Рефераты по ДКБ

Банктер қызметіндегі несие түрлері

22 Января 2012, курсовая работа

Несиеде өзгермейтін, тұрақты болып қалатын жәйіт – құрылым. Өзге экномикалық категориялар сияқты несиеде бір – бірімен өзара әрекетке түсетін бірнеше элементтен тұрады. Ондай элементтерге ең алдымен несиелік қатанастың барлық субъектілері, сондай – ақ жоғарыда анықтағанымыздай, бұл субъектілерге несие беруші мен қарызға алушылар жатады. Оларды бөлуге және бөлек қарастыруға болмайды. Оларды бірге қарастырған жағдайда ғана несиенің мәнін анықтауға болады.

Банктердің клиенттермен несиелік қатынастары

07 Февраля 2013, дипломная работа

Банк клиентпен келісе отырып, байланысты несие бөліміне берудің мерзімі мен тәртібі және қарыз алушының өзгеге де есепшілік формаларын белгілейді. Әрі осылардың негізінде клиенттің қаржылық жағдайын және оның несиеге қабілеттілігін талдайды. Банктер несиенің уақтылы қайтарылуын қамтамасыз етуі үшін банк іс-тәжірибесінде қабылдаған формада, кепілзаттарды, кепілгерлікті және міндеттемені қабылдайды.

Бағалау туралы заң

26 Октября 2013, реферат

Осы Заң бағалау объектiлерiнiң нарықтық немесе өзгеше құнын белгiлеу мақсатымен бағалау қызметiн жүзеге асыру кезiнде туындайтын қатынастарды реттейдi, бағалау қызметi субъектiлерiнiң олардың құқықтары мен мiндеттерiн айқындайды.
Ескерту. Кiрiспеге өзгерiс енгiзiлдi - Қазақстан Республикасының 2003.02.14. N 388 Заңымен.

Бағалы қағаздар нарығы

24 Ноября 2011, реферат

Іс жүзінде акция, облигация және басқада бағалы қағаздарын шығару арқылы капиталды таратуды көздейтін заңды тұлғалар эмитент деп аталады және сонымен қатар олар бағалы қағаздарды иемденушілердің (сатып алушылардың) алдында белгілі бір жағдайда борышты (міндетті) болып табылады.

Бағалы қағаздар нарығы

17 Ноября 2011, реферат

Бағалы қағаз нарығы қаржы нарығының негізгі құрамдас бөлігіне жатқызылады. Бағалы қағаз нарығын дамыту елдің басыңқы бағыттарының бірі ретінде тануы қазіргі уақытта осы нарыққа деген ғалымдардың, экономистердің аса көңіл аударуына септігін тигізді.

Қаржы нарығының жаһандануы және әлемде бәсекелестік артықшылықта болу елдегі бағалы қағаздар нарығына әсерін береді. Әлемдік қаржы нарықтарының дамуы, ең алдымен дамыған бағалы қағаздар нарығымен сипат алады. Макро деңгеймен қатар, бағалы қағаздар нарығы микро деңгейде де үлесі зор. Ең алдымен, бағалы қағаздар нарығында қаржылық ресурстар шоғырлануын атауға болады. Қаржылық ресурстар меншіктік, қарыздық және тартылған жіктелімі бар. Олардың арасындағы бәсекелестіктің болуы дамыған нарықтың бірден-бір факторы. Себебі, нарық субъектілері үшін қаржылық ресурстардың жедел, әрі арзан құралды қолдануы негізгі мақсаттарына айналды.

Бағалы қағаздар нарығы

29 Декабря 2011, реферат

Қазақстан БҚН бұдан он бес жылдай бұрын құрыла бастаған. 1991 ж. АҚ-дей брокерлік фирмалар, қор биржалары құрылып, алғашқы Бағалы Қағаздар Нарығына кәсіби қатысушылар пайда болды. Қазақстанда өткен ғасырдың 90-шы жылдарының орта шенінде БҚН туралы заңдармен қор биржасының қызметін реттейтін нормативтік актілер шыға бастады. 1995 жылдың қаңтарында БҚ-дар жөніндегі ҚР-ның Ұлттық комиссиясы құрылып, ал үкімет БҚН-н дамытудың үш жылдық Бағдарламасын бекітті. Оны орындаудың нәтижесінде БҚН-ның кезде қалыптасу және одан әрі даму барысы

Бағалы қағаздар нарығының мәні, функциялары және қатысушылары

27 Октября 2011, реферат

Бағалы қағаздар нарығын олардың шығуы мен бағалы қағаздар нарығына қатысушылар арасындағы экономикалық қатынастарының жиынтығы ретінде анықтауға болады. Бұл тұрғыдан алғанда ол кез келген басқа тауар нарығының анықтамасынан ерекшеленбейді. Зерттелетін нарық нысанын жеке салыстырғанда ғана айырмашылық пайда болады. Бағалы қағаздар нарығының номенклатурасы қандай да бір жеке тауар нарығына емес, тұтас тауар нарығына сәйкес келеді, әрі кез келген елдің қаржы нарығының құрамдық бөлігі болып табылады. Бағалы қағаздар нарығының негізін тауар нарығы, ақша және ақшалай капитал құрайды.

Бағалы қағаздар құқығы

12 Февраля 2012, реферат

Курстық жұмыстың мақсаты – инфляцияның факторларын толығымен анықтап және баға беріп, одан туатын салдарымен күресудің жаңа жолдарын іздестіру.
Курстық жұмыстың міндеттері:
 инфляцияның мәні мен пайда болу себептері қарастыру;
 инфляцияның даму факторларын анықтау;

Бегство капитала

08 Августа 2010, доклад

БЕГСТВО КАПИТАЛА - форма экспорта капитала. Бегство капитала обусловлено не только стремлением его прибыльного размещения, но и необходимостью его сохранения. Причинами бегства капитала являются: экономическая и политическая нестабильность в стране-экспортере капитала; высокие темпы роста инфляции; чрезмерно высокие налоги; стремление владельцев капитала, приобретенного преступным путем, «отмыть» его в зарубежных банках и иных структурах; наличие многочисленных бюрократических ограничений в развитии малого и среднего бизнеса; криминализация экономических отношений. Бегство капитала осуществляется в основном в денежной форме. Различают легальный перевод денежных средств из одной страны в другую и незаконный способ, связанный с нарушением валютного законодательства. Ограничение бегства капитала из России - одна из актуальных задач реформирования российской экономики.

Безналичные расчеты

04 Декабря 2011, курсовая работа

При товарно-денежных отношениях, в процессе купли-продажи товаров и оказания услуг, удовлетворения различного рода претензий и обязательств, а также распределения и перераспределения денежных средств возникают денежные расчеты. Совокупность всех денежных расчетов, совершенных как наличными деньгами, так и в безналичном порядке, образует денежный оборот

Безналичные расчеты

14 Марта 2012, курсовая работа

Существовавшая с 30-х годов вплоть до 1993 г. в нашей стране система безналичных расчетов была приспособлена к затратному механизму хозяйствования и соответствовала административно-командным методам управления экономикой. Действовавшая система безналичных расчетов была ориентирована на обслуживание в первую очередь интересов поставщика, сводившихся к выполнению своих плановых заданий по производству и поставкам продукции.
Развитие рыночных Отношений в экономике потребовало изменения основ системы безналичных расчетов в том числе принципов их организации.

Безналичные расчеты в Казахстане

24 Ноября 2011, курсовая работа

Тема безналичных денежных расчетов в настоящее время является актуальной. Исходя из вышесказанного, можно определить задачи данной курсовой работы:
- дать понятие безналичных расчетов и их значения в денежном обороте страны;
- рассмотреть основные принципы организации безналичных расчетов и основные их формы;
- рассмотреть основные проблемы организации безналичных расчетов и перспективы отдельных форм безналичных платежей.

Безналичные расчеты в экономике РФ

24 Февраля 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы – изучение порядка осуществления безналичных расчетов.
Для достижения этой цели поставлены задачи:
– изучить российское законодательство, регулирующее организацию безналичных расчетов банков;
– ознакомиться с основными направлениями работы по осуществлению безналичных расчетов;

Безналичные расчеты населению

03 Марта 2013, курсовая работа

Целями и задачами данной работы являются:
- дать понятие сущности безналичных расчетов, их значение в денежном обороте страны;
- раскрыть основные принципы организации безналичных расчетов и основные классификации безналичных платежей;
- выявить перспективы развития безналичных расчетов на территории РБ.

Безналичные расчеты, их формы и проблемы совершенствования

09 Мая 2011, курсовая работа

В последние годы современная система безналичных расчетов, проделала значительный путь развития. По существу изменилась не только философия банковского дела, но и технология осуществления безналичных расчетов.

Целью данной работы является раскрытие понятия безналичных расчетов, их сущность и значение. Определить какие существуют формы безналичных расчетов и проблемы их совершенствования.

Безналичный денежный оборот в России. Денежно-кредитная политика ЦБ

12 Января 2011, реферат

Безналичное обращение представляет собой движение стоимости без участия наличных денег и перечисление денежных средств по счетам кредитных учреждений. Такое обращение осуществляется с помощью чеков, векселей, кредитных карточек и других кредитных инструментов. В России форма безналичных расчетов определяется правилами ЦБ России. В зависимости от экономического содержания различают две группы безналичного обращения

Безналичный денежный оборот в РФ

28 Ноября 2011, курсовая работа

Возрастание роли банков в экономической жизни общества связано с изменением вещественной формы денег, а именно широким использованием безналичных средств и расчетов.
Действовавшая система безналичных расчетов была ориентирована на обслуживание в первую очередь интересов поставщика, сводившихся к выполнению своих плановых заданий по производству и поставкам продукции. При этом действовали довольно жесткие принципы организации безналичных расчетов.

Безналичный денежный оборот и его значение

26 Октября 2011, доклад

Безналичный денежный оборот, как отмечалось ранее, представляет собой движение денег в безналичной форме в качестве платежного средства. В количественном выражении он определяется как сумма безналичных платежей за определенный период.

Безналичный денежный оборот, его значения и принципы организации

01 Декабря 2010, контрольная работа

Безналичный денежный оборот представляет собой совокупность платежей, осуществляемых без использования наличных денег.

Безналичный денежный оборот, формы и принципы организации

13 Октября 2011, курсовая работа

Тема организации безналичного денежного оборота в стране в настоящее время является актуальной и заслуживает особого внимания, т.к. безналичный денежный оборот оказывает регулирующее влияние на экономику страны.
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать цель данной курсовой работы: сформировать мнение о безналичном денежном обороте в нашей стране и связанных с его организацией проблем.
При написании курсовой работы передо мной были поставлены следующие задачи:
• рассмотрение экономической сущности и значения безналичного денежного оборота;
• рассмотреть основные принципы организации безналичного оборота и классификацию безналичных платежей;
• рассмотрение основных форм безналичных расчетов в современных условиях и динамики безналичных платежей в РФ в последние годы;
• осветить основные проблемы организации безналичных расчетов, выявить пути совершенствования системы безналичных расчетов в России, коснуться наиболее перспективных форм безналичных платежей.

Безналичный денежный оборот, формы и принципы организации

08 Апреля 2012, курсовая работа

Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Банки как финансовые посредники привлекают капиталы хозорганов, сбережения населения, и другие свободные денежные средства, высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности, и выдают их во временное пользование заемщикам, проводят денежные расчеты и оказывают другие многочисленные услуги для экономики, тем самым непосредственно влияя на эффективность производства и обращение общественного продукта.

Безналичный денежный оборот. Понятие, структура, значение развития безналичного денежного оборота

30 Марта 2012, реферат

Большую часть денежного оборота составляют платежи предприятий за реализуемые товары и услуги, которые производятся безналичным путем. Безналичные платежи опосредствуют также часть денежных доходов и расходов населения.
Совокупность платежей, осуществляемых без использования наличных денег, составляет безналичный денежный оборот
Наличные деньги применяются в основном при образовании доходов населения (получение заработной платы, пенсий, стипендий и т.п.) и их расходовании (покупка продуктов, оплата услуг, если они совершаются в мелких суммах, помещение средств во вклады и т.п.)

Безналичный денежный оборот: формы и принципы организации

28 Марта 2013, курсовая работа

Целью данной работы является понять и проанализировать систему безналичного денежного оборота. В связи с поставленной целью можно выделить ряд задач, на которые необходимо ответить в процессе исследования.
Задачи курсовой работы:
ü раскрыть сущность безналичного денежного оборота и определить его значению в денежном обороте страны;
ü рассмотреть основные принципы и формы организации безналичного оборота;
ü описать современные формы безналичных расчетов;
ü коснуться основных проблем организации безналичных расчетов;

Безналичный денежный оборот: формы и принципы организации

28 Марта 2013, курсовая работа

Целью данной работы является понять и проанализировать систему безналичного денежного оборота. В связи с поставленной целью можно выделить ряд задач, на которые необходимо ответить в процессе исследования.
Задачи курсовой работы:
ü раскрыть сущность безналичного денежного оборота и определить его значению в денежном обороте страны;
ü рассмотреть основные принципы и формы организации безналичного оборота;
ü описать современные формы безналичных расчетов;
ü коснуться основных проблем организации безналичных расчетов;
ü рассказать о задачах и перспективах дальнейшего развития безналичного оборота в нашей стране

Безналичный оборот в СПК «Колхоз имени Чапаева

18 Июля 2011, курсовая работа

Актуальность темы «Безналичный оборот» состоит в том что, безналичные расчеты в современных условиях имеют большое значение, т.к. приводят к замещению наличных денег и снижению издержек обращения наличных денег, т.е. снижению расходов на печатание наличных денег, их перевозку, пересчет, хранение.

Безналичный платежный оборот и основы его организации

29 Декабря 2011, реферат

В настоящее время структура денежного оборота в Российской Федерации весьма нерациональна, характеризуется высокой долей наличных денег (на 1 января 2000 г. - 37,8%), в то время как в экономически развитых странах эта доля существенно ниже и составляет не более 3-8% совокупного денежного оборота. Поэтому создание стройной системы платежей, всемерное развитие системы безналичных расчетов, внедрение последних в денежные расчеты населения имеют особую значимость для России и являются ключевыми проблемами реформирования ее платежной системы.

Безналичный расчет

21 Февраля 2012, контрольная работа

Как известно, частью денежного оборота является безналичный, главное условие организации которого — наличие законодательных актов, регламентирующих организацию денежных расчетов с участием банковской системы. Значение экономических и юридических условий, способствующих правильной организации безналичного оборота, трудно переоценить для бесперебойного осуществления расчетов, которые, в свою очередь, являются его выражением, имея важное экономическое значение в ускорении оборачиваемости средств, сокращении наличных денег и снижении издержек обращения.

Безналичный расчет в РФ

13 Декабря 2012, курсовая работа

По моему мнению, данная тема очень актуальна, т.к. основную часть денежных расчетов составляет безналичный денежный расчет.
В своей работе я рассмотрела:
характеристику безналичного денежного оборота;
каковы основные формы безналичных расчетов;
динамику безналичного денежного оборота;
развитие и совершенствование безналичных расчетов в современных условиях.

Безработица в запорожье

11 Апреля 2012, реферат

Это только кажется, что в Запорожье - проблема с трудоустройством.
Оказывается, исходя из официальных данных, в этом деле у нас все отлично: все выпускники вузов легко и свободно находят хорошо оплачиваемую работу, а женщины за 40 у работодателей нарасхват.
По информации Запорожской городской службы занятости, по состоянию на 1 июля на учете в центрах занятости находилось 7 тысяч человек. Уровень безработицы на рынке труда Запорожья за первое полугодие составил 1,41%.

Бизнес-план коммерческого банка

07 Мая 2012, курсовая работа

Основная цель предприятия: обеспечить стабильное функционирование финансовой системы АПК России в Хабаровском крае за счет комплексного банковского обслуживания сельских товаропроизводителей всех форм собственности и видов деятельности, реализацию кредитно-денежной и финансово-экономической политики в агропромышленном комплексе.