Рефераты по трудовому праву

Корпоративне право

07 Марта 2013, реферат

Ефективне управління потребує наявності у корпоративній структурі дієвої, незалежної наглядової ради та кваліфікованого виконавчого органу (менеджменту), раціонального і чіткого розподілу повноважень між ними, а також належної системи підзвітності та контролю.
Система корпоративного управління повинна створювати необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між наглядовою радою та виконавчим органом. Органи корпорації та їх посадові особи повинні діяти добросовісно та розумно в інтересах товариства.

Курс лекций по "Трудовому праву"

06 Июня 2011, курс лекций

Работа содержит курс лекций по дисциплине "Трудовое право".

Көлік экспедициясы

02 Декабря 2012, реферат

Тасымалдауды ұйымдастыру мен жүзеге асыру және оны басқа тұрғыдан да қамтамасыз етумен байланысты шарттық мiндеттемелер Қазақстан Республикасының, сондай-ақ басқа да мемлекеттердiң шарттық құқығының жеке бiр саласын құрайды.
Көлiк – бұл жоғары дәрежелi техногендiкпен, техникалық жабдықталумен, қоғам мен мемлекеттiң тiршiлiк әрекетiн қамтамасыз ету үшiн стратегиялық маңызбен сипатталатын салалардың бiрi. Сол себептi тасымалдау қатынастары дәстүрлi түрде көлiк құқығы аясында қарастырылады және ол техникалық сипаттағы нормалардың көптiгiмен сипатталады.

Лекции по "Трудовому праву"

15 Ноября 2011, курс лекций

При здійсненні відносин людей під час трудової діяльності між працівниками і власниками підприємств або уповноваженими ними органами можуть виникати й часто виникають різного роду непорозуміння. Здебільшого вони носять індивідуальний характер, для вирішення яких законодавством про працю передбачено певний порядок, що є досить відпрацьованим і сталим.

Лекции по охране труда

24 Декабря 2010, курс лекций

Курс лекций по дисциплине "Охрана труда" в сокращении

Лизинг заңы

23 Декабря 2011, лекция

1. Қаржы лизингi туралы заңдар Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заңның, Азаматтық кодекс пен Қазақстан Республикасының басқа да нормативтiк құқықтық актiлерiнiң нормаларынан тұрады.
2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта Қазақстан Республикасының қаржы лизингi туралы заңдарында көзделгеннен өзгеше ережелер белгiленген болса, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

Личное дело сотрудника

14 Февраля 2013, доклад

Личное дело представляет собой систематизированный комплекс необходимых персональных и исходных учетных документов, характеризующих трудовую деятельность работника на различных должностях в данной организации или на руководящих должностях в определенной отрасли хозяйства.

Законодательство предусматривает обязательное ведение личных дел только на государственных гражданских служащих.

Локальные нормативно-правовые акты

16 Января 2012, курсовая работа

Цель исследования – определение понятия, содержания, системы локальных нормативных правовых актов, их роли в установлении внутреннего трудового распорядка организации в рыночных условиях хозяйствования, места, которое они занимают в системе источников российского трудового права

Міграція робочої сили (юридичний аспект)

29 Января 2013, курсовая работа

Метою моєї роботи є дослідити саме те яким чином
регулюються проблеми міграції в Україні, яким чином повинні
працевлаштовуватись іноземці та особи без громадянства, як регулює
держава захист прав ті інтересів українців, які виїжджають за кордон
з метою працевлаштування, як захищаються їх права та інтереси в разі
порушення. Також одним із важливих питань роботи є дослідження
історичного розвитку міграційних процесів в Україні.

Міжнародна патентна класифікація

26 Февраля 2013, реферат

В умовах сучасного розвитку нашого суспільства чітко усвідомлюється той факт, що Україна зможе зайняти гідне місце серед економічно розвинених країн світу тільки завдяки розвитку наукомісткого вітчизняного виробництва, підвищення конкурентоспроможності продукції, товарів та послуг.
Стійкий розвиток вітчизняного виробництва неможливий без оперативного використання науково-технічної інформації, важливість якої усе більше визначається якісною стороною.

Міжнародно-правове регулювання праці

16 Ноября 2012, курсовая работа

Міжнародна правове регулювання праці — це встанов¬лена міжнародними договорами (актами) система стандартів щодо регулювання праці, яку держави, що приєдналися до відповідного міжнародного договору (ратифікували його), використовують в національному трудовому законодавстві. Суб'єктами міжнародно-правового регулювання праці є ООН та її спеціалізований орган — Міжнародна Організація Праці (МОП). Суб'єктами міжнародно-правового регулювання пра¬ці можуть бути різні об'єднання держав: Рада Європи, Євро¬пейський Союз, СНД.

Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству

17 Октября 2011, курсовая работа

Важливою умовою життєдіяльності людей є праця, яка завжди становила і становить вольову діяльність, спрямовану на створення матеріальних цінностей. Досвід створення матеріальних і духовних благ передається від покоління до покоління через укладені соціальні програми за допомогою науково-технічного прогресу. За весь час розвитку людства результат свідомої суспільної трудової діяльності з кожним поколінням ускладнювався але не втрачався.

Материальная ответственность

22 Декабря 2011, задача

Работа содержит 5 задач по "Материальной ответственности" и их решения

Материальная ответственность

01 Января 2012, реферат

В данной работе я попытаюсь рассмотреть виды материальной ответственности сторон трудового договора и порядок привлечения к ней.

Материальная ответственность

14 Апреля 2012, дипломная работа

Основу любого общества составляет трудовая деятельность людей. Труд является независимым от любых общественных форм и условий существования человека, а также составляет его вечную естественную необходимость.
Общественная организация труда, объединяющая материальные (объективные) и волевые (субъективные) отношения, с одной стороны, испытывает на себе влияние технических средств труда, а с другой - находится под воздействием различных форм общественного сознания (политики, морали, права, эстетики).

Материальная ответственность

30 Апреля 2012, дипломная работа

Целью работы является теоретико-правовой анализ проблемы материальной ответственности работника.
Задачи работы:
- дать понятие и выявить сущность материальной ответственности работника в трудовом праве;
- определить условия привлечения к материальной ответственности работника и обстоятельства, исключающие материальную ответственность;
- проанализировать понятие, размер и причины возникновения ущерба
- раскрыть порядок, сроки и условия взыскания ущерба.

Материальная ответственность сторон трудового договора

16 Мая 2012, курсовая работа

Согласно ст.37 Конституции Российской Федерации важнейшими правами и свободами человека и гражданина являются право каждого свободно распоряжаться своими способностями, выбирать род деятельности и профессию, а также право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, а так же на защиту от безработицы.
К одним из основных прав, гарантированных Конституцией России относятся охрана труда и здоровья людей, признание и защита равным образом частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.

Материальная ответственность сторон трудового договора

10 Апреля 2013, реферат

1.Материальная ответственность рабочих и служащих за ущерб, причиненный нанимателю – самостоятельный вид ответственности в трудовом законодательстве. Привлечение работников к дисциплинарной ответственности, административной ответственности, гражданско-правовой ответственности или уголовной ответственности не освобождает их от материальной ответственности за ущерб, причиненный нанимателю.

Материальная ответственность и ее виды

17 Февраля 2013, контрольная работа

Материальная ответственность - это юридическая обязанность работника возместить в установленных законом размере и порядке прямой действительный ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации его противоправными и виновными действиями (бездействием). Основанием привлечения работника к материальной ответственности является наличие прямого действительного ущерба. Под прямым действительным ущербом следует, в частности, понимать утрату, ухудшение или понижение ценности имущества, необходимость для предприятия, учреждения, организации произвести затраты на восстановление, приобретение имущества или иных ценностей либо произвести излишние выплаты

Материальная ответственность работника

04 Мая 2011, курсовая работа

Целью курсовой работы является исследование теоретических вопросов материальной ответственности работника, в случае причинения ущерба работодателю, а также практики применения соответствующих положений действующего трудового законодательства России.

Материальная ответственность работника

14 Сентября 2011, дипломная работа

Материальная ответственность является одной из важнейших категорий взаимоотношений работодателя и работника, причем в Трудовом кодексе РФ (далее - ТК РФ) закреплено понятие материальной ответственности и работодателя и работника (гл. 38 и 39)

Материальная ответственность работника

23 Мая 2012, дипломная работа

Целью написания выпускной квалификационной работы является анализ института материальной ответственности работников в трудовом праве РФ.
В связи с этим выделим следующие задачи, решаемые в работе:
раскрыть условия материальной ответственности работника;
исследовать обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника;
проанализировать отличие материальной ответственности в трудовом праве от имущественной (гражданско-правовой) ответственности;
рассмотреть ограниченную материальную ответственность;
изучить случаи полной материальной ответственности работника;
проанализировать вопросы о расчете размера ущерба и порядке его возмещения.

Материальная ответственность работника

02 Марта 2015, курсовая работа

Целью курсовой работы является исследование вопросов материальной ответственности работника. Исходя из поставленной цели, на решение выдвигаются следующие задачи:
1. Рассмотреть понятие и основания материальной ответственности работника.
2. Определить виды материальной ответственности работника.
3. Установить обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника.
4. Рассмотреть порядок определения и взыскания ущерба, причинённого работником.

Материальная ответственность работника за ущерб

25 Февраля 2013, реферат

1. Понятие материальной ответственности по трудовому праву, ее значение
Материальная ответственность по трудовому праву – это обязанность возмещения виновной стороной трудового договора нанесенного вреда (ущерба) другой стороне. В зависимости от того, кто кому нанес вред, различается: материальная ответственность работника за ущерб, причиненный производству его виновными действиями или бездействием, и материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику трудовым увечьем иным повреждением здоровья, а также нарушением его права на труд.

Материальная ответственность работника за ущерб, причинённый организации, её виды

20 Января 2012, курсовая работа

Целью данной работы является рассмотреть особенности материальной ответственности работника, за ущерб причиненный работодателю, а также виды данной ответственности.
Актуальность данной темы обоснована важностью самого вопроса об ответственности работника, за вред причиненный работодателю, поскольку работники являются самой многочисленной группой участников отношений, возникающих в сфере труда.

Материальная ответственность работника перед работодателем

29 Февраля 2012, курсовая работа

Цель моей работы – рассмотрение такого института трудового права как материальная ответственность, а именно категории материальная ответственность работодателя перед работником.
Для достижения поставленной цели необходимо:
дать определение понятию материальная ответственность;
выявить условия наступления материальной ответственности;

Материальная ответственность работодателя

27 Января 2013, курсовая работа

Целью данной работы является анализ особенностей материальной ответственности работодателя.
Задачи курсовой работы:
определить понятие и значение материальной ответственности;
раскрыть особенности материальной ответственности и показать различия с другими видами юридической ответственности;
исследовать порядок возмещения ущерба, причиненного работнику лишением возможности трудиться;
проанализировать особенности материальной ответственности работодателя за вред, причиненный работнику.

Материальная ответственность сторон трудового договора

13 Января 2012, дипломная работа

Целью исследования является углубленное изучение наиболее значимых и актуальных на сегодняшний день вопросов, связанных с понятием материальная ответственность сторон трудового договора.

Международная миграция рабочей силы

04 Апреля 2012, доклад

Сегодняшний мир – мир динамики и скорости. Чтобы в нем выжить, необходимо постоянно меняться вместе с ним и постоянно приобретать новые знания и умения. Более того, мало ими обладать. Ими надо уметь грамотно воспользоваться с тем, чтобы они принесли наибольшую выгоду их владельцу. Но и этого, как показывает практика, мало. Необходимо, и наиболее важно, найти такое место и время применения своих знаний, которое в максимальной мере удовлетворяло бы насущные потребности человека. И, если над временем, в котором мы живем, мы не властны, то место работы нам никто не запрещает поменять.

Международная организация труда

24 Января 2013, контрольная работа

Тяжелыми и неприемлемыми были условия труда и жизни трудящихся. Они подвергались жестокой эксплуатации, их социальная защита практически отсутствовала. Социальное развитие значительно отставало от экономического, что тормозило развитие общества.