Рефераты по ботанике

Анализ флоры Оренбургской области

14 Марта 2012, дипломная работа

Цель исследования: определить видовой и количественный состав флоры окрестностей села Новосимбирка Кувандыкского района.

Анатомическое строение корня

30 Ноября 2011, реферат

Лабораторный практикум является необходимым, очень важным дополнением к теоретическому курсу ботаники. Основная его задача – углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях, выработка навыков самостоятельной исследовательской работы. В процессе выполнения лабораторных работ студенты знакомятся с особенностями анатомического и морфологического строения организмов, изучают разнообразие растений и грибов различных систематических групп.

Ассортимент растительного лекарственного сырья и препаратов на его основе

14 Декабря 2011, курсовая работа

Целью исследования выступает изучение ассортимента растительного лекарственного сырья и препаратов на его основе.
Задачи данного исследования заключаются в изучении растительного лекарственного применяющегося в медицинской практике, а также изучение препаратов на основе данного сырья.

Ақпараттық Қазақстан

08 Октября 2013, курсовая работа

Қазақстан 2020 жылға дейін Дүниежүзілік Банктің «Doing Business» рейтингінде алғашқы 35 мемлекеттің тізіміне енуі қажет;
«Электрондық үкімет» индексінде ( БҰҰ-ның әдістемесі бойынша) 2020 жылға дейін алғашқы 25 мемлекеттің тізіміне енуі қажет;
Қазақстан Республикасының үй шаруашылықтарының ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының қолжетімділігі - 100%;
Интернет желісін қолданушылар саны 2020 жылы - 75 %;
Қазақстан халқын эфирлік цифрлық телерадиохабарларды таратумен қамту – 95%;

Балалардың ересектермен тілдік қатынасын дамыту

19 Февраля 2013, реферат

Баланы қарым-қатынас жасауда ым-ишараны қолданудан сөз бен буындарды қолдануға көшуге ынталандыру. Балаларды (1 жас 2 ай – 1 жас 4 ай) былдырды белсенді қолданып, былдыр сөздерді айта білуге ынталандыру. Жиі еститін дыбыстар мен сөздерге еліктеуді жетілдіру, таңдану, қуаныш, наразылық, өкіну және т.б. дауыс сазын білдіретін дыбыстар мен сөздерді айту. Сөздік қорды туыс адамдардың атауын (ата, әже, әке, ана, тәте, т.б.), таныс заттар мен ойыншықтарды (шыныаяқ, кереует, үстел, қонжық, қуыршақ және т.б.), кейбір тағам түрлерін (ботқа, сүт), қимылдарды (ал, тұр, жібер, т.б.) білдіретін сөздермен толықтыру. 1 жас 6 айға қарай таныс заттарды (киім, жиһаз, ыдыс-аяқ) түсіне, өлшеміне, пішініне қарамастан тауып, атай білуге үйрету.

Бессмертник

25 Июня 2011, курсовая работа

Целью и заданием курсовой работы стал обзор литературных данных, содержащих сведения о биологической активности и химическом составе бессмертника песчаного и бессмертника итальянского – эфирные масла, флавоноидные гликозиды, витамины, а так же препаратов из бессмертника песчаного и бессмертника итальянского.

Биография Антона де Бари

26 Февраля 2013, биография

В середине XIX в. в Германии появился ученый с французской фамилией, который уже в 22 года привлек всеобщее внимание оригинальностью, широтой и зрелостью мысли. Его четкие опыты опровергли ряд устоявшихся представлений и заложили основу новой отрасли знания.

Биологически активные вещества

27 Февраля 2012, реферат

Биологически активными называют органические вещества, способные изменять скорость обмена веществ в организме.
Среди них есть и относительно простые органические молекулы (например, природные
амины), и очень сложные высокомолекулярные соединения (например, белки,
обладающие ферментативными свойствами). К биологически активным относят
ферменты, гормоны, витамины, антибиотики, феромоны, пестициды, биогенные
стимуляторы и другие вещества.

Биологиялық мембраналар

02 Октября 2012, курсовая работа

Биология сабағында оқушылардың қызығушылығын арттырудың түрлі әдістері бар. Оқушылардың биология сабағына белсендіру алдымен қызықтыру үшін кабинетке тірі табиғат бұрышын ұйымдастыру керек.
Тірі табиғат бұрышында жануарлар бөлімінде омыртқасыздар қарапайымдылар көп жасушалар буынаяқтылар, бунақденелер, былқылдақденелілер, шаяндар балықтар болса, енді өсімдіктер бөлімінде бөлме өсімдіктерінен бастап (алоэ, бегония, кактус, қазтамақ т.б.) және төменгі сатыдағы өсімдіктермен жоғары сатыдағы өсімдіктер мәдени өсімдіктер және кеппешөптер болса, оқушылардың қызығушылығы артады.
Бұл кабинеттегіні сабақта пайдаланбасақ, кабинеттің мәнісі кетеді. Сондықтан ылғида пайдалануц керек.
Осыларды пайдаланып, оқушылардан жаңа технологиямен яғни модельдік бағдарламаны сабақта қолдану керек. Модель бағдарламаның мақсаты сабақтың мазмұнын түсіндіріп, тақырыпты кеңейте түседі. Модельдік технология Жанпейісовадан кейін күшті қолға алынып дамып, жетіліп келеді.
Симпозиум мен поэзия сабағының мәнін айтатын болсақ, оқушылардың өзіндік ынталарына негізделеді. Симпозиум сабағында Қазақстанда жиі кездесетін паразиттік құрттар тақырыбында арнайы мамандар гельминтолог паразитолог, дерминтолог ғалымдарды, ұстаздарды шақырып, лекциясын тыңдап, оқушыларды мазалап жүрген сұрақтарға жауап іздейді.
Ал, поэзия сабағы ақын – жазушылардың өлеңдерін оқушылар оқып, оны талдап, қандай мән жатқанын анықтайды. Міне, осы мәліметтер бойынша курсытық жұмысымды жинақтадым.

Биосфера

11 Ноября 2011, реферат

Человек всегда использовал окружающую среду в основном как источник ресурсов, однако в течение очень длительного времени его деятельность не оказывала заметного влияния на биосферу. Лишь в конце прошлого столетия изменения биосферы под влиянием хозяйственной деятельности обратили на себя внимание ученых. В первой половине нынешнего века эти изменения нарастали и в настоящее время лавиной обрушились на человеческую цивилизацию. Стремясь к улучшению условий своей жизни, человек постоянно наращивает темпы материального производства, не задумываясь о последствиях. При таком подходе большая часть взятых от природы ресурсов возвращается ей в виде отходов, часто ядовитых или непригодных для утилизации. Это создает угрозу и существованию биосферы, и самого человека.

Биохимка

07 Января 2012, курсовая работа

• соевый белок способен эффективно улучшить суммарное качество пищевого белка в рационе при использовании его в комбинации с другими малоценными растительными продуктами из круп, злаковых, овощей и так далее;
• соевый белок как источник железа не уступает по его усвояемости высокоценным белкам животного происхождения и значительно превосходит аналогичные показатели, установленные для других видов растительных белков;
• при переваривании соевые белки, в отличие от белков животного происхождения, не дают пуриновых оснований, которые могут откладываться в суставах и вызывать подагру, — таким образом, соевые белки подагрических отложений не дают;
• не содержащий холестерина соевый белок обладает способностью снижать уровень сывороточных липидов у больных различными формами гиперлипидемических состояний (атеросклероз, желчнокаменная болезнь, сахарный диабет, эндокринные расстройства при гинекологических заболеваниях и другие);

Ботаника

24 Ноября 2011, доклад

Ботаника охватывает широкий круг проблем: закономерности внешнего и внутреннего строения (морфология и анатомия) растений, их систематику, развитие в течение геологического времени (эволюция) и родственные связи (филогенез), особенности прошлого и современного распространения по земной поверхности (география растений), взаимоотношения со средой (экология растений), сложение растительного покрова (фитоценология, или геоботаника), возможности и пути хозяйственного использования растений (ботаническое ресурсоведение, или экономическая ботаника).

Ботаника

11 Июня 2013, лекция

В прошлом систематика основывалась на внешних морфологических признаках растений и их географическом распространении, теперь же систематики широко используют также признаки внутреннего строения растений, особенности строения растительных клеток, их хромосомного аппарата, а также химический состав и экологические особенности растений. Установление видового состава растений (флоры) какой-либо определенной территории обычно называется флористикой, выявление областей распространения (ареалов) отдельных видов, родов и семейств — хорологией (фитохорологией). Изучение древесных и кустарниковых растений иногда выделяют в особую дисциплину — дендрологию.

Ботаника - это наука о растениях

21 Декабря 2011, доклад

Ботаника изучает жизнь растений, их строение, жизнедеятельность, условия обитания, происхождение и эволюционное развитие. (Название этой науки происходит от греческого слова "ботанэ", что значит "зелень, трава, растение").

Ботаника пәнінің даму тарихы

28 Февраля 2013, реферат

Аристотель (384-322) мен Аристокл Платонның (427-347) шәкірті және Теофарст (Титрам) өз отанының және басқа жерлердің 500-ден астам түрлері өсімдіктерін жинап, оларды ағаштар, бұталар, шөптер деп жіктеді. Сонымен қатар құрлықтағы өсімдіктерді жапырақ түсіретін және мәңгі жасыл, ал суда өсетін өсімдіктерді ; тұщы су өсімдіктері және теңіз өсімдіктері деп бөлген. Теофарст өсімдіктерді жүйелеуде олардың тіршілік формаларын ескерді және өз классификациясының негізі етіп экологиялық көрсеткішті қолданды. Сөйтіп, ол « Өсімдіктер тарихы » « Өсімдіктердің себебі туралы» атты бағалы еңбектерін қалдырды. Тефарст еңбектерінде өсімдіктердің географиялық жағдайларға қарай таралуы, биологиялық негізгі қасиеттері, келтіретін пайдалары, қолдан өсірудің жолдары баяндалады.

Ботаника- наука о растениях

04 Мая 2013, реферат

Основная ботаническая дисциплина — Систематика растений разделяет многообразие растительного мира на соподчинённые друг другу естественные группы — таксоны (классификация), устанавливает рациональную систему их наименований (номенклатура) и выясняет родственные (эволюционные) взаимоотношения между ними (филогения). В прошлом систематика основывалась на внешних морфологических признаках растений и их географическом распространении, теперь же систематики широко используют также признаки внутреннего строения растений, особенности строения растительных клеток, их хромосомного аппарата, а также химический состав и экологические особенности растений.

Бразильская ягода Acai (Açai – Асаи)

11 Марта 2012, статья

Ягода Açai (Асаи) - это жемчужина Бразилии. Асаи богата полезными питательными веществами. Управление иммунной системы. Предупреждение заболеваний сердца. Преимущества в потере веса.

Брюква

17 Марта 2012, реферат

Ботаническое описание брюквы, ее химический состав и история появления. Применение брюквы в медицине.

Бухгалтелик есеп

17 Февраля 2013, доклад

Бізді қоршаған табиғаттың, яғни орман, өзен-көл, тау жоталарының сұлулығы кімді болмасын қызықтырып, таң қалдырары сөзсіз.
Өкінішке орай, соңғы жылдары от қолданудағы салақтықтан, табиғи өрттің саны көбейіп отыр. Өрт қашанда жақсылық әкелмейтіні белгілі, ол жолында кездескен ағаш, аң-құсты түгелдей жойып, соңы қайғылы оқиғаға соқтырып жатады.

Бұғылар туралы

23 Января 2013, реферат

Ирландия бұғысы (лат. Megaloceros giganteus) — бұғылар тұқымдасына жататын жойылып кеткен жануар. Плейстоценнің 2-жартысында (шамамен 400 мың жыл бұрын) Еуразияның солтүстік аймақтарында тіршілік еткен. Үлкенмүйізді бұғының қаңқа қалдықтары Ирландияның шымтезекті жерлерінен көп табылған. 1920 ж. Ресейдің Рязань облысында толық қаңқа сүйегі табылған. Қазақстанда табылған қаңқа сүйектеріне қарағанда Павлодар, Ақмола және Шығыс Қазақстан облыстарында тіршілік еткен. Дене бітімі ірі, биіктігі 2 м-дей, мүйізі үлкен, бірнеше ұшты, күректәрізді жалпақ, екі мүйізінің арасы 3 м-ден артық болған. Бас қаңқасының, тісінің және аяғының құрылысына қарағанда, ылғалы мол, шабындықты жерлерді мекендеген.

Вегетативное размножение декоративных кустарников

25 Марта 2012, курсовая работа

В отличие от большинства животных практически все растения способны образовывать потомство из отделившихся от них вегетативных, то есть не служащих обычно для размножения органов. Этот способ продолжения рода называется вегетативным размножением. Так, многие водоросли и лишайники легко распадаются на части, из которых потом образуются новые растения.

Взаимодействие человека и природы

10 Марта 2013, реферат

Слово “культура” происходит от латинского слова colere, что означает культивировать, или возделывать почву. В средние века это слово стало обозначать прогрессивный метод возделывания зерновых, таким образом возник термин agriculture или искусство земледелия. Но в XVIII и XIX вв. его стали употреблять и по отношению к людям, следовательно, если человек отличался изяществом манер и начитанностью, его считали “культурным”. Тогда этот термин применялся главным образом к аристократам, чтобы отделить их от “некультурного” простого народа.

Взаимосвязь систем управленческого и финансового учета производственной деятельности предприятия

13 Декабря 2011, реферат

Пока на российских предприятиях не существует двух достаточно самостоятельных систем учета, как это принято в странах с развитой рыночной экономикой, - для собственно управленческих нужд и для работы с налоговой инспекцией. В результате уровень управленческого учета неадекватен потребностям предприятия, а бухгалтерский учет, ориентированный на цели налогообложения в ряде случаев просто искажает реальное положение дел. Он направлен, скорее, на сокрытие информации, чем на ее ясное и четкое представление. Стремление скрыть истинное состояние дел от налоговых структур зачастую приводит к тому, что управленческие решения принимаются на основе искаженной информации, сама природа которой не допускает эффективного управления финансами. Таким образом, именно несовершенство существующей системы учета и отчетности очень часто оказывается основной причиной принятия неэффективных, а иногда и просто ошибочных решений в области финансов.

Вирощування суниці

23 Февраля 2013, контрольная работа

Суниця розмножується вегетативно та насінням. Останній спосіб має ряд переваг: насіння можна зберігати довгий час, через нього не передаються хвороботворні віруси, зрештою, саме з насіння можна одержати нові сорти. Проте на практиці здебільшого застосовують вегетативне розмноження вусиками, поділом куща тощо. Зумовлено це тим, що суниця перехреснозапильна рослина, а при перезапиленні не повністю передаються цінні властивості сорту. Більшість рослин, ' одержаних з насіння, за комплексом ознак, що характеризують даний сорт, дещо поступаються йому. А при вегетативному розмноженні властивості сорту повністю передаються добірним рослинам суниці.

Влияние агрометеорологических условий 2009-2010 гг. на рост и развитие озимой пшеницы

12 Ноября 2011, контрольная работа

Озимая пшеница является одной из самых распространенных важнейших продовольственных культур на земном шаре, ценность, зерна которой определяется высоким содержанием белка, жира, углеводов и т.д.

Влияние карбоксиметилированной древесины на развитие плодов и луковиц культурных растений в черте города

17 Сентября 2011, научная работа

Целью данной работы является изучение влияния карбоксиметилированой древесины на развитие плодов и луковиц культурных растений в черте города и оценить возможность использования ее в качестве нового стимулятора роста растений.
Для достижения поставленной цели были поставлены и решались следующие задачи:
o исследовать эффективность применения КМД в качестве стимулятора роста для некоторых видов культур: баклажаны, помидоры, болгарский перец, цветная капуста и репчатый лук;
o установить сроки созревания и устойчивость к различным болезням и вредителям;
o приблизительно оценить экономический эффект(на 1 ар).

Влияние температуры и влажности воздуха, осадков на рост, развитие растения винограда

25 Января 2012, контрольная работа

Один из важнейших экологических факторов — температура воздуха и почвы. При оценке температуры воздуха различают ее положительные и отрицательные показатели. Из числа показателей положительной температуры выделяют:
- сумму активных температур (выше 10°С) за период вегетации;
- температуру самого теплого месяца, характеризующую уровень летних температур;

Внутриутробная инфекция

30 Марта 2012, контрольная работа

Внутрибольничная инфекция - это любое клинически выраженное заболевание микробного происхождения, поражающее больного в результате его госпитализации или посещения лечебного учреждения с целью лечения, а также больничный персонал в силу осуществления им деятельности, независимо от того, проявляются или не проявляются симптомы этого заболевания во время нахождения данных лиц в стационаре.

Возврат сумм ввозных таможенных пошлин, налоговв

18 Февраля 2013, курсовая работа

Новый Таможенный кодекс союзного государства – это закон прямого действия, обязательный к исполнению на территории трех государств - членов ТС. Отсылочные нормы касаются в основном вопросов не таможенного регулирования, а административного законодательства, законов в сфере защиты безопасности и других вопросов, которые выходят за пределы компетенции Комиссии Таможенного союза.

Выращивание гороха

22 Декабря 2011, доклад

Выращивание гороха. Место в севообороте, выбор участка. Овощной горох выращивают в полевых и овощных севооборотах. Лучшие для него предшественники— культуры, под которые вносят органические удобрения,— огурец, томат, капуста, картофель, озимые колосовые, идущие по удобренным ранним парам, а также многолетние травы. Выращивание гороха возвращают на то же поле овощной горох можно не ранее чем через 4 года.