Витрати підприємства на збут

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Мая 2014 в 00:45, реферат

Описание

До витрат підприємства ОКБП „Рівнеінвестбуд” належать такі витрати, як адміністративні, витрати від звичайної діяльності, витрати на збут, інші витрати операційної діяльності, інші витрати.
Для розкриття теми обліку витрат підприємства доцільним є висловлення таких питань: економічна характеристика витрат, визнання та класифікація витрат, первинний облік витрат, аналітичний та синтетичний облік витрат. Отже, бухгалтерський облік є невід’ємною складовою управлінської системи світової економіки, без якої неможливе управління будь-якою ланкою. Він використовується в усіх сферах підприємницької діяльності – виробничій, комерційній, банківській, страховій, у всіх галузях та підгалузях господарювання – промисловості, сільському господарстві, будівництві тощо. У кожній сфері діяльності, у кожній галузі господарювання бухгалтерський облік має специфічні особливості, проте вихідні положення бухгалтерського обліку єдині та спільні для всіх видів діяльності.

Содержание

Вступ
1. Економічна характеристика витрат підприємства
2. Визнання, класифікація та оцінка витрат
3. Первинний облік витрат
4. Аналітичний та синтетичний облік витрат
4.1 Облік витрат від звичайної діяльності
4.1.1 Облік собівартості реалізації продукції
4.1.2 Облік адміністративних витрат
4.1.3 Облік витрат на збут
4.1.4 Облік інших операційних витрат
4.1.5 Облік інших витрат
4.2 Облік витрат від надзвичайної діяльності
5. Формування показників звіту про фінансові результати
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Работа состоит из  1 файл

Витрати підприємства на збут.doc

— 217.93 Кб (Скачать документ)

Обов’язкові реквізити первинних документів: назва документа, підприємства і його підрозділів, дата його складання; зміст і підстава господарської операції; вимірники операцій (натуральні та вартісні); підписи осіб відповідальних за здійснення господарської операції. У первинних документах відведено спеціальні графи для кодів, номенклатурних номерів та інших даних, потрібних для їх механізованого опрацювання.

Первинні документи надходять до бухгалтерії, де їх перевіряють, таксують, групують, підготовляють для машинного опрацювання.

Під час руху документів кожен з них передається від однієї особи до іншої для реєстрації та опрацювання. Рух документів від моменту їх складення або одержання від інших організацій до використання для бухгалтерських записів і передання в архів називається документообігом.

На підприємствах і в організаціях перебуває в обігу багато різних документів. Тому для контролю за надходженням і своєчасним їх опрацюванням потрібно складати план-графік документообороту. Його розробляє головний бухгалтер підприємства, а затверджує керівник. Після цього графік стає обов’язковим для всіх працівників, що складають первинні документи і ведуть облік. У плані документообігу визначають терміни складання і подання документів у бухгалтерію, а також відповідальних осіб за складання, приймання та їх опрацювання у встановлені терміни. План документообороту на ОКБП „Рівнеінвестбуд”

При застосуванні електронної обчислювальної техніки для збирання та опрацювання інформації про здійснювані господарські операції, поряд з паперовими документами, дедалі більшого поширення набирають машинні носії облікової інформації. Окремі з них відображають господарську операцію безпосередньо в момент їх здійснення, інші – складаються за даними первинних носіїв інформації і використовуються для зручності її опрацювання, автоматичного введення в обчислювальну машину. Впровадження в бухгалтерський облік удосконалених ЕОМ дає змогу автоматично фіксувати і відображати їхній зміст у запам’ятовуючому пристрої машини й отримувати після опрацювання інформацію, потрібну для управління і контролю. Первинний облік підприємства „Рівнеінвестбуд” майже повністю автоматизований.

Облік ведеться на основі первинних документів, які здаються в бухгалтерію згідно встановленого графіка, при цьому документація ведеться згідно вимог чинного законодавства.

 

4. Аналітичний та синтетичний облік витрат

Для одержання різних за степенем деталізації показників у бухгалтерському обліку є два види рахунків: синтетичний та аналітичний.

Так, рахунки бухгалтерського обліку, що відкриваються на підставі статей балансу для обліку руху необоротних і оборотних активів, капіталу та зобов’язань, містять узагальнені (синтетичні) дані в грошовій одиниці.

Облік, що здійснюється за допомогою синтетичних рахунків, називається синтетичним і служить для контролю за узагальненими показниками.

Щоб отримати докладні (аналітичні) відомості про стан і рух кожного виду необоротних і оборотних активів та капіталу і зобов’язань, а також про господарські процеси, що ведуть аналітичні рахунки з кожного виду матеріалів, розрахунків з постачальниками, покупцями, розрахунки з оплати праці.

Облік, що здійснюється на аналітичних рахунках, називається аналітичним. Кількість аналітичних рахунків до відповідного синтетичного рахунку залежить від наявності та особливостей тих чи інших об’єктів обліку.

Аналітичний облік має велике контрольне значення для правильного ведення бухгалтерського обліку. Показники аналітичного обліку використовують при складанні калькуляції виготовленої продукції, виконаних робіт, послуг тощо. Усе це допомагає в оперативному керівництві роботою та в здійсненні контролю за господарською діяльністю на підприємстві.

Між даними синтетичного та аналітичного обліку є нерозривний зв’язок. Він полягає в тому, що початковий і кінцевий залишки синтетичного рахунку повинні бути рівні та ідентичні за значенням загальним сумам відповідних залишків аналітичних рахунків. Це випливає з того, що аналітичні рахунки деталізують дані синтетичного рахунку, показують складові частини тих обєктів, які узагальнено відображені на синтетичному рахунку.

Для узагальнення показників аналітичного обліку на кожному синтетичному рахунку використовують таблиці спеціальної форми, які називаються обіговими відомостями. Підсумки цієї відомості збігаються з відповідними показниками синтетичного рахунку. Нетотожність підсумків обігової відомості на аналітичних рахунках з даними синтетичного рахунку свідчить про наявність помилок в обліку, які потрібно виправити.

Таким чином, взаємне звіряння даних синтетичного і аналітичного обліку за допомогою складання обігових відомостей дозволяє контролювати записи на рахунках бухгалтерського обліку. У цьому полягає контрольне значення обігових відомостей.

Крім синтетичних і аналітичних рахунків, у практиці організації бухгалтерського обліку використовують субрахунки.

Субрахунки – це проміжна ланка між синтетичним і аналітичним рахунками. За допомогою субрахунка здійснюється додаткове угрупування даних аналітичного обліку, з ціллю отримання загальної відомості про загальні об’єкти обліку.

Переліком рахунків і схем реєстрації у фінансовому обліку виступає план рахунків. У ньому за десятковою системою наведені коди й найменування синтетичних рахунків й субрахунків. В плані рахунків відбувається групування, згідно рахунків, фактів фінансово-господарської діяльності в бухгалтерському обліку.

Робочий план рахунків „Рівнеінвестбуд”

Синтетичні рахунки

 

Субрахунки

 

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

10

Основні засоби

103

106

Будинки та споруди

Інструменти, прилади та інвентар

13

Знос (амортизація) необоротних активів

131

Знос основних засобів

15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

20

Виробничі запаси

203

207

209

Паливо

Запасні частини

Інші матеріали

22

Малоцінні та швидкозношувальні предмети

   

23

Виробництво

   

28

Товари

281

Товари на складі

30

Каса

301

Каса в національній валюті

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки в національній валюті

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

37

Розрахунки з різними дебіторами

371

372

377

Розрахунки за виданими авансами

Розрахунки з підзвітними особами

Розрахунки з іншими дебіторами

39

Витрати майбутніх періодів

   

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

442

443

Непокриті збитки

Прибуток, використаний у звітному періоді

48

Цільове фінансування і цільове надходження

   

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

64

Розрахунки за податками і платежами

641

643

644

Розрахунки за податками

Податкові зобов’язання

Податковий кредит

65

Розрахунки за страхування

651

652

653

За пенсійним забезпеченням

За соціальним страхуванням

За страхуванням на випадок безробіття

66

Розрахунки з оплати праці

661

Розрахунки за заробітною платою

68

Розрахунки за іншими операціями

681

685

Розрахунки за авансами одержаними

Розрахунки з іншими кредиторами

70

Доходи від реалізації

702

703

Доходи від реалізації товарів

Доходи від реалізації робіт і послуг

73

Інші фінансові доходи

732

Відсотки одержані

79

Фінансові результати

791

792

Результати операційної діяльності

Результат фінансових операцій

90

Собівартість реалізації

902

903

Собівартість реалізованих товарів

Собівартість реалізованих робіт і послуг

92

Адміністративні витрати

   

94

Інші витрати операційної діяльності

949

Інші витрати операційної діяльності


Після запису господарських операцій за місяць на рахунках бухгалтерського обліку здійснюють підрахунок обігів за дебетом і кредитом кожного синтетичного рахунку і визначають залишки на кінець місяця. Їх використовують для складання бухгалтерського балансу на перше число наступного місяця.

Крім того, обігові відомості за рахунками синтетичного і аналітичного обліку використовують при складанні бухгалтерської і статистичної звітності, в аналізі та оперативному керівництві господарською діяльністю підприємств.

Інформація яка вже міститься в первинних документа систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах аналітичного та синтетичного обліку. Регістри повинні містити такі реквізити: назва документа, період реєстрації, підписи та прізвище осіб що склали документи. Господарські операції повинні відображатися в облікових регістрах в тому звітному періоді, у якому вони були здійсненні. На підприємстві „Рівнеінвестбуд” реєстрація первинних документів здійснюється у вигляді журналів-ордерів.

Аналітичний та синтетичний облік ведеться згідно журналів-ордерів по рахунках та стандартах бухгалтерського обліку. Підприємство є господарсько-розрахунковим, метою роботи якого є отримання прибутку та сплата платежів до бюджету.

 

 

Перелік форм реєстрів аналітичного та синтетичного обліку ОКБП „Рівнеінвестбуд”

 

Назва реєстру синтетичного обліку

Назва реєстрів аналітичного обліку

1

2

Журнал-ордер №1 по дебету рахунків: 31, 311, 37, 377, - по кредиту рахунків: 31, 311, 37, 372, 66, 661

Облік ведеться в „1С: Бухгалтерія”

Журнал-ордер №2 по дебету рахунків: 30, 301, 36, 361, 48, 68, 681, 73, 732 - по кредиту рахунків: 63, 631, 64, 641, 65, 651, 652, 653, 656, 92

Облік ведеться в „1С: Бухгалтерія”

Журнал-ордер 631 рахунку „Розрахунки з постачальниками” по дебету рахунків31, 311, 37, 371, - по кредиту рахунків: 15, 151, 20, 207, 64, 644, 90, 903, 92

Облік ведеться в „1С: Бухгалтерія


Після запису облікові регістри, документи передаються на зберігання в архів під відповідальність головного бухгалтера, які реєструються в архівній книзі і зберігаються в зачинених шафах, протягом встановлених термінів.

4.1 Облік витрат від звичайної діяльності

Рахунки 9-го класу „Витрати діяльності” використовуються для узагальнення діяльності використовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку.

За дебетом рахунків цього класу відображаються суми витрат, за кредитом - списання суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок №79 „Фінансові результати”.

Витрати звичайної діяльності поділяються на: собівартість реалізації продукції, адміністративні витрати, витрати на збут, облік інших операційних витрат, облік інших витрат.

Підприємство „Рівнеінвестбуд” веде облік таких витрат звичайної діяльності, як собівартість реалізації, адміністративні витрати, інші витрати операційної діяльності. Облік яких буде зазначено нижче.

4.1.1 Облік собівартості реалізації продукції

Виробничі витрати, згідно з Інструкцією із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291, відображають на таких рахунках: 23 „Виробництво”, 91 „Загальновиробничі витрати”, а також на рахунку 90 „Собівартість реалізації”

Собівартість реалізації відображається на рахунку №90 „Собівартість реалізації”. Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції,товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

За дебетом рахунку №90 „Собівартість реалізації” відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгівельних націнок), за кредитом – списання в порядку закриття дебетових обігів на рахунку №79 „Фінансові результати”.

Адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат не включають до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду – №92 „Адміністративні витрати”, №93 „Витрати на збут”, №94 „Інші витрати операційної діяльності”.

Рахунок №90 „Собівартість реалізації” має такі субрахунки:

901 „Собівартість реалізованої готової продукції”

902 „Собівартість реалізованих товарів”

903 „Собівартість реалізованих робіт та послуг”

На субрахунку №901 „Собівартість реалізованої готової продукції” ведеться облік виробничої собівартості готової продукції.

На субрахунку №902 „Собівартість реалізованих товарів” відображається собівартість реалізованих товарів, яка визначається П(С)БО №9 „Запаси”. На субрахунку №903 „Собівартість реалізованих робіт та послуг” ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг.

На підприємстві „Рівнеінвестбуд” ведеться облік собівартості реалізованих товарів та собівартість реалізованих робіт та послуг, тобто собівартість кінцевого результату виробничо-господарської діяльності підприємства і його реалізацією. Кінцевим результатам в даному випадку виступають ремонтно-будівельні роботи підприємства.

Информация о работе Витрати підприємства на збут