Суддів до місцевого суду

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Марта 2011 в 19:57, курсовая работа

Описание

Метою курсової роботи є формування теоретичних положень і практичних висновків, спрямованих на вдосконалення організації і функціонування місцевих загальних судів загальної юрисдикції в аспекті здійснення судової реформи в Україні.

Об’єктом дослідження – є теоретичні, методологічні та процесуальні проблеми правового регулювання суспільних відносин пов’язаних з організацією та функціонуванням місцевих загальних судів загальної юрисдикції в Україні.

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ЗАСАДИ МІСЦЕВИХ СУДІВ.

Поняття і зміст терміну місцевих судів ……………………...……5
Види і склад місцевих судів………………………………………...8
Основні завдання та функції судів загальної юрисдикції……….10
Зарубіжний досвід роботи в місцевих судах……………………..15
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ СУДІВ.

2.1. Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду…..……21

2.2. Повноваження та статус голови місцевого суду…………………...26

2.3. Атестація та дисциплінарна відповідальність суддів……….…..…28

2.4. Засади фінансування судів………………………………………..….31

2.5. Організація роботи місцевого суду……………………………..…..34

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

Работа состоит из  1 файл

КУРСОВА РОБОТА.doc

— 209.00 Кб (Скачать документ)

                                                                 ЗМІСТ 

     ВСТУП

     РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ЗАСАДИ МІСЦЕВИХ СУДІВ.

  1. Поняття і зміст терміну місцевих судів ……………………...……5
  2. Види і склад місцевих судів………………………………………...8
  3. Основні завдання та функції судів загальної юрисдикції……….10
  4. Зарубіжний досвід роботи в місцевих судах……………………..15

  РОЗДІЛ  2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ СУДІВ.

          2.1. Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду…..……21

          2.2. Повноваження та статус голови місцевого суду…………………...26

          2.3. Атестація та дисциплінарна відповідальність суддів……….…..…28

          2.4. Засади фінансування судів………………………………………..….31

  2.5. Організація роботи місцевого суду……………………………..…..34

     ВИСНОВОК

     ЛІТЕРАТУРА

 

                                                      ВСТУП 

   Актуальність теми даної курсової роботи. Надійний захист прав і свобод людини та громадянина, як того вимагає Основний Закон України може забезпечити тільки судова система, яка діятиме на загальновизначених демократичних засадах. Відтак одним із стратегічних завдань розвитку державності в Україні було і залишається проведення судово-правової реформи, яка передбачає становлення в українській державі незалежних місцевих загальних судів, які є основою судової системи України і мають стати основою судових гарантій прав людини, забезпечення соціальної стабільності та режиму законності в державі.

     Метою  курсової роботи є формування  теоретичних положень і практичних  висновків, спрямованих на вдосконалення організації і функціонування місцевих загальних судів загальної юрисдикції в аспекті здійснення судової реформи в Україні.

    Об’єктом  дослідження – є теоретичні, методологічні  та процесуальні проблеми правового  регулювання суспільних відносин  пов’язаних з організацією та функціонуванням місцевих загальних судів загальної юрисдикції в Україні.

   Предметом  курсової роботи  – є правове  регулювання організації та функціонування  місцевих загальних судів в  період проведення реформування  судової системи України, що визначається Конституцією України, Кримінально-процесуальним кодексом України, Цивільно-процесуальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законами України “Про судоустрій”, “Про статус суддів”, “Про Вищу раду юстиції”, Указами Президента “Про державну судову адміністрацію”, Положенням “Про Раду суддів України” та іншими нормативно-правовими актами.

    До основних серед дослідницьких методів, що використовувались при написанні даної курсової роботи належить загальний метод пізнання для всіх наук – метод діалектики. Серед спеціально-наукових методів пізнання можна виділити структурно-функціональний метод, з допомогою якого поняття судової влади розкрито як явище з обов’язковим аналізом функцій взаємодіючих елементів .Особливе місце тут займає формально-догматичний метод, опис і аналіз правових норм і правовідносин, їх пояснення і тлумачення, класифікацію . З допомогою таких прийомів досліджувались зміст та юридична природа поняття місцеві загальні суди, описувалися і аналізувалися правові принципи діяльності місцевих загальних судів в судовій системі України, здійснювалася зовнішня наукова обробка емпіричного матеріалу, досліджувались юридичні факти, формулювались визначення та загальна концепція наукового пошуку.

   При написанні  даної роботи використовувались  мною різноманітні літературні  джерела та закони України  , зокрема закон України “Про  статус суддів”, “Про Вищу  раду юстиції”, “Про судоустрій  України”, “Про державний захист  працівників суду і правоохоронних  органів”, “Про Вищу Раду юстиції”, КПК України та ЦПК України та інші. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ЗАСАДИ МІСЦЕВИХ СУДІВ 

    1. Поняття і  зміст терміну місцевих судів.
 

     Місцевий суд є основною ланкою у системі судів загальної юрисдикції. Це випливає перш за все з того, що суди саме цього рівня розглядають усі кримінальні, цивільні, господарські та адміністративні справи, за винятком тих, які віднесені законодавством до компетенції інших судів.

   Місцеві суди - це місцеві загальні суди, а також місцеві господарські та місцеві адміністративні суди. Вони є основною ланкою судової системи, оскільки розглядають переважну більшість справ, цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних. Ці суди є такими судовими органами, які найбільш наближені до населення. Місцеві суди є судами і інстанції, тобто вони розглядають і вирішують справу по суті.

    Засади організації та діяльності місцевих судів закріплено в Конституції, Законах України “Про судоустрій України”, “Про статус суддів” і деяких інших нормативних актах.

   Суд цього рівня утворюють у районі, місті та районах міста. В назві місцевого суду використовують назву населеного пункту, в якому він знаходиться. До місцевих загальних судів належать і військові суди гарнізонів.

    Місцевий суд складається із суддів місцевого суду, голови та заступника голови суду. У місцевому суді, у якому кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду

   Місцеві  суди складають першу ланку  (рівень) у системі судів загальної юрисдикції. Їх також заведено йменувати основною ланкою судової системи, оскільки вони становлять переважну більшість усіх судових органів, а також як суди першої інстанції розглядають майже усі (за незначним винятком) судові справи. Підсудність окремих категорій справ щодо первісного розгляду їх по першій інстанції вищими судами визначається процесуальним законодавством.

     Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а місцевими адміністративними судами — окружні суди, що утворюються в округах відповідно до Указу Президента України.5 До складу місцевого суду входять: судді місцевого суду, голова та заступник голови суду. У місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.

     За  своїми повноваженнями місцевий суд  є судом першої інстанції і  розглядає справи, віднесені процесуальним  законом до його підсудності.

     Зокрема, місцеві загальні суди розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про адміністративні правопорушення; місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності; місцеві адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов'язані з правовідносинами у сфері державного управління та місцевого самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких здійснюють військові суди.

     Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого  суду визначається Конституцією України (статті 126 і 128)1 та Законом України "Про статус суддів" (ст. 9).3

     Місцевими загальними судами є районні, районні  у містах, міські та міськрайонні суди, а також військові суди гарнізонів.

     Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а місцевими  адміністративними судами є окружні  суди, що утворюються в округах  відповідно до указу Президента України. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, голови та заступника голови суду. У місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено . більше одного заступника голови суду.

     Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

     Місцеві загальні суди розглядають цивільні, адміністративні та кримінальні  справи, а також справи про адміністративні  правопорушення. (частина друга статті 22 із змінами, внесеними згідно з Кодексом адміністративного судочинства України ).

     Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з господарських  правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом  до їх підсудності.

     Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року. — К., 1996. — 118 с.

3 Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992р. — Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 8. — ст. 56; Голос України. — 1993, 10 лютого.

5 Молдован В. В. Основи держави і права. Курс лекцій: Навчальний посібник для юридичних фак. вузів. — К., Юмана. — 1996. С. 86-126.

                              1.2.Види і склад місцевих судів. 

1. У системі  судів загальної юрисдикції діють  місцеві суди як суди першої  інстанції у цивільних, господарських,  адміністративних та кримінальних  справах.

2. Місцевими  судами є:

1) дільничні  суди - районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди;

2) окружні суди - окружні господарські суди, окружні  адміністративні суди та окружні  кримінальні суди, що утворюються  в округах відповідно до указу  Президента України.

3. Територіальна  юрисдикція місцевих судів визначається Президентом України при їх утворенні.

4. У найменуванні  місцевого суду використовується  назва населеного пункту за  місцем його знаходження.

5. Місцевий суд  складається не менш як з  трьох суддів місцевого суду, зі складу яких призначається голова суду.18

  Систему  місцевих судів складають: 

а) районні (міські), районні в місті та міськрайонні суди;

б) адміністративні  суди;

 в) господарські  суди;

 г) військові  суди гарнізонів.

   Вони  розглядають цивільні, господарські, адміністративні і кримінальні справи по першій інстанції. Усі господарські, цивільні і адміністративні справи та частина кримінальних справ розглядаються одноособово професійним суддею. Кримінальні справи де передбачені санкції до десяти років включно розглядаються судом у складі одного професійного судді і двох народних засідателів. Там де санкції перевищують понад десять років справи розглядаються судом у складі судді і шести присяжних (суд присяжних).

    Місцевий  суд складається із суддів  місцевого суду, голови та заступника голови суду. У місцевому суді, у якому кількість суддів перевищує п'ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника голови суду.10

            1.3. Основні завдання та функції судів загальної юрисдикції. 

    У системі поділу влади судова влада призначена для збалансування протистояння законодавчої і виконавчої гілок влади та здійснення правосуддя. У нашій державі вона репрезентується Конституційним Судом і судами загальної юрисдикції, які становлять судову систему України.

    Свої повноваження судова влада здійснює через правосуддя – діяльність судів по розгляду і вирішенню кримінальних, цивільних, сімейних, трудових, адміністративних та господарських справ. Така діяльність відбувається у відповідній формі судочинства – встановленого законом порядку здійснення правосуддя.

   Таким чином, правосуддя –  це діяльність судів по розгляду  і вирішенню різної категорії  справ, а судочинство – встановлений  законом порядок здійснення правосуддя.

     Загалом, можна виділити п’ять основних форм судочинства:

Информация о работе Суддів до місцевого суду