Рефераты по менеджменту

Что же реально вносит для своей практической работы международный менеджер

06 Апреля 2011, доклад

Менеджер – это наемный работник, занятый профессиональной организаторской деятельностью в органах управления предприятием, фирмой, учреждением и наделенный субъектом собственности определенными полномочиями. К числу менеджеров относятся линейные и функциональные руководители организации или ее структурных подразделений.

Что такое коммуникации в организации

14 Февраля 2013, задача

Цель курсовой работы – определить коммуникативные особенности управления организации.

Что такое «синтетические» учения в менеджменте

03 Февраля 2013, контрольная работа

В отличие от подходов к управлению, ставящих в центр задачи или человека, или управленческую деятельность, для «синтетических» учений характерен взгляд на управление как на многоплановое, комплексное и изменяющееся явление, связанное множеством связей с внутренним и внешним окружением организации.

Что такое менеджмент

20 Января 2012, реферат

Менеджмент понимается как вид трудовой деятельности. Управление – это умственный труд, в результате которого осуществляется процесс управления. Коротко говоря, процесс управления – это непрерывное осуществление последовательных действий от прогноза предстоящей деятельности, постановки цели и разработки способов ее достижения до анализа ее фактического результата.

Что такое организация планирования производством? Определите задачи и состав планирования производством

27 Февраля 2012, реферат

Стратегический маркетинг — это, во-первых, концепция ориентации любой деятельности на потребителя, во-вторых, первая стадия жизненного цикла объекта и, в-третьих, первая общая функция управления.
Целью стратегического маркетинга является разработка стратегии организации на основе нормативов конкурентоспособности.

Что такое ресурсы и какими они бывают

22 Ноября 2010, статья

· Ресурсы – это все, что может быть использовано компанией для

достижения своих целей;

· Ресурсы делятся на финансовые и производственные. В ходе

хозяйственной деятельности эти ресурсы постоянно

трансформируются из одного вида в другой;

· Для управления затратами необходимо, во-первых, сопоставлять

величину затрат с полученным результатом, а во-вторых,

отслеживать затратную «цепочку» на всем протяжении от рынка

снабжения до рынка сбыта.

Шағын бизнесті мемлекеттік қолдау

12 Марта 2012, реферат

Қазіргі жағдайда экономиканы сауықтан дыруға шағын кәсіпорындардың қосқан үлестері жоқтың қасы. Оның себебі жалпы өңдірістің төмендеуі және ТМД елдерімен экономикалық қатынастардың үзілуіне болып отыр. Сонымен бірге шағын кәсіпорынға мемлекеттік қолдау орын ала алиай келеді. Шағын кәсіпорындарға жан-жақты қолдау болмаған жағдайда олар өз бетімен жұмыс істеп кете алмайды.

Шағын бизнестегі сапа менеджмент жүйесі

27 Февраля 2013, доклад

Шағын бизнес – тұрақты азаматтық қоғамның негізі, және оның дамуынан барша қазақстандықдардың әл–ауқаты тікелей байланысты. Шағын бизнес тұрғындардың көпшілігінің экономикалық белсенділігін қолдай отыра, әлеуметтік рөл атқарады, сонымен қатар салық түсімдерінің бюджетке түсуін қамтамасыз етеді. Қазіргі келеңсіз жағдайларда шағын бизнес тұрақтандырғышы ретінде, сондықтан да қоғам мен мемлекет жағынан сәйкес ықпал алуына мүмкіндігі бар.

Шағын және орта бизнес

20 Февраля 2013, реферат

Бітіру жұмысы тақырыбының өзектілігі. Соңғы жылдары шағын және орта бизнес Қазақстан Республикасының экономикасындағы ролі артып келе жатыр. 2002 жылы Қазақстандағы шағын және орта бизнес секторымен өндірілген жиынтық өнімдердің ЖІӨ - ге қатынасы 17% - ды құрады, ал 2003 жылы осы сектор субъектілерінің бұл макроэкономикалық индикаторындағы үлесі 20% - дан астам шамаға жетті. Осы статистикалық мәліметтер көрсетіп отырғандай шағын және орта кәсіпкерлік секторының қазақстан экономикасындағы маңыздылығы барған сайын салмақты болып келеді. 2004 жылғы осы сектордың ЖІӨ - ге қатынасының болжамды көсеткіш деңгейі 30% (бұл көрсеткіш бағдар ретінде ҚР – ның президентімен өткен жылы халыққа жолдауында қарастырылып, бекітілген).

Шет ел менеджерлерінің ерекшеліктері

28 Февраля 2013, реферат

Қазақстан Республикасының дамуының қазіргі сатысы экономика мен қоғамды өзгертуде өте күрделі мәселелер пайда болуымен сипатталады. Елде нарық қатынастарын дамытуға бейімдейтін стратегиялық бағыт басқару жүйесін, ең алдымен ұйымды басқару жүйесін жетілдіруді талап етеді. Бұл жерде ұйым қатарына қоғамға, оның мүшелеріне, тұтынушыларға қажетті өнім өндіретін, белгілі жұмыс және қызмет көрсететін ұйымдар жатады.

Шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыру кезеңдері

22 Февраля 2012, контрольная работа

Кәсіпорынның және ондағы бөлімшелер қызметінің нәтижесі басшының дер кезінде шешімді дұрыс қабылдау қабілетіне, әрі оны жүзеге асыра білуіне, ал оның жеделдігі мен дұрыстығы басшының тәжірбесі мен біліміне байланысты. Егер ол өндірісті, технологияны және адамдарды жақсы білетін болса, жұмыс тәжірибесі мол болса, онда оған шешім қабылдау қиынға түспейді.

Шешімдерді қабылдаудың жеке стильдері

15 Ноября 2011, реферат

Шешімді кабылдаудың әзірлік кезеңінде кез келген деңгейдегі басшы өндірістік, экономикалық, әлеуметтік жағдайларды бағалаудан бастауы тиіс. «Жағдай» ұғымына шешім кабылдауға тура келетін, әрі басқару жүйесіне ықпал етіп, оны жаңа жағдайға ауыстыратын ішкі және сыртқы жағдайлардың барлық жиынтығы енеді.
Жағдайдың өзі тұтастай ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын немесе оның жекелеген өндірістік бөлімшелерін, жұмыскерлер тобын, жекелеген орындаушьшарды қамтуы мүмкін. Жағдайдың қалыптасу сипатына қарай қабылданатын басқару шешімінінде өзіндік типі болады. Жағдайды дер кезінде бағалау және дұрыс түсіну көбінесе басқару шешімін қабылдау уақытына байланысты.
Басшы қалыптасқан жағдайды жете білуі тиіс. Жағдайды бағалау процесінде қабылданатын шешімнің мақсаты — бұл міндетті шешу процесінің бірінші кезеңі. Мақсат дегеніміздің өзі басқаратын объектіге қолайлы, әрі қажетті ыкпал ету болып саналады, соның нәтижесінде қалыптасқан жағдай тиімді шешетіп болады.
Проблема мен мақсат дұрыс тұжырымдалған жағдайда міндеттін шешілуі 50 пайызға қамтамасыз етіледі деп есептеуге болады. Басшының міндеті — өндірістік-техникалық, экономикалық, сондай-ақ әлеуметтік сипатта басқару жүйесінде пайда болуы мүмкін проблемаларды дер кезінде айқындау.

Школа научного управления

11 Октября 2011, реферат

Первая школа научного управления сложилась на рубеже XIX-XX веков примерно в 1885—1920 гг. Возникновение научного управления обычно связывают с работами Фредерика Тейлора (1856-1915 тт.), в частности, с выходом в свет в 1911 г. его книги «Принципы научного управления».

Школа власти

10 Февраля 2013, доклад

Минтцберг различает два направления, признающих политику частью стратегического процесса. На микроуровне внутренняя политика возникает, когда влиятельные индивиды (или коалиции индивидов, обладающих властью) используют политические средства для достижения своих целей. Это особенно характерно для ситуации, когда "молодежь" хочет нарушить статус-кво и внедрить собственную стратегию. Это также возможно во времена больших перемен, когда происходят значительные сдвиги во влиянии и конфликты, или когда нет одной доминирующей силы.

Школа дизайна

30 Апреля 2013, контрольная работа

Школа дизайна базируется на 7 постулатах:
Формирование стратегий должно быть предусмотренным процессом сознательного мышления.
Ответственность за контроль над стратегическим процессом и его сознательный характер возлагается на руководителя, который и является стратегом. В конечном счете школа дизайна признает единственного стратега, которым выступает 1-й руководитель организации, т.е. вся стратегия привязывается к воззрению исполнительного или генерального директора.

Школа и понятия менеджмента

26 Января 2013, доклад

В современном понятии термин «Менеджмент» и «Менеджер» появился тогда, когда владельцы предприятий сообразили, что выгодно не самим управлять, а привлекать для этого профессионалов (менеджер). Англ. слово «Менеджмент» в переводе «Управление», происходит от корня лат. слова «рука». Менеджмент и менеджер присуще только рыночной экономике:
• Это различные формы собственности;
• Конкуренция;
• Свобода предпринимательства.

Школа научного менеджмента

02 Мая 2012, реферат

В первой половине ХХ века получили развитие четыре достаточно четко различимые школы управленческой мысли. Каждая из четырёх этих школ так же, как и четырёх подходов к управлению, внесла значительный вклад в развитие вопросов управления. Научное управление наиболее тесно связано с работами Фредерика Уинслоу Тейлора. Создатели школы научного управления первыми стали использовать наблюдения, замеры, логику и анализ для усовершенствования многих операций ручного труда, добиваясь их более эффективного выполнения.

Школа научного управления как этап в развитии менеджмента

05 Ноября 2012, доклад

Школа научного управления (1885—1920) связана с работами Эмерсона, Ф. Тейлора, Френка и Лилии Гилбрет, Генри Гантта. Создатели школы считали, что, используя наблюдения, замеры, логику и анализ, можно усовершенствовать многие операции ручного труда.

Школа научного управления Ф. Тейлора

24 Марта 2012, доклад

Тейлор считается основателем современного менеджмента, «Отцом научного менеджмента». В основе тейлоризма лежит 4 научных принципа. Тейлор развил научный менеджмент в трех основных направлениях. Отрицательные последствия «научного подхода к управлению».

Школа поведенческих наук

22 Октября 2013, контрольная работа

Школа человеческих отношений появилась на рубеже 20-30-х гг и стала отправной точкой в социально-психологическом подходе к изучению управления. В ее основу были положены достижения психологии и социологии, именно поэтому проблема повышения производительности труда решалась посредством изучения поведения человека в трудовом процессе. Ученые понимали, что, сосредоточив свое внимание на человеке, они смогут предложить методы эффективного стимулирования труда.

Школа предпринимательства

27 Октября 2013, реферат

У 90-ті роки, майже непомітно, виникли зовсім нові підходи до формування стратегії, сформовані представниками школи підприємництва. Подібно до школи проектування, школа підприємництва зосередила процес у руках вищого керівництва, але на відміну від школи проектування і в супереч школі планування, вона приділяє значну увагу інтуїції. Дана обставина змінила процес формування стратегії: педантичне проектування стратегії перетворилося на формування бачень та перспектив. Ця ідея була застосована до окремих підприємств, що працюють у визначеній ніші, приватних компаній та ситуацій, що пов'язані з циклами. Варто наголосити, що представники даної школи висували думки про те, що кожній організації потрібна проникливість передбачливого лідера.

Школа психологии Мейо

14 Февраля 2012, реферат

Джордж Элтон Мэйо (George Elton Mayo, 1880—1949) — американский психолог и социолог, исследователь проблем организационного поведения и управления в производственных организациях, один из основоположников американской индустриальной социологии и доктрины «человеческих отношений». Руководил рядом исследовательских проектов и экспериментов, в том числе и Хоторнским. Основал движение «за развитие человеческих отношений» и является одним из основоположников школы человеческих отношений.

Школа человеческих отношений

26 Февраля 2012, реферат

Возникновение неоклассической школы менеджмента. Школа научного управления и классическая школа появились на свет, когда психология находилась еще в зачаточном состоянии. Многие в начале XX века серьезно ставили под сомнение новую фрейдовскую концепцию подсознательного. Более того, поскольку те, кто интересовался психологией, редко интересовались управлением, существовавшие тогда скудные знания о человеческом сознании были никак не связаны с проблемами трудовой деятельности.

Школа человеческих отношений

08 Марта 2012, курсовая работа

Актуальность темы обусловлена тем, что изучение истории имеет огромное значение для всех руководителей, так как речь идет об образе мышления, установление взаимосвязей между происходящими событиями и оценить возможность повторения этих событий в будущем. История является контекстом современных проблем. Только обращение к истории позволит выявить истинный смысл происходящего, оценить развитие ситуации и указать менеджерам наиболее перспективные направления развития организации.

Школа человеческих отношений

14 Февраля 2013, доклад

Возникновение школ “человеческих отношений” и “организационного поведения” – период попыток понять место людей в производстве. Ее основоположники утверждали, что для человека основными стимулами являются не материальные блага, а моральное удовлетворение, психологический комфорт, самоудовлетворение и другие психологические мотивы. В рамках школы человеческих происходило становление науки об человеческих ресурсах и управлении персоналом.

Школа человеческих отношений и поведенческие науки

11 Июня 2011, контрольная работа

В теоретической части контрольной работе будет рассмотрена концепция школы человеческих отношений, предпосылки возникновения этой теории, наиболее известные исследования ее представителей и вклад этих людей в науку управления. В практической части будет проведен анализ организации ТСЖ «Центр».

Школа человеческих отношений в менеджменте

28 Декабря 2010, реферат

На протяжении всей истории развития менеджмента ученые и исследователи управленческих проблем предпринимали попытки разработать универсальную классификацию школ менеджмента. Предложенные ими классификации носят, в известной мере, условный характер. Это объясняется тем, что практически невозможно отразить все оттенки различных взглядов и позиций, трудно найти один универсальный принцип, который следует положить в основу классификации.

Школа человеческих отношений и поведенческие концепции менеджмента

09 Января 2012, реферат

Возникновение новых идей в области управления было связано с процессами, происходившими в промышленном производстве ряда стран. После окончания первой мировой войны установилась временная стабилизация экономики, которая была прервана разразившимся глубоким и продолжительным экономическим кризисом 1929-1933 гг. Прежние научные и классические подходы к управлению производством при всей их научности и практической ценности были не в состоянии обеспечить необходимый рост производительности труда.

Школа человеческих отношений и поведенческие науки

10 Января 2012, курсовая работа

На рубеже 20-х-30-х годов стали формироваться предпосылки , двумя десятилетиями позже приведшие к качественно иной ситуации в управлении.
В условиях начавшегося в те годы перехода от экстенсивных к интенсивным методам хозяйствования назрела необходимость поиска новых форм управления, характеризующихся более выраженным социологическим и психологическим уклоном. Цель этих методов заключалась в устранении деперсонализированных[1] отношений на производстве, свойственных теориям научного менеджмента и бюрократическим моделям, и замене их концепцией сотрудничества между рабочими и предпринимателями. Научный контроль за производственным процессом вводился ради достижения экономических задач предприятия рациональными и эффективными методами. Однако ничего подобно не наблюдалось в области межличностных взаимоотношений между предпринимателями и работниками.
К проблемам мотивации труда, «человеческого фактора», и обратились в 30-е годы теоретики менеджмента. Согласно представлениям некоторых из них, рационализация индустриального производства в немалой степени зависит от совершенствования социальной организации предприятия, не ограничивающейся чисто материальными элементами, а распространяющейся на этические[2] нормы и психологию работников. В это время возникла потребность приведения масштаба административных структур в соответствие с потребностями экономики массового производства и распределения. Рационализация в использовании материальных ресурсов и научный менеджмент производственных процессов в известной степени позволили удовлетворить ее. Началась эпоха небывалого усиления экономической эффективности производства. Однако вскоре пришло осознание того, что, если индустриальная цивилизация хочет выжить в будущем, ей необходимо выработать новое понимание роли человеческой мотивации и поведения людей в организации бизнеса, исходя из того, что человеческое поведение чаще мотивируется не логикой или фактами, а чувствами.

Школа человеческих отношений и поведенческие подходы в менеджменте

24 Марта 2012, курсовая работа

Основной целью курсовой является выявление взаимосвязи эффективности организации за счет повышения эффективности ее человеческих ресурсов. Правильное применение науки о поведении всегда будет способствовать повышению эффективности и работника, и организации.
Исходя из актуальности и цели данной курсовой можно выделить следующие задачи:
• Рассмотреть школу человеческих отношений и поведенческие концепции менеджмента;
• Проследить взаимосвязь между различными школами менеджмента;