Рефераты по анатомии

12 жұп бассүйектерінің ми нервтерінің анатомиясы мен иннервациялау аймақтары

28 Апреля 2013, контрольная работа

Жұлын жүйкелері – nervi spinales – cпинномозговые нервы Мойын жүйкелері - nervi cervicales – шейные нервы
Шүйде асты жүйкесі – n.suboccipitalis – подзатылочный нерв Шүйденің үлкен жүйкесі – n.occipitales maior – большой затылочный нерв Мойын өрімі – plexus cervicales – шейные сплетение Көкет жүйкесі – n.phrenicus – диафрагмальный нерв
Иық өрімі – plexus brachialis – плечевое сплетение Өрім салалары – trunci plexus – стволы сплетения

12 жұп бассүйектерінің ми нервтерінің анатомиясы мен иннервациялану аймақтары

13 Апреля 2014, реферат

Бассүйек нервтерінің жұлын нервтерінен ерекшеліктері бар.Бұл негізінен ми мен бастың жұлын мен тұлғаға қарағандағы басқаша даму жағдайларына байланысты.
Бассүйек нервтері де,жұлын нервтеріндегідей,сұр зат ядролары болады:сомалық сезімтал,сомалық-қозғалыс және вегатативті. Вегатативті ядроларын висцералды-сезімтал және висцералды-қозғалыс ядролар деп бөлуге болады

12 пар черепно-мозговых нервов

28 Ноября 2012, реферат

Черепны́е не́рвы (черепномозговые нервы, лат. nervi craniales) — двенадцать пар нервов, отходящих от ствола мозга. Их обозначают римскими цифрами по порядку их расположения, каждый из них имеет собственное название.

В русскоязычных источниках довольно часто используется термин «черепномозговые нервы». Согласно новейшей анатомической терминологии принятой в Сан-Пауло в 1997 году термин обозначен как лат. Nervi craniales — черепные нервы.[1]. В 6-м издании атласа анатомии человека Синельникова, монографиях, посвящённых анатомии человека, термин унифицирован под международную анатомическую классификацию. При этом о частоте использования сочетания «черепномозговые нервы» свидетельствует первая фраза соответствующей статьи Большой советской энциклопедии: Черепномозговые нервы, правильнее черепные[2]

Автоматизация банковской деятельности

15 Марта 2012, курсовая работа

Когда-то в среде разработчиков бытовало мнение, что достаточно пяти человек для создания банком системы комплексной автоматизации. Каждый банк, отдел автоматизации которой сколько-нибудь амбициозен, занимался разработкой своей АБС. Сегодня, когда фирмы разработчики, выделяют под специализированные проекты громадные коллективы (более 100 разработчиков) и тратит много времени на создание и сопротивление сложных многоцелевых систем, банки начинают избавляться от "дешевой левизны" и в основном перешли на программные варианты АБС.

Адам генетикасы

25 Февраля 2013, практическая работа

Адам генетикасы. Адамның тұқым куалаушылық және өзгергіштік касиетін зерттейтін генетикағылымының бір саласын антропогенетика деп атайды. Адамның биологиялық пісіп-жетілуі, мінез-кұлык касиеттері тұқым қуалайтын гендердің бақылауында болады. Адамның денесі 500 триллиондайжасушадан тұратын болса, оның әрбір дене жасушасы 46 хромосомадан, ал жыныс жасушаларында 23хромосома болады.

Адам денсаулығы

17 Ноября 2011, реферат

Адамның күнделікті тіршілігі қоршаған орта жағдайларымен тығыз байланысты. Тірі ағзаларға тән көптеген касиеттер адам ағзасына да тән. Адамның тынысалуы, тамақтануы, өсуі, дамуы табиғи орта жағдайында өтеді. Сондыктан да адам тіршіліктің құрамды бір бөлігі болып есептеледі. Сонымен бірге адам - өзі өмір сүріп отырған қоғамдағы саналы тұлға. Адамның өсуіне, дамуына жөне тұлға ретінде қалыптасуына әлеуметтік жағдайлардың ыкпалы зор. Баска ағзалар белгілі табиғи орта жағдайларында тіршілік етуге бейімделген.
Адам барлық табиғи орта жағдайларында тіршілік ете алады. Өзіне қажетті жағдайларды саналы түрде жасап алуға кабілетті. Жер бетінде өмір сүрген ежелгі адамдар басқа ағзалар сияқты орта жағдайларына тәуелді болды. Қоғамның даму дәрежесіне сәйкес адамның табиғатқа тәуелділігі бірте-бірте бәсеңдей бастады. Адам табиғи мақсатына қарай саналы түрде өзгертті.

Адам және жануарлар физиологиясы

23 Февраля 2013, реферат

Физиология - биологияның маңызды салаларының бірі. Ол организмнің тіршілік әрекетін, жеке мүшелер мен жүйелердің қызметін зерттеп, олардың ерекшеліктерін, биологиялық маңызын анықтайды, организмнің сыртқы ортамен қарым-қатынастарындағы заңдылықтарды ашады. Физиология медицина мен ветеринария, жалпы биологиялық сипаттағы қоданбалы ғылым салаларының ірге тасы, негізі болып саналады.

Адам организмінің өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтары

22 Февраля 2013, лекция

Данная работа представлена в виде таблицы.

Адам түйсігі, оның түрлері

11 Марта 2012, реферат

Адамның жан-жағында толып жатқан заттар бар, үнемі түрлі құбылыстар болып тұрады. Олардың жеке қасиеттерін бейнелендіретін қарапайым психикалық процесті мамандар түйсік, кейде түйсіну деп атайды.

Адамның анатомиясы

28 Марта 2012, доклад

Анатомия (гр. ἀνα - үстінен + гр. τέμνω- кесем — бөлшектеу, кесу, іреу) — тірі организмдердің үлкейткіш аспаптардың көмегінсіз көзге көрінетін қүрьшысын зерттейтін іргелі (фундаментальды) биологиялық морфологиялық ғылым. Анатомия — зертгеу нысандарына байланысты жануарлар және өсімдіктер анатомиясы болып екіге бөлінеді. Жануарлар анатомиясынан адам анатомиясы жеке ғылым саласы ретінде бөлінді.

Аксиоматический метод

03 Ноября 2012, доклад

Аксиоматический метод появился в Древней Греции, а сейчас применяется во всех теоретических науках, прежде всего в математике.
Аксиоматический метод построения научной теории заключается в следующем: выделяются основные понятия, формулируются аксиомы теории, а все остальные утверждения выводятся логическим путём, опираясь на них.

Актуальные проблемы военного развития Росси

27 Февраля 2012, реферат

В начале 19 века Русская армия начинает перестраиваться от рекрутских наборов переходит к всеобщей воинской обязанности. Вспомним, что до конца 18 века рекрутские наборы проводились ежегодно, в среднем до 80 тыс. человек. Срок службы в 1795 г. был установлен в 25 лет, а с 1834 г. — 20 лет и 5 лет в запасе. Однако громадная армия мирного вре¬мени не имела обученных резервов на случай войны.

Алкоголь – наркотический яд

19 Февраля 2013, реферат

Алкоголь - наркотический яд?

Алкоголизм - хроническое (неизлечимое), прогрессирующее, смертельное заболевание, затрагивающее и разрушающее все сферы человеческой жизни - тело, психику, душу и социальную жизнь человека.

Аллергия

30 Ноября 2010, реферат

Сущность аллергии и причины возникновения аллергических заболеваний

Анатома - топографическое строение сегментов легких

24 Октября 2012, реферат

Дыхательная система человека - совокупность органов, обеспечивающих в организме внешнее дыхание, или обмен газов между кровью и внешней средой и ряд других функций.

Анатомия

21 Марта 2012, курсовая работа

Производственная практика студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования[1].

Производственная практика студентов, в соответствии со стандартом, проводится на 3, 4-м курсе и предназначена для общей ориентации студентов в реальных условиях деятельности по выбранному направлению[2].

Анатомия

08 Февраля 2013, доклад

Анатомия (гр. ἀνα - үстінен + гр. τέμνω- кесем — бөлшектеу, кесу, іреу) — тірі организмдердің үлкейткіш аспаптардың көмегінсіз көзге көрінетін қүрьшысын зерттейтін іргелі (фундаментальды) биологиялық морфологиялық ғылым. Анатомия — зертгеу нысандарына байланысты жануарларжәне өсімдіктер анатомиясы болып екіге бөлінеді. Жануарлар анатомиясынан адам анатомиясы жеке ғылым саласы ретінде бөлінді. Зерттеу бағыттарына сәйкес анатомия өз кезегінде бірнеше салаларға бөлінеді:

Анатомия и физиология больших слюнных желез

06 Февраля 2011, реферат

Слюнные железы – это группа секреторных органов различных размеров, строения и расположения, вырабатывающих слюну. Различают малые и большие слюнные железы. Малые (мелкие) слюнные железы находятся в слизистой оболочке полости рта, по их расположению различают: губные, щечные, небные, язычные, десенные, а также эти железы находятся в слизистой оболочке носоглотки и миндалин.

Анатомия глаза

11 Ноября 2012, реферат

Органы зрения представляют собой одни из важнейших органов чувств, доступных человеку, ведь около 70% информации о внешнем мире человек воспринимает через зрительные анализаторы. Орган зрения или зрительный анализатор – это не только глаз. Собственно глаз это периферическая часть органа зрения.

Анатомия головного мозга

24 Марта 2012, реферат

Головной мозг человека – орган, координирующий и регулирующий все жизненные функции организма и контролирующий поведение. Все наши мысли, чувства, ощущения, желания и движения связаны с работой мозга, и если он не функционирует, человек переходит в вегетативное состояние: утрачивается способность к каким-либо действиям, ощущениям или реакциям на внешние воздействия.

Анатомия желчного пузыря и желчных протоков

28 Мая 2013, реферат

Желчный пузырь, vesica fellea (biliaris), представляет собой мешкообразный резервуар для вырабатываемой в печени желчи; он имеет удлиненную форму с широким и узким концами, причём ширина пузыря от дна к шейке уменьшается постепенно. Длина желчного пузыря колеблется от 8 до 14 см, ширина составляет 3-5 см, вместимость достигает 40-70 см3. Он имеет темно-зеленую окраску и относительно тонкую стенку.

Анатомия және физиология әлеміне саяхат

05 Февраля 2013, доклад

Қалыпты организмнің құрылысы мен қызметін зерттейтін барлық медицина ғылымдарының негізін қалайтын пәндер қалыпты анатомия және физиология болып табылады. Бұл пәндерді жеткілікті игеру оқушының кәсіби маман болуына септігін тигізеді. Қалыпты анатомия және физиология сайыс түрінде өткізе отырып оқушыларды адам организмінің құрылысын,маңызын,қызметін білуге үйрету. Жүйелердің орналасатын орнын,латынша атауларын,қалыпты жағдайдағы қызметтерінің көрсеткіштерін білу. Сайыс кезінде оқушылардың пәнге деген қызығушылығы мен ынтасын арттыру.
Білімділік: Қалыпты анатомия және физиология бойынша оқушылар білімдерін қорытындылап,бағалау.

Анатомия зрительного анализатора

06 Октября 2011, реферат

Орган зрения, или глаз представляет собой парный светочувствительный орган. Он помещается в глазнице-полости, образованной костями мозгового и лицевого черепа, и состоит из глазного яблока, вспомогательного аппарата и нервных структур, составляющих зрительный анализатор.

Анатомия и физиология

12 Февраля 2013, лекция

Работа содержит подробный курс лекций по анатомии и физиологии человека.

Анатомия и физиология органа зрения

10 Марта 2013, реферат

Внутренняя оболочка глаза - сетчатка - представляет собой тонкую (0,1-0,3 мм), прозрачную пленку: оптическая (зрительная) ее часть покрывает хориоидвю от плоской части цилиарного тела до места выхода зрительного нерва из глаза, неоптическая (слепая) - цилиарное тело и радужку, слегка выступая по краю зрачка. Зрительная часть сетчатки - это сложно организованная сеть из трех слоев нейронов. Функция сетчатки как специфического зрительного рецептора тесно связана с сосудистой оболочкой (хори-оидеей). Для зрительного акта необходим распад зрительного вещества (пурпура) под влиянием света. В здоровых глазах зрительный пурпур восстанавливается немедленно. Этот сложный фотохимический процесс восстановления зрительных веществ обусловлен взаимодействием сетчатки с хори-оидеей.

Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

18 Декабря 2011, реферат

В процессе жизнедеятельности организма непрерывно расходуются питательные вещества, которые выполняют пластическую и энергетическую функцию.
Организм испытывает постоянную потребность в питательных веществах, к которым относятся: аминокислоты, моносахара, глицин и жирные кислоты. Источником питательных веществ являются различные продукты питания, состоящие из сложных белков, жиров и углеводов, которые в процессе пищеварения превращаются в более простые вещества, способные всасываться.
Процесс расщепления сложных пищевых веществ под действием ферментов на простые химические соединения, которые всасываются, транспортируются к клеткам и используются ими, называется пищеварением.

Анатомия и физиология сердца

10 Декабря 2011, реферат

Вся жизнь человека отражается на деятельности его сердца. Чувствует ли себя человек счастливо, работает ли он или занимается спортом. Маленький хозяин нашего организма — это сердце. Живой мотор, который непрерывно работает. По всем кровеносным сосудам тела перекачивает сердце огромное количество крови. Давление на кровь осуществляется ритмичным сокращением сердечной мышцы. В нем нет поршня. Односторонний ток крови обеспечивают клапаны сердца, открываясь под ее давлением только в одном направлении. Сердечная мышца, из которой состоит сердце, испытывает большие перегрузки. Сокращается автоматически, четко и точно. Продолжительность и промежутки между такими сокращениями абсолютно точны. Всю нашу жизнь сердце, центральный орган кровеносной системы, непрестанно работает.

Анатомия и физиология. Ответы

29 Ноября 2011, шпаргалка

Ответы на 58 вопросов.

Анатомия коры больших полушарий мозга

05 Января 2012, реферат

С помощью электрофизиологических методов установлено, что в коре можно различить области трех типов в соответствии с функциями, которые выполняют находящиеся в них клетки: сенсорные зоны коры головного мозга, ассоциативные зоны коры головного мозга и двигательные зоны коры головного мозга. Взаимосвязи между этими зонами позволяют коре большого мозга контролировать и координировать все произвольные и некоторые непроизвольные формы деятельности, включая такие высшие функции, как память , учение , сознание и свойства личности .

Анатомия лор- органов

19 Февраля 2012, курсовая работа

Значение лор-органов в организме человека. Анатомия глотки, носа, уха. Физиология звукового анализатора. Физиология вестибулярного анализатора. Клиническая физиология носа и придаточных пазух. Физиология гортани.