Зубчатое колесо

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Сентября 2012 в 02:25, дипломная работа

Описание

В процесі механічної обробки деталей машин виникає велика кількість проблемних питань які пов’язані із необхідністю виконання технічних вимог, що поставлені конструкторами перед виробництвом.

Работа состоит из  1 файл

Дипломка готовая.docx

— 1.56 Мб (Скачать документ)

ЗДОП всп = 40% ×ЗОСН всп /100 , грн.        ЗДОП всп = 0.4 × 197984.9= 91361.9 грн.

Річний  фонд заробітної плати допоміжних робітників визначається за формулою:

ЗГ.Ф всп  = ЗОСН всп + ЗДОП всп       ЗГ.Ф всп  = 228404.88 + 91361.9= 197984.9грн.

Середньомісячна  заробітна  плата одного робочого розраховується за формулою:                                ЗСР.М. = ЗГ.Ф / (Р ×12) ,

де Р - спискова чисельність робітників.

ЗСР.М.ОСН. = 911040/(16·12) = 4745 грн.    ЗСР.ВСП. = 197984.9/(6·12) = 2750 грн.

Розрахунок  річного фонду  заробітної  плати робітників оформляємо  у вигляді таблиці 18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розрахунок річного фонду заробітної плати робітників ділянки        Таблиця 18

Назва професії

Кіль-кість чоло-вік

Фонд 

основної заробітної плати,  грн.

Фонд допоміжної заробітної плати, грн

Річний фонд заробітної плати, грн.

Середньомісячна заробітна  плата робітника, грн

1

2

3

4

5

6

Основні робітники

 

16

569400

341640

911040

4745

Допоміжні робітники

 

6

106623

42649.2

197984.9

2750

Разом

22

676023

384289.2

1109024.9

4755


 

Розрахунок  річного фонду  заробітної  плати спеціалістів та  керівних працівників

                                                                                                                Таблиця 19

Назва посади

Чисельність за штатним розкладом, чол

Встановлений місячний оклад, грн.

Місячний фонд зарплати, грн.

Річний фонд

зарплати, грн.

1

2

3

4

5

1.Змінний майстер

2

5000

10000

120000

2. Старший майстер

1

5250

5250

63000

Разом

3

-

15250

183000


 

   Підсумки  розрахунку річного фонду  заробітної плати промислово-виробничого персоналу ділянки представлені у вигляді таблиці 20.     

                                                                             

Розрахунок  річного фонду  заробітної  плати

промислово-виробничого  персоналу ділянки    Таблиця 20

Категорія робітників

Облікова чисельність, чол.

Річний фонд зарплати, грн.

Середньомісячна зарплата, грн.

1

2

3

4

1. Робітники,  в т.ч.:

1.1. Основні

1.2. Допоміжні

2. Керівні працівники

 

 

16

6

 

3

 

911040

197984.9

 

183000

 

4745

2750

 

5083

Разом

25

1292024.9

43065.2.3.  Розрахунок собівартості продукції

 

Виконуємо  розрахунок собівартості  деталі "Втулка" за статтями витрат.

Витрати на матеріали за даними таб.17. складають 21.8 грн.

     Основна заробітна  плата на один виріб визначається  за формуло: 

СОСН = СТ ×Т

    де СТ -часова тарифна ставка середнього розряду робочих за даною деталлю IV розряду;

Т - трудомісткість одиниці виробу, нормо-год.

СОСН = СТ ×Т = 19.5 ×1.16 = 22.62 грн.

Додаткова  заробітна  плата на один виріб визначається за формулою:

СДОП = 60% × СОСН / 100 = 60% × 22.62/ 100 = 13.5 грн.

Відрахування  на соціальне  страхування визначаються за формулою:

    (2.1)

де l - відсоток відрахувань на соціальне страхування (l=36,4%)

 

Витрати  по утриманню  та експлуатації  обладнання визначаються  за формулою:

,        (2.2)

де a - відсоток  витрат по утриманню та експлуатації обладнання (a=170-190%).

 

Загальновиробничі витрати  визначаються за формулою:

,        (2.3)

де b - відсоток загальновиробничих витрат

(b=190-210%).

 грн

Загальногосподарські  витрати  визначаються за формулою:

,        (2.4)

де, f - відсоток загальногосподарських  витрат (f= 80-120%).

 

Виробнича собівартість визначається за формулою:

SПР =  СМ + СОСН + СДОП + ССЦ + СОБ + СОБП + СОБХ =

= 21.8+22.62+13.5+13.5+38.4+42.9+20.3=173.3  грн.

 


Позавиробничі витрати визначаємо за формулою:

,       (2.5)     

де,  lВН - відсоток позавиробничих витрат (lВН = 3%).

 

Повна собівартість виробу визначається за формулою:

SПОЛН = SПР + SВН,          

SПОЛН = 173.3+5.2=178.5 грн.

Оптова ціна виробу визначається  за формулою:

LЦО = SПОЛН + ПН,   грн      

де,  ПН - нормативний прибуток, грн.

 

 

 

LЦО = 178.5 +44.6=223.154грн.

Підсумки розрахунків  зводимо в таблицю  21.

Розрахунок  собівартості та оптової  ціни деталі "Втулка"    Таблиця 21.

Найменування

Втулка

на 1 вироб

грн

На річний випуск

, грн

Довантаження на річний випуск, грн

Всього на річний випуск, грн

1. Основні матеріали за  вирахуванням  відходів з урахуванням  транспортних витрат

21.8

54500

-

54500

2. Основна зарплата виробничих робітників

22.62

56550

2657850

2714400

3. Допоміжна зарплата виробничих робітників

 

13.5

33930

1594710

1628640

4. Відрахування на соціальні заходи

13.5

33930

1594710

1628640

5. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування

 

38.4

96135

4518345

4614480

7.Загальновиробничі витрати

42.9

107445

5049915

5157360

7. Загальногоспод арські витрати

20.3

50895

2392065

2442960

8. Виробнича собівартість

173.3

433385

20369095

20802480

9. Позавиробничі витрати

5.2

13000

611000

624000

10. Повна собівартість

178.5

446385

20980095

21426480

11.Прибуток

44.6

111500

5240500

5352000

12.Ціна

223.1

557885

26220595

26778480


      

   Розрахунок  економічного ефекту від виробничої діяльності проектованої ділянки визначаємо  по формулі:

,         (5.6 )

де,  РГ - незмінна  по роках розрахункового  періоду вартісна оцінка результатів;

ЗГ - незмінні  по роках розрахункового  періоду витрати на реалізацію заходів;

КР - норма  реновації основних фондів при використанні продукції, обумовлена ​​з урахуванням фактора часу;

ЕН - норматив  приведення різночасних витрат і результатів,  чисельно рівний нормативу ефективності капітальних вкладень (ЕН = 0.12).

Величина ЗГ розраховується по формулі:    ЗГ = И + (КР + ЕН ) ×К,    ( 2.7 )

де, К - одноразові витрати при використанні  продукції (у разі їх розподілу за часом вони приводяться за фактором  часу до розрахункового року);

И - річні  поточні витрати при використанні продукції (без урахування амортизації та реновації).

И = SПОЛН - А = 21426480- 422459.6=21004020.4 грн..

ЗГ = 21004020.4+ (0.13 + 0.12) ∙ 1992574.1 = 21502163.8 грн.

 

 

 

Э = ЭГ / 6 = / 6= 1517544.13 грн.

ЕР = Э / К = 1517544.13 /1992574.182= 0.76.

Величина ЕР > ЕН і, отже, впровадження проекту доцільно.

 

 


5.3. Розрахунок  основних техніко-економічних показників проектованої дільниці

 

Для  обгрунтування економічної  ефективності виробництва  заданих  деталей на проектованії дільниці розраховуємо його техніко-економічні  показники  і зводимо їх у таблицю 22.                                                                                  

Техніко-економічні  показники  дільниці              Таблиця 22

Найменування показників

Одиниці вимірювання

Проект

1. Обсяг товарної продукції

тис.грн.

267784.8

2. Капітальні вкладення

тис.грн.

19925.74

3. Загальна площа ділянки

М2

267

4. Кількість верстатного  обладнання

Одиниць

8

5. Кількість працюючих  на дільниці

Чол.

25

6. Продуктивність праці

тис.грн./ чол.

1992.5

7. Річний  випуск товарної  продукції

7.1. на 1 м 2 виробничої площі

7.2. на одиницю виробничих  ного обладнання

7.3. на 1 грн. основних фондів

 

тис.грн./м2

тис.грн./верстат

грн./грн.

 

13,4

348,2

1

8. Трудомісткість  одиниці  продукці деталі "Втулка"

нормо-год

11.68

9. Коефіцієнт  використання металу

для деталі "Втулка"

 

0,48

10. Середній коефіцієнт завантаження обладнання

 

-

 

0,77

11. Середній тарифний розряд  виробничих робітників

 

-

 

4.5

12. Середньомісячна зарплата

грн.

4306

13. Собівартість одиниці

деталі "Втулка"

 

грн.

 

178.554

14. Оптова ціна одиниці  продукції

деталі "Втулка"

 

грн.

 

253.154

15. Прибуток від реалізації  продукції

тис.грн.

5352

16. Рентабельність дільниці

%

26


 

 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЙНА  ЧАСТИНА


6.1. Організація робочого місця та його планування.

 

Принцип організації робочого  місця на підприємстві технологічний, обладнання розташоване групами, ділянка спроектована відповідно до вимог технологічного  проектування та санітарним  нормам.

На ділянці виконуються  операції з механічної обробки деталей, що мають різну конструктивно-технологічну особливість. Обладнання встановлене  універсальне з ручнимкеруванням, а також верстати працюють в напівавтоматичному циклі і верстати з числовим програмнимкеруванням.

Інструменти і пристосування  застосовуються універсальні і спеціальні.

Пристосування, вимірювальні інструменти і засоби догляду  за робочим місцем, видаються робітнику для постійного користування. Ріжучий інструмент робітник отримує самостійно в інструментально-роздаточній кладовій (ІРК) для виконання конкретної операції, самостійно заточується інструмент.

Установка і зняття деталі здійснюється вручну.

Організація праці на робочому місці.

Перед початком роботи розточник повинен:

- Перевірити справність  верстата (якщо верстат несправний, треба негайно повідомити про це чергового слюсаря) і змастити верстат по інструкції. В процесі роботи уважно стежити за змащенням верстата маслом відповідної марки, пам'ятаючи, що хороше і своєчасне мастило механізмів зберігає точність роботи верстата і подовжує термін його служби;

- Ознайомитися з майбутньою  роботою: вивчити креслення і  технологічну карту обробки деталі, перевірити наявність і справність  інструменту і пристроїв;

- оглянути заготівлі та перевірити їх відповідність кресленням щодо припусків, відсутності зовнішніх вад та інших дефектів, що впливають на якість  деталі або стійкість інструменту;

- Видалити з робочого  місця все, що не потрібно  для майбутньої роботи.

Під час роботи розточник повинен:

- Інструмент класти на  певне місце і використовувати його за призначенням;

- Зберігати робочі поверхні верстата від ударів і бруду, не класти на них інструмент, ключі, деталі тощо;

- Працювати тільки гострим  і справним інструментом: тупий  інструмент збільшує навантаження  на верстат, що може привести  до поломки, і дає нечисту 

поверхню деталі, а це в свою чергу може привести до браку;

 

 

- Стежити за тим, щоб  пристосування, інструмент і деталь  були міцно закріплені;

Информация о работе Зубчатое колесо