Безробіття – одна із головних проблем сьогодення

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2012 в 00:28, курсовая работа

Описание

Безробіття не може бути доцільним ні в економічному, ні в соціальному плані, оскільки його зростання створює цілий комплекс проблем: скорочується купівельна спроможність населення, бюджет втрачає платників податків, підприємство – персонал. Зростають ризик соціального напруження, додаткові витрати на підтримку безробітних. Безробіття вважається, з одного боку, важливим стимулятором активності працюючого населення, а з іншого – великим суспільним лихом. Всі країни світу прикладають багато зусиль для подолання безробіття, але жодній ще не вдалося ліквідувати його повністю

Содержание

Вступ
1. Загальні положення безробіття населення.
1.1 Поняття правового статусу без¬робітного.
1.2 Обов'язки безробітного.
2. Державне страхування на випадок безробіття.
2.1 Гаранти забезпечення безробітних тимчасовою трудовою діяльністю.
2.2 Правові підстави для припинення виплати допомоги у зв'язку з безробіттям та матеріальної допомоги у зв'язку з частковим безробіттям.
3. Організація право влаштування безробітних.
3.1 Поняття працевлаштування насе¬лення.
3.2 Порядок працевлаштування за до¬помогою Державної служби зайнятості населення.
3.3 Додаткові гарантії працевлашту¬вання для окремих категорій насе¬лення.
4. Правовий аналіз стану безробіття в Сумській області.
Висновок
Використана література

Работа состоит из  1 файл

Курсова робота.doc

— 183.50 Кб (Скачать документ)

Статтею 19 Закону України  «Про зайнятість на¬селення» на Державну службу зайнятості покладено такі обов'язки:

— аналіз і прогноз попиту та пропозиції на робо¬чу силу, інформування населення й державних органів управління про стан ринку праці;

— консультування громадян, власників підприємств, установ і організацій або уповноваже¬них ними органів, які звертаються до служби зайня¬тості, про можливість одержання роботи і забезпе¬чення робочою силою, вимоги, що ставляться до професії, та з інших питань, що є корисними для сприяння зайнятості населення;

— ведення обліку вільних робочих місць і грома¬дян, які звертаються з питань працевлаштування;

— надання допомоги громадянам у підборі підхо¬дящої роботи і власникам підприємств, установ, організацій або уповноваженим ними органам у доборі необхідних працівників;

— організація при потребі професійної підготов¬ки і перепідготовки громадян у системі служби зай¬нятості або направляння їх до інших навчальних закладів, що ведуть підготовку та перепідготовку працівників, сприяння підприємствам у розвиткові та визначенні змісту курсів навчання й перенавчан¬ня;

— надання послуг з працевлаштування та про¬фесійної орієнтації працівникам, які бажають зміни¬ти професію або місце роботи (у зв'язку з пошуками високооплачуваної роботи, зміною умов і режиму

— праці тощо), вивільнюваним працівникам і незайня¬тому населенню;

— реєстрація безробітних;

— участь у підготовці перспективних і поточних державних і територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп на¬селення від безробіття.

Крім обов'язків, Державна служба зайнятості має чітко визначені  статтею 19 Закону України «Про зайнятість населення» права, в тому числі:

— одержувати від підприємств, установ і органі¬зацій незалежно від форм власності статистичні дані по наявність вакантних робочих місць, характер і умови праці на них, про всіх вивільнюваних, прий¬нятих і звільнених працівників та інформацію про передбачувані зміни в організації виробництва і праці, інші заходи, що можуть призвести до вивіль¬нення працівників;

— розробляти і вносити на розгляд місцевих Рад народних депутатів пропозиції про встановлення для підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності квоти прийняття на роботу осіб, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, та направляти таких громадян для їх працевлаштування;

— направляти для працевлаштування на підприємства, в установи і організації всіх форм власності за наявності там вільних робочих місць (вакантних  посад) громадян, які звертаються до служби зайнятості, відповідно до рівня їх освіти і професійної підготовки;

— направляти безробітних громадян за їх ба¬жанням на оплачувані громадські роботи;

— укладати за дорученням підприємств, установ і організацій всіх форм власності договори з грома¬дянами при їх працевлаштуванні з попереднім (у разі потреби) професійним навчанням, оплатою вар¬тості проїзду, добових, а також надавати допомогу при переїзді на нове місце проживання та праці за рахунок коштів підприємств, установ і організацій;

— оплачувати вартість професійної підготовки осіб, працевлаштування яких потребує здобуття но¬вої професії (спеціальності), а також установлювати їм на період навчання стипендії у розмірах, перед¬бачених законодавством України;

— вносити пропозиції до місцевих Рад народних депутатів про зупинення на строк до 6 місяців рішення підприємств про вивільнення працівників у разі утруднення їх наступного працевлаштування з одночасною частковою або повною компенсацією витрат підприємств, викликаних цією відстрочкою, у порядку, визначеному законодавством України;

— компенсувати до 50 відсотків витрат підпри¬ємствам, установам і організаціям на перепідготовку працівників, які підлягають скороченню у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, за умови їх працевлаштування.

Розглядаючи права та обов'язки Державної служби, треба  звернути увагу на те, що норма чин¬ного законодавство України, яка регулює  діяльність цього державного органу, відповідає в цілому нор¬мам міжнародно-правових актів, насамперед Кон¬венції МОП № 88 «Про організацію служб зайня¬тості» (1948 р.) Вказана Конвенція зобов'язує країни — члени МОП організувати та фінансувати державні служби зайнятості, які б надавали безоп¬латні послуги. Стаття 6 Конвенції відносить до функцій служби зайнятості при наданні послуг без¬робітним у працевлаштуванні: реєстрацію осіб, що шукають роботу, ведення обліку їх професійної ква¬ліфікації, досвіду і побажань, опитування їх з метою підшукування їм роботи, у випадку необхідності проведення перевірки їх фізичного стану та профе¬сійної підготовки, сприяння їм в отриманні профе-сійної орієнтації, підготовки і перенавчання, збиран¬ня з підприємців відомостей про наявні вакантні посади та вимоги, яким повинні відповідати потрібні працівники, направляти на вакантні посади канди¬датів з підходящою кваліфікацією та придатних до праці за своїм фізичним станом, організовувати обмін переліками осіб, що шукають роботу, та ва¬кантних посад між окремими бюро з найму, у ви¬падках коли особи, що шукають роботу, не можуть бути працевлаштовані на підходящу роботу чи коли вакантні посади не можуть бути зайняті підходящи¬ми кандидатами за допомогою бюро, до якого вони вперше звернулися, чи в інших випадках, що вип¬равдовують такий захід. До функцій служби зайня¬тості Конвенція відносить і заходи щодо полегшення безробітному працевлаштування, а саме: сприяння безробітному в зміні професії для того, щоб пропо¬зиція робочої сили відповідала попиту на неї, в по¬легшенні територіальної мобільності для отримання роботи в районах, де є вакансії, в забезпеченні тим¬часового переведення працівника з одного району в інший у випадку тимчасового браку чи надлишку робочої сили в тому чи іншому районі Таким чином, більшість передбачених вказаною вище Конвенцією МОП функцій державних служб зайнятості країн — членів МОП повністю притаманні Державній службі зайнятості в Україні.

У зв'язку з прийняттям Верховною Радою Украї¬ни Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіт¬тя»  функції із забезпечення виплати та надання соціальних послуг, передбачених статтею 7 цього Закону, а саме: допомоги у зв'язку з безробіттям, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності; допомоги у зв'язку з частковим безробіттям; матеріальної допо¬моги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного; матері¬альної допомоги у зв'язку з безробіттям, одноразово матеріальної допомоги безробітному та непрацездат¬ним особам, які перебувають на його утриманні; до¬помоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, соціальних послуг з професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації та профорієнтації; пошуку підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для праце¬влаштування безробітних та фінансування органі¬зації оплачуваних громадських робіт для безробіт¬них;  інформаційних та  консультаційних послуг, пов'язаних з працевлаштуванням та контролю за правильністю   нарахування,   своєчасність   сплати страхових внесків, а також витрат за страхуванням на випадок безробіття, правильність призначення роботодавцем та виплати застрахованим особам до¬помоги у зв'язку з частковим безробіттям були пе-редані від Державної служби зайнятості населення до Фонду загальнообов'язкового державного соціаль¬ного страхування України на випадок безробіття, який є правонаступником державного Фонду сприяння зайнятості населення.

Широкому колу прав Державної  служби зайня¬тості, в свою чергу, кореспондують  відповідні обов'язки роботодавців. Статті 20 Закону України «Про зайнятість населення» та ЗО Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхуван¬ня на випадок безробіття» визначають, що підприєм¬ства, установи й організації незалежно від форм власності, їх службові особи зобов'язані сприяти проведенню Державної політики зайнятості на ос¬нові:

— додержання законодавства про працю, а та¬кож прийнятих відповідно до нього умов договорів та угод;

— організації професійної підготовки, перепідго¬товки і підвищення кваліфікації працівників, а та¬кож професійного перенавчання тих, хто підлягає вивільненню з виробництва;

— працевлаштування визначеної місцевими дер¬жавними адміністраціями, виконавчими органами відповідних рад кількості осіб, які потребують со¬ціального захисту і не здатні на рівних умовах кон¬курувати на ринку праці;

— інформування працівників про наявність ва¬кантних робочих місць (посад), у тому числі з непов¬ним робочим часом;

— реєстрації у місцевих центрах зайнятості за місцезнаходженням, щомісяця у повному обсязі на-давати їм інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та дані про працівників, які працюють неповний робочий день (тиждень), якщо це не передбачено трудовим договором, або не пра¬цюють у зв'язку з простоєм виробництва з незалеж¬них від них причин, і в десятиденний строк — про всіх прийнятих працівників згідно а формами дер¬жавної статистичної звітності та первинного обліку, затвердженими Державним комітетом статистики України;

— надання повідомлення при вивільненні праців¬ників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, органі¬зацій, скороченням чисельності або штату праців¬ників підприємства, установи, організації незалежно від форм власності державній службі зайнятості не пізніш як за два місяці у письмовій формі, з зазна¬ченням підстав і строків вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розміру оп¬лати праці та надання в десятиденний строк після вивільнення — списків фактично вивільнених пра¬цівників. У разі неподання або порушення строків подання цих даних стягується штраф у розмірі річної заробітної плати за кожного вивільненого працівника;

— реєстрації у виконавчій дирекції Фонду за-гальнообов'язкового державного соціального страху-вання України на випадок безробіття за місцем свого знаходження як платника страхових внесків у 10-денний строк з дня отримання ним свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або з дня укладення трудового договору з найманим працівником;

— своєчасної та повної сплати страхових внесків;

— надання виконавчій дирекції Фонду загально-обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про:

— прийняття на роботу працівників;

— заробітну плату працівників, використання робочого часу тощо;

— сплату страхових внесків, у тому числі за¬страхованими особами;

— ліквідацію чи реорганізацію підприємства, ус¬танови, організації, аміну юридичної адреси. Дос¬товірність зазначених у документах даних пере¬віряється виконавчою дирекцією Фонду. У разі їх недостовірності роботодавець добровільно чи  на підставі рішення суду повинен відшкодувати страхо¬вику заподіяну шкоду.

Підприємства, установи й організації в разі відмови  у прийнятті на роботу спеціалістів, які буди раніше ними заявлені, повинні відшкодувати дер¬жавній службі зайнятості всі витрати, пов'язані з працевлаштуванням, професійною підготовкою, пе¬репідготовкою, виплатою допомоги у зв'язку з без¬робіттям та матеріальної допомоги у зв'язку з без¬робіттям.

 

3.2 Порядок працевлаштування  за до¬помогою Державної служби зайнятості населення.

  Працевлаштування громадян за сприяння Дер¬жавної служби зайнятості населення починається зі звернення громадян до цієї служби. Згідно зі стат¬тею 1 Положення про порядок реєстрації, перереє¬страції та ведення обліку громадян, які шукають ро¬боту, і безробітних, виплати допомоги у зв'язку з безробіттям, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та пере¬підготовки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року №578\ до Державної служби зайнятості мають право зверта¬тися за безплатним сприянням у працевлаштуванні всі незайняті громадяни, які бажають працювати, а також зайняті громадяни, які бажають змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у вільний від навчання час Незайняті громадяни (в тому числі особи, які доглядають за інвалідом І гру¬пи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пансіонером, який за висновком медичного закла¬ду потребує постійного стороннього догляду), інваліди та пенсіонери, які звертаються до служби зайнятості за сприянням у працевлашту¬ванні, підлягають реєстрації у цій службі. Зайняті громадяни, які бажають змінити професію або місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у вільний від навчання час і звернулися до Державної служби зайнятості, підлягають обліку.

Реєстрація та облік  громадян, які звертаються за сприянням  у працевлаштуванні, здійснюється Дер¬жавною службою зайнятості за місцем постійного проживання (постійної або тимчасової прописки) за умови пред'явлення паспорта і трудової книжки, а у разі потреби — військового квитка, документа про освіту або документів, які їх замінюють, а іноземних громадян і осіб без громадянства, які постійно про¬живають в Україні, — тільки за наявності постійної прописки. У разі відсутності у громадянина паспорта його може замінити довідка, яка видається житлово-експлуатаційною конторою або місцевим органом внутрішніх справ із зазначенням місця постійного проживання (реєстрації) особи, якщо паспорт пере¬буває в органах внутрішніх справ на оформленні, переоформлення, а також свідоцтва про народження та довідки з житлово-експлуатаційної контори або органів місцевого самоврядування із зазначенням місця проживання (постійної або тимчасової пропис¬ки) для громадян до 16 років. У разі відсутності тру¬дової книжки громадянин, який вперше шукає робо¬ту, повинен пред'явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку, а звільнені військовослужбовці — військовий квиток.

Для деяких категорій громадян: громадян, які втратили роботу внаслідок нещасного випадку на виробництві або настання професійного захворюван¬ня і через це потребують професійної ПІДГОТОВКИ, перепідготовки чи підвищення кваліфікації, на яких поширюються гарантії, передбачені пунктом 1 етапі 26 Закону України «Про зайнятість населення»; випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, яким відмовлено у прийнятті на роботу за місцем призначення; випускників професійно-технічних училищ; громадян, звільнених з підприємств, установ і організацій у зв'язку з відселенням з території радіоактивного забруднення, у разі відсутності запи¬су в трудовій книжці; громадян, які втратили роботу в колективних сільськогосподарських підприємствах, у тому числі звільнених згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП України; осіб, які отримують пенсію відпо¬відно до законодавства України — пунктом 4 зазна¬ченого вище Положення встановлено додаткові ви¬моги щодо документів, які повинні надаватися Державній службі зайнятості під час реєстрації.

Информация о работе Безробіття – одна із головних проблем сьогодення