1,18

-

2.

Оборотні активи, всього

653,10

745,20

+92,10

114,10

- у % до вартості  майна 

48,47

49,42

+0,94

-

в т.ч.:

       

2.1.

Запаси, всього

482,10

657,00

+174,90

136,28

- у % до оборотних активів 

73,82

88,16

+14,35

-

- у % до вартості майна 

35,78

43,57

+7,79

-

2.2.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

150,70

68,70

-82,00

45,59

- у % до оборотних активів 

23,07

9,22

-13,86

-

- у % до вартості майна 

11,19

4,56

-6,63

-

2.3.

Дебіторська заборгованість за розрахунками, всього

4,30

0,00

-4,30

0,00

- у % до оборотних активів 

0,66

0,00

-0,66

-

- у % до вартості майна 

0,32

0,00

-0,32

-

2.4.

Інша  поточна дебіторська заборгованість

7,10

17,50

+10,40

246,48

- у % до оборотних активів 

1,09

2,35

+1,26

-

- у % до вартості майна 

0,53

1,16

+0,63

-


Продовження таблиці 2.1

1

2

3

4

5

6

2.5.

Грошові кошти та їх еквіваленти 

8,90

2,00

-6,90

22,47

- у % до оборотних активів 

1,36

0,27

-1,09

-

- у % до вартості майна 

0,66

0,13

-0,53

-

3.

Вартість майна, всього

1347,30

1507,90

+160,60

111,92


 

2.1. Динаміка майна  селянського (фермерського)

господарства  «Шанс» за 2011-2012 роки

 

Рис.2.2. Структура активів селянського (фермерського)

господарства  «Шанс» за 2011 рік

Рис.2.3. Структура активів селянського (фермерського)

господарства  «Шанс» за 2012 рік

 

За результатами розрахунків  наведених у таблиці 2.1 можна говорити про збільшення активів підприємства на 160,6 тис.грн., тобто на 11,92%, що зумовлено безпосередньо зростанням, як необоротних на 68,5 тис.грн. (9,87%), так і оборотних активів на 92,1 тис.грн. – 14,1%.

На збільшення загальної  вартості необоротних активів впливає  приріст основних засобів, величина яких зросла на 75,9 тис. грн. або 12,5 %, що може свідчити про розширення виробничого потенціалу підприємства. Негативний вплив на вартість необоротних активів чинить зменшення вартості довгострокових біологічних активів, що становить 7,4 тис.грн. або 8,49% (рис.2.1).

Щодо оборотних  активів, то на збільшення їх вартості впливає:

  • значне зростання залишків запасів на 174,9 тис. грн. або 36,28 %;
  • збільшення іншої поточної дебіторської заборгованості на 10,4 тис. грн. або 146,48 %.

На зменшення  вартості оборотних активів впливає:

  • зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 54,51%, тобто на 82 тис.грн.;
  • зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками на 4,3 тис.грн.;
  • зменшення грошових коштів на 6,9 тис.грн. – 77,53% (рис. 2.1).

Необхідно зауважити і  збільшення оборотних активів (ОА) над  необоротними, зокрема, темп приросту ОА становить – 14,1% (92,1 тис.грн.), що на 4,23% (23,6 тис.грн.) більше від необоротних. Це є досить позитивним, адже таке збільшення свідчить про зростання рівня ліквідності.

Якщо говорити про структуру  майна підприємства, то найбільшу  його питому вагу займають основні засоби, що становлять:

 • у 2011 році – 45,05 % від вартості всього майна;
 • у 2012 році – 45,29 % від вартості всього майна, про що свідчать дані таблиці 2.1 та рисунків 2.2 та 2.3.

Також досить значну часту  займають запаси, питома вага яких у  загальній вартості активів протягом періоду зросла на 7,79 в. п. і на кінець 2012 року становить 43,57% (табл. 2.1).

Дані рисунків 2.2 та 2.3 показують, що до складу майна СФГ «Шанс» входять:

  • Довгострокові біологічні активи питома вага яких зменшились 1,18 в. п. та становить 5,29%;
  • ДЗ за товари, роботи, послуги, що займає 11,19% - у 2011 році та 4,56% - у 2012;
  • Інша поточна ДЗ на кінець періоду зросла і у загальній вартості майна становить 1,16%;
  • Грошові кошти та їх еквіваленти, питома вага яких є найменшою і дорівнює 0,13%.

Отже, питома вага необоротних активів на кінець періоду зменшилась на 0,94%, а оборотних - на цей відсоток збільшилась, що говорить про те, що підприємство перерозподілило свої засоби таким чином, що зросла частка їх мобільної частини. Така структура активів свідчить про можливість зростання оборотності майна підприємства.

Поряд з аналізом структури  активів для оцінки фінансового  стану підприємства необхідним є  аналіз структури пасивів, тобто  джерела власних і позикових  коштів, вкладених в майно. Співвідношення цих джерел визначає перспективи  розвитку суб’єкта господарювання.

Дослідження структури та динаміки джерел формування коштів СФГ  «Шанс» наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Аналіз структури  та динаміки джерел коштів селянського

(фермерського) господарства  «Шанс» за 2011-2012 роки

тис.грн.

№ з/п

Показники

2011 рік

2012 рік

Відхилення

За сумою, 
+, -

Тр., 
%

1

2

3

4

5

6

1.

Власний капітал, всього

1071,00

1039,40

-31,60

97,05

- у  %  до  вартості  майна  

79,49

68,93

-10,56

-

в т.ч.:

       

1.1.

Статутний капітал

493,40

495,10

+1,70

100,34

- у  % до власного  капіталу 

46,07

47,63

+1,56

-

- у % до вартості  майна 

36,62

32,83

-3,79

-

1.2.

Пайовий капітал

376,20

0,00

-376,20

0,00

- у % до власного капіталу 

35,13

0,00

-35,13

-

- у % до вартості  майна 

27,92

0,00

-27,92

-

1.3.

Додатковий  вкладений капітал

35,00

469,20

+434,20

1340,57

- у % до власного  капіталу 

3,27

45,14

+41,87

-

- у % до вартості  майна 

2,60

31,12

+28,52

-

Информация о работе Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі селянського (фермерського) господарства «Шанс»