Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Акционерлік қоғам

13 Ноября 2011, реферат

Акционерлік қоғам құрылтайшылары қоғам құру туралы шешім қабылдаған жеке немесе заңды тұлғалар бола алады. Қоғам құрылтайшысы бір ғана адам бола алады. Қоғам оның құрылтайшыларының жиналысы шешімімен құрылады. Қоғам 2003 жылдың 13 мамырындағы «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңындағы тәртіппен бұрынғы заңды тұлғаның қайта ұйымдастыруымен құрылуы мүмкін.

Акционерлік қоғам

12 Мая 2012, реферат

Жарнама сөзі латынның «reklamo» сөзінен шыққан, «айқайлау» деген мағынаны білдіреді. Ежелгі Римде, Грецияларда базаларды, алаңдарда әр түрлі тауарларды мақтап қатты айқайлаған. Жарнама – ең талантты, өз уақытының ерекше лидерімен ынтымақтасу мүмкіндігін береді, ол өз еліне, бүкіл әлемге белсенді әсер етеді. Сондықтанда да жарнама бесінші өкімет деп босқа айтылмайды. Жарнама – ақпараттар беру құралы. Әлемдегі ең бірінші жарнамалық хабарлама жасаған «Күнделікті оқиғалар» газеті. 1630 жыл осы газеттің қызметін пайдаланып Т.Ренардо деген бір адам мекен – жай және анықтама кеңесін ашқан, содан ол жарнаманың әкесі болып саналады. Нарық экономикасына дейін біздің елде жарнама мәселесіне көп көңіл бөлінген жоқ. Ал қазір күнделікті өміріміздің бір бейнесіне айналды. Бізде жарнамаға деген психологиялық бейімделудің жоқтығынан кейде жарнамалар біздерді жалықтырады. Сондай-ақ жарнама жоғарғы сапаны, жоғары кәсіптілікті қажет етеді.

Акционерлік Қоғамның қаржылық жағдайын басқару стратегиясы

13 Марта 2012, курсовая работа

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 2009 жылғы наурыз айындағы «Дағдарыстан − жаңару мен дамуға» атты жолдауы баршамызға үлкен әсер етті. Біз қазір барлық ірі құрылыс кәсіп-орындарын адамдарды басқа мамандық-тарға оқыту үшін қарыз бөлуге міндет-тейміз. Қаржы жүйесінің тұрақтылығын сақтау үшін біз банктерге қосымша өтімділік бердік. Тұрғын үй құрылысына және үлес-керлер проблемаларын шешуге қолдау білдіруге 545 миллиард теңге жұмсалды

Акша каражаььарынын

01 Апреля 2012, реферат

Ақшасыз есеп айырысудың негізгі нысандары: төлем тапсырма; чек; вексель; тапсырма-талап төлемдері; кеден мен салық қызметінің органдарының инкассалық жарлықтары болып табылады.

Алдағы кезен шығындарының есебі

26 Февраля 2012, реферат

Кез келген мемлекеттің экономикасында ірі кәсіпорындар,шағын және орта кәсіпкерлікпен қатар мемлекеттің дамуының негізі – банк жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі екенін әлемдік практика көрсетуде.
Нарық экономикасы, шаруашылық жүйесі интеграциялану кезеңінде қаражат құрау мен оны пайдалану үрдісі әртүрлі экономикалық тұлғалар арасындағы әр-қилы қарым-қатынастарға сәйкес дамиды.

Амортизационные отчисления

25 Августа 2011, реферат

Основной целью предприятия в условиях рынка является получение максимальной прибыли. Она является основным финансовым результатом деятельности предприятия.
Балансовая прибыль на предприятии складывается из прибыли, полученной от реализации продукции (работ, услуг), прибыли от продажи имущества предприятия, доходов, полученных от внереализационных операций за вычетом расходов, связанных с внереализационными операциями.

Амортизация

03 Ноября 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой является изучение учета износа и ремонта основных средств, методов начисления амортизации, видов износа, способов ремонта основных средств, путей совершенствования в области учета износа и ремонта основных средств, компьютеризации бухгалтерского учета и других вопросов.
Объектом изучения является Уральский филиал АО «Промвентиляция». На примере данного предприятия будет раскрыта сущность начисления износа, учета ремонта основных средств.

Амортизация

21 Декабря 2011, контрольная работа

Амортиза́ция в бухгалтерском учёте — процесс перенесения по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического или морального износа на стоимость производимого продукта.

Данный термин употребляется в аналогичном значении и в российском налоговом учёте применительно к амортизируемому имуществу.

Амортизация

02 Февраля 2013, реферат

Сумма амортизации определяется ежемесячно, отдельно по каждому объекту амортизируемого имущества, т.е. по тем основным средствам, которые подлежат амортизации.
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется:
при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости или (текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта

Амортизация (износ) основных средств (в бухгалтерском и налоговом учете)

20 Октября 2011, курсовая работа

Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/97), утвержденным приказом МФ РФ от 03.09.97 № 65н (см. - Положение1), по-новому определен ряд понятий в области учета основных средств, организациям предоставлена возможность выбора способа начисления амортизации.

Амортизация ОС

03 Декабря 2011, курсовая работа

Амортизация основных средств является элементом формирования остаточной стоимости основных средств и финансовых результатов деятельности компании. Формирование правильной и оптимальной амортизационной политики во многом помогает предприятию минимизировать налоги и ускорить процесс обновления парка оборудования.

Амортизация основных средств

18 Октября 2011, курсовая работа

Рассмотрение вопросов связанных с амортизацией необходимо для всех фирм и предприятий, перед которыми стоит проблема разработки учетной политики амортизации. Основные средства претерпевают физический и моральный износ. Износ основных средств погашается амортизационными отчислениями, которые формируют амортизационный фонд. Начисленные суммы по амортизируемым основным средствам предприятие включает в издержки производства.

Амортизация основных средств

19 Ноября 2011, курсовая работа

Цель определила постановку и решение следующих задач:
• Раскрыть экономическое содержание и сущность амортизации и амортизационного фонда воспроизводства основных средств.
• Изучить порядок бухгалтерского учета и документального оформления амортизации основных средств.
• Изучить порядок формирования и использования амортизационного фонда воспроизводства основных средств.

Амортизация основных средств

29 Ноября 2011, курсовая работа

При написании курсовой работы ставились следующие задачи:
- Проанализировать и обобщить информацию, содержащуюся в законодательных актах, положениях, инструктивных материалах, нормативных документах и других источниках по вопросу учета и способов начисления амортизации основных средств в бухгалтерском учете.
- Рассмотреть все способы начисления амортизации в бухгалтерском учете с использованием практических примеров;
- Изучить порядок учета операций по начислению и списанию накопленной амортизации основных средств;
- Провести сравнительный анализ учета амортизации по российскому и международному стандартам финансовой отчетности.

Амортизация основных средств

22 Января 2012, курсовая работа

Цель написания данной курсовой работы – на основании литературных источников и нормативных актов исследовать организацию бухгалтерского учета амортизации основных средств и амортизационного фонда воспроизводства основных средств. Исследование проводится на базе предприятия ООО " ".
Цель определила постановку и решение следующих задач:
• Раскрыть экономическое содержание и сущность амортизации и амортизационного фонда воспроизводства основных средств.
• Изучить порядок бухгалтерского учета и документального оформления амортизации основных средств.
• Изучить порядок формирования и использования амортизационного фонда воспроизводства основных средств.
• Разработать предложения по совершенствованию методики начисления амортизации и амортизационной политики.
Для написания работы были изучены учебные издания, в которых наиболее полно изложен материал по учету амортизации основных средств и нематериальных активов, а так же периодические издания (журнальные статьи).

Амортизация основных средств

08 Марта 2012, курсовая работа

Изучение данных вопросов необходимо для всех фирм и предприятий, перед которыми стоит проблема ведения учетной политики амортизации. Выбор правильной и оптимальной учетной политики начисления амортизации во многом помогает предприятию минимизировать налоги и ускорить процесс обновления парка оборудования.

Амортизация основных средств

02 Апреля 2012, контрольная работа

Износ основных средств (фондов) — снижение первоначальной стоимости основных средств в результате их снашивания в процессе производства (физический износ) или вследствие морального старения машин, а также снижения стоимости производства в условиях роста производительности труда. В бухгалтерском учете износ основных средств отражается ежемесячно одновременно с начислением амортизации.

Амортизация основных средств

27 Февраля 2013, контрольная работа

1) прямолинейного, согласно которому годовая сумма амортизации определяется делением амортизируемой стоимости на срок полезного использования объекта основных средств;
2) уменьшения остаточной стоимости, согласно которому годовая сумма амортизации определяется как произведение остаточной стоимости объекта на начало отчетного года или первоначальной стоимости на дату начала начисления амортизации и годовой нормы амортизации. Годовая норма амортизации (в процентах) исчисляется как разница между единицей и результатом корня степени количества лет полезного использования объекта из результата от деления ликвидационной стоимости объекта на его первоначальную стоимость;

Амортизация основных средств в налоговой отчетности по-новому

03 Марта 2013, реферат

В течение действия раздела III НКУ в 2011 году информация о начисленной амортизации основных средств (далее – ОС) в Декларации по прибыли отражалась в составе показателей пяти строк, предназначенных для значений себестоимости, общепроизводственных и административных расходов, а также расходов на сбыт и прочих расходов текущего отчетного периода. Информация в соответствующие приложения переносилась из специально предназначенных граф таблицы 1 приложения АМ, что обеспечивало подконтрольность и «увязку» всех задействованных приложений и Декларации по прибыли. Подробнее об этом см. статью «Приложение АМ».

Амортизация основных средств и методы ее начисления в целях бухгалтерского учета

23 Ноября 2011, реферат

В процессе эксплуатации основные средства под влиянием природных, экономических, технических факторов постепенно утрачивают свои потребительские качества и физические свойства.
Физический износ обусловлен следующими факторами:
• Эксплуатационный – связан с производством и потреблением объекта основных средств
• Влияние естественных природных сил, которые выражаются в коррозии, выветривании, выщелачивании материалов и т.д. Последствия физического износа устраняет ремонт.

Амортизация основных фондов

11 Октября 2011, курсовая работа

Основные фонды в процессе производства изнашиваются. Принято различать два вида износа: физический (материальный) и моральный (экономический).

Амортизация – это процесс перенесения стоимости средств труда по мере их износа на стоимость производимой продукции, а также и услуг для аккумуляции денежных средств для последующего полного восстановления (реновации) основных фондов.
Основной для определения ежегодного размера амортизационных отчислений являются нормы амортизации. Норма амортизации – это установленный размер амортизационных отчислений на полное восстановление (реновацию) основных фондов за определенный период времени по конкретному их виду (группе, подгруппе), выраженный в процентах к их балансовой стоимости.

Амортизация основных фондов

02 Мая 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы стало дать развернутое описание явления амортизации, ее сущностных характеристик, методов исчисления, а также в выявление особенностей исчисления, характерных для Казахстана.
Для полного раскрытия темы перед работой были поставлены следующие задачи:
раскрыть понятие амортизации, объекта амортизации и срока полезного использования;
описать основные методы начисления амортизации;

Амортизация основных фондов

10 Марта 2013, курсовая работа

Цель работы - рассмотреть основные теоретические и прикладные аспекты начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств в соответствии с требованиями современного российского законодательства.
В соответствии с поставленной целью нами выделены следующие задачи:
1) определить сущность основных средств;
2) изучить понятие амортизации основных средств;
3) определить способы начисления амортизации основных средств в бухгалтерском учете и налогообложении.

Амортизация основных фондов, способы ее начисления и методы планирования

28 Января 2013, курсовая работа

Цель исследования: выявления отдельных моментов (особенностей) в амортизационных отчислениях в теоретическом материале и на практике.
Задачи исследования:
1. изучить все методы и нормы начисления амортизации в теории;
2. проанализировать амортизационную политику на примере конкретного предприятия;

Амортизация учета основных средств

15 Декабря 2011, контрольная работа

1. Общая характеристика комплекса задач по учету основных средств.
2. Организация электронной картотеки основных средств.

Аназиз ликвидности и платежеспособности

26 Января 2012, курсовая работа

В условиях рыночной экономики бухгалтерская отчетность хозяйствующего субъекта, становится основным средством коммуникации и важнейшим элементом информационного обеспечения анализа финансовой устойчивости и платежеспособности организации. Любое предприятие в той или иной степени нуждается в дополнительных источниках финансирования. Найти их можно на рынке капиталов привлекая потенциальных инвесторов, путем объективного информирования их о своей финансово-хозяйственной деятельности, при помощи анализа бухгалтерской отчетности

Аналіз і аудит фінансових результатів

27 Февраля 2013, курсовая работа

Як економічна категорія фінансові результати визначається як різниця між сукупною виручкою та сукупними витратами підприємства. Але, слід зазначити, що в економічній теорії існують різні підходи до визначення доходів та витрат. Відповідно до теорії альтернативного підходу доходи підприємства поділяються реальні (фактичні) та альтернативні. Реальні (фактичні) доходи за цією теорією визначаються як валова виручка підприємства від реалізації товарів, робіт, послуг (тобто у разі здійснення звичайної діяльності).

Аналіз і контроль доходів і видатків Спеціалізованої медико-санітарної частини №9 м. Жовті Води

06 Мая 2012, курсовая работа

Предметом дослідження в даній роботі виступає контроль доходів і видатків в бюджетній установі.
Об’єктом дослідження виступають доходи і видатки СМСЧ №9.
Завдання дослідження полягає в:
1. Визначенні суті та завдання ревізії доходів і видатків
2. Розкритті ролі Державної контрольно-ревізійної служби в організації ревізій доходів та видатків бюджетних установ

Аналіз платоспроможності підприємства

15 Февраля 2012, реферат

Одним з показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, є його платоспроможність, тобто можливість наявними грошовими ресурсами вчасно погашати свої платіжні зобов'язання. Платоспроможність є зовнішнім проявом фінансового стану підприємства, його стійкості.

Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг)

20 Ноября 2012, курсовая работа

Метою даної роботи є аналіз собівартості та виконання планових показників по собівартості продукції підприємства із застосуванням сучасних методів фінансового аналізу.
Предметом даної роботи є сукупність теоретичних положень, що становлять сутність поняття собівартості та методики проведення фінансово-економічного аналізу підприємств в умовах, які склалися в Україні на даний момент та їх застосування для оцінювання фінансово-економічного стану підприємства.