Рефераты по истории

«Русская правда» первый законодательный акт средневековой Руси

23 Апреля 2012, курсовая работа

Целью курсовой работы является комплексное исследование Русской правды, как первого законодательного акта средневековой Руси. Исходя из цели работы, поставлены следующие задачи:
- рассмотреть происхождение и состав Русской Правды;
- изучить содержание Русской Правды
- рассмотреть правовое положение населения, частный характер права в Русской Правде, имущественное и уголовное право,

«Смута» в начале XVII века в России

17 Февраля 2013, контрольная работа

Бурные события начала XVII в. в России получили название «Смутное время» или «Смута» - это был период всеобщего неповиновения, многочисленных крестьянских и казачьих волнений и восстаний, быстрой смены царей и политической ориентацией людей, а также период иностранной интервенции. Причины Смуты заключались в обострении социальных, сословных, династических и международных отношений в конце правления Ивана VI и при его преемниках.

«Смута» в России в начале XVII века, ее причины

08 Января 2012, контрольная работа

Русь после смерти Ивана Грозного, как после смерти всякого деспота, распрямилась, и вместо того, чтобы получить благословенное царствование, медленно втяги¬валась в водоворот безвластия. В то же время «Смута» — это время величай¬шего героизма, са¬мопожертвования, необоримой силы народного духа. Ты¬сячи русских людей, принад¬лежавших к разным сословиям, спасли страну от грозившей катастрофы, отстояли ее независимость и восстановили государ¬ственность.

«Третья волна» демократизации

06 Марта 2013, реферат

Цель данной работы - рассмотреть "третью волну" демократизации.
Исходя из поставленной цели, в работе рассмотрены следующие вопросы:
- "третья волна" демократизации;
- воздействие волн демократизации на Россию.

«Холодная война»: предпосылки, этапы, итоги

03 Марта 2013, контрольная работа

"Холодная война" – период в развитии международных отношений и внешней политики СССР, длившийся почти 40 лет после окончания второй мировой войны. Сутью "холодной войны" было политическое, военно-стратегическое и идеологическое противостояние стран капиталистической и так называемой социалистической системы.

«Холокост глазами ребенка»

21 Ноября 2012, научная работа

С начала Великой Отечественной Войны скоро пройдет уже 70 лет и память о том, от насколько страшной угрозы избавила весь мир победа Советского Союза, стала теряться. Появилось множество теорий о фальсификации холокоста, отрицающих преступления нацистского режима, свидетелем которых была Анна, что и отразилось в ее дневниках.

Європейська інтеграція та її сучасне значення

18 Апреля 2012, реферат

Ідея єдиної Європи займала думки європейських політиків вже тривалий час і лише у другій половині ХХ ст. вона найшла своє практичне втілення. Інтеграція не може бути породженням однієї політичної волі, для її розвитку необхідні певні передумови.

Іван Степанович Мазепа

09 Марта 2012, реферат

300 років минуло відтоді, як жив і діяв Іван Степанович Мазепа, гетьман України в 1687—1709 роках. За цей довгий час — цілих три століття, — що відділяє нас від тієї давньої доби, не вщухли пристрасті навколо його постаті, вчинків і долі. Сперечаються не лише фахові історики, а й пересічні громадяни.

Імунітет

02 Декабря 2010, реферат

Питання про виникнення імунітету є одне з найскладніших питань історії феодалізму в Західній Європі. Про походження його було багато теорій. Так, одні дослідники вважали, що імунітет є витвір державної влади, є надання державної влади. На думку інших, він був підтвердженням давно встановленої практики. Одні гадали, що право на імунітет є споконвічним правом великих землевласників і дружинників. Другі пов’язували походження імунітету зі споконвічним звільненням від общинних пут великого землеволодіння і вважали його наслідком виходу з общини.

Іслам-релігія,спосіб життя,стиль мислення

10 Марта 2012, реферат

Кожна релігія і віровчення мають свою неповторну історію виникнення та розвитку. Іслам не став винятком. Зародившись у VII столітті на благодатній землі Аравійського півострова, іслам - як релігія, поширився по світу і на даний момент обчислюється майже 1,5 мільярдами прихильників. Перш ніж стати однією зі світових релігій, іслам пройшов довгий шлях до визнання і шанування. Історія ісламу починається з моменту народження Мухаммеда, який згодом став великим пророком, що віщає релігійні істини, послані Аллахом.

Історія економіки та економічної думки

15 Марта 2012, шпаргалка

Історія економіки та економічної думки вивчає становлення та розвиток господарської сфери суспільства. Історія економіки у своїх дослідженнях спираєть­ся на низку фундаментальних положень, методологічних підхо­дів, що у своїй єдності утворюють наукову парадигму роз-ку сус-ва.. Від розуміння природи суспільства, причин і тен­денцій його історичного розвитку залежить і науковий аналіз його складової — господарської сфери.

Історія економіки та економічної думки

04 Ноября 2012, шпаргалка

Як складова суспільства, господарська сфера покликана забезпечити розв'язання однієї з ключових задач — створення матеріальних благ і послуг для забезпечення невпинно зростаючих потреб окремої людини і суспільства загалом. Ця функція охоплює існування відносно відокремленої структури суспільства — його господарства, що самостійно функціонує як цілісне утворення та підсистема суспільства. Остання також розглядається на засадах системного підходу, має власну структурну будову, кожний складник якої виконує відповідно відтворювальну інтеграційну, цільову та адаптивну функції.

Історія літакобудування

21 Ноября 2011, доклад

Покоривши повітряний простір за допомогою «апаратів вжчих за повітря», людство вступило в нову, для себе, епоху. Це вже була епоха високих швидкостей та переміщення на великі відстані. Почався новий виток розвитку сучасної цивілізації. Вагомий вклад в освоєння повітряної стихії внесли українські вчені.

Історія Почаївської Лаври

21 Февраля 2012, реферат

Оригінальних документів про початки існування монастиря на Почаївській горі немає. Все, що написане про перші сторіччя – це легенди. Але дослідники гадають, що легенди постали не лише на самих розповідях, але й мали у документовану підставу, коли брати до уваги характер тих описувань, що сягають трьох чи чотирьохсотлітньої давнини.

Історія створення Європейського Союзу

18 Февраля 2013, реферат

Економічні зв'язки між країнами світу існували завжди, але з поглибленням міжнародного поділу праці економічний взаємозв'язок держав стає все більш важливим чинником процесу відтворення, задоволення суспільних потреб та розвитку світового господарства. На сьогодні обсяг міжнародної зовнішньої торгівлі перевищує 11 трлн дол. — понад третину сумарного ВВП країн світу. Зумовлено це тим, що підвищення ефективності господарської діяльності, скорочення суспільних витрат потребують постійного поглиблення спеціалізації виробництва при забезпеченні певного рівня його концентрації. Внаслідок цих процесів відбувається становлення, розвиток та розширення міжнародного співробітництва, формується світове господарство як економічна єдність, поглиблюється інтегрованість країн.

Історія України і державотворення

03 Апреля 2013, реферат

Близько 604 тис. км2, 49,5 млн. мешканців – такого постає Україна перед нами. Протягом усього періоду свого існування вона знала і часи розквіту, і часи, коли свобода здобувалась кров’ю. Але, незважаючи на все, зараз, у ХХІ ст., у самому центрі Європи розвивається велика держава.
Уже 15 років Україна пишається своєю незалежністю. Мабуть настав час для того, що без пафосу сказати про те, як здобули ми цю незалежність, якою ціною дісталась вона українцям. Для цього потрібно ще раз пройти сторінками історії цей буремний шлях: від заснування Київської Русі аж до сьогодення.

Історія цивілізацій Арнольда Тойнбі

22 Сентября 2013, реферат

Звучать навіть слова про кінець історії людства. От, наприклад, як відреагував американський історик Френсіс Фукуяма на реформи в колишньому Радянському Союзі: “Можливо, що те, що ми спостерігаємо, це не просто кінець холодної війни або своєрідного періоду повоєнної історії, але кінець історії як такий: це означає кінцевий пункт ідеологічної еволюції людини і перетворення західної ліберальної демократії в універсальну, у кінцеву форму державного керування людства”.
Використовуючи економічні показники, політики й економісти ранжирують країни по ступені їх “прогресивності”, начисто відмітають такі невід'ємні характеристики людського буття як моральність, самобутність культури, або обумовлюючи їх економічним і політичним розвитком. По суті усе, що не вписується в “прокрустово ложе” менталітету середнього європейського (або американського) споживача, пояснюється “дикістю” народів 3-го світу, до яких, на жаль, не дійшло ще світло західної культури.

Історичні корені української національної символіки

07 Декабря 2011, реферат

Хочемо ми цього чи ні, інтерес до історії того скажімо, тризуба або жовто-блакитного прапора буде постійно поглиблюватися. відтак виникатимуть конфлікти навколо такого наболілого питання, як використання цієї символіки в повсякденному житті. І дивуватися цьому не слід, оскільки з часів культу особи Сталіна і застою наша наукова література пов'язувала походження тризуба і жовто-блакитного прапора в основному лише з буржуазно-націоналістичною Центральною радою та петлюрівською Директорією, тими кривавими подіями, які відбувалися тоді на українській землі

Історичні аспекти формування національної економіки

19 Марта 2012, контрольная работа

Специфіка розвитку національних економік з найдавніших часів визначалася особливостями викликів, з якими зустрічалися мешканці тих чи інших територій. А отже, першопочаткові умови їх формування залишали чіткий відбиток у розумінні місцевими дослідниками головних ознак національних економік. Так, у Стародавньому світі неможливим було забезпечити цивілізаційний розквіт без активного втручання держави.

Історична роль Богдана Хмельницького

21 Ноября 2012, контрольная работа

Відомо, що реалізація незрілих у надрах суспільства тенденцій розвитку не відбувається автоматично, сама собою, а потребує граничного напруження й колосальних зусиль з боку їх соціальних носіїв. І саме в переломні періоди історичного процесу різко зростає потреба в державних постатях великого масштабу, спроможних не лише відчувати напрям суспільного поступу, а й згуртувати передові сили суспільства та спрямувати їх на реалізацію поставленої мети. На щастя, на арені політичного життя XVII ст.. з’явилася справді титанічна постать діяча, котрому, за влучним виступом відомого історика В. Липинського, вперше після занепаду княжої Русі вдалося розрубати гордіїв вузол соціальних, економічних, культурних, цивілізаційних та політичних супротилежностей. Нею був Богдан Хмельницький. Його постать невід’ємна від найсвятіших прагнень українського народу до волі, щастя, справедливості. Саме з Богданом Хмельницьким пов’язане становлення Української держави, формування української нації.

А. Гитлер - путь к власти

27 Февраля 2013, дипломная работа

Для изучения личности Гитлера и его срасти к власти очень важен труд Э. Самойлова “Фюреры”, в котором даётся теоретическое объяснение самых страшных и загадочных событий фашизма в Германии, связанных с А. Гитлером и его психологии.
Работ, посвященных внутрипартийной борьбе или установлению режима личной власти Гитлера в Германии практически нет. Эти вопросы в той или иной степени затрагиваются исследования о фашизме в Германии или биографических работах об Адольфе Гитлере.
Разработке проблемы пути Гитлера к власти в НСДАП и Германии посвящена дипломная работа.

А. И. Герцен, создатель русского социализма

07 Декабря 2011, реферат

Наро́дничество — идеология интеллигенции в Российской империи в 1860—1910-х годах, ориентированная на «сближение» с народом в поиске своих корней, своего места в мире. Движение народничества было связано с ощущением интеллигенцией потери своей связи с народной мудростью, народной правдой. В советской историографии народничество считалось вторым, революционно-демократическим («разночинским») этапом революционного движения в России, пришедшим на смену «дворянскому» (декабристам) и предшествовавшим «пролетарскому» (марксистскому) этапу.

А.І. Герцен: історичний портрет

03 Февраля 2013, курсовая работа

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб на основі наявних джерел, документів, матеріалів, опублікованої статистики, наукового доробку вчених з’ясувати основні віхи життя та діяльності О.І. Герцена.
Виходячи з мети дослідник поставив перед собою наступні завдання:
– показати історичний портрет О.І. Герцена;
– охарактеризувати його філософські погляди;

А.В. Суворов

15 Декабря 2010, реферат

Военную службу начал в 13 лет рядовым лейб-гвардии Семёновского полка. Боевое крещение получил в период семилетней войны 1756-1763 гг. В русско-турецкой войне 1768-1774 гг. – сподвижник П. Румянцева. Прославился в русско-турецкой 1787-1791 гг. победами при Фокшанах и Рымнике, взятием Измаила. В 1799 г. возглавил Итальянский и Швейцарский походы. Выиграл более 60 сражений и боёв. Автор «Науки побеждать».

После взятия в 1790 г. Измаила, считавшегося ранее неприступным, Суворов приехал к Г. Потёмкину, и тот встретил его с распростёртыми объятьями. «Чем могу наградить тебя, Александр Васильевич?» – спросил он. Уважая Потёмкина, Суворов всё же ответил с самолюбием: «Кроме бога и матушки государыне, меня никто другой наградить не может». Но не менее самолюбив был и Потёмкин, фаворит императрицы, и Суворов не получил за Измаил звания фельдмаршала, ожидавшегося им, оставшись генерал-аншефом.

А́вгустовский путч

01 Мая 2012, реферат

События происходившие в России с 19-21 августа 1991 года.

Абай кунанбаев

18 Февраля 2013, лекция

Буддизм - [санскритше - buddha күнәдан арылған, әулие] - дүниежүзіне кеңінен таралған негізгі 3 діннің бірі. Б.з.б. V-VI Үндістанның бүгінгі Бихар штатында пайда болды. Буддизмнің негізін салушы Сиддхарта Гаутама деп есептеледі. Буддизм басқа ілім-танымдарды бойына оңай сіңірді және оның негізгі қағидасы жан иесіне жамандық жасамау болғандықтан, жер жүзіне соғыссыз тарады. Қазіргі кезде Буддизм дінін 1 млрдқа жуық адам үстанады.

Абай Кұнанбаев

10 Февраля 2013, реферат

Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904) — ақын, жазушы, қоғам қайраткері, қазіргі қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы, либералды білімді исламға таяна отырып, орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор.

Абай Құнанбаев

13 Марта 2012, реферат

Қазақ халқының ұлы ақыны Абай (Ибраһим) Құнанбаев қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы Шыңғыс тауының баурайындағы Қасқабұлақ деген жерде туған. Шыққан ортасы — ауқатты, тобықты руының белгілі ел билеушілері боллған. Әкесі Құнанбай кезінде болыс, аға сұлтандық қызметтер атқарған. Ал атасы Өскенбай, арғы атасы Ырғызбай — өз заманының атақты билері.

Абилхайр ханы узбек

04 Октября 2011, реферат

Әбілқайыр хандығы туралы жұмысты жаза отырып ең бастысы осы хандықтың Қазақ хандығының алдындағы хандық екендігіне мән беру керектігі айқын болды. Және оның территориясы мен басқа да мемлекеттік істерінің салалары Қазақ хандығын құру барысында үлгі етіп алынды. Бірақ ол хандықтың кемшіліктері де ескерілді деп ойлаймын. Әбілқайыр хандығының ғұмыры тым қысқа болды. Осы жұмыста оның неліктен ғұмырының қысқа болғандығын және сол кездегі мемлекет пен әкімшілік апаратын толық ашып көрсетуге тырысамын.

Аборигены Австралии и папуасы Новой Гвинеи

29 Марта 2012, реферат

Меланезия, или Чёрные острова, — это Новая Гвинея, Соломоновы острова,
Новые Гебриды, архипелаг Бисмарка, Новая Каледония, Фиджи, острова Санта -
Крус, Банкс и множество иных, более мелких клочков суши. Их коренное
население состоит из двух больших групп — меланезийцев и папуасов.
Меланезийцы живут на побережье Новой Гвинеи, а папуасы — во внутренних
частях других больших островов.