Інвестиційний проект розвитку підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Мая 2012 в 15:21, курсовая работа

Описание

Метою роботи є дослідження теоретико-методологічної бази та розробка пропозицій щодо напрямків покращення ефективності процесу управління інвестиційними проектами на підприємстві.
Завдання курсової роботи:
характеристика поняття та структури інвестиційних проектів;
розгляд методів регулювання та управління інвестиційними проектами ;
аналіз та дослідження регулювання та управління інвестиційним проектом підприємства;
розробка пропозицій щодо напрямків підвищення ефективного управління інвестиційним проектом.

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………4
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ………………………………………………………………….6
Визначення інвестиційного проекту…………………………………………………………………6
Сутність регулювання та управління інвестиційними проектами……………………………………………………………..13
Методи управління інвестиційними проектами……………………17

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ( НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ЗАЛК»………………………………………………………………...22
Загальні характеристика ВАТ «ЗАлК»…………………………22
Оцінка управління та впровадження інвестиційного проекту на ВАТ «ЗАлК»………………………………………………………………26
Розрахунок ефективності показників інвестиційного проекту……31

ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ………….35

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………...39

Работа состоит из  1 файл

КУРСОВАЯ.doc

— 422.00 Кб (Скачать документ)

      РЕФЕРАТ 

      Курсова робота:  40 стор., 5 табл., 3 рис., 15 джерел 

      Мета  курсової роботи –  дослідження та  розробка інвестиційних проектів та пропозицій щодо напрямків покращення ефективності процесу управління інвестиційними проектами на підприємстві.

      Предмет курсової роботи – процес регулювання та управління інвестиційним проектом підприємства на сучасному етапі розвитку.

      Об’єкт  курсової роботи – інвестиційний  проект.

      У першому розділі визначено поняття та структура інвестиційних проектів, розкрито регулювання та управління інвестиційними проектами, охарактеризовані методи управління інвестиційними проектами.

      У другому розділі досліджується  інвестиційний проект на прикладі підприємства , зроблен розрахунок ефективності показників інвестиційного проекту.

      У третьому розділі запропоновані напрями покращення управління інвестиційним проектом. 
 

      ІНВЕСТИЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ, ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ, УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ, ЧИСТИЙ ДИСКОНТОВАНИЙ ДОХІД, ІНДЕКС РЕНТАБЕЛЬНОСТІ, ВНУТРІШНЯ НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………4 

 1. ТЕОРЕТИЧНІ  АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ………………………………………………………………….6
  1. Визначення інвестиційного проекту…………………………………………………………………6
  2. Сутність регулювання та управління інвестиційними проектами……………………………………………………………..13
  3. Методи управління інвестиційними проектами……………………17
 
 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ( НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ЗАЛК»………………………………………………………………...22
  1. Загальні характеристика ВАТ «ЗАлК»…………………………22
  2. Оцінка управління та впровадження інвестиційного проекту на ВАТ «ЗАлК»………………………………………………………………26
  3. Розрахунок ефективності показників інвестиційного проекту……31
 
 1. ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ  ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ………….35
 

  ВИСНОВКИ………………………………………………………………….37

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………...39 
   
   
   
   
   
   
   

 

ВСТУП 

     Сучасний  стан української економіки після п’ятнадцяти років трансформаційного періоду свідчить про певні реформаційні перетворення й позитивні практичні зрушення. Дані результати ми маємо внаслідок суспільно-економічних змін в державі, а саме: лібералізації торгівлі, реформування власності, поступового розширення приватного сектора в економіці, деякого «потепління інвестиційного клімату».

     Разом з тим розвитку країнської економіки значною міроюмає сприяти ефективна інвестиційна діяльність усіх суб’єктів господарювання, оскільки за будь-яких умов вона створює матеріальну базу для суспільства і сприяє покращенню добробуту населення.

     Отже, з розвитком ринкових відносин та посилення чинників ризику, управління та оцінка ефективності інвестиційних проектів значно ускладнилася. Розрахунки обсягів реалізації, доходу, прибутку на перспективу стали більш складними внаслідок лібералізації цін. Розрахунки коефіцієнтів економічної ефективності інвестиційних проектів у разі відсутності нормативів для порівняння також втратили сенс.

     Тому  на сьогоднішній день актуальність та необхідність поглиблення теоретичних і методичних основ управління інвестиційною діяльністю (інвестиційними проектами) на підприємстві, а також достовірна оцінка ефективності проектів посідають важливе місце в процесі обгрунтування вибору альтернативних варіантів вкладення коштів.

     Питання оцінки ефективності інвестиційних проектів стали предметом досліджень таких українських економістів: І. Бланка, Я. Єлейко, А. Пересади, С. Реверчука та інших. Вагомий внесок у розвиток сучасних методик оцінки ефективності інвестиційних проектів зробили також і зарубіжні вчені: В. Беренс, В. Бочаров, Г. Бірман, Л. Віленський, В.Ковальов, Д. Норткотт  та інші.

     Метою роботи є дослідження теоретико-методологічної бази та розробка пропозицій щодо напрямків покращення ефективності процесу управління інвестиційними проектами на підприємстві.

     Завдання  курсової роботи:

  • характеристика поняття та структури інвестиційних проектів;
  • розгляд методів регулювання та управління інвестиційними проектами ;
  • аналіз та дослідження регулювання та управління інвестиційним проектом підприємства;
  • розробка пропозицій щодо напрямків підвищення ефективного управління інвестиційним проектом.

     Предмет курсової роботи – процес управління інвестиційним проектом підприємства на сучасному етапі розвитку.

     Об’єкт  курсової роботи – інвестиційний проект.

     Методи  дослідження:  динамічний аналіз, порівняльний аналіз, стратегічний аналіз, аналітичний  аналіз. 

     1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 

     1.1 Сутність та структура інвестиційних проектів  

     В економічній літературі інвестиційний  проект розглядається, з одного боку, як діяльність, що передбачає здійснення комплексу заходів для досягнення визначеної мети, а з іншого —  є системою організаційно-правових та розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення визначених заходів, які містять їх опис.

     Таким чином, можна дати визначення інвестиційного проекту як комплексу документів, які містять систему взаємопов'язаних у часі й просторі та узгоджених з ресурсами організаційних заходів і дій, спрямованих на розвиток економіки підприємства. Інвестиційний проект характеризує зміст та умови реалізації відповідних заходів для досягнення поставлених цілей (розвиток техніко-технологічної бази виробництва чи діяльності, організація виготовлення нової продукції, здійснення нових методів і форм організації діяльності тощо) при встановлених ресурсних обмеженнях.

     Отже, проект — це інвестиційна акція, яка  передбачає вкладення ресурсів з метою досягнення певного запланованого результату і становить сукупність взаємопов'язаних заходів, які спрямовуються на досягнення завдань при встановленому обмеженому бюджеті протягом певного періоду. Інвестиційне проектування є складовою інвестиційної діяльності, це форма планування та реалізації інвестицій.

     Інвестиційний проект визначає мету, якої прагне досягти  підприємство, стратегію інвестиційної  діяльності в поєднанні з термінами  досягнення мети. Цей проект як реалістична  оцінка підприємства та його можливостей має бути генеральним планом діяльності та інструментом оцінювання ефективності управління підприємством.

     Ретельне  обґрунтування інвестиційного проекту  створює у майбутніх інвесторів впевненість у надійності своїх  інвестицій, а керівництву підприємства дає якнайповнішу картину становища підприємства.

     Інвестиційні  проекти мають декілька основних властивостей: вимірність — це можливість кількісного визначення діяльності або очікуваних результатів; часовий  горизонт — це характерний обмежений  час розробки та реальність проекту; чітке визначення взаємопов'язаних послідовних подій, які пов'язані з окремими видами діяльності; цільова спрямованість.

     В інвестиційному проекті детально розглядаються  науково-технічні, технологічні, організаційні, соціальні, фінансові та інші аспекти господарської діяльності підприємств.

     Проект  також може бути представлений як система. Система – це група елементів (люди, технічні елементи), організованих  таким чином, що вони діють як одне ціле для досягнення визначеної мети (рисунок 1.1).

     

     Рисунок 1.1 -  Інвестиційний проект як система 

     Інвестиційний проект — це основа для оцінювання перспектив розвитку підприємства, він  є ефективним засобом донесення  нової ідеї до осіб, потенційно здатних  вкласти свої фінансові ресурси у реалізацію проекту.

     Таким чином, інвестиційний проект допомагає  реально оцінити висунуті ідеї, задокументувати, оцінити їх, визначивши економічну ефективність та реальність втілення у життя, передбачити спосіб керування  процесом реалізації інвестиційного проекту.

     Інвестиційні  проекти залежно від їх цільової спрямованості, як правило, поділяють  на тактичні (пов'язані зі збільшенням  обсягів виготовлення продукції, підвищенням  якості, модернізацією обладнання) та стратегічні (проекти, що передбачають зміну форми власності або кардинальну зміну характеру виробництва).

     У сучасній практиці індустріально розвинених країн уся багатоманітність проектів класифікується за різними типами та ознаками (рисунок 1.2):

     Рисунок 1.2 -  Класифікація інвестиційних проектів 

     Залежно від вартості та масштабу проекти  поділяються на дрібні, середні та великі. Вартість дрібних проектів звичайно становить менше 300 тис. дол. США. До середніх проектів відносять  міжрегіональні та регіональні проекти, окремі проекти, розроблювані на рівні корпорацій; їх вартість — від 300 тис. дол. до 2 млн. дол. Великі проекти (вартістю більше 2 млн. дол.) мають стратегічний характер, будучи принципово новими об'єктами інвестування

     За  тривалістю реалізації проекти поділяють на короткотермінові (до одного року), середньотермінові (1—2 роки) та довготермінові (3—5 років).

     За  видами проекти класифікують:

  • на проекти із затвердженими фондами фінансування, що перебувають на тій або іншій стадії реалізації, але ще незакінчені;
  • проекти з незатвердженими та несхваленими фондами фінансуванням, які, у свою чергу, поділяються: на ті, рішення про доцільність інвестування в які приймається безпосередньо керівництвом корпорації; ті, що залежать від споживача (фінансування розпочинається тільки в тому випадку, коли корпорація на тендері виграє контракт на поставку продукції).

     За  сумісністю реалізації інвестиційні проекти  поділяються: на незалежні від реалізації інших проектів підприємства; що залежать від реалізації інших проектів підприємства; проекти інших інвестиційних проектів.

     Залежно від класу проекти виділяють  мегапроекти, що виключають реалізацію, мультипроекти та монопроекти.

     Мегапроекти — це цільові міжнародні, національні, міжгалузеві та галузеві програми розвитку, що містять велику кількість взаємопов'язаних проектів, об'єднаних загальною метою, які характеризуються виділеними на їх реалізацію ресурсами та обмеженим часом виконання. Такі програми розробляються, підтримуються та координуються на відповідних рівнях управління: державному, республіканському, обласному, муніципальному та ін.

     Мультипроекти — це проекти, спрямовані на забезпечення та реалізацію визначеної стратегії  розвитку підприємств (забезпечення високої  прибутковості власного капіталу, фінансової стійкості, загальної ефективності господарської діяльності підприємства).

     Монопроекти — це окремі інвестиційні, інноваційні  проекти, що потребують створення єдиної проектної команди. Такі проекти  залежно від змісту та мети їх реалізації поділяються на технічні, організаційні, економічні, соціальні, змішані і мають відповідні обмеження у фінансових та інших ресурсах, часі, критерії щодо якості продукції.

     Залежно від схеми фінансування, що передбачається, виокремлюють: 
інвестиційні проекти, що фінансуються за рахунок внутрішніх джерел підприємства; проекти, що фінансуються за рахунок акціонування; 
проекти, що фінансуються за рахунок позикових джерел; інвестиційні проекти зі змішаними формами фінансування.

     Як  правило, вимушені інвестиції, здійснювані  з метою підвищення надійності виробництва та техніки безпеки, спрямовані на виконання вимог щодо збереження навколишнього середовища згідно з новими законодавчими актами у цій сфері та з урахуванням інших елементів державного регулювання не мають особливих вимог щодо норми прибутку.

     Наведена  класифікація є складовим елементом  управління інвестиційним процесом на підприємстві, при цьому важливу  роль у його інвестиційній політиці відіграє часовий розподіл прибутку, коли залежно від структури капіталу підприємства у різні періоди керівництво вимагає різні норми прибутку на вкладені засоби; розробляються довготермінові плани капітальних вкладень для оптимального використання нагромадженого внаслідок реалізації проекту прибутку.

Информация о работе Інвестиційний проект розвитку підприємства