Безробіття – одна із головних проблем сьогодення

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2012 в 00:28, курсовая работа

Описание

Безробіття не може бути доцільним ні в економічному, ні в соціальному плані, оскільки його зростання створює цілий комплекс проблем: скорочується купівельна спроможність населення, бюджет втрачає платників податків, підприємство – персонал. Зростають ризик соціального напруження, додаткові витрати на підтримку безробітних. Безробіття вважається, з одного боку, важливим стимулятором активності працюючого населення, а з іншого – великим суспільним лихом. Всі країни світу прикладають багато зусиль для подолання безробіття, але жодній ще не вдалося ліквідувати його повністю

Содержание

Вступ
1. Загальні положення безробіття населення.
1.1 Поняття правового статусу без¬робітного.
1.2 Обов'язки безробітного.
2. Державне страхування на випадок безробіття.
2.1 Гаранти забезпечення безробітних тимчасовою трудовою діяльністю.
2.2 Правові підстави для припинення виплати допомоги у зв'язку з безробіттям та матеріальної допомоги у зв'язку з частковим безробіттям.
3. Організація право влаштування безробітних.
3.1 Поняття працевлаштування насе¬лення.
3.2 Порядок працевлаштування за до¬помогою Державної служби зайнятості населення.
3.3 Додаткові гарантії працевлашту¬вання для окремих категорій насе¬лення.
4. Правовий аналіз стану безробіття в Сумській області.
Висновок
Використана література

Работа состоит из  1 файл

Курсова робота.doc

— 183.50 Кб (Скачать документ)

Розмір допомоги у  зв'язку з безробіттям визначе¬ний  статтею 23 Закону України «Про загальнообо¬в'язкове державне соціальне страхування на випа-док безробіття», згідно з якою застрахованим особам, визнані у встановленому порядку безробіт¬ними, які протягом 12 місяців, що передували почат¬ку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 ка¬лендарних тижнів та сплачували страхові внески, розмір допомоги у зв'язку з безробіттям визначаєть¬ся у відсотках до їхньої середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчис¬лення середньої заробітної плати (доходу) для роз¬рахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу:

до 2 років — 50 відсотків;

від 2 до б років — 55 відсотків;

від 6 до 10 років — 60 відсотків;

понад 10 років — 70 відсотків.

Допомога у зв'язку з безробіттям виплачується залежно  від тривалості безробіття у відсотках  до визначеного розміру:

перші 90 календарних дню  — 100 відсотків;

протягом наступних 90 календарних днів — 80 від¬сотків;

у подальшому — 70 відсотків.

Допомога у зв'язку з безробіттям особам, вказа¬ним  у частині другій статті 22 зазначеного  Закону, визначається у розмірі прожиткового мінімуму» встановленого законом. Допомога у зв'язку з безро¬біттям особам, які звільнилися а останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, призначається відповідно до частин першої та другої цієї статті, і 11 виплата починається з 01-го ка¬лендарного дня. Згідно з законом допомога у зв'язку з безробіттям не може бути вищою за середню заро¬бітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної галузі за минулий місяць, і нижчою за прожитковий мінімум, встановлений за¬коном.

Одноразова виплата  допомоги у зв'язку з безро¬біттям для організації безробітним  підприємницької діяльності здійснюється у розмірі допомоги у зв'яз¬ку з безробіттям, нарахованої відповідно до цієї статті, у розрахунку на рік, Порядок надання допо¬моги у зв'язку з безробіттям, у тому числі одноразо¬вої її виплати для організації безробітним підприєм¬ницької діяльності, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за погод¬женням з правлінням Фонду.

Відповідно до статей 24-26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхуван¬ня на випадок безробіття» допомога у зв'язку з част¬ковим безробіттям надасться застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслі¬док вимушеного тимчасового скорочення нормальної чи встановленої на підприємстві відповідно до зако¬нодавства України тривалості робочого часу та (або) перерви в отриманні заробітної плати чи скороченні її розмірів у зв'язку з тимчасовим припиненням ви-робництва без переривання трудових відносин а причин економічного, технологічного та структурного характеру.

Умовами надання допомоги у зв'язку з частковим безробіттям  є:

— простій на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим  циклом виробництва (далі — цеху, дільниці), що має невідворотний та тимчасовий ха¬рактер, який триває не менше одного місяця, не пе-ревищує шести місяців і не залежить від працівника та роботодавця;

— простій протягом місяця, що охопив не менш як 30 відсотків чисельності  працівників підприєм¬ства або  цеху, дільниці, в яких простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу.

Про можливий простій  роботодавець зобов'яза¬ний повідомляти  державну службу зайнятості. У разі якщо простій має сезонний характер або вини¬кає виключно з організаційно-виробничих причин, а також у разі можливості працевлаштування праців¬ників на інших дільницях, у цехах, на підприєм¬ствах, допомога у зв'язку з частковим безробіттям не надається. Перелік причин тимчасового припи¬нення виробництва, зазначених у частині першій статті 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безро¬біття», встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики за погодженням з прав¬лінням Фонду.

Право на допомогу у зв'язку з частковим безро¬біттям мають  застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почався простій, працювали не менше 26 календарних тижнів, сплачували страхові внески та в яких ці простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу.

Допомога у зв'язку з безробіттям не надається уразі, якщо працівник:

— відмовився від підходящої роботи на цьому або іншому підприємстві з повним робочим днем (тижнем);

— працює на даному підприємстві за сумісництвом,

— проходить альтернативну (невійськову) службу.

Допомога у зв'язку з частковим безробіттям пра¬цівнику встановлюється за кожну годину простою із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу) встановленого працівникові розряду і її розмір не може перевищувати прожиткового мінімуму, вста¬новленого законом. Зазначена допомога надається з першого дня простою, тривалість її виплати не може перевищувати 180 календарних днів протягом року. Виплата працівникам у зв'язку з частковим безро¬біттям здійснюється підприємством за рахунок коштів Фонду. Підприємство не може звернутися за наступним одержанням з Фонду коштів для виплати працівникам допомоги у зв'язку з частковим безро¬біттям раніше ніж через рік після закінчення термі¬ну виплати допомоги у зв'язку з частковим безро¬біттям Порядок фінансування виплат у зв'язку з частковим безробіттям та надання допомоги у зв'яз¬ку з частковим безробіттям встановлюється спе¬ціально уповноваженим центральним органом вико¬навчої влади у сфері праці та соціальної політики за погодженням з правлінням Фонду.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про за¬гальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» безробітні, у яких закінчився строк виплати допомоги у зв'язку з безробіттям, ма¬ють право на отримання матеріальної допомоги у зв'язку з безробіттям. Зазначена допомога надається за умови, що середньомісячний сукупний дохід на члена сім'ї не перевищує прожиткового мінімуму, встановленого законом. Матеріальна допомога на¬дасться протягом 180 календарних днів у розмірі 75 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом. Безробітним, у яких закінчився строк вип¬лати матеріальної допомоги у зв'язку з безробіттям, або непрацездатним особам, які перебувають на їх утриманні, за умов, передбачених частиною першою цієї статті, може надаватися одноразова матеріальна допомога  в розмірі  50  відсотків   прожиткового мінімуму, встановленого законом. Порядок надання матеріальної допомоги у зв'язку з безробіттям, одно¬разової матеріальної допомоги безробітному та не¬працездатним особам, які перебувають на його утри¬манні, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади  у сфері праці та соціальної політики за погодженням з прав¬лінням Фонду. У разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні,  особам,  які здійснювали поховання, сплачується допомога на по¬ховання у розмірі прожиткового мінімуму (ст. 29 За¬кону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»).

Законом   України    «Про   загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок  безро¬біття» окремо визначені особливості матеріального забезпечення незастрахованих осіб. Так, військово-службовцям, звільненим з військової  служби  у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, здійснюється виплата допомоги у зв'язку з безробіттям, в тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємниць¬кої діяльності, відповідно до частин третьої — сьомої статті 22 та частин першої, четвертої та п'ятої статті 23 цього Закону за умови їх реєстрації в ус¬тановленому порядку в Державній службі зайня-тості протягом місяця з дня взяття на облік військовому комісаріаті При цьому строк проход¬ження військової служби прирівнюється до страхо¬вого стажу. Матеріальна допомога у період профе¬сійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації виплачується у розмірі допомоги у зв'язку з безробіттям і не підлягає зменшенню. Тривалість виплати цієї матеріальної допомоги за¬раховується до загальної тривалості виплати до¬помоги у зв'язку з безробіттям та не може її пере¬вищувати.

Особам, які шукають роботу вперше, та іншим незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, допомога у зв'язку з безро¬біттям    встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом (ст. 33 Закону Ук¬раїни «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»). Допомога у зв'язку з безробіттям   зазначеним особам випла¬чується з 8-го дня після реєстрації особи в установ¬леному порядку в Державній службі зайнятості. Тривалість виплати допомоги у зв'язку з безро¬біттям не перевищує 180 календарних днів Матері¬альна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації неза¬страхованим особам, зареєстрованим у встановлено¬му порядку у державній службі зайнятості, випла¬чується в розмірі допомоги у зв'язку з безробіттям. Тривалість виплати цієї матеріальної допомоги зара¬ховується до загальної тривалості виплати допомоги У зв'язку з безробіттям і не може її перевищувати.

Незастрахованим особам матеріальна допомога у Зв'язку з безробіттям, одноразова матеріальна допо¬мога безробітному та непрацездатним особам, які пе¬ребувають на його утриманні, допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, виплачуються на умовах і в роз¬мірах, передбачених для осіб, що є застрахованими.

Прикінцевими положеннями  Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне стра¬хування на випадок безробіття» встановлено, що до стабілізації економічного становища  в Україні мінімальний розмір виплат, передбачених частинами другою та четвертою статті 23, абзацом другим час¬тини першої та частиною другою статті 28, статтею 29, частиною першою статті 33 цього Закону, визна¬чається Верховною Радою України щороку одночас¬но з встановленням розміру страхових внесків виходячи з реальних можливостей Фонду загально¬обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

1.2 Обов'язки безробітного.

Чинне законодавство  України, окрім прав та га¬рантій  їх забезпечення, встановлює для громадян, які визнані безробітними, і певні обов'язки. Безробіт¬ний зобов'язаний:

а) особисто надати для  одержання статусу безро¬бітного  з призначенням допомоги у зв'язку з безро¬біттям наступного дня після  встановленого строку підбору підходящої роботи до державної служби зайнятості письмову заяву про надання статусу без¬робітного та заяву про те, що він не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів;

б) сприяти своєму працевлаштуванню, бути гото¬вим та здатним приступити до підходящої роботи;

в) виконувати всі рекомендації центру зайнятості;

г) відвідувати центр  зайнятості у строки, вста¬новлені працівником цієї служби;

д) знайомитись під  розписку в картці обліку з прийнятими рішеннями керівництва центру зайня¬тості, в тому числі: наказом про надання чи недо-дання статусу безробітного, розмір і строки виплати допомоги у зв'язку з безробіттям, відкладення чи припинення її виплати та інше.

Підсумовуючи викладене, треба зазначити, що впродовж останнього десятиріччя в Україні сформо¬вана  нормативна база, яка регулює правовий статус безробітного та частково безробітного. Треба також звернути увагу на введення в дію в Україні а 1 січня 2001  року соціального страхування  на  випадок безробіття, що здійснюється до основ законодавства України про загальнообов'язкове дер¬жавне соціальне страхування від 14 січня 1998 року №16/98-ВР1 та Закону України «Про загальнообов'¬язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Введення в Україні соціального страху¬вання на випадок безробіття є ще одним кроком держави до приведення внутрішнього законодавства України до загальновизнаних європейських стан¬дартів та положень міжнародного права, в першу чергу Конвенції МОП № 44 «Про допомогу особам, що є безробітними з незалежних від них обставин» (1934 р.) та Конвенції МОП № 168 «Про розвиток зайнятості і захисту від безробіття» (1988 р.). Разом з тим, проведення реформи соціального страхування на випадок безробіття, поряд з іншими чинниками, потребує подальшого вдосконалення нормативних актів, що регулюють правовий статус безробітного та частково безробітного, і в першу чергу Закону України «Про зайнятість населення».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Державне страхування  на випадок безробіття.

2.1 Гаранти забезпечення  безробітних тимчасовою трудовою  діяльністю.

Однією з гарантій забезпечення безробітних тим¬часовою трудовою діяльністю в Україні є участь безробітних в оплачуваних громадських роботах, проведення яких на підприємствах, в установах і в організаціях комунальної власності і за договора¬ми — на інших підприємствах, в установах і органі¬заціях, організують місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за участю Дер¬жавної служби зайнятості (ст. 23 Закону України «Про зайнятість населення»). Докладно порядок організації та проведення зазначених робіт визначе¬но Положенням про порядок організації та прове¬дення оплачуваних громадських робіт, затвердже¬ним постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року №5781. Згідно з вказаним Поло¬женням оплачуваними громадськими роботами є загальнодоступні види тимчасової трудової діяльності громадян, що не потребують спеціальної кваліфі¬кації і виконуються на договірній основі. Участь в оплачуваних громадських роботах безробітних не вважається роботою за сумісництвом.

Информация о работе Безробіття – одна із головних проблем сьогодення