Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2012 в 14:35, курсовая работа

Описание

Однією з найважливіших сфер економічних відносин в державі є процес відтворення виробничого апарату. На шляху побудови ринкових відносин у нашій державі, поряд з формуванням ринку капіталу, цілеспрямованого регулювання потребує процес відтворення основних фондів, оскільки вони великою мірою визначають ефективність суспільного виробництва, темпи впровадження науково-технічного прогресу, зростання національного доходу і добробуту населення.

Содержание

Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Теоретичні засади формування амортизаційної політики підприємства………………………………………………………………………5
1.1. Роль і значення основних фондів та амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання……………………………………….5
1.2. Характеристика амортизації…………………………………………….14
1.3. Методи нарахування амортизаційних відрахувань……………………19
Розділ 2. Практична частина на базі ВАТ Яготинської районної друкарні ім. Сафонова……………………………………………………….……………..27
2.1. Характеристика даної друкарні…………………………………………27
2.2. Оцінка вартості основних фондів……………………………………..28
2.3. Розрахунок амортизаційних відрахувань………………………………32
2.4. Аналіз амортизаційної політики даного підприємства……………......36
Розділ 3.Шляхи вдосконалення амортизаційної політики на підприємстві…38
3.1 Заходи, спрямовані на вдосконалення амортизаційної політики на підприємстві..........................................................................................................38
3.2 Основні шляхи розвитку, вдосконалення амортизаційної політики в Україні....................................................................................................................40
Висновки…………………………………………………………………………43
Список використаних джерел…………………………………………………..45

Работа состоит из  1 файл

ЗМІСТ.doc

— 360.50 Кб (Скачать документ)


2

 

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….3

Розділ  1. Теоретичні засади формування амортизаційної  політики     підприємства………………………………………………………………………5       

1.1. Роль і значення основних фондів та амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання……………………………………….5                                                                        

1.2. Характеристика амортизації…………………………………………….14                                                                

1.3. Методи нарахування амортизаційних відрахувань……………………19             

Розділ 2. Практична частина  на базі ВАТ Яготинської  районної друкарні ім. Сафонова……………………………………………………….……………..27

     2.1. Характеристика даної друкарні…………………………………………27                                                           

     2.2. Оцінка  вартості  основних фондів……………………………………..28                                           

     2.3. Розрахунок амортизаційних відрахувань………………………………32                                         

     2.4. Аналіз амортизаційної політики даного підприємства……………......36

Розділ 3.Шляхи вдосконалення амортизаційної політики на підприємстві…38

     3.1 Заходи, спрямовані на вдосконалення амортизаційної політики на підприємстві..........................................................................................................38

     3.2 Основні шляхи розвитку, вдосконалення амортизаційної політики в Україні....................................................................................................................40

Висновки…………………………………………………………………………43

Список використаних джерел…………………………………………………..45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Однією з найважливіших сфер економічних відносин в державі є процес відтворення виробничого апарату. На шляху побудови ринкових відносин у нашій державі, поряд з формуванням ринку капіталу, цілеспрямованого регулювання потребує процес відтворення основних фондів, оскільки вони великою мірою визначають ефективність суспільного виробництва, темпи впровадження науково-технічного прогресу, зростання національного доходу і добробуту населення.

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та ліпшого використання діючих основних фондів підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтримуванню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого  дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції без  додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої ваги амортизації й витрат на обслуговування виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.

Економічна природа амортизації, основне її завдання - це заміна спрацьованих основних засобів і нагромадження коштів на розширене їх відтворення шляхом створення амортизаційного фонду (теорія відтворення).

Правильно обрана амортизаційна політика підприємства – це одна із складових успішного функціонування підприємства в ринкових умовах, його конкурентоспроможності.

Актуальність теми полягає у правильному використанні основних фондів, нарахування амортизації що призведе до ефективного їх використання, до зменшення витрат і тим самим до збільшення прибутку.

Метою даної роботи є формування амортизаційної політики підприємства.

      Завдання :

—        виявлення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів основними засобами, тобто встановлення відповідності величини, складу та технічного рівня засобів виробничій програмі підприємства;

—        оцінити технічний стан і віковий склад  основних фондів, зокрема їх активної частини;

—        визначення рівня використання основних засобів і факторів які впливають на нього;

—          з'ясування ефективності використання обладнання в часі та за потужністю;

—        розрахунок впливу використання основних засобів на обсяг продукції;

—        виявлення резервів підвищення ефективності використання основних засобів;

       Об'єктом  дослідження є ВАТ  Яготинська районна  друкарня  ім. Сафонова.

       Предметом  дослідження є формування  ефективної амортизаційної  політики друкарні;  виявити  фактори які на неї впливають і розробити заходи щодо їх усунення.

       В даній роботі використано такі методи дослідження як: порівняння - зіставлені певні числові характеристики; групування -  основні фонди згруповано для кращого вивчення; метод відносних величин -  обчислення коефіцієнтів використання основних засобів; аналіз; та інші.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади формування амортизаційної  політики підприємства

1.1.           Роль і значення основних фондів та амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання

У період переходу до ринкових відносин, в умовах конкурентної боротьби між товаровиробниками, підвищенню ефективності використання основних фондів слід приділити особливу увагу оскільки від раціонального використання основних фондів залежить ефективність діяльності підприємства.

Під терміном "основні фонди" слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.

     Не належать до основних засобів:

1)     предмети терміном служби меншим за один рік незалежно від їхньої вартості;

2)     предмети вартістю до 1000 гривень за одиницю (за ціною придбання) незалежно від терміну служби. Гранична вартість предметів, що не належать до основних засобів, може змінюватися Міністерством фінансів України;

3)     спеціальні інструменти і спеціальні пристосування для підприємств серійного і масового виробництва певних виробів або для виконання індивідуальних замовлень незалежно від їхньої вартості;

4)     спеціальний одяг, спеціальне взуття а також постільні речі незалежно від їхньої  вартості і терміну служби;

5)     формений одяг, призначений для видачі працівникам підприємства, незалежно від вартості і терміну служби.

    Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена.

        Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

     Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат:

    а) суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

    б) реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

    в) суми ввізного мита;

    г) суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

    д) витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

    є) витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;

    ж) інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.

У процесі господарської діяльності кругообіг основних засобів проходить три стадії.

     На першій стадії відбувається продуктивне використання основних засобів та нарахування амортизаційних відрахувань. На цій  стадії основні засоби в процесі експлуатації зношуються й нараховується сума зносу. Вона є підставою для списання суми  амортизаційних відрахувань на витрати після завершення процесу виробництва. На першій стадії кругообігу основних засобів втрачається споживна вартість засобів праці, їхня вартість переноситься на вартість готової продукції.

     На другій стадії відбувається перетворення  частини основних засобів, які перебувають в продуктивній формі, на грошові кошти через нарахування амортизаційних відрахувань.

       На третій стадії  в процесі  виробництва відбувається поновлення споживної вартості частини основних  засобів. Це поновлення здійснюється заміною зношених основних засобів на нові за рахунок нарахованої суми зносу основних засобів.

Розглянемо основні моменти щодо термінів нарахування амортизації на рис 1.1.

Рисунок 1.1 Нарахування амортизації основних засобів

     Необхідною умовою правильного використання та відтворення основних фондів є їх класифікація за такими ознаками:

1.Функціональне призначення.

1.1.       Будинки (будинки виробничо-господарського,соціально-культурного призначення та зайняті органами управління).

1.2.       Споруди (об'єкти, що виконують технічні функції,- дороги, мости тощо).

1.3.       Передавальні пристрої (об'єкти трансформації, перетворення і передачі енергії та для переміщення речовин).

1.4.       Машини та обладнання:

       ► силові машини й обладнання (об'єкти, що виробляють теплову енергію та перетворюють різного роду енергію у механічну);

       ► робочі машини й обладнання (об'єкти, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці);

       ► вимірювальні прилади;

       ► регулюючі прилади та пристрої;

       ► лабораторне обладнання ;

       ► обчислювальна  техніка;

       ► медичне обладнання;

       ► комп'ютерна  техніка та її  комплектуючі;

       ► інші машини та обладнання (телефони, факси, копіювальна техніка тощо).

1.5.       Транспортні засоби ( всі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів).

1.6.       Інструмент.

1.7.       Виробничий  інвентар і приладдя (предмети, які служать для полегшення виробничих операцій, - робочі столи, верстати тощо).

1.8.       Господарський інвентар (предмети конторського та господарського облаштування).

1.9.       робоча і продуктивна  худоба.

1.10.   Бібліотечний фонд.

1.11.   інші основні  фонди (багаторічні насадження, документація з типового проектування).

2.      Формування бухгалтерської інформації про основні фонди підприємства.

2.1.       Земельні ділянки.

2.2.       Капітальні  витрати на поліпшення земель.

2.3.       Будинки, споруди та передавальні пристрої.

2.4.       Машини та обладнання.

2.5.       Транспортні засоби.

2.6.       Інструменти, прилади та інвентар.

2.7.       Робоча і продуктивна худоба.

2.8.       Багаторічні насадження.

2.9.       Інші основні засоби.

3.      Роль у процесі господарської діяльності.

3.1.       Активні (безпосередньо беруть участь у виробничому процесі).

3.2.       Пасивні (створюють умови для здійснення процесу виробництва).

4.      Сфера використання.

4.1.       Виробничі (беруть участь у процесі виробництва і переносять свою вартість на вироблений продукт).

4.2.       Невиробничі (використовуються у невиробничій сфері підприємства).

5.      Форма власності.

5.1.       Власні.

5.2.       Орендовані.

6.      Характер участі у процесі виробництва.

6.1.       Діючі.

6.2.       Ті, що перебувають у запасі чи на консервації.

7.      Рівень технічної придатності.   

7.1.       Обладнання, яке можна використовувати у виробництві.

7.2.       Обладнання,  що потребує капітального ремонту.

        Підприємству не байдуже, в яку групу основних виробничих засобів укладати кошти. Воно заінтересоване в оптимальному підвищенні питомої ваги машин, устаткування, тобто активної частини основних засобів, які обслуговують процес виробництва і характеризують виробничі можливості підприємства. Ясна річ, що для забезпечення нормального функціонування активних елементів основних виробничих засобів необхідні будівлі, споруди, інвентар, тобто пасивна частина основних засобів.

      Основними факторами, які впливають на структуру основних засобів підприємств, є : рівень автоматизації і механізації, рівень спеціалізації і кооперування, кліматичні та географічні умови розміщення підприємств. Кожний фактор по різному впливає на структуру основних засобів. Поліпшити структуру основних засобів можна за рахунок: оновлення та модернізації устаткування; ефективнішого використання виробничих приміщень; установлення додаткового устаткування на вільній площі; ліквідації зайвого й мало ефективного устаткування.

      Важливим фактором підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності, постійним джерелом фінансування їхнього розвитку є амортизаційні відрахування. Відповідно до чинних законодавчих актів підприємства формують свою  амортизаційну політику, яка складається із сукупності  способів управління порядком нарахування й використання амортизаційних відрахувань. Ефективність амортизаційної політики залежить від  того, настільки точно визначено терміни експлуатації активів, що вводяться  в дію, а  також від вибору підприємством методу  нарахування амортизації.

    Важливим етапом амортизаційної політики стало схвалення Указом Президента України від 07.03.2001 року №169/2001 Концепція амортизаційної політики. Метою  даної концепції проголошено визначення напрямів та механізмів удосконалення амортизаційної політики як чинника активізації інвестиційної діяльності в державі. Згідно з Концепцією амортизаційна політика в Україні має бути спрямована  на підвищення фінансової заінтересованості суб'єктів господарювання у здійсненні інвестицій в основний капітал за рахунок коштів власних амортизаційних фондів.

Информация о работе Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання