Витрати підприємства на збут

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Мая 2014 в 00:45, реферат

Описание

До витрат підприємства ОКБП „Рівнеінвестбуд” належать такі витрати, як адміністративні, витрати від звичайної діяльності, витрати на збут, інші витрати операційної діяльності, інші витрати.
Для розкриття теми обліку витрат підприємства доцільним є висловлення таких питань: економічна характеристика витрат, визнання та класифікація витрат, первинний облік витрат, аналітичний та синтетичний облік витрат. Отже, бухгалтерський облік є невід’ємною складовою управлінської системи світової економіки, без якої неможливе управління будь-якою ланкою. Він використовується в усіх сферах підприємницької діяльності – виробничій, комерційній, банківській, страховій, у всіх галузях та підгалузях господарювання – промисловості, сільському господарстві, будівництві тощо. У кожній сфері діяльності, у кожній галузі господарювання бухгалтерський облік має специфічні особливості, проте вихідні положення бухгалтерського обліку єдині та спільні для всіх видів діяльності.

Содержание

Вступ
1. Економічна характеристика витрат підприємства
2. Визнання, класифікація та оцінка витрат
3. Первинний облік витрат
4. Аналітичний та синтетичний облік витрат
4.1 Облік витрат від звичайної діяльності
4.1.1 Облік собівартості реалізації продукції
4.1.2 Облік адміністративних витрат
4.1.3 Облік витрат на збут
4.1.4 Облік інших операційних витрат
4.1.5 Облік інших витрат
4.2 Облік витрат від надзвичайної діяльності
5. Формування показників звіту про фінансові результати
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Работа состоит из  1 файл

Витрати підприємства на збут.doc

— 217.93 Кб (Скачать документ)

Рахунок №90 „Собівартість реалізації”, згідно робочого плану рахунків підприємства, кореспондує:

За дебетом з кредитом рахунків:

За кредитом з дебетом рахунків:

23 „Виробництво”

28 „Товари”

79 „Фінансові результати”


Наприкінці звітного періоду сальдо з дебета рахунка 90 „Собівартість реалізації” списується на рахунок 79 „фінансові результати”.

4.1.2 Облік адміністративних витрат

Адміністративні витрати – загальногосподарські витрати, що спрямовуються на обслуговування та управління підприємством, тобто витрати, які пов’язані з виробництвом та управлінням у масштабі всього підприємства.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №16 „Витрати” визначено, що до адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управлінням підприємством:

-                     загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, затрати на проведення річних зборів, преставницькі витрати тощо);

-                     витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

-                     витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

-                     винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

-                     витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

-                     амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

-                     витрати на врегулювання спорів у судових органах;

-                     податки збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

-                     плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

-                     інші витрати загальногосподарського призначення.

На рахунку 92 ”Адміністративні витрати” відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

За дебетом рахунка 92 ”Адміністративні витрати” відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 „Фінансові результати”.

До загальногосподарських витрат на підприємстві „Рівнеінвестбуд” належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги тощо), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов’язкових платежів).

Аналітичний облік ведеться за статтями витрат.

Формування витрат на рахунку №92 „Адміністративні витрати” за економічним змістом:

Рахунок 201                                        Рахунок801

„Сировина і матеріали” ® „Витрати сировини і матеріалів”

Дт Кт Дт Кт А Ф

 Д І

Рахунок 22                         ® Рахунок 809 М Н

„МШП” „Інші матеріальні витрати” І А

Дт Кт Дт Кт Н Н

  І С

Рахунок 131 ® Рахунок 831  С О

„Знос основних засобів” „Амортизація основних засобв” Т В

Дт Кт Дт Кт Þ РÞ І

 А

Рахунок 661 ® Рахунок 811 Т Р

„Розрахунки зп ЗП” „Виплата за окладами і тарифами” И Е

Дт                                 Кт Дт Кт В З

 Н У

  І Л

Рахунок 651 ® Рахунок 821 В Ь

„Розрахунки за пенсійними „Відрахування на пенсійне И Т

 забезпеченнями” забезпечення” Т А

Дт Кт Дт                                                                                                      Кт Р Т

  А И

Рахунок 652 ® Рахунок 822 Т

„Розрахунки за соціальним „Відрахування на соціальне И

 страхуванням”                                                        страхування”

Дт Кт Дт Кт

Рахунок 653 ® Рахунок 823

„Розрахунки за страхуванням „Страхування на випадок

 на випадок безробіття” безробіття”

Дт Кт Дт Кт

 

Узагальнене формування адміністративних витрат:

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

13 „Зношеність необоротних активів”

20 „Виробничі запаси”

22 „МШП”

28 „Товари”

30 „Каса”

31 „Рахунки в банках”

37 „Розрахунки з різними дебіторами”

39 „Витрати майбутніх періодів”

63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

64 „Розрахунки за податками і платежами”

65 „Розрахунки за страхування”

66 „Розрахунки з оплати праці”

68 „Розрахунки заіншими операціями”

80 ”Матеріальні витрати”

81 „Витрати на оплату праці”

82 „Відрахування на соціальні заходи”

83 „Амортизація”

84 ”Інші операційні витрати”

79 „Фінансові результати”


Бухгалтерські проводки, згідно робочого плану рахунків підприємства, за рахунком 92 „Адміністративні витрати”:

П/П

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

 
 

Дебет

Кредит

1.

Списано матеріальні витрати, що належать до адміністративних витрат

92

201

2.

Включено до складу адміністративних витра амортизацію основних засобів загальногосподарського призначення

92

131

3.

Списано витрати на оплату праці працівникам адміністративного апарату

92

661

4.

Нараховано відрахування на соціальні заходи до фонду оплати праці працівникам адміністративноуправлінського персоналу

92

651

652

653

5.

Списано МШП, які належать до адміністративних витрат

92

22

6.

Рахунки класу 8 закриваються на рахунки адміністративних витрат (а оскільки підприємство не використовує рахунки класу 8, то операція не здійснюється)

92

рахунки класу 8

7.

Щомісяця загальна сума сформованих адміністративних витрат списується нафінансові результати основної діяльності підприємства

791

92


Бухгалтерські документами, які є підставою для визначення адміністративних витрат на підприємстві „Рівнеінвестбуд”, виступають:

ü    по амортизації – „Розрахунок амортизації основних засобів”;

ü    по МШП – „Акт на списання МШП”;

ü    грошових коштів – „Видатковий касовий ордер”, виписка банку;

ü    заробітної плати – „Табель обліку використання робочого часу”, а також складена на його підставі „Розрахунково полатіжна відомість”.

Адміністративні витрати на підприємстві списуються щомісячно, їх списання оформлюється за допомогою розрахунку, який складається бухгалтером підприємства. Для узагальненого обліку адміністративних витрат використовується при журнально-ордерній формі обліку журнал-ордер №5.

4.1.3 Облік витрат на збут

Витрати на збут – це витрати пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг).

Вони включають такі витрати:

-                     витрати матеріалів для пакування готової продукції на складах;

-                     витрати на ремонт тари;

-                     оплата праці ікомісійні винагороди продавцям, торгівельним агентам, працівникам підрозділу, що забезпечують збут;

-                     витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

-                     витрати на перепродажну підготовку товарів;

-                     витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

-                     витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

-                     витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

-                     витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

-                     інші витрати пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

На рахунку 93 „Витрати на збут” ведеться облік витрат, пов’язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг.

До витрат на збут належать, зокрема, витрати пакувальних матеріалів, транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комесійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг.

Облік витрат на збут на підприємстві „Рівнеінвестбуд” не ведеться.

4.1.4 Облік інших операційних витрат

До інших операційних витрат включають:

-                     витрати на дослідження та розробки відповідно до П(С)БО №8 „Нематеріальні активи”;

-                     собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перепахунку іноземної валюти в грошову одиницю в еквіваленті, виражену в грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, які пов’язані з продажем іноземної валюти;

-                     собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов’язаних з реалізацією;

-                     сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

-                     втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов’язаннями, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства);

-                     втрати від знецінення запасів, недостачі і втрати від псування цінностей, визнані штрафи, пені, неустойки;

-                     витрати на оплату матеріальної допомоги, утримання об’єктів соціально-культурного призначення;

-                     інші витрати операційної діяльності.

Для обліку інших витрат операційної діяльності використовують рахунок № 94 „Інші витрати операційної діяльності”. Даний рахунок є активний, витратний, призначений для обліку господарських процесів. На рахунку № 94 ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства „Рівнеінвестбуд”, крім витрат, які відображаються на рахунках №90 „Собівартість реалізації” (собівартість реалізованих товарів, собівартість реалізованих робіт та послуг), №92 „Адміністративні витрати”.

За дебетом рахунка відображається сума визнаних витрат, за кредитом списання – на рахунок № 79 „Фінансові результати”.

Рахунок №94 „Інші витрати операційної діяльності” має такі субрахунки:

941 „Витрати на дослідження і розробки”;

942 „Собівартість реалізованої іноземної валюти”;

943 „Собівартість реалізованих виробничих запасів”;

944 „Сумнівні та безнадійні борги”;

945 „Втрати від операційної курсової різниці”;

946 „Витрати від знецінення запасів”;

947 „Нестачі і штрафи від псування цінностей”;

948 „Визнані штрафи, пені, неустойки”;

949 „Інші витрати операційної діяльності”.

На субрахунку 941 „Витрати на дослідження і розробки” ведеться облік витрат, пов’язаних з дослідженнями та розробками, що здійснює підприємству, якщо вони відповідають П(С)БО 8 „Нематеріальні активи”.

На субрахунку 942 „Собівартість реалізованої іноземної валюти” відображається балансова вартість реалізованої іноземної валюти на дату її реалізації.

На субрахунку 943 „Собівартість реалізованих виробничих запасів” ведеться облік собівартісті реалізованих виробничих запасів (сировини, матеріалів, відходів тощо).

На субрахунку 944 „Сумнівні та безнадійні борги”узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних богів на заборгованість, за реалізовану продукцію, товари, роботи і послуги та про суму списання поточної дебіторської заборгованості, що визнана безнадійною та утворення якої не було пов’язано з реалізацією продукції, товарів, робіт і послуг.

На субрахунку 945 „Втрати від операційної курсової різниці” ведеться облік втрат за активами й зобов’язаннями операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 946 „Витрати від знецінення запасів” ведеться облік втрат, пов’язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до П(С)БО 9 „Запаси”.

На субрахунку 947 „Нестачі і штрафи від псування цінностей” ведеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження, та реалізації, та реалізації, якщо на час встановлення нестачі винуватця не встановлено. Одночасно зі списанням цінностей, винних у нестачі яких не встановлено, на витрати, балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок 07 „Списані активи”.

На субрахунку 948 „Визнані штрафи, пені, неустойки” ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов договорів.

На субрахунку 949 „Інші витрати операційної діяльності” узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 94 „Інші витрати операційної діяльності”, зокрема витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо.

На ОКБП „Рівнеінвестбуд” ведеться облік облік інших витрат операційної діяльності, зокрема, облік інших витрат операційної діяльності.

Бухгалтерські проводки по обліку інших операційних витрат:

П/П

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

 
 

Дебет

Кредет

1

2

3

4

1.

Відображено витрати підприємства на утримання об’єктів соціально-культурного спрямування

949 „Інші витрати операційної діяльності”

13”Знос необоротних активів”

20 „Виробничі запаси”

22 „МШП”

28 „Товари”

63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

65 „Розрахунки за страхування”

66 ”Розрахунки з оплати праці”

2.

Списано інші витрати операційної діяльності на фінансові результати

791 „Результат основної діяльності”

94 „Інші витрати операційної діяльності”

Информация о работе Витрати підприємства на збут