Аналіз системи оподаткування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2012 в 13:44, курсовая работа

Описание

За останні роки в економіці України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки. Однією з умов формування в Україні повноцінних ринкових відносин є реформування податкової системи. Податкова система в усіх країнах світу є основою державних фінансів і основним фондом грошових коштів держави. Необхідність в існуванні податкової системи обумовлюється природою держави, яка за своїм призначенням покликана виконувати загальносуспільні завдання і функції, а також об'єктивно існуючим законом вартості, існуванням товарно-грошових відносин та іншими факторами.

Содержание

ВСТУП………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Організаційні та правові засади функціонування податкової системи в Україні……………………………………………………………………………5
1.1 Податкова система України її роль і функції………………………………….5
1.2 Адаптація податкового законодавства до європейських стандартів…………7
1.3 Суть та класифікація податків та зборів……………………………………....10
Розділ 2. Аналіз оподаткування підприємства………………………………..…14
2.1. Система оподаткування підприємства та її становлення в Україні …..........14
2.2. Оподаткування підприємства, основні податки: прибуток та ПДВ………..15
2.3. Аналіз оподаткування ТОВ “Схід” ………………………………………….19
Розділ 3. Шляхи вдосконалення оподаткування в Україні …………………....21
3.1. Напрямки реформування та удосконалення податкової системи України..21
3.2. Податковий кодекс в Україні………………………………………………...27
ВИСНОВОК……………………………………………………………………..........32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………….34

Работа состоит из  1 файл

Аналіз системи оподаткування.doc

— 254.50 Кб (Скачать документ)

          Зменшення до 20% розміру надбавки, яка застосовується до ставок єдиного податку за кожного найманого працівника фізичної особи – платника податку.

          Зниження ставки оподаткування дивідендів з 15 до 5 відсотків.

          Скорочення переліку місцевих податків і зборів (виключено „іподромні” збори, збір за видачу ордера на квартиру, збір за проведення конкурсного розпродажу і лотерей, податок з продажу).

          Зменшення у 2 рази ставки єдиного податку для юридичних осіб за рахунок виключення зі складу єдиного податку внесків до державних цільових фондів.

          Запровадження пільг з податку на прибуток для підприємств від здійснення діяльності з енергозбереження.

          Запровадження нових методологічних засад визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, що максимально наближені до бухгалтерського обліку, які передбачають визначення та класифікацію доходів і витрат за принципом „нарахування та відповідності доходів та витрат”, прийнятим у бухгалтерському обліку, тобто незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

          Встановлюється скорочений термін відшкодування ПДВ (за результатами двох звітних періодів) для платників, що мають значні інвестиційні витрати.

Передбачено особливий порядок сплати ПДВ при переміщенні через межі СЕЗ передбачених інвестиційними проектами товарів.

          Удосконалення процедури захисту платника податків від необґрунтованого стягнення нарахованих сум податкових зобов’язань шляхом заміни системи узгодження/неузгодження податкових зобов’язань забороною на примусове стягнення сум, нарахування яких оскаржується.

          Забезпечення можливості залучення експертів при проведенні перевірок.

          Можливість припинення кримінальної справи проти платників податків у разі сплати ними спірної суми.

          Усунення прогалин в чинному податковому законодавстві та врахування в проекті норм, що забезпечують реальний законодавчий вплив на суб’єктів господарювання, які використовують схеми ухилення від оподаткування, мінімізації податкових зобов’язань тощо.

          Встановлюються правові засади податкового контролю із чітким визначенням переліку способів такого контролю (облік платників податків, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби, контрольно-перевірочна робота, склади зі спеціальним режимом функціонування), деталізацією функцій, що виконується в межах податкового контролю і визначення вичерпного переліку прав контролюючих органів при реалізації цих функцій.

          Законодавчо закріплюються методика застосування непрямих методів визначення податкових зобов’язань. Чітко визначені випадки коли можуть бути застосовані непрямі методи (методи – економічного аналізу, спостереження, аналогії, контролю витрат та доходів платників податків - фізичних осіб).

          Передбачено запровадження податкової звітності в електронному вигляді, реєстрів податкових накладних, що сприятиме покращенню адміністрування податку на додану вартість, своєчасному виявленню безпідставно заявлених сум до відшкодування з бюджету, запобіганню мінімізації податкових зобов’язань, прискоренню здійснення податковими органами перевірки достовірності даних податкової декларації.

ВИСНОВОК

          В даній роботі я проаналізувала оподаткування підриємства та податкову систему вцілому. Поступово вносяться зміни до Податкового кодексу, щодо покращення податкової політики і податкової системи.      Слід констатувати, що в останні роки в Україні збільшується питома вага добровільної сплати податків. І це свідчить про те, що податкова служба рухається у правильному напрямку, оскільки головним орієнтиром нашої роботи є створення сприятливих умов для платників податків. Органами державної податкової служби проведено колосальний обсяг роз'яснювальної, пропагандистської та контрольно-економічної роботи, створено атмосферу, завдяки якій платник податків розуміє, що краще сплатити податки вчасно, ніж сплатити пізніше, але вже із штрафними санкціями та іншими заходами примусового стягнення.

          Висвітлила проблеми оподаткування, функції податків та проаналізувала основні податки підприємства. За приклад взяла ТОВ “Схід”. Було прораховано основні податки, що сплачує підприємство, а саме: податок на прибуток, податок на додану вартість, податок на рекламу, податок на землю.

          Розглянула зміни, що були проведені в Податковому кодексі, зміни та доповнення.

          Законодавчим вирішенням проблем оподаткування значно полегшить роботу системи органів державної податкової служби, забезпечить більш плідну співпрацю з платниками податків, що дасть можливість без зайвого бюрократизму, на цивілізованому рівні наповнювати бюджет нашої держави, а це в свою чергу, зробить кожного громадянина України багатшим і більш захищеним у соціальному плані. Податкам в системі державних фінансів належить центральне місце. Податки, як система економічних розподільних відносин, охоплюють фактично все суспільство, на відміну від інших ланок фінансової системи, які мають більш обмежене функціонування. Це пов’язано з тим, що податки повинні забезпечувати виконання державою її основних функцій управління, оборони, регулювання економіки, соціальної.

          Аналіз розвитку податкової системи України свідчить про те, що протягом останніх років докладено чимало зусиль для її удосконалення. Однак більшість норм нашого податкового законодавства приймалася у період спаду економіки, і вони були спрямовані не на удосконалення податкової системи України, а переважно на розв’язання проблем конкретних галузей економіки, промислових регіонів і навіть окремих підприємств.

          Держава використовує податкову політику для здійснення територіального, внутрішнього і міжгалузевого розподілу і перерозподілу ВВП з метою вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення соціальних гарантій населенню. В умовах формування  ринкових відносин податкова система має надавати фінансову підтримку щодо роздержавлення і демонополізації галузей господарства, забезпечення соціального захисту населення.

          У цьому зв’язку дослідження питань організації, реформування та функціонування податкової системи України набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання.

          Впровадження пропозицій та рекомендацій, наданих в роботі, дозволить підвищити ефективність функціонування податкової системи України, а саме оподаткування підприємства. Проблема оподаткування підприємства дуже гостро постає в наш час і потребує негайного вирішення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

Список використаної літератури

1. В. Базилевич, І. Мазур Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки // Економіка України.-2004 .-№4 .-С.37-39

2. В.Корнус Щодо податкового навантаження в економіці України // Економіст. – 2005. -№7.-С.89-91

3. Гега П.Т., Доля Л.М.: Основи податкового права: Навч. Посіб.-2-ге вид., перекл. і допов.-К.:Т-во “Знання”, КОО, 2000.-215с

4. Демченко Т.М. Податкова політика як інструмент регулювання відтворювального процесу // Актуальні Проблеми Економіки.-2004.-№2(32).-С.69-75

5. Данілов О.Д., Лапшин Ю.В., Оніщенко В.А. Оподаткування місцевими, ресурсними, рентними податками та зборами. Неподаткові платежі: Навч. Посібник.-Урпінь: Академія ДПС України, 2002.-292с.

6. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра. екон. наук, проф., акад.. АН вищої школи України І.Р. Міхасюка.-Львівський національний університет ім.. І. Франка. Підручник. Друге вид., виправлене і доповнене.-К.:Атака, Ельга-Н, 2000.    

7. За редакцією Ю.Г. Козака, В.М. Спіно Міжнародне оподаткування: Навч. Посібник.-Київ: Центр навчальної літератури, 2003.-550с

8. Засади формування бюджетної політики держави: Наук. Монографія / М.М. Єрмоленко, С.А. Єрокін, І.О. Пружников, Л.М. Бабіч, А.М. Соколовська, Ю.В.Чередков / За наук. Редакцією д.е.н., проф.. М.М. Ярошенка.-К.: НАУ, 2003.-284с.

9. Захарін А. В. Удосконалення механізму податкового регулювання сталого економічного розвитку // Фінанси України. – 2005. -№2.-С. 92-100

10. Іголкін І.В. Податкова реформа як об’єктивна необхідність зміцнення дохідної частини державного бюджету // Фінанси України. – 2005.-№8.-С.19-24.

11. Науменко М. А. Можливість заміни ПДВ в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2005. -№7.-С.56-62

12. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. Посібник.-2-ге вид.,доп.і перероб.-К.:КНЕУ, 2001.

13. Паєнтко Т. В. Гармонізація прибуткового оподаткування // Фінанси України. – 2005. -№3.-С.37-43

14. Податковий кодекс України №2755- VI, від 02.12.2010 р.

15. Податкова система. Підручник/ За загальною редакцією С.М. Онисько.-Львів: “Новий світ”, 2004.    

16. Стратегія детінізації української економіки // Економіст. - 2004. -№4. - С. 29-31

17. С.Лекарь Особливості розвитку податкової політики в Україні на сучасному етапі // Економіст. – 2005. -№4.-С.29-31

18. Тропіна В.Б. Податок із доходів фізичних осіб: новий закон – нові питання // Фінанси України.-2004.-№4.-С.63-67

19. Чередніченко Ю. В. Питання реформування податкової системи України в період її незалежності // Актуальні проблеми економіки. – 2005. -№9.-С.83-90.

27

 Информация о работе Аналіз системи оподаткування