Зубчатое колесо

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Сентября 2012 в 02:25, дипломная работа

Описание

В процесі механічної обробки деталей машин виникає велика кількість проблемних питань які пов’язані із необхідністю виконання технічних вимог, що поставлені конструкторами перед виробництвом.

Работа состоит из  1 файл

Дипломка готовая.docx

— 1.56 Мб (Скачать документ)

ТР - розрахункова  стійкість інструмента з  урахуванням переточувань, хв;


КС = 0.05 ... 0.3 - коефіцієнт випадкового збитку інструменту через поломки.

Величину розрахункової  стійкості ТР визначаємо за формулою:

                 ТР  = Т · (L / l + 1),                                    

де, Т -період стійкості інструменту між двома переточуваннями, хв;

L - товщина шару робочої  частини, яка піддається переточуванню, мм;

l - товщина шару, що знімається при кожному переточуванні.

Виконаємо розрахунок величини ТР для свердл. За допомогою зведеної таблиці режімів різання визначаємо сумарну величину машинного часу роботи свердл:  åtМ =0.50хв. За  довідковими даними знаходимо  величину періоду стійкості Т для свердл: Т = 30 хв.

За  даними L = 56 мм, l  = 1.3 мм. Тоді отримаємо:  ТР = 25 • (56 / 1.3 + 1) = 1102 хв.

Знаходимо величину IР при  КС = 0.2:

 

Приймаємо IР = 86 шт.

Розрахунок  по іншим видам  ріжучих інструментів виробляємо аналогічно. Результати розрахунку наведені в таблиці 13.

Річна  потреба механічної дільниці в ріжучих  інструментах         Таблиця 13

Найменування інструменту

Річна потреба, шт.

Різці токарні

230

Свердла

86

Фрезы шпоночні

95

Круги шліфувальні

156


 

Річна  потреба дільниці в контрольно-вимірювальному інструменті    Таблиця 14

Найменування інструменту

Річна потреба, шт.

Штангенінструменти

65

Скоби мікрометричні

20

Шаблони

20

Нутроміри

15


 

Вибір і визначення кількості підйомно-

транспортного устаткування проектованої дільниці

 

Підйомно-транспортне обладнання, яке використовується на проектованій  дільниці, поділяється на дві групи: загальноцехове й місцеве.


До загальноцехового підйомно-транспортного устаткування відносяться: 2 мостових крана вантажопідйомністю 10 і 30т, які обслуговують весь проліт цеху.Місцевими підйомно-транспортними засобами є кран-балки вантажопідйомністю 1.5т з вильотом стріли 5м і ручні підлогові транспортні візки ТГС-1250 з гідравлічними підйомниками.

Вибір типу будівлі і компоновка дільниці

Будівля  цеху, в якому  розміщується проектований ділянку, являє  собою уніфіковану типову секцію (УТС).  Основні розміри одного прольоту секції (довжина ´ ширина) - 142 ´ 24 м, сітка колон - 12 ´ 18 м. Розміри  колон для будівлі з кранами вантажопідйомністю до 30 т складають: 500 ´ 1400 мм. Товщина зовнішніх стінових панелей  будівлі становить: 260 ...300 мм. Ширина  магістральних проїздів  дорівнює 4 ... 6м. Висота  будівлі від рівня чистої підлоги до нижнього рівня ферм перекриття становить 10.8 м.

        Проектована  дільниця займає частину (половину)  бокового прольоту цеху шириною 15 м, довжина ділянки - 18 м. Компонування обладнання - в 2 ряди по ходу техпроцесу з урахуванням норм обслуговування. При плануванні обладнання враховуємо діючі нормативи відстаней між обладнанням та елементами будівлі, а також між верстатами і конвеєрами для прибирання стружки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5 . ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

 

5.1. Розрахунок капітальних вкладень

 

Капітальні  вкладення  при проектуванні ділянки визначаються розрахунком по окремих елементах. Капітальні  вкладення в будівлі  визначаємо виходячи з сумарної потребной  площі, яку визначаємо за плануванням  і укрупнених нормативів вартості.

де, Кпл – виробнича  площа ділянки по плануванню, м2;

      h - висота  приміщення ділянки (від підлоги  до підкранових шляхів)

      Цпл - вартість 1 м3 виробничої будівлі, грн. (Цпл = 83.5 грн.).

 

        Капітальні  вкладення в машини і обладнання для проектованої ділянки визначаємо виходячи з розрахованої потреби в ньому (див.  розділ 4) і оптових цін з додаванням витрат на влаштування фундаментів (5%) і монтаж (5%  від стоїмо. Обладнання). Результати розрахунку капвкладень в устаткування наведені в таб. 15 .

Розрахунок вартості обладнання   Таблица 15.

Найменування та модель обладнання

Кількість, шт.

Ціна,

грн

Загальна вартість грн

Витрати на транспортнівитрати та монтаж

Балансова

вартість, грн

1

2

3

4

5

6

7

1

Токарний верстат мод.16К20

 

1

 

75200

 

75200

 

7520

 

82720

2

Токарний верстат з ЧПК

16К30Ф305

 

3

 

120000

 

360000

        

        36000

 

       369000

 

3

Фрезерувальний верстат  мод. ВМ127

 

1

 

360000

 

360000

 

36000

 

396000

 

4

Радіально – свердлильний верстат мод.2М55

 

1

 

140000

 

140000

 

14000

 

154000

 

5

Круглошліфувальний верстат мод.3Е180В

1

224285

224285

22428

246713

 

6

Внутрі шліфу-вальний верстат мод.3К228А

1

307142

307142

30714

337856

 

Разом:

8

-

1466627

146662

1586289


 

   Вартість  інструменту  і пристосувань  визначається  виходячи  з розрахунку потреби  в ньому і оптових  цін.  Укрупнено капіталовкладення в оснащення можна прийняти в розмірі 0.8%  від вартості верстатного обладнання

Кі = 0.008 ·1586289  = 12690.4 грн.

Вартість  господарського та виробничого  інвентарю визначається  в розмірі 0.2% від вартості верстатного  обладнання

Кінв = 0.002 · 1586289 = 3172.6 грн.

Капітальні  вкладення  по іншим групам основних фондів можна  розрахувати в процентах від  вартості верстатного обладнання:

- передаточні пристрої - 0.7 %:     КПУ = 0.007 · 1586289= 11104.1 грн;

- силове обладнання - 1%:             КСО = 0.01 · 1586289 = 15862.8 грн;

- транспортні засоби - 0.3 %:         КТС = 0.003 · 1586289= 4758.9  грн;

- вимірювальні прилади та пристрої - 0.3 %: КИП = 0.003 · 1586289= 4758.9грн.

Вартість  обчислювальної техніки  (системи управління для  верстатів з ЧПК) - 0.3%:

Кот = 0.003 · 1586289= 4758.9  грн;

Всі результати розрахунків  зводимо  в таблицю 16.

 

            Вартість основних фондів ділянки та їх амортизація         Таблиця 16

Найменування груп основних фондів

Балансова вартість

Норми

амортизації, %

Річна сума амортизаціонних відрахувань,  грн

грн.

в % у результаті

1

2

3

4

5

1. Будівлі

310108.5

15.8

8

       24808.68

2.Передаточні пристрої

11104.1

0.56

8

       888.328

3.Машини та обладнання:

3.1. Силове обладнання

3.2. Робочі машини

3.3.Вимірювальні прилади та пристрої

 

 

      15862.8

 

1586289

4758.9

 

 

 

0.81

 

81.31

0.24

 

 

24

 

24

24

 

 

3807.072

 

380709.36

1142.136

4. Транспор тні засоби

4758.9

0.24

40

        1903.56

5. Інструменти та пристосування

12690.4

0.64

40

        5076.16

6. Виробничий і господарський інвентар

3172.6

0.16

40

        1269.04

7. Обчислювальна техніка

4758.9

0.24

60

        2855.34

Разом

1953504.1

100

-

   422459.676


 

Капіталовкладення  в  оборотні кошти можна прийняти в  розмірі 20%  від капіталовкладень в основні фонди. Загальна  величина капіталовкладень  визначається як сума капіталовкладень в основні  фонди (відстала) і  в оборотні кошти ( КОБ ):

К = КОСН + КОБ;         К = 1953504.1 ∙ (1+0.2) = 1992574.182 грн.

 

5.2. Визначення величини експлуатаційних витрат

5.2.1. Визначення річної витрати і вартість основних матеріалів

До основних матеріалів, що споживаються на ділянці, належать  заготовки оброблюваної  деталі.

Річна потреба в основних матеріалах визначається за кількістю  випущених виробів на підставі розрахованої в Розділі 4 дипломного проекту річної потреби проектованої ділянки в  основних матеріалах і цін на ці матеріали.

  Витрати на основні  матеріали СОМ на один виріб  визначаються за формулою:

СОМ = å НМ ·ЦМ ·КТ - å НО ·ЦО, грн

де,   n  - число найменувань матеріалів;

НМ - норма витрати основних матеріалів, кг;

Кт - коефіцієнт, що враховує транспортні витрати (КТ = 1.1);

Но - величина реалізованих відходів, кг;

Цо - ціна одиниці відходів (30% від ціни матеріалу)

Цм - ціна матеріалу, грн.

Величина реалізованих відходів на одиницю продукції визначається за формулою:

НО = (МЗ - МД) × (1 - bОТХ), кг

де    МЗ - маса заготівлі, кг;

МД - маса деталі, кг;


bОТХ – відсоток безповоротних відходів при механічній обробц (bОТХ = 0.01).

Для деталі “Втулка”: НО = (2.7 - 1.3) × (1 - 0.01)= 1.386 кг.

СОМ =  2.7 × 8.5 ×1.1 - 1.386 × 2,55 = 21.8 грн.

Результати  розрахунку витрат на основні матеріали зводимо  в таблицю 17.

 

Розрахунок вартості основних матеріалів       Таблиця 17.

Найменування виробу

Річна програма випуску, шт

Матеріал

(марка)

Витрати на основні матеріали за  вирахуванням відходів, з урахуванням транспортних витрат

Коефіцієнт використання

матеріалу

на единицу продукции, грн

на годовой объем, грн

Втулка

2500

Ст.45

21.8

54500

0.48


 

                        5.2.2. Визначення витрат на оплату праці

 

Фонд оплати праця ЗГ.Ф  складається з:

- Фонду основної заробітної  плати (Зосн);

- Фонду додаткової оплати  праці (Здоп).

Розрахунок витрат на оплату праці виконується відповідно до встановленої чисельністю працюючих  в Розділі 4 дипломного проекту та прийнятою системою оплати праці  працюючих.

Для основних робочих приймаємо  відрядну оплату праці, для допоміжних - почасову.

Розрахунок витрат на оплату праці виконується в наступній  послідовності:

Основні робітники (відрядники).

Фонд основної заробітної плати основних робітників визначається за формулою:

ЗОСН = ЗТ.С. ,

де,  ЗТ.С.  - тарифний (прямой) фонд оплати праці.

Тарифний (прямой) фонд зарабітної плати визначається по формулі:

ЗТ.С. = СV ×Т ,

де,  СТ - часова тарифна ставка середнього розряду робіт, грн;

Т - трудомісткість  річної програми по даному виду робіт, нормо-год.

ЗТ.С. = СV ×Т  = 19.5 × 29200 = 569400 грн,

де,  СV = 10,35 грн/год - часова тарифна ставка верстатника V разряду;

Тток = 10653 нормо-год – річна трудомісткість верстатних робіт.

 


Фонд  додаткової заробітної  плати визначається за формулою:

ЗДОП = 60% ×ЗОСН/ 100= 60% ×ЗТ.С./ 100 , грн

ЗДОП = 0.6 × 569400 = 341640 грн,

Річний  фонд заробітної плати основних робітників визначається за формулою:

ЗГ.Ф осн  = ЗОСН + ЗДОП .

ЗГ.Ф осн  = 569400 + 341640=911040 грн .

Допоміжні робітники.

Фонд  основної зарплати допоміжних робочих визначається за формулою:

ЗОСН всп = ЗТ.В. ,

де, ЗТ.В. - тарифний фонд допоміжних робтників, грн.

Величина  тарифного фонду  допоміжних робітників визначається  за формулою:

ЗТ.С. = СТ ×ФДР ×РВСП р ,

де, ФДР - дійсний річний фонд часу робітника, год;

РВСП р - чисельність допоміжних робітників.

СТ - часова тарифна ставка середнього розряду робіт;

ЗТ.С. = СТ ×ФДР ×РВСП р = 9.90 × 3845.2× 6 = 197984.9 грн,

де СТ =9.90 грн/год - часова тарифна ставка допоміжного робочого IV розряду.

Фонд  додаткової заробітної  плати визначається за формулою:

Информация о работе Зубчатое колесо