Рефераты по экономике организации

Затраты производства

07 Июня 2011, курсовая работа

В данной работе я рассмотрю взаимосвязь экономического роста и экономического цикла. Раскрою обе эти экономические категории. Дам понятие этих явлений, их виды, рассмотрю экономические теории о данных явлениях, а также раскрою государственные меры по развитию экономического роста и стабилизации экономических циклов. Также в работе будет дан краткий анализ экономических циклов в Современной России.

Звіт з переддипломної практики в «Хлібокомбінат»

27 Марта 2012, отчет по практике

Акціонерне підприємство закритого типу «Хлібокомбінат» засновано згідно з рішенням засновників від 3.12 1999 р. та зареєстровано рішенням Кам’янець-Подільського виконкому Рад №999 від 18.05.2000 р., ідентифікаційний код підприємства 00380451. Ознаки особи-юридична форма. Форма власності-колективна. Форма фінансування - госпрозрахунок. Юридична адреса-Хмельницька обл. м. Кам’янець-Подільський, вул. Крип’якевича 3.

Звіт з практики в КБ Приватбанк

10 Февраля 2012, отчет по практике

Мета і завдання технологічної практики є отримати досвід практичної роботи в банку поглибити та закріпити знання, що отримані в процесі навчання.
Завдання практики полягає в ознайомленні з фінансово-господарською діяльністю банку згідно напрямків, які передбачені її змістом; поглиблені та закріплені теоретичні знання з усіх вивчених дисциплін фінансового спрямування.

Звіт з практики на ТОВ «Форум краси»

06 Июня 2013, отчет по практике

Об’єктом дослідження даної роботи є “Товариство з обмеженою відповідальністю «Форум краси»” .
Юридична та фактична адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52.
Згідно КВЕД-2010 ТОВ «Форум краси» підпадає під шифр 93.13 «Діяльність фітнес-центрів», оскільки воно є фітнес-центром.
Форма власності – приватна. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації – 20 березня 2006 року.
Товариство в своїй діяльності керується чинним законодавством України та статутом.

Звіт по практиці Хмільницька швейна фабрика «Лілея»

17 Февраля 2012, отчет по практике

Підсумовуючи аналіз ВАТ "Хмільницька швейна фабрика "Лілея", можна зробити висновок, що у 2009 році всі показники ефективності господарсько-фінансового стану ВАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея» є найкращими. В цей період підприємство мало найвищий прибуток та оптимальний рівень витрат. У 2010 році показники фінансового стану дещо знизились і ВАТ "Хмiльницька швейна фабрика "Лiлея" отримала збиток у розмірі 55 тис. грн.

Звіт про практику в Міськвиконкомі

13 Апреля 2013, отчет по практике

Керівник практики від міськвиконкому, Липчук Іван Васильович, перед тим, як доручити нам виконання конкретного завдання, вважав за необхідне ознайомити нас з структурою міської ради, яка є досить складною. Перш за все, варто підкреслити, що є відділи, наприкклад, відділ архітектури, які знаходяться поза приміщенням міської ради, але про них неможливо не згадати. Ми зупинимося на структурі лише в загальних рисах, оскільки більш складнішаструктура буде описана в індивідуальному завданні.

Земельные угодья и их использование

23 Февраля 2013, курсовая работа

Целью данной работы является анализ использования земельных угодий

Земельные фонды и повышение эффективности их использования

17 Мая 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы состоит в раскрытии сущности, содержания, динамики и структуры земельных ресурсов, состояния и эффективности использования в сельском хозяйстве на примере МУП им.Дзерзинского.

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих основных задач:

- раскрыть сущность и содержание земельных угодий;

- выявить особенности структуры и состояние, землеобеспеченности на современном этапе развития сельского хозяйства;

- раскрыть основные пути улучшения использования земельных угодий.

Значение и пути улучшения использования основных средств

06 Октября 2011, курсовая работа

Целью данной работы является изучение понятия основных средств предприятия, проведение анализа эффективности использования и разработка рекомендаций по улучшению использования основных средств предприятия. Задачи курсовой работы: рассмотрение экономической сущности, значения основных средств, их состава и структуры; изучение особенностей учёта и оценки основных средств на предприятии; ознакомление с показателями эффективности использования основных средств.

Значение капитальных вложений в развитии организаций (предприятий)

15 Декабря 2010, курсовая работа

Принято различать следующие типы инвестиций:
•реальные инвестиции (инвестиции в физические активы);
•финансовые (портфельные) инвестиции;
•инвестиции в нематериальные активы.
Наряду с инвестиционными, обеспечивающими создание и воспроизводство основных средств, реальными инвестициями являются затраты, направленные на приобретение уже созданного движимого и недвижимого имущества, т. е. относящегося к физическим активам.

Значение логистики в деятельности промышленных предприятий

23 Ноября 2010, курсовая работа

В данной курсовой работе рассматривается значение логистики в деятельности промышленных предприятий. Вы ознакомитесь с понятием логистики как науки, ее целями и задачами, предметом ее изучения, с различными видами логистики, ее функциями, познакомитесь с материальным и информационным потоками и другое.

Значение логистики в деятельности промышленных предприятий

13 Марта 2012, курсовая работа

Введение
Логистика произошла от греческого слова «logistike», что означает искусство вычислять, рассуждать.
Логистика, хотя и имеет глубокие исторические корни, тем не менее, сравнительно молодая наука. По мнению ряда западных ученых, логистика выросла в науку благодаря военному делу. Создателем первых научных трудов по логистике принято считать французского военного специалиста

Значение малого и среднего бизнеса в экономике зарубежных стран

12 Декабря 2012, курсовая работа

Цель данного исследования – дать сравнительную характеристику малому и среднему предпринимательству в России и за рубежом.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
проведен анализ оценочных показателей развития малого и среднего предпринимательства в России и странах-членах ЕС;
дана оценка эффективности политики и форм поддержки развития малого и среднего бизнеса;

Значение маркетинга в деятельности организации

18 Марта 2012, реферат

В настоящее время не одно предприятие в системе рыночных отношений не может нормально функционировать без маркетинговой службы на предприятии. И полезность маркетинга с каждым моментом все возрастает. Это происходит потому, что потребности людей, как известно, безграничны, а ресурсы предприятия ограничены. Каждый субъект имеет свои потребности, удовлетворить которые не всегда качественно удается. К каждому необходим свой индивидуальный подход. Поэтому, в новых условиях выживает то предприятие, которое может наиболее точно выделять и улавливать разнообразие вкусов. Этому и способствует маркетинг.

Значение оборотных средств в деятельности организации, порядок их формирования

03 Января 2012, курсовая работа

Цель данной работы – выявить значение оборотных средств, рассмотреть вопрос по обеспечению организации оборотными средствами, то есть определить источники пополнения оборотных средств хозяйствующего субъекта.
Для достижения поставленной цели в работе будут решены следующие задачи:
1) рассмотреть основные характеристики оборотных средств;
2) описать порядок формирования оборотных средств;

Значение оборотных средств в деятельности организаций, порядок их формирования на примере ОАО «Северсталь»

24 Ноября 2011, курсовая работа

Каждое предприятие, начиная свою производственно-хозяйственную деятельность, должно располагать определённой денежной суммой. На эти денежные ресурсы предприятие закупает на рынке или у других предприятий по договорам сырьё, материалы, топливо, оплачивает счета за электроэнергию, выплачивает своим работникам заработную плату, несёт расходы по освоению новой продукции, всё это представляет собой один из важнейших параметров хозяйствования, который получил название «оборотные средства предприятия».

Значение развития нефтяной и газовой промышленности

20 Февраля 2013, курсовая работа

Цель: определить роль подземного ремонта в увеличении добычи нефти.
Задачи:
1 Разработать информацию по теме.
2 Рассмотреть подземный ремонт скважин на примере Павловского месторождения и сделать вывод

Значение снижения себестоимости продукции (услуг), роста прибыли и рентабельности

10 Февраля 2012, контрольная работа

В своей курсовой работе я постарался подробно рассказать о методах снижения себестоимости продукции, акцентировав внимание, как на положительных, так и на отрицательных факторах внедрения данных методов, на предприятиях разного сектора.

Значение формирования имиджа организации в современных условиях

16 Апреля 2013, курсовая работа

Задача данной работы показать, какую работу должно проводить
предприятие в сфере послепродажного обслуживания, чтобы получить
преимущество в конкурентной борьбе. К сожалению , техническое
обслуживание до и после продажи товаров длительного пользования ( далее
ТДП ) в течение долгого времени отступало на задний план и даже
предавалось забвению .

Золотодобывающая промышленность и ОАО «Полюс Золото»

21 Мая 2011, практическая работа

Целью данной работы является определить значение золотодобывающей промышленности в экономике России и проанализировать лидирующую компанию по добыче золота ОАО «Полюс Золото».
Задачи:
o Описать золотодобывающую промышленность России;
o Проанализировать возможных конкурентов;
o Описать деятельность компании ОАО «Полюс Золото»
o Определить стратегию компании ОАО «Полюс Золото»
o Изучить производственные и финансовые показатели данной компании.

Издержки в обществ.питании

12 Ноября 2012, курсовая работа

Организация бухгалтерского учета в сфере отражение издержек обращения, как основопологающее экономической стабильности предприятия представляет собой основной задачей предприятий общественного питания.

Издержки и себестоимость продукции в сельском хозяйстве

05 Декабря 2011, контрольная работа

Издержки производства представляют собой совокупные затраты живого и овеществленного труда на производство конкретного вида продукции. В условиях товарного производства издержки производства выступают в стоимостной форме. Экономическое содержание этой категории зависит от способа производства. При переходе к рыночным отношениям издержки производства определяются затратами постоянного и переменного капитала. Величина издержек производства складывается в условиях конкурентной борьбы за рынки сбыта продукции.

Издержки обращения

07 Ноября 2011, курсовая работа

Цель работы: изучить и проанализировать издержки обращения торгового предприятия.
Задачи:
- рассмотреть и изучить литературу, соответствующую теме работы;
- определить сущность, состав и структуру издержек обращения;
- раскрыть значение, задачи, информационное обеспечение издержек обращения;
- изучить теоретический материал по анализу издержек обращения и закрепить его практическими примерами.

Издержки предприятия и их классификации

31 Января 2013, контрольная работа

Цель данной работы: рассмотреть понятие издержек и себестоимости; классификацию издержек: в зависимости от масштаба производства, по связи затрат, по способу группировки затрат, по видам ресурсов, по месту деятельности предприятия и др.
Поставленная в работе цель исследования предопределила необходимость решения следующих основных задач:
проанализировать классификацию издержек производства;
рассмотреть виды издержек, которые широко используются в экономической практике предприятий в рыночных условиях ;
проанализировать значимость трансакционных издержек.

Издержки предприятия.

25 Января 2013, реферат

Целью данной работы является рассмотрение одной из актуальнейших проблем деятельности предприятий – издержкам.
Задачей работы является раскрытие понятия издержек, их классификация и определение значения издержек в деятельности предприятия.

Издержки предприятия. Методика разработки сметы затрат

09 Марта 2012, контрольная работа

Планирования издержек - одна из наиболее актуальных на сегодняшних день. В условиях падения производства как никогда актуально оценка столь немаловажного фактора, влияющего как на политику производителя, так и на ориентацию покупателя. Именно издержки производства лежат в основе производственного процесса. И именно о них в первую очередь думает производитель. Издержки производства одна из основных слагаемых процесса производства.

Издержки производства

06 Мая 2011, курсовая работа

Понятие и классификация издержек. Издержки производства в краткосрочном периоде. Издержки производства в долгосрочном периоде. Назначение производства - удовлетворение потребностей человека и общества.

Издержки производства

20 Декабря 2011, реферат

Основной принцип деятельности предприятия состоит в стремлении к максимизации прибыли. По этой причине прибыль выступает основным показателем эффективности производства. Также прибыль в рыночной экономике является важнейшим инструментом государственного регулирования деятельности субъектов хозяйствования (прежде всего через механизм налогообложения). Поэтому необходимо знать источники формирования прибыли и пути ее максимизации.

Издержки производства

22 Января 2012, реферат

Себестоимость, стоимость, цена
Себестоимость — первоначальная стоимость тех затрат, которые несет предприятие на производство единицы продукции.
Стоимость — денежный эквивалент всех видов издержек включая некоторые виды переменных издержек.
Цена — рыночный эквивалент общепринятой стоимости предлагаемого товара.

Издержки производства

23 Февраля 2012, курсовая работа

Целями данной курсовой работы является изучение издержек производства, их сущности и пути их снижения, влияния издержек на прибыль. Издержки производства сейчас являются довольно серьёзной и актуальной проблемой на сегодняшний день, потому что в условиях рыночных отношений центр экономической деятельности перемещается к основному звену всей экономики – предприятию.