Рефераты по уголовному праву

Звільнення від відбування покарання неповнолітніх у зв’язку із закінченням строків давності

21 Марта 2013, курсовая работа

Метою ІНДЗ є комплексне дослідження кримінально-правових проблем звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх і вироблення на цій основі пропозицій щодо вдосконалення норм кримінального законодавства та рекомендацій правозастосовчої практики.

Звільнення від покарання та його види

01 Ноября 2011, курсовая работа

Мета дослідження – розкрити умови та види звільнення від покарання у кримінальному праві.
Завдання дослідження:
- узагальнити теоретичні засади сутності поняття інституту звільнення від покарання у кримінальному праві;
- розглянути класифікацію видів звільнення від покарання;
- розкурити умови звільнення від покаранням неповнолітніх.

Злоупотребление должностными полномочиями

11 Декабря 2011, курсовая работа

Основной целью исследования является комплексное исследование злоупотреблений служебными полномочиями, в числе которых особое внимание уделяется злоупотреблению должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Достижение указанной цели предполагает решение ряда задач, в числе которых:
- дать определение понятию должностного преступления;
- определить состав злоупотребления должностными полномочиями;
- определить содержание и признаки должностных преступлений;
- определить способы борьбы со злоупотребелением и превышением должностных полномочий.

Злоупотребление полномочиями. Состав и виды этого преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной о

31 Января 2013, курсовая работа

Предметом исследования являются:
уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за злоупотребление должностными и иными служебными полномочиями, иные нормы, определяющие уголовную ответственность за злоупотребление правом;
действующее конституционное, гражданское, административное и иное российское законодательство об ответственности за злоупотребления по службе;
судебно-следственная практика по делам о злоупотреблении полномочиями и злоупотреблении должностными полномочиями.

Злоупотребление правом и полномочиями

07 Декабря 2012, курсовая работа

АКТУАЛЬНОСТЬ исследования определяется не разработанностью в Российском уголовном праве такой важной проблемы, как должностные преступления. В связи с этим решающее значение приобретает вопрос о совершенствовании действующего Уголовного кодекса и деятельности Российского государства по защите интересов населения.

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби

27 Марта 2013, курсовая работа

Актуальність теми дослідження. В останнє десятиріччя відбулися істотні зміни в політичному, соціальному, економічному житті нашої держави. Україна стала незалежною країною, яка поступово набуває ознак демократичної, соціальної і правової держави. На підставі Конституції України протягом останніх п’яти років активно здійснюється процес розвитку законодавства. Зокрема, значно змінився зміст законодавчих актів, що регулюють питання несення військової служби, визначають завдання Збройних Сил та інших військових формувань, функції, структуру і компетенцію правоохоронних органів України тощо.

Зміст захисної промови адвоката

09 Февраля 2013, контрольная работа

Захисник висловлює свою думку про значення перевірених доказів у справі, про наявність обставин, які виправдовують підсудного чи пом'якшують його відповідальність, а також свої міркування з приводу застосування кримінального закону та міри покарання. На відміну від прокурора, відмова захисника в судовому засіданні від захисту підсудного не допускається. Захисник не заміняє підсудного, а діє поряд з ним. Водночас він є самостійним учасником кримінального процесу, і як правило, не залежить від підсудного у визначенні тактики захисту, своєї позиції у справі. Навіть якщо підзахисний визнає себе винним, захисник вправі за наявності для цього підстав відстоювати перед судом його невинність або меншу винність.

Значение принципов организации и деятельности органов прокуратуры

15 Мая 2012, доклад

Принципы организации и деятельности органов прокуратуры реализуются по следующим направлениям: 1) в правотворчестве органов федеральной законодательной власти, а также при издании Генеральным прокурором РФ соответствующих нормативных правовых актов; 2) при осуществлении прокурорского надзора и деятельности прокуратуры по другим направлениям. Раскроем их содержание.

Значение презумпции невиновности

29 Сентября 2011, реферат

Презумпция невиновности — уголовно-процессуальная категория. В настоящее время принцип презумпции невиновности закреплен как в основных международных документах ООН, Совета Европы, так и внутреннем законодательстве развитых стран.

Игорный бизнес

13 Марта 2012, курсовая работа

Основной целью настоящей работы являются научные знания об особенностях налогообложения субъектов предпринимательской деятельности занимающихся игорным бизнесом.
Для достижения цели данного дипломного исследования необходимо решить ряд задач:
во-первых, охарактеризовать субъектов налога на игорный бизнес и объекты налогообложения;
во-вторых, рассмотреть ставки уплаты налога на игорный бизнес, период и порядок их уплаты.

Иерархическое построение несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях

08 Марта 2012, реферат

Как и колонии для взрослых, колонии для несовершеннолетних можно разделить на две группы: "красные", где администрация держит порядок, и "черные", где существуют воровские обычаи и традиции.
В воспитательных колониях второй группы существует следующее иерархическое распределение:
1) неформальный лидер колонии;
2) неформальный лидер отряда;
3) неформальный лидер отделения;
4) члены неформальных групп;
5) нейтральные осужденные;
6) частично деперсонализированные;
7) полностью деперсонализированные

Избирательная система современной России

05 Октября 2011, курсовая работа

В истории развития политической системы выборы и избирательные процедуры занимают свое особое место. Право граждан участвовать в формировании властных институтов является общепризнанным элементом современного общества и государства. Это право закреплено в Основном законе нашей страны, обладающем высшей юридической силой – Конституции Российской Федерации.

Избирательный процесс

19 Октября 2011, курсовая работа

Целью исследования является характеристика норм УК РФ, содержащих составы преступлений, посягающих на данные политические права граждан РФ, обоснование потребности в их усовершенствовании и предложение собственного варианта улучшения их строения и содержания.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
• исследовать средства уголовно-правовой защиты демократического института выборов и референдумов в зарубежных государствах;
• провести юридический анализ объекта и предмета преступлений против избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации на основе УК РФ 1996 г.;
• изучить содержание объективных и субъективных критериев составов исследуемых преступлений с учетом внесенных изменений в статьи 141 - 142.1 УК РФ и пояснить спорные вопросы квалификации;
• разработать предложения по совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за посягательства на рассматриваемую группу конституционных прав граждан;

Изнасилование

10 Марта 2013, курсовая работа

Цель данной работы - исследование и анализ некоторых уголовно-правовых проблем, относящихся к составу, предусмотренного статьей 152 УК Украины, чтобы выявить противоречия и спорные вопросы квалификации данного состава в теории уголовного права, а также в следственной и судебной практике.
На пути к достижению поставленной цели представляется целесообразным решить следующие конкретные задачи:
1. Провести исследование понятия изнасилования, его объективных и субъективных признаков.
2. Дать характеристику квалифицированного и особо квалифицированного состава изнасилования.
3. Получить теоретические выводы и практические рекомендации.

Изнасилование по законодательству РМ

07 Марта 2011, контрольная работа

Цель данной работы – исследование и анализ некоторых уголовно-правовых проблем, относящихся к составу, предусмотренного статьей 171 УК РМ. На пути к достижению поставленной цели представляется целесообразным решить следующие конкретные задачи:
1. Провести исследование понятия изнасилования, его объективных и субъективных признаков.
2. Дать характеристику квалифицированного и особо квалифицированного состава изнасилования.
Для решения этих задач необходимо использовать следующие методы:
1. структурного анализа (для того, чтобы выявить структуру состава, предусмотренного ст.171 УК РМ);
2. синтеза (чтобы охарактеризовать отдельные признаки состава изнасилования, сложить о нем целостное понятие);
3. сравнительного правоведения (чтобы выявить общее и различное при квалификации изнасилования);

Изучение основных аспектов деятельности ФСКН России

05 Мая 2012, отчет по практике

Цели:
-закрепление знаний полученных в процессе обучения;
Задачи:
-изучить организационно-правовую структуру и нормативно-правовую базу;
-научиться исследовать и анализировать результаты деятельности ФСКН РФ;

Институт необходимой обороны, выявление его теоретических и юридических аспектов

01 Августа 2011, курсовая работа

Цель исследования - изучение института необходимой обороны, выявление его теоретических и юридических аспектов.

Исходя из вышеизложенной цели, были поставлены следующие задачи:

1. рассмотреть историю развития института необходимой обороны;

2. определить понятие необходимой обороны;

3. провести анализ условий правомерности необходимой обороны;

4. рассмотреть проблему уголовно - правовой квалификации необходимой обороны;

5. проанализировать правоприменительную практику по делам о необходимой обороне;

6. определить ответственность за превышение пределов необходимой обороны;

Институт необходимой обороны

06 Октября 2011, курсовая работа

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы всесторонне изучить институт необходимой обороны.

Для достижения данной цели необходимо разобрать следующие вопросы:

Разобрать понятие, значение необходимой обороны как обстоятельство, исключающее преступность деяния
Изучить условия правомерности необходимой обороны
Разобрать что является пределами необходимой обороны и мнимой обороны
Выделить отличия необходимой обороны от крайней необходимости и задержания лица совершившего преступление

Институты амнистии, помилования и судимости

19 Февраля 2013, курсовая работа

Эти нормы позволяют улучшить уголовное законодательство, делая его менее репрессивным, и давая больше шансов на реабилитацию лиц, совершивших преступления, с учётом самого преступления, обстоятельств его совершения, личности виновного, стремления самореабилитироваться. Таким образом институты амнистии, помиловании и судимости, являясь составной частью законодательства правового государства, его плодом, также в свою очередь оказывают на него обратное воздействие, стимулируя его становление не только на бумаге, но и на практике.

Иные участники уголовного судопроизводства

16 Октября 2011, реферат

В 2001 г. принят Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, который внес существенные изменения в регламентацию уголовно-процессуального статуса участника уголовного судопроизводства. В досудебном производстве, а именно в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, в орбиту уголовно-процессуальной деятельности вовлекаются граждане, наделяя их статусом участника уголовного процесса и уголовного судопроизводства, обеспечивающие его осуществление, а также реализацию стоящих перед ним непосредственных задач.

Исполнение наказания в виде исправительных работ

31 Мая 2012, контрольная работа

Содержание
Исправительные работы принадлежат к числу наказаний, которые представлены в санкциях значительной части статей Уголовного кодекса. При этом от одного кодекса к другому удельный вес санкций, включающих исправительные работы, неизменно растет.
Так, в УК 1922 году насчитывалась 71 санкция с исправительными работами, что составляло 27% всех санкций, в УК 1926 года на начато его действия - 93 санкции (22%), в этом же УК в конце его действия - 118 санкций (19%), в УК 1960 года -154 санкции (42%), в УК 1960 года в конце его действия - 194 санкции (54,6%), в УК РФ 2001 года - 195 санкций (64,6%). Как видим, и абсолютно, и относительно удельный вес исправительных работ в уголовных кодексах возрастает. А как же складывается судебная практика?Введение 3
1.Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ 3
2.Правоограничения осужденных к наказанию в виде исправительных работ 3
3.Органы осуществляющие исполнение наказания в виде исправительных работ 3
Заключение 3
Список использованной литературы 3Введение
Исправительные работы принадлежат к числу наказаний, которые представлены в санкциях значительной части статей Уголовного кодекса. При этом от одного кодекса к другому удельный вес санкций, включающих исправительные работы, неизменно растет.
Так, в УК 1922 году насчитывалась 71 санкция с исправительными работами, что составляло 27% всех санкций, в УК 1926 года на начато его действия - 93 санкции (22%), в этом же УК в конце его действия - 118 санкций (19%), в УК 1960 года -154 санкции (42%), в УК 1960 года в конце его действия - 194 санкции (54,6%), в УК РФ 2001 года - 195 санкций (64,6%). Как видим, и абсолютно, и относительно удельный вес исправительных работ в уголовных кодексах возрастает. А как же складывается судебная практика?
Анализ судебной статистики с начала введения УК РСФСР 1963 года показывает, что в первой половине 60-х годов удельный вес осужденных к рассматриваемому наказанию превышал 20% (20,7-23,8%). В 1966-1972 годы этот процент снизился до 17-18. В последующие годы наметилось дальнейшее снижение применения исправительных работ: 1973-1981 годах — 15-17%. В 80-е годы суды начали применять исправительные работы чаще, например, в 1989 году удельный вес осужденных к этому наказанию составил 26,3%. А в последующие годы негативные процессы в экономике страны, безработица привели к значительным изменениям правоприменительной практики. Число осужденных к исправительным работам резко снизилось и составляет в настоящее время всего лишь 7,3% (в 2003 г. - 8,2%, 2004 г. - 7,4%, 2005 г. - 7,6%, 2006 г. - 7,6%, 2007 г. - 7,4%, 2008 г. – 7,4%) общего числа осужденных; в 2009-2010 гг. динамика интенсивности применения этого вида наказания осталась прежней.
Как можно объяснить такую динамику? Главная причина - в сложности трудового устройства осужденных. Между тем исправительные работы могут отбываться только работающими.
Чаще всего исправительные работы назначаются за причинение легкого вреда здоровью и побоев (33,8%), экологические преступления (13,8%), причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах (13,6%), умышленное уничтожение и повреждение имущества (10,9%), обман потребителей (8,9%), приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (6,8%), злостное уклонение от уплаты алиментов (5%), преступления, связанные с незаконным обращением с оружием (4%), и др.
Вместе с тем приходится с сожалением констатировать, что фактическое применение исправительных работ постепенно сокращается, несмотря на то, что законодатель увеличивает в Уголовном кодексе число санкций, в которых включено наказание в виде исправительных работ.
Основная цель реферата заключается в том, чтобы определить место и роль исправительных работ в системе уголовно-правовых санкций и проблем, связанных с их исполнением в новом механизме уголовно-правового регулирования.1.Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ
Исправительные работы - мера наказания, назначаемая судом лицу, виновному в совершении преступления, и заключающаяся в исправительно-трудовом воздействии на осужденного, не имеющего основного места работы, на объекте, определяемом органом местного самоуправления, по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, но в районе места жительства осужденного.
Порядок исполнения исправительных работ определен гл. 7 УИК, в Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной приказом Министерства юстиции РФ от 12 апреля 2005 г. N 38 (гл. IV). Исправительные работы назначаются лишь лицам, которые не имеют постоянного места работы, т.е. по существу безработным.

Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

12 Декабря 2011, реферат

Данный вид наказания, согласно ст. 47 УК РФ состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью. Суть данного наказания состоит в ограничении права осуждённого на свободный выбор вида деятельности, а также в лишении его прав, льгот и привилегий, связанных с занятием определённой должности либо с осуществлением определённого вида деятельности; последствием применения наказания также может стать уменьшение заработной платы, получаемой осуждённым.

Исполнение наказания в виде лишения свободы в тюрьмах

10 Ноября 2011, контрольная работа

Целью настоящей работы является рассмотрение лишения свободы в тюрьмах как вида уголовного наказания.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) раскрыть понятие и признаки лишения свободы на определенный срок как вида уголовного наказания;
2) рассмотреть виды мест лишения свободы;
3) характеристика порядок и условия исполнения наказания в виде лишения свободы в тюрьмах;

Исполнение наказания в виде штрафа

27 Декабря 2010, доклад

Одной из проблем исполнения наказания в виде штрафа является принудительное взыскание суммы штрафа с осуждённого.
При неуплате осужденным штрафа судебный пристав-исполнитель принимает к исполнению исполнительный лист и в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного листа выносит постановление о возбуждении исполнительного производства. В целях обеспечения взыскания штрафа судебный пристав-исполнитель вправе произвести опись имущества и наложить на него арест. Опись имущества утверждается судьёй.

Исполнение приказа и распоряжения

15 Мая 2012, доклад

Одним из обстоятельств исключающих преступность деяния является исполнение приказа или распоряжения.
В уголовном праве приказ или распоряжение характеризуются следующими признаками:
1) требование начальника к подчиненному, которое вытекает из отношений подчиненности между ними, изданное в пределах компетенции начальника;
2) требование носит властный характер и предписывает выполнение каких-либо действий или воздержание от выполнения каких-либо действий;

Исполнительная власть

25 Марта 2012, реферат

Управленческая или исполнительная деятельность представляет собой основанную на законах реализацию соответствующими органами государственной власти функций государства в сферах развития экономики и культуры, социального обеспечения и здравоохранения, транспорта и связи, обеспечения безопасности государства и охраны общественного порядка, обороны страны и т.д. При этом необходимо отметить, что основополагающим принципом государственного устройства Российской Федерации является закрепленный в ст. 10 Конституции Российской Федерации принцип разделения властей, в соответствии с которым государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.

Исправительные работы как вид уголовного наказания

27 Октября 2011, курсовая работа

Исправительные работы - традиционный для уголовного права нашей страны вид наказания. В новом УК РФ исправительные работы предусмотрены в санкции 83 составов преступлений. Кроме того, в 20 составах против военной службы указаны санкции в виде ограничения по военной службе, назначаемые вместо исправительных работ. Рассмотрим более подробно вид уголовного наказания - исправительные работы.

Исправительные учереждения порядок

17 Января 2012, курсовая работа

Важнейшим направлением уголовно-исполнительной политики России является исправление осужденных. Данное положение красной линией проходит через все уголовно-исполнительное законодательство и международные стандарты по обращению с осужденными. Достижение цели исправления, несмотря на известные сложности воспитательного воздействия должно стать главным направлением деятельности учреждений и органов государства, исполняющих уголовные наказания.

Исправительные учреждения

26 Марта 2012, курсовая работа

Цель данной работы состоит в рассмотрении вопроса распределения осужденных к лишению свободы по исправительным учреждениям и характеристика видов мест отбывания лишения свободы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
· рассмотреть вопрос распределения осужденных к лишению свободы по исправительным учреждениям;
· дать характеристику видов мест отбывания лишения свободы.

Исследование убийства как уголовно-правового института

27 Апреля 2011, курсовая работа

Поэтому цель данной работы – это исследование убийства как уголовно-правового института.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:

1. Дать общую характеристику убийства и как понятия и как уголовно-правового явления; для этого следует определить место убийства в системе преступлений против жизни, проследить основные этапы развития законодательства об убийстве, а также дать понятие и охарактеризовать основные черты убийства;

2. Охарактеризовать основные виды убийства, представленные в ст. 105-109 УК РФ, которые делятся на простое убийство, убийство с отягчающими и убийство со смягчающими обстоятельствами

3. Сделать юридический анализ убийства как преступления вообще, то есть определить состав убийства и в общих чертах описать наказание за него.