Рефераты по химии

Атом-молекулалық ілім

29 Декабря 2012, реферат

Химия атомдардың қосылуынан жаңа заттар түзілетін материя қозғалысының түрін зертейді. Химия ғылымы заттардың құрамын, құрылысын, қасиеттерін және олардың басқа заттарға айналу процестерін зерттейді. Жалпы химия химиялық өзгерістердің барлығына қатысы бар заңдылықтар мен теориялық мәселелерді зерттейді. Аноорганикалық химия элементтердің және олардың қосылыстарының құрамы мен қасиеттерін қарастырады. Органикалық химия органикалық заттардың құрамын, құралысын қасиеттерін және олардың қатысуымен жүретін реакцияларды оқытады. Жоғарғы молекулалық химия пәні полимердің әртүрлі алыну тәсілдерін зерттейді.

Атомдық және молекулалық масса

20 Ноября 2011, доклад

Заттың барлық бөлшектерінің массасы зат массасын құрайды. Химияда масса ретінде тыныштық массасы қарастырылады. Масса тыныштық масасында бір – біріне тең болатын заттың инерциялы және гравитациялы қасиеттерін сипаттайды. Массаның салыстырмалы және абсолютті түрі бар.

Ауылшаруашылық өнімдерінен биогаз алу үрдістерін зерттеу

15 Октября 2013, реферат

Соңғы жылдары энергияны альтернативті және тиімді жолдармен алу мәселелері өте кең қарастырылады. Қазіргі кезде ауыл аймақтары газбен қамтамасыз етілсе де, көбінесе әкелінетін пропан-бутан (баллондардағы ) газ. Ауыл аймақтарында пайда болған тапшылықты биогаз көмегімен азайтуға болады. Бұл жұмыста автор жалпы биогаз жайлы ақпарат оның құрамы, биогаздың түзілу механизмі, шығу тарихы, басқа елдерде биогазды алу әдістері, қолданылуы және әр түрлі биогазды қондырғыларды қарастырған.

Ауыр металдардың астық тұқымдас өсімдіктердің өніп-өсуіне әсері

21 Февраля 2012, дипломная работа

ХХ ғасырдың басында, ғылым мен техниканың дамуы өндіріс орындарының жедел өсуіне ықпал етті. Осыған орай алғаш рет қоршаған ортаға химиялық элементтердің түсуі мен таралуы, және олардың тірі ағзаларға зиянды әсерін жүйелі түрде зерттеу өзекті мәселелер қатарынан орын алды

Ауыр металдармен ластану

01 Февраля 2013, реферат

Химия өнеркәсібі — ауыр өнеркәсіптің жетекші салаларының бірі, еңбек заттарын (шикізаттар мен материалдарды) өңдеуге, негізінен химиялық әдістерді баса қолданатын өндіріс салаларының кешені.Мазмұны

Ацетилсалициловая кислота

30 Января 2013, реферат

Аспирин (лат. Acidum acetylsalicylicum, ағылш. Acetilsalicylic acid) –ауырсынуды басатын дәрі. Ғаламшардағы ең танымал,бүгінде көбіне Bayer маркасымен шығатын аспирин дәрісіне бүгін 111 жыл толады. Ежелгі римдіктер талдың қабығын (соның негізінде кейіннен аспирин жасалған) науқастар мен жаралылардың ауырсынуларын басуға пайдаланған екен.

Аэрозольдер, суспензиялар және эмульсиялар. Өндірістік аэрозолдер

22 Апреля 2013, реферат

Аэрозольдің мөлшері оның массасы мен бөлшек саны бойынша анықталады. Олардың сұйық бөлшегінің радиусы 10-5 — 10-1 см, ал қатты бөлшектерінікі 10-8 — 10-3 см болады. Аэрозоль дисперстену (ірі бөлшектердің ұсағырақ бөлшектерге айналуы, мысалы, шахта шаң-тозаңы) және конденсаттану (ұсақ бөлшектердің ірірек бөлшектерге бірігуі, мысалы, тұманнан бұлт пайда болуы) салдарынан түзіледі.
Дисперстену жолмен көбінде полидисперстік және тұрпайы дисперстік аэрозоль түзіледі, ал жоғары дисперстік және біртекті (монодисперстік) аэрозоль конденсаттану арқылы алынады

Безотходные технологии в современном мире

12 Января 2013, реферат

Известно, что скорость превращения резко уменьшается при приближению химического равновесия и, следовательно, часто приходится прерывать процесс в значительном удалении от состояния равновесия, отводя из реактора смесь реагентов, содержащую непрореагировавшие исходные вещества. Это обеспечивает большую движущую силу процесса и, таким образом, увеличивает выход продукта в расчете на единицу реактора. Из смеси, отводимой из реактора, отделяются продукты, а исходные соединения возвращаются процесс. В промышленности этот прием обычно применяется тогда, когда положение равновесия не очень выгодно и можно легко выделить продукт из реакционной смеси.

Белгісіз ерітіндіні анықтау

06 Февраля 2013, реферат

Қолданылатын әдістер: Егер зерттелетін ерітіндіні бірнеше бөлшекке бөліп.содан иондарды анықтауды жүргізсе оны талдаудың бөлшектеу тәсілі дейді. Жүйелік тәсілдің негізінде иондарды аналитикалық топтарға бөліп,сапалық химиялық талдауды орындау жатады.Зерттелетін затты ерітіндіге айналдырып,анықтайтын иондарды топтық реагенттер көмегімен топтарға бөліп,әр топты жеке-жеке бөлгеннен кейін иондарды анықтайды.

Белки

22 Января 2013, реферат

Белки относятся к жизненно необходимым веществам, без которых невозможны жизнь, рост и развитие организма. В процессе жизнедеятельности происходят распад и обновление белковых компонентов клеток. Для поддержания этих процессов организму необходимо ежедневно поступление полноценного белка с пищей. Белок входит в состав ядра и цитоплазмы клеток.
Белки в организме человека выполняют важную роль.

Белки .Нуклеиновые кислоты

13 Декабря 2011, реферат

Высокомол. прир. полимеры, построенные из остатков аминокислот, соединенных амидной (пептидной) связью —СО—NH—. Каждый белок характеризуется специфич. аминокислотной последовательностью и индивидуальной пространств, структурой (конформацией). На долю белков приходится не менее 50% сухой массы орг. соед. животной клетки. Функционирование белков лежит в основе важнейших процессов жизнедеятельности организма. Обмен в-в (пищеварение, дыхание и др.), мышечное сокращение, нервная проводимость и жизнь клетки в целом неразрывно связаны с активностью ферментов - высокоспецифич. катализаторов биохим. р-ций, являющихся белками. Основу костной и соединительной тканей, шерсти, роговых образований составляют структурные белки (см., напр., Коллаген). Они же формируют остов клеточных органелл (митохон

Белки как основа жизнедеятельности живых организмов

10 Марта 2013, доклад

Целью моей работы было доказать и обосновать значимость таких химических соединений, как белки. Я поставила перед собой следующие задачи:
рассмотреть химический состав белков;
выявить особенности структуры белковых молекул;
изучить основные свойства и их значение;
обозначить функции белков в живых организмах;
обосновать незаменимость и огромное значение этих веществ для живого организма.

Белок, протеиндер

12 Сентября 2013, реферат

Белок, протеиндер – күрделі молекулалы табиғи органикалық қосылыстар. Белок тек тірі организмдер құрамында ғана болады. Оның құрамында 50,6 – 54,5% көміртек, 21,5 – 23,5% оттек, 6,5 – 7,3% сутек, 15 – 17,6% азот, 0,3 – 2,5% күкірт бар, кейде фосфор кездеседі. Осы элементтерден түзілетін амин кышқылдарының бір-бірімен байланысып қосылуы нәтижесінде белок молекуласы түзіледі. Белок молекуласының массасы өте үлкен, ол бірнеше мыңнан бірнеше миллионға дейін барады. Белоктар туралы алғашқы мәліметтер 18 ғасырдан белгілі. 1745 ж. италиялык ғалым Беккори бидай ұнынан лейковина деген белокты бөліп шығарған. 19 ғасырдың 30-жылдарында ет, жұмыртқа, сүт, өсімдік тұқымдарында белоктық заттар бар екені анықталды.

Бензол және оның қасиеттері

15 Февраля 2013, творческая работа

Презентация на тему бензол по органической химии

Бензол молекуласының құрылысы

29 Октября 2011, реферат

Арендер - хош иісті көмірсутектер ("Углеводороды ароматические") мақаласын қараңы Арендердің алғашқы табылған мүшелерінің өздеріне тән жағымды иістері болғандықтан, оларды ароматты көмірсутектер деп те атайды.

Бірақ кейінірек ароматты көмісутектерге жататын көптеген заттардың хош иістері болмайтыны анықталды. Осыған қарамай, тарихи қалыптасып қалған бұл атау осы кезге дейін қолданылып келеді.

Бес мүшелі гетероцикл

01 Ноября 2012, реферат

Циклдің кұрамына кіретін атомдардың жалпы санына қарай гетероциклді қосылыстарды: үш, төрт, бес, алты және көп мүшелі гетероциклдер деп бөледі. Бұлардың ішінде бес және алты мүшелі гетероциклді қосылыстардың маңызы үлкен. Сондықтан бұл тарауда осы қосылыстар қарастырылады.
Бес мүшелі және алты мүшелі гетероциклдер құрамындағы гетероатомдардың санына қарай бөлінеді. Сонымен бірге бұл қосылыстардың ішінде бензол сақинасымен гетероциклдің және екі немесе бірнеше гетероцикддердің конденсациялануынан түзілген күрделі системалар да кездеседі. Сондықган бұларды белгілі бір жүйеге келтіру үшін, мына төмендегідей классификациялайды.

Биогенді элементтер

18 Ноября 2011, реферат

Химиялық элементтер тірі ағзаның негізгі жасушаларын және биологиялық сұйықтықты құрайды. Элементтердің биологиялық белсенділігі Д.И.Менделеевтің преиодтық жүйесіндегі орнымен анықталады, яғни атом құрылысына байланысты болады.
Периодтық жүйеде І топтың s-элементтерінің ішінде негізгі молекулалар мен макромолекулалар құрамына кіретін сутегі ерекше орын алады.
Калий және натрий иондары жасушалар аралығына орналасқан: натрий иондары жасуша сыртындағы сұйықтықта, ал калий иондары жасуша ішінде болады.

Биогенді элементтер

26 Февраля 2012, доклад

Жануарлар ағзаларында қәзіргі уақыттағы белгілі химиялық элементтердің 80-і табылған. Тірі ағзаларында құру үшін пайдалынатын элементтерді биогенді элементтер деп атайды. Оларға көбінесе бейметалдар: көміртек, оттек, сутек, азот және т.б. жатады. Олардың үлесіне адам және жануар денесі массасының 97% келеді.

Биогеохимический цикл кремния

09 Марта 2012, контрольная работа

Химический элемент циркулирует в биосфере по различным путям биологического круговорота, поглощается живым веществом и заряжается энергией, затем покидают живое вещество, отдавая накопленную энергию во внешние среды. Такие в большей или меньшей степени замкнутые пути были названы Вернадским (Очерки геохимии) « биогеохимическими циклами», («био» относятся здесь к живым организмам, а «гео»- к горным породам, воздухе, воде). В каждом биогеохимическом цикле (т.е. для каждого отдельного элемента), можно выделить 2 фонда.

Биография Бутлерова А. М, Теория Химического Строения

20 Марта 2011, реферат

Александр Бутлеров родился в 1828 году в Бутлеровке – небольшой деревушке неподалеку от Казани, где находилось имение отца. Матери своей Саша не помнил, она умерла через 11 дней после его рождения. Воспитанный отцом, человеком образованным, Саша хотел во всем походить на него.

Биография и жизнь Д.И.Менделеева

23 Мая 2011, творческая работа

Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) - великий русский ученый-энциклопедист, химик, физик, технолог, геолог и даже метеоролог. Менделеев обладал удивительно ясным химическим мышлением, он всегда ясно представлял конечные цели своей творческой работы: предвидение и пользу. Он писал: "Ближайший предмет химии составляет изучение однородных веществ, из сложения которых составлены все тела мира, превращений их друг в друга и явлений, сопровождающих такие превращения".

Биография Лебедева С.В

12 Февраля 2012, биография

Сергей Васильевич Лебедев – русский советский химик, академик АН СССР (с 1932). Родился в г. Люблине. Окончил Петербургский университет (1900). В 1900-1902 гг. работал на Петербургском жировом заводе (ныне завод им. Л. Я. Карпова) и в Институте инженеров путей сообщения.

Биография Э.Шредингера

15 Декабря 2011, реферат

Эрвин Шрёдингер (1887—1961) — австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, иностранный член-корреспондент (1928) и иностранный почетный член (1934) АН СССР. Разработал (1926) так называемую волновую механику, сформулировал ее основное уравнение (уравнение Шредингера), доказал ее идентичность матричному варианту квантовой механики. Труды по кристаллографии, математической физике, теории относительности, биофизике. Нобелевская премия (1933, совместно с П. А. М. Дираком).

Биоконверсия растительного сырья и его отходов

25 Января 2012, курсовая работа

Переработка промышленных отходов является одной из важнейших задач, решению которых уделяется большое внимание. Ежегодно в нашей стране в ходе работы предприятий пищевой промышленности накапливаются огромные количества жиросодержащих отходов. Необходимо отметить, что данные отходы отличаются многокомпонентностью состава, который может существенно варьироваться в зависимости от режима работы предприятия.

Биологически активные соединения

25 Января 2013, реферат

Витамины - низкомолекулярные органические со¬единения различной химической природы, необходи¬мые для осуществления важнейших процессов, про¬текающих в живом организме.
Для нормальной жизнедеятельности человека витамины не¬обходимы в небольших количествах, но так как в организме они не синтезируются в достаточном количестве, то должны по¬ступать с пищей в качестве необходимого ее компонента.

Биологические функции ионов меди

16 Июня 2011, реферат

Функции: входит в состав многих ферментов и биологически активных металлопротеинов, участвуя в тканевом дыхании. Участвует в синтезе коллагена и эластина. Является компонентом цитохрома С электронтранспортной цепи. Медь также участвует в процессах роста и размножения. Участвует в процессах пигментации, так как входит в состав меланина.

Биологическое окисление

26 Октября 2013, реферат

Метаболизм – это совокупность химических реакций, протекающих в организме. При этом процессы, происходящие в просвете желудочно-кишечного тракта, не входят в понятие метаболизма, поскольку полость желудочно-кишечного тракта рассматривается как часть внешней среды. Метаболизм включает в себя более чем 100 000 разнообразных реакций, но существуют основные метаболические пути, построенные по единому плану

Биосенсоры для детекции сульфоароматических и фенольных соединений на основе бактерий родов Comanonas и Pseudomonas - деструкторов n-толуолсульфона

01 Марта 2013, диссертация

Цель исследования. Целью работы являлось создание биосенсоров электрохимического типа для детекции сульфоароматических и фенольных соединений на основе бактерий родов Comamonas и Pseudomonas, являющихся деструкторами п-толуолсульфоната и фенола, соответственно.

Биотехнология

15 Марта 2012, доклад

Биотехноло́гия — дисциплина, изучающая возможности использования живыхорганизмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии.

Биохимические аспекты образования камней в организме человека

16 Февраля 2013, реферат

В понятие ЖКБ входит комплекс болезненных факторов и процессов, протекающих в организме человека и вызывающих образование камней в желчных путях. Невозможно объяснить важнейшие вопросы, связанные с желчнокаменной болезнью без анатомо-функциональной модели. У каждого конкретного человека она имеет свои особенности - свои размеры печени и желчного пузыря, различные формы, длину, ширину пузырного и других протоков.