Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2012 в 14:35, курсовая работа

Описание

Однією з найважливіших сфер економічних відносин в державі є процес відтворення виробничого апарату. На шляху побудови ринкових відносин у нашій державі, поряд з формуванням ринку капіталу, цілеспрямованого регулювання потребує процес відтворення основних фондів, оскільки вони великою мірою визначають ефективність суспільного виробництва, темпи впровадження науково-технічного прогресу, зростання національного доходу і добробуту населення.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади формування амортизаційної політики підприємства………………………………………………………………………5
1.1. Роль і значення основних фондів та амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання……………………………………….5
1.2. Характеристика амортизації…………………………………………….14
1.3. Методи нарахування амортизаційних відрахувань……………………19
Розділ 2. Практична частина на базі ВАТ Яготинської районної друкарні ім. Сафонова……………………………………………………….……………..27
2.1. Характеристика даної друкарні…………………………………………27
2.2. Оцінка вартості основних фондів……………………………………..28
2.3. Розрахунок амортизаційних відрахувань………………………………32
2.4. Аналіз амортизаційної політики даного підприємства……………......36
Розділ 3.Шляхи вдосконалення амортизаційної політики на підприємстві…38
3.1 Заходи, спрямовані на вдосконалення амортизаційної політики на підприємстві..........................................................................................................38
3.2 Основні шляхи розвитку, вдосконалення амортизаційної політики в Україні....................................................................................................................40
Висновки…………………………………………………………………………43
Список використаних джерел…………………………………………………..45

Работа состоит из  1 файл

ЗМІСТ.doc

— 360.50 Кб (Скачать документ)

Забезпеченість підприємства основними виробничими фондами визначається рівнем фондоозброєності праці. Останню розраховують як відношення вартості основних фондів  до чисельності працівників підприємства. Отже, збільшення рівня фондоозброєності є позитивним фактором. 

Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів у майні підприємства визначається як відношення вартості основних фондів  до вартості майна підприємства.

Стан основних фондів характеризують через такі коефіцієнти: знос ; придатність; оновлення  і вибуття основних фондів.

Коефіцієнт зносу характеризує частку  вартості основних фондів, що її списано на витрати виробництва у попередніх  періодах. Визначається відношення суми зносу основних фондів до їх балансової вартості.

                                                    ,  де                                               (2.1)

Кз – коефіцієнт зносу;

Зо – сума зносу;

Фк – балансова вартість основних фондів;

    Показник зносу  може визначатись також у відсотках на початок і кінець звітного  періоду і дає змогу оцінити стан основних фондів.

Сума нарахованого зносу дорівнює 6,3 тис.грн. балансова вартість становить 187,7 . отже коефіцієнт зношеності дорівнює 0,034 .

   Коефіцієнт придатності розраховується за формулами:

           Кп= 1-Кз,     або               Кп= 100%-Кз , де                                        (2.2)

  Кп – коефіцієнт придатності основних фондів;

  Кз -  коефіцієнт зносу.

      Коефіцієнт придатності показує, яка частина основних фондів придатна до експлуатації в процесі господарської діяльності і на даній друкарні становить

                         

   Коефіцієнти оновлення і вибуття розраховують за формулами:

;                                                 (2.3)

              ; де              (2.4)

Ко – коефіцієнт оновлення;

Фу – вартість уведених основних фондів;

Кв -  коефіцієнт вибуття;

Фв -  вартість вивединих;

    Коефіцієнт оновлення  основних фондів характеризує інтенсивність введення в дію нових основних фондів. Він показує частку введених основних фондів за визначений період у загальній вартості основних фондів на кінець звітного  періоду. 

   Отже, бачимо що за звітній рік дана друкарня не придбала жодного основного засобу. Це  є негативним явищем яке згодом призведе до накопичення застарілого обладнання і буде стримувати зростання економічної ефективності основних фондів.

    Коефіцієнт приросту розраховується за формулою:

                                                 (2.5)

Оскільки коефіцієнт оновлення дорівнює 0  то і неможливо  розраховувати коефіцієнт приросту.

        До показників, які характеризують ефективність використання  основних фондів: фондовіддача,  рентабельність основних фондів, сума прибутку на одну

гривню основних фондів.

     Фондовіддача визначається як відношення обсягу виготовленої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів.

Середньорічна вартість основних фондів становить 159,1тис. грн.

тобто  на одну гривню виробленої продукції припадає 0,27 тис.грн. основних фондів.

    Фондомісткість є величиною зворотною до фондовіддачі. Цей показник дає можливість визначити вартість основних фондів на одну гривню виробленої продукції і характеризує забезпеченість підприємства основними фондами. За нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а фондомісткість – до зменшення.

Відносним показником ефективності використання основних  фондів є рентабельність. Цей показник визначається за формулою:

                                                          (2.6)

П = 2,8  тис. грн, Scep=159,1 тис. грн

Аналіз показників ефективності використання основних фондів

Таблиця 2.1

Показники

Попередній рік

Звітній рік

Відхилення

Обсяг продукції

43,5

39,8

- 3,7

Cередньорічна вартість, тис. грн.

134,1

159,1

+25

Фондовіддача

0,30

0,27

- 0,3

Фондомісткість

3,3

3,7

+0,4


  

2.3. Розрахунок амортизаційних відрахувань

Звіт про основні засоби, нарахування податкової та економічної амортизації і використання амортизаційних відрахувань у 2009 році

Таблиця 2.2

Подають:

 

Терміни подання

 

підприємства, організації та установи всіх форм власності та видів
економічної діяльності органу державної статистики за
місцезнаходженням

 

Не пізніше 20
лютого після
звітного року

 

Найменування організації – складача інформації

Районна друкарня

Поштова адреса                   м. Яготин, вул. Сафонова, 12

 

Коди організації - складача

 

За СДРПОУ

 

території

(КОАТУУ)

 

виду
економічної
діяльності
(КВЕД)

 

Форми власності
(КФВ)

 

Організацйно-правової форми господарювання

(КОПФГ)

Міністерства, іншого центрального органу (КОДУ)

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

02466814

 

2610600000

 

22,22,0

 

32

 

 

 

01005

 

 

Вибір методу та виду амортизації

Таблиця 2.3

Код рядка

Яка амортизація нараховується на підприємстві (необхідну клітинку закреслити-X)

101

Податкова

102

Економічна і податкова одночасно

X

Код рядка

Методи нарахування амортизації (необхідне закреслити-X)

103

Прямолінійний

X

104

Зменшення залишкової вартості

105

Прискореного зменшення зальшкової вартості

106

Кумулятивний

107

Виробничий

108

Податковий

 

Вартість  основних засобів та сума нарахованої амортизації згідно з податковим обліком

Нарахування амортизації по групах

Таблиця 2.4

Код рядка

Групи основних засобів

Вартість основних засобів на початок року

Збільшення вартості основних засобів

Зменшення вартості основних засобів

Вартість основних засобів на кінець року

Сума нарахованої амортизації за рік

А

Б

1

2

3

4

5

201

Усього сума рядків202-205

44,0

 

5,3

32,4

6,3

202

У тому числі 1

 

 

 

 

 

203

2

5,1

 

1,6

3,2

0,3

204

3

38,9

 

3,7

29,2

6,0

205

4

 

 

 

 

 

Информация о работе Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання