Рефераты по уголовному праву

Іс-әрекеттің қылмыс екендігін жоятын мән-жайлар

01 Декабря 2011, курсовая работа

Әрбір азаматтың конститутциялық борышы- қоғамдық қатынастарды қылмыстық жолмен келтірілген зияннан қорғау.Осы міндетті жүзеге асыруда жеке адамға, қоғамға,мемлекетке қарсы бағытталған іс-әрекеттерді дер кезінде тыюдың, тойтарудың маңызы ерекше.Қоғамға қауіпті іс-әрекетті тойтаруда,оның зияндылығын тыюда, сол қауіпті төндірген адамға материялдық, моральдық және басқа да зиян келтіруі мүмкін. Мұндай әрекеттер формальдық жағынан алғанда Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінің жекелеген баптарында көрсетілген қылмыс құрамына жатуы мүмкін.Бірақ та бұл әрекеттер белгілі бір жағдайларда қылмыс болып табылмайды.

Автоматизированное рабочее место бухгалтера, на примере ОАО "БМЗ"

22 Марта 2012, курсовая работа

Для автоматизации экономической деятельности применялись все типы ЭВМ и все информационные технологии.
Первоначально на больших ЭВМ II поколения автоматизировалось решение отдельных экономических задач. Когда был накоплен опыт разрозненных проектов, стали создавать типовые программы для решения отдельных задач, получивших название типовых проектных решений. Эти программы писались на алгоритмических языках (Кобол, PL и др.). Работали эти программы чаще всего в пакетном режиме.

Адам кукугы

09 Февраля 2013, лекция

Адам дүниеге келген күннен бастап өзінің құқықтарына ие болары белгілі. Қазақстан Республикасы Конституциясында былай делінеді: «Адам құқығы мен бостандығы әркімге тумысынан бастап беріледі, абсолюттігі мен ажырамастығы мойындалады, заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуын анықтайды...».[1]
Құқық – адам бойына енгізілген өзіндік құндылық, құқық – бұл адам бостандығының өлшемдері. Бостандық – бұл өз құқықтарыңды жүзеге асыру мүмкіндігі. [2]
Адам құқығы шектеулі, ол ешқашан абсолютті бостандықта бола алмайды. Тек құқық қана әлсізді күштіден қорғауға бағытталған. Құқықтық мүшесі ретінде де , әлеуметтен тыс нәрсе ретінде де адамға және нақты бір мемлекеттік құрылыс мүшесі ретінде азаматқа да қатысты бола алады. Кез келген елдің кез келген азаматы адам, ал кез келген адам нақты бір мемлекеттің азаматы бола алмайды.

Адам өлтіру

05 Апреля 2013, курсовая работа

ҚР Конституциясының 1-бабына сай адам құқықтары мен бостандықтары, оның ар-намысы мен қадір-қасиеттері қоғамның және мемлекеттің жоғары құндылықтары ретінде бекітіліп, Қазақстанның өркениетті мемлекеттер қауымдастығына енуін айқындады. Жеке адамға қарсы қылмыстар мен күрестің құқықтық механизимдер тиімділігін арттыру мәселесі үнемі назар аударуды талап етеді. Жеке басты, оның құқықтары мен бостандықтарын қорғау ісіндегі мәнділік жеке басқа мейілінше қауіпті, қол сұғушылықтың жолын кесумен жазалауға арналған қылмыстық заңнаманы иеленеді.

Адам өміріне қарсы қылмыстар түсінігі,түрлері

12 Февраля 2012, реферат

Адам өлтіру қылмысы өмірге қарсы қылмыстардың ішіндеп ең ауыр түріне жатқызылғандықтан, оны ашу өте қиындыққа әкеліп соғады.
Қылмыскерлер әр түрлі айла-амалдарды, беттерін көрсетпеу, т.с.с.қылмысты жасыру үшін артына із қалдырмауларына тырысады, сол себептен қылмыстарды ашу өте қиын. Қылмыс жасаған кезде қылмыскер қылмысты ашық, айналадағылар көзінше, жабық, тығылып немесе жасырып, қылмыстық әрекеттер жасауы мүмкін(жасайды).

Адамды саудаға салу қылмысының жасалуы мен күресуінің шаралары. Адамды саудаға салудың криминалогиялық смпаттамасы

13 Декабря 2012, научная работа

Адамды өз еркінен тыс жұмыс істеуге мәжбүрлеу ісі «құлдық» деген терминмен ең алғаш рет ежелгі Египет, Вавилон, Үндістан, Қытай, Грекия, Рим және әлемнің басқа да аймақтарында пайда болған. Адамзат тарихында адам сату, оның еңбегін қанау фактілері өте жиі кездеседі. Сондай-ақ адамның еңбегін қанаумен қатар, жезөкшелікке салу да – ежелгі замандардан бері келе жатқан үйреншікті жағдайлардың бірі. Әйтсе де бұл иманы мен ар-ұятын жоғалтпай, салт-дәстүрге қатаң бағынып келген біздің халқымыз үшін тосын жайт болғаны сөзсіз.

Адвокатура во 2 половине XIX в

10 Марта 2012, курсовая работа

В истории России второй половины XIX в. период 60г. занимает особое место. Кризис внутренней политики самодержавия, развитие в условиях феодальной формации капиталистических производственных отношений и рост революционного движения в стране привели к отмене крепостного права, к судебной, земской и военной реформах. Буржуазные по своей сути, эти реформы оказали огромное влияние на всю общественно – политическую жизнь России.

Адвокаты, их права и обязанности

30 Января 2013, курсовая работа

Защита нужна для того, чтобы не допустить следственных и судебных ошибок особого рода: привлечения к уголовной ответственности, предания суду и осуждения невинного либо осуждения виновного по закону, предусматривающему ответственность за более тяжкое преступление, чем в действительности им совершенное или назначения чрезмерно сурового наказания, а также в других случаях.

Актуальные вопросы соучастия в уголовном праве

06 Мая 2012, курсовая работа

Рaссмотрим в дaнной курсовой рaботе более подробно aктуaльные вопросы соучaстия по уголовному зaконодaтельству.

Актуальные проблемы борьбы с коррупцией

06 Июня 2011, реферат

Уровень коррупции в нашей стране остается крайне высоким. Ежегодно только по официальной статистике возбуждаются более десяти тысяч уголовных дел в этой сфере. Но это просто вершина айсберга. Дело в том, что коррупция является не побочным явлением нашего российского общества, а основой основ существования власти и управленческого механизма, потому что основной ценностью для правящей элиты в современной России являются деньги.

Акты об амнистии и их применение

13 Декабря 2010, реферат

Амнистия (гр.-забвение, прощение) является смешанным видом освобождения: с помощью акта амнистии возможно применение любого вида освобождения как от ответственности, так и от наказания, и практически на любой стадии уголовного процесса. Так согласно ч.2 УК: “Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Лица, осуждённые за свершение преступлений, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята судимость”.

Алиментные обязательства членов семьи

23 Ноября 2012, контрольная работа

Целью и задачей настоящей курсовой работы является полное и всестороннее рассмотрение такого института семейного права как алиментные обязательства членов семьи.
Теоретическую, методологическую и информационную основу курсовой работы составляют труды Антокольской М.В., Пчелинцевой Л.М. и многих других авторов. Нормативной базой послужили законодательные акты Российской Федерации, отдельные подзаконные акты, как действующие, так и утратившие силу (Кодекс о браке и семье РСФСР).

Амнистия и помилование

20 Ноября 2011, курсовая работа

Современная уголовная политика российского государства, направленная на предупреждение и противодействие преступности, предусматривает дифференцированный подход к лицам, совершившим преступные деяния, используя как меры государственного принуждения (наказание), так и отказ от его применения в предусмотренных законом случаях (освобождение от уголовной ответственности, смягчение наказания).

Амнистия и помилование

10 Января 2012, контрольная работа

Целью данной работы является всестороннее рассмотрение вопроса амнистии и помилования
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
описать сущность освобождения от уголовного наказания;
рассмотреть виды освобождения от уголовного наказания;

Амнистия и помилование

02 Сентября 2012, курсовая работа

Право на досрочное освобождение - один из важнейших элементов правового положения осуждённого.

Амнистия и помилование как виды освобождения от уголовной ответственности в УК РФ

21 Декабря 2011, курсовая работа

Целью данной работы является выявление особенностей применения законодательства об амнистии и помилование в УК РФ.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- изучить историю возникновения законодательства об амнистии и помиловании в России
- исследовать юридическую природу амнистии и помилование и их место в структуре права
- изучить вопрос освобождения от уголовной ответственности – в правовой и социальной природе.

Амнистия, как института уголовного права

30 Апреля 2011, курсовая работа

Целью данной работы является изучение амнистии, как института уголовного права.

Цель работы обуславливает поставленные мной задачи:

рассмотреть правовую природу амнистии;
анализ актов об амнистии в Советском периоде;
анализ актов об амнистии в современной России.

Анализ судебной практики по составу преступления оставление в опасности (ст. 125 УК РФ)

07 Марта 2013, реферат

Объективная сторона содержит два признака: деяние (оставление без помощи) и обстановки совершения этого деяния. Оставление в опасности – это бездействие, характеризующее уклонение виновного от исполнения лежащей на нем обязанности. При этом обязанность может быть как правовой (инструктор, как руководитель группы туристов, обязан отвечать за их безопасность на туристическом маршруте), служебной (милиционер обязан осуществлять деятельность по спасению граждан, находящихся в опасном состоянии) так и социальной (родители обязаны заботиться о своих несовершеннолетних детях, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о престарелых и беспомощных родителях).

Аффект и его уголовно-правовая оценка при рассмотрении судами дел о преступлениях против жизни и здоровья граждан

18 Ноября 2011, курсовая работа

Состояние сильного душевного волнения как обстоятельство, смяг-чающее ответственность, появилось в российском законодательстве с приня-тием Уголовного уложения 1903 г. С тех пор оно прочно утвердилось в нор-мах уголовного права. Термин "аффект" впервые закреплен в новом Уголов-ном кодексе. В литературе существовали различные позиции по поводу ле-гального закрепления понятия "аффект".

Аффект и его уголовно-правовое значение

26 Сентября 2011, курсовая работа

Актуальность данной тематики обусловлена также тем, что значительное число преступлений, как в России, так и в мире, совершается в состоянии аффекта. Проблема аффекта в уголовном праве привлекла внимание многих ученых-криминалисов.

Аяқталмаған қылмыстар үшін жауаптылық

12 Апреля 2012, курсовая работа

Жалпы ғылымы жоқ ел тұл, ғылымы дамымаған елдің болашағы күмәнді, қазір қарап отырсақ, жер жаһандағы ізгі жетістіктердің барлығы дерлік ғылымның адамзатқа тартқан сыйы, тартуы іспеттес. Тәуелсіздік туын желбіреткен он жылдан бері Қазақстан ғылымы да дамып, әлемге әйгілі бола бастады, кез-келген ғылым саласында ілгері дамушылық көрінісі айқын.
Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес біздің мемлекетіміз демоқратиялық, құқықтық, әлеуметтік, зайырлы мемлекет болып табылады

Бандитизм

24 Декабря 2010, курсовая работа

Цель курсовой работы - дать характеристику бандитизму.
Объектом исследования данной курсовой работы является бандитизм, как одно из опаснейших преступлений предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. Предметом исследования представленной курсовой работы является понятие и формы совершения бандитизма.

Бандитизм

07 Января 2012, курсовая работа

В последнее время на территории Российской Федерации значительно возросло число преступлений, совершаемых устойчивыми вооруженными группами (бандами). Наибольшее количество таких преступлений в настоя-щее время зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Ростовской и Кемеровской областях. В указанных пяти регионах выявлена почти треть всех фактов совершения бандитизма в России.
В данной курсовой работе будет рассмотрена тема, посвященная иссле-дованию бандитизма, как одного из опаснейших преступлений предусмот-ренных Уголовным кодексом Российской Федерации. Так, бандитизм пред-ставляет собой создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, руководство такой группой, а также участие в устойчивой вооруженной банде или в совершаемых ею нападениях. Следует отметить, что в связи с тем, что изменяются формы совершения бан-дитизма - повышается его общественная опасность.

Бандитизм және қорқытып алушылық

28 Января 2013, реферат

Қаруды, оқ дәріні, жарылғыш заттар мен жару құрылғыларын талан – таражға салу не қорқытып алу жолымен иелену көп жағдайларда кісі өлтіру үшін жүзеге асырылады.Осыған орай бұл тұрғыдағы қылмыстың тікелей объектісі – қоғамдық қауіпсіздік болып табылады, ал қосымша тікелей объектісі адамдардың өмірі мен денсаулығы болып табылады.

Бандитизм, состав и виды этого преступления, отличие данного преступления от организации преступного сообщества

24 Апреля 2011, курсовая работа

Богиня Фемида - беспристрастный символ правосудия, держит в своих руках не только весы, но и карающий меч, роль которого во все времена отводилась уголовному праву.
Уголовное право - система законов, определяющих круг преступных деяний, виды и размер наказаний за них, основания и принципы применения к преступникам мер уголовной ответственности.

Бандитизм: понятие, состав и виды. Отличие от организации преступного сообщества (преступной организации)

29 Мая 2011, курсовая работа

В данной курсовой работе будет рассмотрена тема, посвященная исследованию бандитизма, как одного из опаснейших преступлений предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. Так, бандитизм представляет собой создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, руководство такой группой, а также участие в устойчивой вооруженной банде или в совершаемых ею нападениях. Следует отметить, что в связи с тем, что изменяются формы совершения бандитизма - повышается его общественная опасность.

Басқару тәртібіне қарсы қылмыстар

27 Марта 2012, курсовая работа

Басқару тәртібіне қарсы кылмыстар тақырыбын қарастырар алдында ең алдымен керекті мәліметтермен қаруланып алуымыз керек деп есептеймін.

Басқару тәртібіне қарсы қылмыстар деп мемлекеттік кәсіпорының, мекеменің, ұйымның басқару саласындағы бірқалыпты, дұрыс қызметін бұзатын қылмыстық занда көрсетілген қоғамға қауіпті әрекетті немесе әрекетсіздікті айтамыз. Басқару тәртібіне қарсы қылмыс жасағаны үшін кінәлі адам Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі бойынша жауапқа тартылады.

Брак. Виды брака. Конкубинат

08 Декабря 2012, курсовая работа

В древней истории государства и права зарубежных стран вопросу брака и семьи всегда уделялось достаточно большое внимание, так например семейно-правовые нормы были важной частью древневавилонского Законника Хаммурапи, так и древнеиндийских Законов Ману. Вместе с этим определенным этапом в развитии семейного права в истории государства и права является древнеримское брачно-семейное права, изучая которое мы имеем дело не просто с отдельными нормами, а с такими институциональными образованиями как брак, отцовская власть, узаконение и т.д.

Брачный договор

23 Ноября 2011, реферат

В последние годы произошли коренные изменения в социальной, экономической и политической жизни страны, которые, несомненно, затронули многие важнейшие социальные институты общества, в том числе и такие, как брак и семья. Действовавший до недавнего, времени Кодекс о браке и семье РСФСР, принятый в 1969 году, явно устарел, его применение в новых условиях ущемляло права, свободы и интересы граждан в семье, умаляло престиж семьи в обществе.

Бұлтартпау шараларының жалпы сипаттамасы

02 Февраля 2013, курсовая работа

Қоғамда құқұқ бұзушылықтың болуы мемлекеттік құқұқ қорғау органдар мен өкілеттігі бар лауазымды тұлғалардың қылмысты тез және толық ашуға, оларды жасаған адамдарды әшкерелеуде белгілі бір әрекеттерді жасауды талап етеді. Бұл әрекеттер құқұқ қорғау органдары тарапынан мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын қажеттігін туындатады.