Безробіття – одна із головних проблем сьогодення

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2012 в 00:28, курсовая работа

Описание

Безробіття не може бути доцільним ні в економічному, ні в соціальному плані, оскільки його зростання створює цілий комплекс проблем: скорочується купівельна спроможність населення, бюджет втрачає платників податків, підприємство – персонал. Зростають ризик соціального напруження, додаткові витрати на підтримку безробітних. Безробіття вважається, з одного боку, важливим стимулятором активності працюючого населення, а з іншого – великим суспільним лихом. Всі країни світу прикладають багато зусиль для подолання безробіття, але жодній ще не вдалося ліквідувати його повністю

Содержание

Вступ
1. Загальні положення безробіття населення.
1.1 Поняття правового статусу без¬робітного.
1.2 Обов'язки безробітного.
2. Державне страхування на випадок безробіття.
2.1 Гаранти забезпечення безробітних тимчасовою трудовою діяльністю.
2.2 Правові підстави для припинення виплати допомоги у зв'язку з безробіттям та матеріальної допомоги у зв'язку з частковим безробіттям.
3. Організація право влаштування безробітних.
3.1 Поняття працевлаштування насе¬лення.
3.2 Порядок працевлаштування за до¬помогою Державної служби зайнятості населення.
3.3 Додаткові гарантії працевлашту¬вання для окремих категорій насе¬лення.
4. Правовий аналіз стану безробіття в Сумській області.
Висновок
Використана література

Работа состоит из  1 файл

Курсова робота.doc

— 183.50 Кб (Скачать документ)

Курсова  робота

з   дисципліни  «Трудове право України»

на тему:

«Безробіття – одна із головних проблем сьогодення»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми  2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примірний план.

1. Загальні положення безробіття населення.

2. Державне страхування на випадок безробіття.

3. Організація право влаштування безробітних.

4. Правовий аналіз стану безробіття в Сумській області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План

Вступ

1. Загальні положення  безробіття населення.

1.1 Поняття правового  статусу без¬робітного.

1.2 Обов'язки безробітного.

2. Державне страхування  на випадок безробіття.

2.1 Гаранти забезпечення  безробітних тимчасовою трудовою  діяльністю.

2.2 Правові підстави  для припинення виплати допомоги  у зв'язку з безробіттям та  матеріальної допомоги у зв'язку з частковим безробіттям.

3. Організація право  влаштування безробітних.

3.1 Поняття працевлаштування  насе¬лення.

3.2 Порядок працевлаштування  за до¬помогою Державної служби  зайнятості населення.

3.3 Додаткові гарантії  працевлашту¬вання для окремих  категорій насе¬лення.

4. Правовий аналіз  стану безробіття в Сумській  області. 

Висновок

Використана література

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Безробіття – це соціально-економічне явище, при якому частина робочої  сили (економічно активне населення) не зайнята у сфері економіки. В Україні вперше у 1991 році з прийняттям Закону „Про зайнятість населення” законодавчо визначається безробіття. Згідно з нашим законодавством, безробітними вважаються люди працездатного віку, які втратили роботу з незалежних від них причин, не мають заробітку, а також ті громадяни, що виходять вперше на ринок праці, зареєстровані в центрах зайнятості, шукають роботу і здатні приступити до праці. За даними ООН сьогодні в світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток (750 млн. чол.). Тому безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного суспільства. Безробітні у визначенні Міжнародної організації праці (МОП) - особи у віці 15-70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам:

• не мали роботи (прибуткового заняття);

• активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню;

• готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів.

Безробіття не може бути доцільним ні в економічному, ні в соціальному плані, оскільки його зростання створює цілий комплекс проблем: скорочується купівельна спроможність населення, бюджет втрачає платників  податків, підприємство – персонал. Зростають ризик соціального напруження, додаткові витрати на підтримку безробітних. Безробіття вважається, з одного боку, важливим стимулятором активності працюючого населення, а з іншого – великим суспільним лихом. Всі країни світу прикладають багато зусиль для подолання безробіття, але жодній ще не вдалося ліквідувати його повністю. Взагалі експерти Міжнародної організації праці вважають, що найближчими роками в середньому в світі рівень безробіття досягне 10% і повністю ліквідувати його не зможе жодна країна. Як відомо, після розпаду Радянського Союзу українське суспільство зустрілося з гострою проблемою безробіття, яка вимагала негайного вирішення. Але тогочасний уряд не зміг своєчасно і кваліфіковано вирішити питання, а у сучасносі воно набуло небачених форм і розмірів. Для того, щоб досягнути оптимального рівня безробіття (враховуючи сучасні показники) нам потрібно досконало зрозуміти суть безробіття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення безробіття населення.

1.1 Поняття правового статусу без¬робітного.

Правовий статус безробітного включає а себе права безробітного, державні гарантії їх забезпечен¬ня  та його обов'язки. В Україні правовий статус без¬робітного був уперше законодавчо визначений Зако¬ном України  «Про зайнятість населенням». Згідно зі статтею 2 цього Закову безробітними є працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі; що шукають роботу, го-тові та здатні приступити до підходящої роботи. По¬рядок надання громадянам статусу безробітного виз¬начений Положенням про порядок реєстрації, пере¬реєстрації і ведення обліку громадян, що шукають роботу, і безробітних, виплати у зв'язку з безробіт¬тям, а також умови надання матеріальної допомоги в період професійної підготовки і перепідготовки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Украї¬ни від 27 квітня 1998 року № 5781. Згідно з Законом України «Про зайнятість населення» та зазначеним вище Положенням у разі відсутності підходящої ро¬боти рішення про надання громадянам статусу без¬робітних з одночасним призначенням допомоги у зв'язку з безробіттям приймається Державною службою зайнятості за їх особистими заявами з восьмого дня після реєстрації у центрі зайнятості за місцем проживання, як таких, що шукають роботу, і оформляється наказом центру зайнятості. Реєстра¬ція громадян провадиться при пред'явленні паспор¬та і трудової книжки, а в разі потреби — військово¬го квитка, документа про освіту або документів, які їх замінюють.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про зай¬нятість  населення» не можуть бути визнані  безробіт¬ними громадяни:

а) віком до 16 років, за винятком тих, які працю¬вали і були вивільнені у зв'язку зі змінами  в органі¬зації виробництва і праці, реорганізацією, перепро¬філюванням і ліквідацією підприємства, установи й організації або скороченням чисельності (штату);

б) які «перше шукають  роботу і не мають про¬фесії (спеціальності), в тому числі випускники загальноосвітніх шкіл, у разі відмови їх від проход-ження професійної підготовки або від оплачуваної роботи, включаючи роботу тимчасового характеру, яка не потребує професійної підготовки;

в) які відмовились  від двох пропозицій підходя¬щої  роботи з моменту реєстрації їх у службі зайня¬тості як осіб, які шукають роботу;

г) які мають право  на пенсію відповідно до зако¬нодавства України.

Крім поняття статусу  безробітного, законодавство України, а саме, статті 1, 24-26 Закону України  «Про загальнообов'язкове державне соціальне стра¬хування на випадок безробіття» визначають також правовий статус громадян, які є частково безробіт¬ними Визначення в законодавстві України прав осіб, що є частково безробітними, на соціальне забезпе¬чення є новацією для законодавства України, яке водночас гармонізує його з нормами міжнародного трудового права, в тому числі з нормами Конвенції МОП № 44 «Про допомогу особам, що є безробітни¬ми з незалежних від них обставин» (1943 р.) та Кон¬венції МОП № 168 «Про розвиток зайнятості і захис¬ту від безробіття» (1988 p.).

Згідно зi вказаним Законом  України частково безробітними є  громадяни, що працюють за наймом, а  яких відбулося вимушене тимчасове  скорочення нормальної або встановленої законодавством Украї¬ни тривалості робочого часу, перерва в одержанні заробітку або скороченім його розміру через тимча¬сове припинення виробництва без припинення тру¬дових відносин а причин економічного, технологічно¬го, структурного характеру» Порядок реєстрації громадян частково безробітними доки не визначений.

Норми, що регулюють часткове безробіття, відповід¬но до прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхуван¬ня на випадок безробіття» наберуть чинності лише за окремими рішеннями Верховної Ради України про їх введення, яке приймається, виходячи з еко¬номічних можливостей держави, щорічно під час затвердження Верховною Радою розміру страхових внесків.

Законодавство України  гарантує безробітним:

а) надання статусу  безробітного, якщо протягом семи днів працівнику не було запропоновано підхо¬дящої роботи;

б) матеріальне забезпечення на випадок безробіт¬тя, включаючи  право на одержання допомоги у  зв'язку з безробіттям, матеріальної допомоги у зв'язку з безробіттям, одноразової матеріальної до¬помоги  та ін.;

в) право на безоплатне навчання безробітних нових професій, перепідготовку в навчальних закладах або в системі державної служби зайнятості з випла¬тою стипендії;

г) право на включення  періоду перепідготовки та навчання нових професій, участі в оплачуваних  гро¬мадських роботах, одержання допомоги у зв'язку з безробіттям та матеріальної допомоги у зв'язку з безробіттям до загального трудового стажу, а також до безперервного трудового стажу;

д) сприяння в організації  власної підприємниць¬кої діяльності;

ж) сприяння їх участі в  громадських та сезонних роботах;

з) надання особливих  гарантій працівникам, які втратили роботу у зв'язку зі змінами в  організації виробництва і праці, тобто працівникам, трудовий договір  з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним  органу в зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чи¬сельності або штату працівників, і військовослуж¬бовцям, звільненим з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію:

— збереження на новому місці роботи, на весь період професійного перенавчання з відривом від виробництва, середньої заробітної плати за попе¬реднім  місцем роботи;

— право на достроковий  вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством стро¬ку осіб перед пенсійного віку, які мають встановле¬ний законодавством про пенсійне забезпечення необ¬хідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових умовах), а працівникам Чорнобильської АЕС, які вивільняються з роботи у зв'язку з достро¬ковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, право на достроковий вихід на пенсію за два роки до встановленого законодавством строку осіб передпен¬сійного віку, які мають встановлений законодавством про пенсійне забезпечення необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових умовах).

Зазначені особливі гарантії поширюються також на працівників, які звільняються з підприємств, ус¬танов і організацій, незалежно  від форм власності, у зв'язку з виселенням або самостійним переселенням з території радіоактивного забруднення і зареєстру¬валися у місячний строк після звільнення в дер¬жавній службі зайнятості як такі, що шукають робо¬ту, та на осіб, що втратили роботу внаслідок нещасного випадку на виробництві або настання професійного захворювання, в результаті чого потребують професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

Матеріальне забезпечення безробітних в Україні здійснюються на засадах загальнообов'язкового дер¬жавного соціального страхування на випадок безро¬біття, які передбачають матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахова¬них осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового держав-ного соціального страхування на випадок безробіття. Відповідно до норм Закону України «Про загально¬обов'язкове державну соціальне страхування на випа¬док безробіття» застраховані особи, визнані у вста¬новленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працю¬вали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижню та сплачу¬вали страхові внески, мають право на допомогу у зв'язку з безробіттям залежно від страхового стажу.

Право на допомогу у зв'язку з безробіттям збері¬гається у разі настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалась а установ¬леному порядку в державній службі зайнятості як безробітна. Поважними причинами Закон визнає:

— навчання у професійно-технічних  та вищих навчальних закладах, клінічній  ординатурі, аспіран¬турі, докторантурі з денною формою навчання;

  — строкову військову службу,

— здійснення догляду  непрацюючою працездат¬ною особою за інвалідом 1 групи або дитиною-інвалі¬дом віком до 16 років, а також за пансіонером, який за експертним медичним висновком потребує по¬стійного стороннього догляду;

— інші поважні причини, передбачені законодав¬ством України.

Відповідно до пункту 2 статті 22 зазначеного ви¬ще Закону особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передува¬ли початку безробіття, працювали менше 26 кален¬дарних тижнів, а також особи, які бажають віднови¬ти трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви, та застраховані особи, звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 і 45 КЗпП України, мають право на допомогу у зв'язку з безробіттям без урахування страхового стажу.

Допомога у зв'язку з безробіттям виплачується безробітним з восьмого дня після реєстрації застра¬хованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості Загальна тривалість виплати до¬помоги у зв'язку з безробіттям не може перевищу¬вати 360 календарних днів протягом двох років. Для осіб перед пенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги у зв'язку з безробіттям не може перевищувати 720 календарних днів. У разі чергового визнання в уста¬новленому порядку застрахованої особи безробітною у межах двох років, протягом яких виплачується до¬помога у зв'язку з безробіттям, тривалість її випла¬ти враховується сумарна Допомога у зв'язку з без¬робіттям може виплачуватися одноразово для організації підприємницької діяльності безробітними, які не можуть бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи. Ця допомога виплачується особам, яким виповнилося 18 років, за їх бажанням.

Информация о работе Безробіття – одна із головних проблем сьогодення