Рефераты по инвестициям

Инвестициялық қызметті басқару

19 Сентября 2011, реферат

Инвестицияларды дұрыс басқара білу кәсіпорынның экономикалық тиімділігіне, қаржылық тұрақтылығына, оның өз бизнес саласындағы өміршеңдігіне айтарлықтай әсер ететіні сөзсіз. Сондықтан да, инвестициялық қызметті басқару кәсіпорындағы қаржы менеджментінің маңызды да жауапты міндеттерінің бірі болып табылады.

Инвестициялық қызметтің мәні мен мазмұны

13 Декабря 2011, курсовая работа

Қазіргі кезде Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан инвестициялық процесс әлеуметтік – экономикалық дамуымыздың негізгі алғы шартына айналып, еліміздегі реформаларды табысты іске асырудың басты себебі болып отыр. Инвестициялар кез – келген ұлттық экономиканың маңызды да қажетті қоры болып саналады. Инвестициялық жобаларды іске асыру өндірісті жетілдіріп, сатылатын тауарлардың сапасын арттыру онымен қоса жұмыс орындарының көбейіп, тұрғындарды еңбекпен толығымен қамтамасыз етуге, сөйтіп халқымыздың өмір деңгейінің өсуіне мүмкіндік береді.

Инвестициялық қызметтің экономикалық мәні мен мазмұны

05 Ноября 2012, реферат

Инвестиция туралы ұғым банк ісі ғылымының арнайы бөлігі болып табылады. Бұл инвестициялық қызметтің неғұрлым белсенді және ірі ресурстар бар мүшелер. Сондай – ақ оларды ұйыммен және тұрғындармен жинақтарды тарту олардың инвестициялық ресурстар трансформациялануы өндірісті дамыту үшін оларды бөлу және пайдалану бойынша туындайтын экономикалық қатынастар табылады. Қазіргі уақытта инвестициялық процессті қаржыландыру нарықтық тетікті бір қалыпқа келтіру Қазақстан Республикасы экономиканың дамуының басты проблемаларының бірі болып табылады.

Инвестицияның мәні және оның түрлері

09 Ноября 2011, реферат

Инвестициялар деп - өнеркәсіпке, құрылысқа, ауыл шаруышылығына және өндірістің басқа да салаларындағы шаруашылық субъектісіне мүліктей, заттай, сондай-ақ ақша қаражаты түрінде, яғни капитал түрінде салынып ол шаруашылықты әрі қарай өркендетіп дамыту үшін жұмсалынатын шығындардың жиынтығын айтады.

Инвестицияның теориялық аспектілері және оны қолданудың шетелдік тәжірибесі

14 Сентября 2013, курсовая работа

Экономиканың нақты секторларының дамуы Қазақстанның болаша- ғына зор ықпал eтeтiнi белгiлi. Әрбiр елдiң экономикалық өcyi жаңа ірі масштабты жобалардың көмегiнсiз, инвестиция және инновация, саяси тұрақтылықтан және қаржылық жүйенiң тұрақтануынан, инвесторлардың сенiмдiлiгiмен, ұлттық өндiрiстiң тиiмдi дамуынсыз қалыптасуы мүмкін емес.

Инвестицияның әлеуметтік – экономикалық мәні

09 Сентября 2011, курсовая работа

Инвестициялар деп - өнеркәсіпке, құрылысқа, ауыл шаруышылығына және өндірістің басқа да салаларындағы шаруашылық субъектісіне мүліктей, заттай, сондай-ақ ақша қаражаты түрінде, яғни капитал түрінде салынып ол шаруашылықты әрі қарай өркендетіп дамыту үшін жұмсалынатын шығындардың жиынтығын айтады.

Инвестицияның әлеуметтік – экономикалық мәні

13 Октября 2011, курсовая работа

Бүгінде елімізде құқықтық реформалар барысында көптеген өзгерістер болып жатыр. Әр түрлі заңдар қабылданып , құқықтық мемлекетімізді нығайта түсер түбегейлі шаралар жүргізілуде. Сондай өзгерістердің бірі , еліміздің нарықтық экономикаға көшуімен ілесіп келген күрделі құбылыстардың бірі – « лизинг » терминінің кең орын алуы.

Инвестицияның әлеуметтік – экономикалық мәні

25 Февраля 2013, реферат

Нарықтық қатынастар жағдайында салық жүйесі эканомиканы мемлекеттік реттеудің негізгі қаржы-несие механизмі, ең маңызды реттеушілердің бірі болып табылады. Салық саясаты облысындағы негізгі бағыт: мемлекет пен салық төлеушілер арасындағы қатынастардың жаңа типін қалыптастыру басты негізде салық жүйесі арқылы жүзеге асырылады

Инвестицияның әлеуметтік – экономикалық мәні

25 Февраля 2013, реферат

Нарықтық қатынастар жағдайында салық жүйесі эканомиканы мемлекеттік реттеудің негізгі қаржы-несие механизмі, ең маңызды реттеушілердің бірі болып табылады. Салық саясаты облысындағы негізгі бағыт: мемлекет пен салық төлеушілер арасындағы қатынастардың жаңа типін қалыптастыру басты негізде салық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

Инвестицялық жобалар

05 Октября 2011, реферат

Банктің кредит саясаты туралы меморандумға сәйкес қаржыландыру үшін инвестициялық жобаларды іріктеу кезінде Қазақстанда экономиканың шикізатқа жатпайтын салаларында оның ішінде қазақстандық тауарлардың, жұмыстардың, қызметтер мен капиталдың экспортына ықпал ететінбәсекеге қабілетті өндірістерді және инфрақұрылымды дамытуға және құруға байланысты инвестициялық жобаларға басымдық беріледі.

Инвестор

11 Декабря 2012, курсовая работа

Сондықтан да кәсіпорындар үшін де инвестиция негізгі қажеттілік болып табылады. Алайда инвестиция қажеттілік ретінде қолайлы стратегия мен тактиканы талап етеді. Кәсіпорынның инвестициялық саясаты олардың таңдаған инвестициялық стратегиясының бір бөлігі болып табылады. Инвестициялау стартегиясы кәсіпорынның инвестициялық қызметінің ұзақ мерзімді мақсаттар жүйесін тұлғалайды.

Инвесторы и эмитенты

07 Декабря 2011, курсовая работа

Современный рынок ценных бумаг, как, пожалуй, и любой другой рынок невозможен без профессиональных посредников. Однако не любое лицо или не любая организация могут занять место такого посредника. Чтобы это сделать, необходимо удовлетворять определенным требованиям по знаниям, опыту и капиталу, которые устанавливаются уполномоченными на это организациями или органами.

Инвистиции. Инвестиционная политика Украины

31 Марта 2012, курсовая работа

Інвестиційна діяльність відіграє визначальну роль в економічному і соціальному прогресі, суттєво впливає на економічний розвиток країни. Проблема інвестування в Україні стала найактуальнішою сьогодні. Інвестиції ви¬ступають важливою умовою здійснення структурної перебудови національної економіки, забезпечення технічного прогресу, підвищення показників господарської діяльності на макро- та мікрорівнях.

Инвистиционная деятельность предприятия

11 Апреля 2011, курсовая работа

Целью является изучить и проанализировать на практическом примере инвестиции предприятия.

В ходе работы следует выполнить ряд задач:

- дать понятие понятию «инвестиции»;

- выполнить анализ особенностей инвестиционной деятельности на примере предприятия;

- разработать пути совершенствования инвестиционного проекта.

Инвистиционый потенциал

20 Февраля 2012, доклад

Цель данной работы - исследовать инвестиционный потенциал и расширение форм привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. В соответствии с целью в данной работе поставлен ряд задач: 1) рассмотреть инвестиционный потенциал страны в наиболее значимых аспектах; 2) изучить проблему привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику

Индикаторы

13 Сентября 2012, статья

"Накопление/Распределение" – индикатор определяется изменением цены и объема. Объем выступает в роли весового коэффициента при изменении цены - чем больше коэффициент (объем), тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора. Индикатор был разработан Ларри Уильямсом и представляет собой накопление разницы между всеми движениями вверх (накопление) в те дни, когда к моменту закрытия цена повысилась, и вниз (распределение) в те дни, когда она понизилась.

Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия

13 Января 2013, контрольная работа

Под инновацией (англ. «innovation» – нововведение, новшество, новаторство) понимается использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации производства и труда, обслуживания и управления. Понятия «новшество» «нововведение», «инновация» нередко отождествляются, хотя между ними есть и различия.

Инновационная привлекательность Удмуртской республики

28 Ноября 2011, курсовая работа

Целью настоящей работы является анализ современного состояния дел в области разработки методик оценки инвестиционной привлекательности регионов на примере Удмуртии, выявление существующих проблем и попытка определения путей их преодоления.
Первая глава работы посвящена теоретическим вопросам. В ней раскрываются понятия инвестиционной деятельности, региона, инвестиционной привлекательности.
Вторая глава посвящена анализу инвестиционной привлекательности Удмуртской республики, выявлению ее сильных и слабых сторон, а также предложениям по совершенствованию инвестиционной политики региона.

Инновационный процесс. Подходы к его изучению, основные этапы

28 Января 2013, реферат

Инновационный процесс - это последовательная цепь событий, в ходе которых новшество реализуется от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется в хозяйственной практике. Причем инновационный процесс не заканчивается так называемым внедрением, т.е. первым появлением на рынке нового продукта, услуги или доведением до проектной мощности новой технологии.

Инновациялық кәсіпкерлік түрлерінің ұйымдастыру-экономикалық жағдайын талдау

22 Ноября 2011, реферат

XXI ғасыр жүзжылдық ғаламдық инновацияның өркендеу ғасырына айналатынын қазіргі әлем елдерінің тәжірибесі көрсетіп отыр.
Қазіргі кезеңде кәсіпкерлікті дамытудың әлсіз жақтары оны жетілдірудің нарықтық механизмдерінің инновациялық түрлерінің одан ары жақсартуды қажет етіп отыр.

Инновациялық саясат

21 Ноября 2012, реферат

Қазақстан индустриясы халық шаруашылығының индустриализация деңгейін, егеменді ел экономикасының нақтылығы мен перспективасын, қазіргі әлемдік шаруашылықтағы орны мен рөлін ақтайтын басты фактор болып табылады. Сонымен қатар, Қазақстанда үлкен руда қорлары, минералды шикізат, отын-энергетикалық ресурстар, құнды және сирек кездесетін жер металдар қоры бар, сондай-ақ, негізінен, өнімі шетелдерге жіберілетін пайдалы қазбаларды табудың және өңдеудің күшті индустриясы бар.

Иностранные инвестиции в России

04 Мая 2013, контрольная работа

Актуальность данной работы состоит в том, что для России значение иностранных инвестиций очень велико. Несмотря на очевидный рост объема иностранных инвестиций, неоднородной остается отраслевая и региональная структура инвестирования. Это можно объяснить тем, что иностранным инвесторам не выгодно создавать конкурентоспособные производства в России. Также в реальных инвестициях нуждаются основные производственные фонды, в связи с изношенностью оборудования, отставанием технологий.
Цель работы - определить экономическую сущность инвестиций, их правовое регулирование, проследить динамику иностранных инвестиций и их роль и место в экономике России.

Иностранные инвестиции

19 Января 2012, дипломная работа

Цель работы заключается в оценке эффективности использования иностранных инвестиций на предприятии (на примере ООО «Интертеплострой») и выработке рекомендаций по совершенствованию механизма и их привлечения.
Задачи:
- исследовать понятие инвестиций и охарактеризовать механизмы реализации инвестиционных проектов;
- описать методологию оценки использования инвестиций на предприятии;

Иностранные инвестиции

22 Марта 2012, контрольная работа

Особая, свободная или специальная экономическая зона (сокращённо ОЭЗ или СЭЗ) — ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории и льготными экономическими условиями для национальных и/или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон — решение стратегических задач развития государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач.

Иностранные инвестиции

13 Апреля 2012, реферат

Иностранные инвестиции способствуют ускорению экономического и технического прогресса, внедрению новых форм управления, обновлению и модернизации производственного аппарата, активизации конкуренции, развитию малого и среднего бизнеса, подготовке кадров, отвечающих требованиям рыночной экономики, расширению экспортного потенциала страны, созданию новых рабочих мест, повышению уровня занятости населения, снятию социальной напряженности, повышению конкурентоспособности отечественного производства, решению проблем реформирования экономики.

Иностранные инвестиции в национальной экономике

30 Мая 2011, курсовая работа

Цель работы: изучить состояние и перспективы привлечения иностранных инвестиций в экономику России, исследование инвестиционной активности и инвестиционного климата в России, а также основных проблем и трудностей привлечения иностранных инвестиций.
Задачи:
1. рассмотреть сущность иностранных инвестиций, источники и виды
2. изучить современные тенденции привлечения иностранных инвестиций
3. оценить место иностранных инвестиций в развитии экономики стран

Иностранные инвестиции в РБ

10 Ноября 2012, реферат

В связи с продолжающейся нестабильностью в экономическом положении Республики Беларусь многие ведущие экономисты связывают будущее нашей страны с привлечением в широких масштабах в белорусскую экономику иностранных инвестиций, что преследует долговременные цели создания в Беларуси цивилизованного общества, характеризующегося высоким уровнем жизни населения. Социально-экономическое развитие страны во многом зависит от инвестиционной политики. Её эффективность определяет прогресс общества.

Иностранные инвестиции в Республике Беларусь

21 Октября 2011, курсовая работа

Основу правового регулирования инвестиционной деятельности составляет Инвестиционный кодекс Республики Беларусь, принятый 22 июня 2001 года. Он определяет общие правовые условия осуществления инвестиционной деятельности в Республике Беларусь и направлен на ее стимулирование и государственную поддержку, а также на защиту прав инвесторов на территории Республики Беларусь.

Иностранные инвестиции в Республике Беларусь и механизм их привлечения в экономику

21 Февраля 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является изучение иностранных инвестиций в экономике Республики Беларусь.
Задачи:
- изучение понятия инвестиций , ее видов;
- выявить проблему привлечения иностранных инвестиций в Беларуси;
-поиск путей привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь.

Иностранные инвестиции в России

12 Мая 2011, курсовая работа

Цель данной курсовой определение инвестиционного климата в стране, анализа притока иностранных инвестиций, перспективы развития притока иностранных инвестиций.