Рефераты по статистике

Электрцентртартқыш насостар қондырғыларымен жұмыс жасаудың технологиялық регламенті

25 Марта 2012, реферат

Берілген регламент ЭЦНҚ-мен жұмыс істеудегі барлық кезеңдерінде бірдей талаптар бекітілуі мақсатында әзірленеді және іске қосылады.
Бұл регламент негізінде ЭЦНҚ-ның Эксплуатациясы жайлы нұсқау мен қазіргі техникалық жағдайлар жатады.

Этапы проведения статистического наблюдения

30 Апреля 2011, реферат

Основная цель реферата заключается в том, чтобы понять, что же такое статистическое наблюдение, а также отследить этапы его проведения.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

цель статистического наблюдения;
программа статистического наблюдения;
организационная работа в статистическом наблюдении;
формы статистического наблюдения;
способы статистического наблюдения;
виды статистического наблюдения.

Этапы статистического исследования

27 Октября 2013, контрольная работа

Содержание:
В санитарной статистике различают три основных раздела: статистику здоровья населения, статистику здравоохранения и статистику клиническую.
Задачи санитарной статистики:
выявление особенностей состояния здоровья населения и факторов, определяющих его;
изучение данных о сети, деятельности и кадрах ЛПУ, а также данных о результатах лечебно-оздоровительных мероприятий;
применение методов санитарной статистики в экспериментальных, клинических, гигиенических и лабораторных исследованиях.

Эффективность использования оборотных средств на предприятии

29 Марта 2012, реферат

Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что успешная работа любого предприятия в современных условиях зависит от ряда условий, одним из важнейших среди которых является наличие необходимого объема оборотных средств. Проблемы рациональной организации оборотных средств и повышения эффективности их использования остро встают перед предприятиями, поскольку решение этих вопросов являются залогом обеспечения непрерывности производственного процесса и одним из слагаемых рентабельного производства.

Эффективность производства сои

16 Ноября 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение взаимосвязи между урожайностью, себестоимостью и трудоемкостью производства сои, освоение системы расчетов основных показателей.
В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи:
изучить сущность показателей урожайности, себестоимости и трудоемкости и взаимосвязь между ними;
проанализировать динамику урожайности, себестоимости и трудоемкости производства сои в хозяйствах Амурской области;
провести индексный анализ урожайности, себестоимости и трудоемкости;
проанализировать уровень себестоимости и фондообеспеченности в хозяйствах, используя метод статистических группировок;
проследить изменение себестоимости 1 ц продукции вследствие влияния на нее различных факторов (урожайности, трудоемкости) через корреляционный анализ;
на основе анализа сделать прогноз и выделить приоритетные направления снижения себестоимости, роста урожайности и производительности труда.

Қазақстан Республикасының 2009 жылғы халық санағы

20 Октября 2011, реферат

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылдың 28 қарашасындағы «Қазақстан Республикасының 2009 жылғы ұлттық халық санағы туралы» қаулысымен сәйкес, 2009 жылдың 25 ақпанынан 6 наурызына дейінгі кезеңде Қазақстан Республикасында екінші Ұлттық халық санағы жүргізілді.

Қазақстандағы МДМ

03 Февраля 2013, доклад

Мыңжылдық қарсаңындағы Даму Мақсаттары, немесе Мыңжылдық Даму Мақсаттары (МДМ) 2000 жылдың қыркүйек айында Нью-Йорк қаласында өткен Мыңжылдық саммитінде - қатысқан әлемдік көшбасшылар саны жағынан тарихтағы ең ірі форумда қабылданды. 2015 жылы әлемдегі кедейлік деңгейін 2 есеге азайтуды өздеріне міндет қылып тағайындай отырып 192 мемлекеттің басшылары Мыңжылдық декларациясынқабылдады.

Қарағанды облысы бойынша тастанды балалар саны

09 Ноября 2011, реферат

Баланың қандас жанұясында тәрбиелену құқығының орындалуы көрсеткіштерінің бірі - ата-аналық құқықтан айыру ісі санының төмендеуі болып табылады. Осы көрсеткіштер бойынша 2006 жылдан бастап облыс жетекші орынды алып отыр.
Облыстың қамқоршылық және қорғаушылық ұйымдарының, Қарағанды облысының білім басқармасының мәліметтері бойынша 2010 жыл кезеңіне 6163 жетім балалар мен ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар есептеліп отыр. 2009 жылы барлығы 5291 ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалалар анықталып отыр, 2008 жылы – 6282, 2007 жылы – 6416, сонын көбісін балаға қатысты өз міндетін орындамаған ата-аналардан айырылған әлеуметтік жетімдер құрайды. Диаграмма 1-ден ата-ананың қамқорлығынсыз

ҚР қызметтерді стандарттаудағы құқықтық нормалар

16 Марта 2012, реферат

Қызметтердi сертификаттаған кезде қызметтердiң сипаттамалары (көрсеткiштерi) тексерiледi және мыналарға:
1) қызметтердi сәйкестендiрудi жүргiзуге, оның iшiнде оның жiктеу топтамасына жататындығын, техникалық құжаттарға (модель-үлгiге, техникалық сипаттауға, жолдамаға және басқаларына) сәйкестiгiн және функционалдық арналуын тексеруге;
2) сертификатталатын қызметтердiң нормативтiк құжаттарда белгiленген талаптарға сәйкестiгiн растауға мүмкiндiк беретiн сынақ әдiстерi (тексерiстерi) қолданылады.