Адміністративні послуги, як інститут адміністративного права

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2013 в 23:25, контрольная работа

Описание

Мета роботи полягає в дослідженні категорії адміністративних послуг, з’ясуванні їх правової природи, визначення їх місця в адміністративному праві.
Завдання роботи обумовлені її метою:
охарактеризувати передумови виникнення і розвитку публічних послуг в Україні;
зробити класифікацію адміністративних послуг;
розглянути питання плати за адміністративні послуги;
виявити недоліки існуючої системи надання адміністративних послуг;
запропонувати напрямки вдосконалення організації надання адміністративних послуг тощо.

Содержание

Вступ…………………………………………………………………………..3Поняття та особливості адміністративних послуг……………………...6


Класифікація адміністративних послуг………………………………...16


Міжнародний досвід та нормативно – правове регулювання інституту адміністративних послуг……………………………………...21


Висновки………………………………………………………………………….24


Список використаної літератури……………………………………………...27

Работа состоит из  1 файл

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА.docx

— 68.93 Кб (Скачать документ)

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

 

Кафедра загально – правових дисциплін

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

 

«АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, ЯК ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА»

             

               виконав:

                                                 студент заочного факультету 

                                                          за спеціальністю «Правознавство»

                   групи ЮЗ –

                                                        Вернигора Антон Володимирович

                                                    

 

 

Дніпропетровськ

                                                    2012

ЗМІСТ

 

 

Вступ…………………………………………………………………………..3

 

 

 

  1. Поняття та особливості адміністративних послуг……………………...6

 

 

  1. Класифікація адміністративних послуг………………………………...16

 

 

  1. Міжнародний  досвід та нормативно – правове регулювання інституту адміністративних послуг……………………………………...21

 

 

Висновки………………………………………………………………………….24

 

 

Список використаної літератури……………………………………………...27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Актуальність  теми. Ефективне і вільне здійснення прав людини — одна з головних ознак демократичного суспільства і правової держави. Права людини в сучасному українському суспільстві мають стати не другорядним завданням, що здійснюється у сфері функціонування виконавчої влади, а її найголовнішою метою, яка покликана принципово змінити історичну парадигму стосунків між державою і людиною.

Мета держави дбати про інтереси людини хоч і знайшла пряме текстуальне відтворення в Концепції адміністративної реформи, але поки що не стала пануючою як у свідомості державних службовців, так і в практичній діяльності органів виконавчої влади. Це є складним завданням, оскільки потребує якісно нового підходу щодо сутності та функціональної орієнтації виконавчої влади, запровадження її нової ідеології, що визначено Концепцією одним із ключових завдань по досягненню мети адміністративної реформи.

Правове регулювання відносин органів виконавчої влади та місцевого  самоврядування з громадянами та юридичними особами є однією з  актуальних проблем українського суспільства. Із розвитком демократії в адміністративному  праві, покликаному регулювати саме відносини між державою та людиною, змінюються правові засоби й методи впливу публічної влади на суспільні  відносини, що зумовлено появою нових  категорій в адміністративному  праві, виникають нові інститути  — інститут адміністративних послуг, інститут адміністративного договору та ін.

Реалізація адміністративної реформи в Україні потребує змістовної переоцінки характеру взаємовідносин між державними органами і приватними (фізичними та юридичними) особами. Надання державними органами різноманітних  адміністративних послуг громадянам чи юридичним особам — новий формат оцінки їхніх взаємовідносин. Одна з категорій таких відносин —  адміністративні послуги — досі залишається малодослідженою та дискусійною в юридичній науці  взагалі та в адміністративному  праві, зокрема.

Розробленість теми:

Питання адміністративних послуг в Україні значною мірою потребують ґрунтовних наукових досліджень та відповідного адміністративно-правового оформлення. Безперечно, вони певною мірою були предметом науково-теоретичних досліджень таких вчених як В. Авер’янов, К. Афанасьєв, Б. Борисов, О. Вінніков, В. Гаращук, Н. Гнидюк, І. Голосніченко, Я. Гонцяж, В. Долечек, В. Євдокименко, І. Ібрагімова, Р. Калюжний, А. Каляєв, В. Кампо, С. Ківалов, А. Кірмач, В. Кудря, Т. Коломоєць, І. Коліушко, Є. Куріний, Р. Куйбіда, І. Лазарєв, А. Ластовецький, М. Лесечко, А. Ліпінцев, О. Люхтергандт, Н. Нижник, О. Пастух, В. Петренко, О. Поляк, В. Тимощук, О. Харитонова, В. Ципук, А. Чемерис, Б. Шльоер, Х. Ярмакі та ін. Водночас ці дослідження стосувалися окремих аспектів адміністративних послуг, а комплексне дослідження питань адміністративних послуг майже не проводилося.

Мета роботи полягає в дослідженні категорії адміністративних послуг, з’ясуванні їх правової природи, визначення їх місця в адміністративному праві.

Завдання роботи обумовлені її метою:

  • охарактеризувати передумови виникнення і розвитку публічних послуг в Україні;
  • зробити класифікацію адміністративних послуг;
  • розглянути питання плати за адміністративні послуги;
  • виявити недоліки існуючої системи надання адміністративних послуг;
  • запропонувати напрямки вдосконалення організації надання адміністративних послуг тощо.

Об’єктом роботи є суспільні відносини, які пов’язані з державними послугами, національне законодавства щодо регулювання цих відносин.

Предметом роботи є правовий інститут адміністративних послуг в Україні.

Практичне значення. Висновки та пропозиції, викладені у роботі, можуть бути використані, зокрема у: правотворчості – при розробці та прийнятті Закону України „Про адміністративні послуги” та підзаконних нормативно-правових актів з питань надання адміністративних послуг; науково-дослідній сфері – при розробці заходів щодо реалізації Концепції адміністративної реформи в Україні в частині, де мова йде про адміністративні послуги; навчальному процесі – для підготовки підрозділів навчальних посібників, навчально-методичних рекомендацій для навчальних курсів „Адміністративне право України” та „Адміністративно-процесуальне право України”.

 

1.Поняття та особливості адміністративних послуг

 

Надання адміністративних послуг в публічній сфері залишається малодослідженим, предметно не визначеним, законодавчо не врегульованим.

Аналіз останніх публікацій, зокрема, В. Б. Авер’янова, І. П. Голосніченка, М. Ф. Стахурського, які розглядали питання адміністративних послуг у визначенні предмета адміністративного права і не розглядали поняття адміністративних послуг, їх правового регулювання.

Невирішеними раніше частинами  проблеми залишаються не визначеними поняття, ознаки та види адміністративних послуг, їх оплатність чи безоплатність, рівень нормативного урегулювання потребує удосконалення та уніфікації.

В сучасних умовах фізична чи юридична особа щільно спілкується з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами задля (заради) вирішення особистих чи корпоративних питань щодо реалізації прав, свобод і законних інтересів установлених і закріплених Конституцією і законами України. Такі спілкування, врегульовані відповідними нормами права, набувають якості публічних, управлінських правовідносин, що реалізуються в процесі діяльності органів публічної адміністрації. В юридичній літературі таку діяльність прийнято вважати наданням адміністративних (управлінських) послуг [17, 95; 9, 29].

Закріплені у Конституції  і законах України та інших нормативних актах права, свободи і законні інтереси приватних осіб за соціальним змістом можна виділити у дві групи: а) природні (основні) права (право на життя, право на повагу гідності, особисту недоторканість, свободу думки, слова, світогляду, право обирати в органи влади, право на повну загальну середню освіту, свобода літературної, наукової і технічної творчості тощо), реалізація яких майже не потребує втручання органів владних повноважень і надання адміністративних послуг; б) права, які потрібно набувати (об’єднання громадян у громадські організації чи політичні партії, право на підприємницьку чи господарську діяльність, право на мирні зібрання, мітинги і демонстрації, право на участь в управлінні державними справами, право на приватну власність, на соціальний захист тощо), хоча і визначені законодавством України, але їх реалізація пов’язана із втручанням органів владних повноважень і наданням з їх боку відповідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, посвідчень проведення реєстрацій тощо, які в водночас є обов’язковими для приватної особи у разі реалізації нею своїх прав, свобод і законних інтересів, а в деяких випадках і здійснення певних обов’язків (декларування доходів, захист Батьківщини та ін.). Набуття таких прав умовно можна віднести до послуг, які надаються органами владних повноважень.

Надання таких послуг інколи займає ключове місце у системі  засобів забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів приватних осіб у публічній сфері, на що неодноразово звертали увагу провідні вітчизняні вчені в галузі адміністративного права.

Досліджуючи предмет галузі права, вони переконливо доводять, що функціональна структура державного управління залишається незмінною, але співвідношення між управлінськими функціями весь час змінюється залежно від напрямів економічної та соціальної політики держави, від особливостей розвитку ринкових відносин, що домінуючими відносинами у змісті предмета адміністративного права є обслуговування прав і законних інтересів приватних осіб, що служіння держави народові здійснюється шляхом надання адміністративних послуг [10,551]. Отже, відбувається зміна теоретико - методологічних підходів до визначення предмета адміністративного права, його місця в системі правового регулювання суспільних відносин в сучасних умовах. Більш того академік Авер’янов В.Б. неодноразово у своїх працях наголошує на забезпечення пріоритету прав людини [10,550-551] та запровадження «людиноцентристського» напрямку – дбання держави про інтереси людини [21, 4].

На відміну від послуг цивільно - правового характеру (публічного договору) адміністративні послуги характеризуються певними особливостями, наявність яких відрізняє їх від цивільно - правових чи господарських послуг (договорів).

До таких особливостей, ознак чи критеріїв відносяться:

а) адміністративні послуги  надаються виключно органами владних повноважень — органами державної влади; уповноваженими на те державними підприємствами, установами, організаціями; органами місцевого самоврядування — в порядку здійснення ними завдань і функцій в межах, визначених законом;

б) надання адміністративних послуг пов’язане із забезпеченням  створення умов для реалізації фізичними чи юридичними особами прав, свобод і законних інтересів шляхом вирішення відповідних процедурних питань;

в) надання адміністративних послуг передбачається за рахунок коштів державного чи місцевого бюджетів, тобто має бути безоплатним;

г) компетенція органів  владних повноважень щодо надання певного виду послуг визначається законодавством і відповідно до затверджених стандартів.

Всі інші ознаки: надання  послуг за зверненням осіб, згода сторін, оплатність, вчасність, простота процедури, зручність, відкритість, задоволеність, безпечність, зручність, ввічливість, доступність, професійність не є ознаками чи особливістю лише адміністративних послуг, а носять характер загальних ознак, які притаманні будь?яким видам послуг - цивільно - правовим, господарським, медичним, транспортним, будівельним, адміністративним тощо.

На відміну від публічних послуг (договорів) цивільно - правового характеру, в

яких ціннісні якості послуги  споживаються в процесі її надання, корисний ефект адміністративних послуг виникає не стільки від процесу надання і споживання самої послуги, скільки від надання суб’єкту звернення відповідних повноважень для самостійного задоволення власних потреб морального, матеріального чи особистого (індивідуального) характеру. Ця споживча ознака відмежовує надання адміністративних послуг від інших форм і методів (видання актів управління, організаційне - методичне та матеріально - технічне забезпечення, застосування заходів заохочення і примусу), що реалізуються в державному управлінні. В цьому зв’язку надання адміністративних послуг виходить за межі класичного розуміння предмета правового регулювання адміністративного права, носить процедурний характер щодо вирішення конкретних адміністративних справ і складає певну систему проваджень у сфері управління [18, 185 - 198], а сама послуга спрямована на визнання, встановлення та забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів приватних осіб.

Аналіз змісту прав, свобод і законних інтересів, які потрібно набувати відповідно до законодавства шляхом отримання адміністративних послуг дозволяє виділити дві групи послуг, що мають принципове значення в частині їх оплатності чи безоплатності. Це обов’язкові і додаткові (необов’язкові) послуги для забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів приватної особи.

Обов’язкові послуги - це такі послуги без отримання (надання) яких не може бути реалізовано суб’єктивне право приватної особи, в результаті чого не буде забезпечена реалізація прав громадян, визначених Конституцією і законами України. Ненадання чи неотримання послуги може поставити під загрозу матеріальний стан та благополуччя приватної особи, позбавити її можливості забезпечення власних потреб, реалізації права на працю і достойного заробітку та життєзабезпечення в цілому.

Цікаво, що законодавець намагається  обов’язкові послуги вивести (установити) на рівень не тільки закріпленого права особи, але й вивести на рівень обов’язку особи щодо їх реалізації. Наприклад, реєстрація транспортних засобів, здійснення технічного огляду транспортних засобів, заняття торгівельною діяльністю,підтвердження права власності на цінні папери, діяльність на фондовому ринку,провадження (здійснення) господарської діяльності, отримання паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу власника, реєстрація місця проживання чи перебування тощо. Звернення особи за наданням таких послуг є обов’язковим. У разі не звернення і неотримання таких послуг Кодексом України про адміністративні правопорушення (статті 121, 1602, 1636, 164, 197) передбачена адміністративна відповідальність. Отже, законодавець примушує приватну особу звертатися до органа владних повноважень за наданням такої послуги. До речі, реєстрація шлюбу, народження, смерті теж є в певному сенсі примусом, оскільки законодавець підтримує всю повноту захисту сімейних відносин у юридично оформлених шлюбах, встановлює певні строки реєстрації народження чи смерті, за недотримання яких передбачається застосування відповідних заходів примусу. В цьому зв’язку виникає дискусійне питання: чи є це адміністративна послуга, чи підлягає оплаті її надання? Можливо при наданні таких послуг обмежитися відшкодуванням органу владних повноважень лише фактичних витрат - вартість матеріалів, але не оплату за саму діяльність виконавця.

Информация о работе Адміністративні послуги, як інститут адміністративного права