.Інноваційна діяльність характер та її суб’єкт

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2011 в 22:16, реферат

Описание

Інноваційний менеджмент порівняно нове поняття для наукової громадськості і підприємницьких кіл України. Саме в даний час Україна переживає бум новаторства. На зміну одному формам і методам керування економікою приходять інші. У цих умовах інноваційною діяльністю буквально змушені займатися всі організації, усі суб'єкти господарювання від державного рівня керування до знову створеного товариства з обмеженою відповідальністю в сфері малого бізнесу.

Содержание

1. Основні поняття…………………………………………………………ст. 2
2.Суб'єкти інноваційної діяльності……………………………………... ст. 3
3. Іноваційна діяльність………………………………………………….. ст. 4
4. Класифікація іновацій…………………………………………………. ст. 7
5. Розвиток інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах…. ст. 8
6. Список використаних джерел………………………………………… ст. 13

Работа состоит из  1 файл

1.Інноваційна діяльність характер та її суб’єкт.doc

— 102.00 Кб (Скачать документ)

Зміст

1. Основні поняття…………………………………………………………ст. 2

2.Суб'єкти  інноваційної діяльності……………………………………... ст. 3

3. Іноваційна діяльність………………………………………………….. ст. 4

4. Класифікація іновацій…………………………………………………. ст. 7

5. Розвиток інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах…. ст. 8

6. Список використаних джерел………………………………………… ст. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Основні поняття

     Інноваційний  менеджмент порівняно нове поняття  для наукової громадськості і  підприємницьких кіл України. Саме в даний час Україна переживає бум новаторства. На зміну одному формам і методам керування економікою приходять інші. У цих умовах інноваційною діяльністю буквально змушені займатися всі організації, усі суб'єкти господарювання від державного рівня керування до знову створеного товариства з обмеженою відповідальністю в сфері малого бізнесу.

     Термін "іновація" став активно використовуватися  в перехідній економіці України як самостійно, так і для позначення ряду родинних понять: "інноваційна діяльність", "інноваційний процес", "інноваційне вирішення" і т.п. У літературі нараховується велика кількість визначень. Наприклад, по ознаці утримання або внутрішньої структури виділяють іновації технічні, економічні, організаційні, управлінські й ін. Виділяються такі ознаки, як масштаб іновацій (глобальні і локальні); параметри життєвого циклу (виділення й аналіз усіх стадій і підстадій), закономірності процесу впровадження і т.п.

     У спеціальній літературі й офіційних  документах частіше усього використовувалися  поняття керування науково-технічним прогресом, упровадження досягнень науки і техніки у виробництво тощо, що характерно для централізовано керованої економіки. У ринкових умовах господарювання, де комерційні організації мають повну юридичну й економічну самостійність, ні про яке впровадження чого-небудь не може бути й мови. Цією принциповою відмінністю пояснюється розходження в отриманні окремих понять в області інноваційного менеджменту.

     Прийнято  вважати, що поняття “нововведення” є українським варіантом англійського слова innovatoin. Буквальний переклад з англійського означає “введення новацій” або в нашому розумінні цього слова “введення нововведень”. Під нововведенням розуміється новий порядок, новий звичай, новий метод, винахід, нове явище. Українське словосполучення “нововведення” у буквальному значенні “введення нового” означає процес використання нововведення.

     Таким чином, із моменту прийняття до поширення  нововведення одержує нова якість - стає нововведенням (іновацією). Процес введення нововведення на ринок прийнято називати процесом комерціалізації. Період часу між появою нововведення і втіленням його в нововведення (інновацію) називається інноваційним лагом.

     У повсякденній практиці, як правило, ототожнюють  поняття нововведення, новація, нововведення, іновація, що цілком з'ясовано.  Нововведенням може бути новий порядок, новий метод, винахід. Нововведення означає, що нововведення використовується. З моменту прийняття до поширення нововведення одержує нова якість і стає іновацією.

     Будь-які  винаходи, нові явища, види послуг або  методи тільки тоді одержують суспільне визнання, коли будуть прийняті до поширення (комерціалізації), і вже в новій якості вони виступають як нововведення (іновації).

2.Суб'єкти інноваційної діяльності

 

      1. Суб'єктами інноваційної діяльності  можуть бути фізичні і (або) юридичні особи України, фізичні і (або) юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, об'єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.

  Інноваційним  підприємством визнається підприємство (об'єднання підприємств) будь-якої форми власності, якщо понад 70 відсотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за звітний податковий період є інноваційні продукти і (або) інноваційна продукція (ст. 16 Закону України «Про інноваційну діяльність).

  Інноваційне підприємство може функціонувати у  вигляді інноваційного центру, бізнес-інкубатора, технополісу, технопарку тощо.

  Технологічний парк — це велика технопаркова структура, яка являє собою науково-виробничий територіальний комплекс.

  Технополіс  — це цілісна науково-виробнича  структура, створена на базі окремого міста.

  Регіон  науки і технологій охоплює значну територію, межі якої можуть збігатися з межами цілого адміністративного району.

  Статус  підприємства як інноваційного дає  йому право на пільги, визначені  відповідними нормативними актами.

  Держава гарантує суб'єктам інноваційної діяльності: підтримку інноваційних програм  і проектів, спрямованих на реалізацію економічної та соціальної політики держави; підтримку створення та розвитку суб'єктів інфраструктури інноваційної діяльності; охорону та захист прав інтелектуальної власності, захист від недобросовісної конкуренції у сфері інноваційної діяльності; вільний доступ до інформації про пріоритети державної економічної та соціальної політики, про інноваційні потреби та результати науково-технічної діяльності, крім випадків, передбачених законом; підтримку щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері здійснення інноваційної діяльності (ст. 329 ГК України).

  Разом з цим, держава здійснює контроль за інноваційною діяльністю суб'єктів господарювання та інших учасників господарських відносин, її відповідністю вимогам законодавства і державним інноваційним програмам. 

3. Іноваційна діяльність

     Загальновідомо, що перехід від однієї якості до другої потребує витрат ресурсів (енергії, часу, фінансів тощо). Процес перекладу  нововведення (іновації) у нововведення (іновації) також потребує витрат різноманітних ресурсів, головними з який є інвестиції і час. У умовах ринку як система економічних відношень купівлі - продажі товарів, у рамках якої формуються попит, пропозиція і ціна, головними компонентами іноваційної діяльності виступають нововведення, інвестиції і нововведення. Нововведення формують ринок нововведень (новацій), інвестиції ринок капіталу (інвестицій), нововведення (іновации) ринок чистої конкуренції нововведень. Ці три головних компоненти й утворять сферу інноваційної діяльності (мал1.).

     Схема інноваційної діяльності 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                     

                                                        малюнок 1

     Під іноваціями в широкому змісті розуміється  прибуткове використання нововведень  у виді нових технологій, видів  продукції і послуг, організаційно-технічних  і соціально-економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного або іншого характеру. Період часу від зародження ідеї, створення і поширення нововведення і до його використання прийнято називати життєвим циклом іновації. З урахуванням послідовності проведення робіт життєвий цикл іновації розглядається як інноваційний процес.

     Терміни "іновація" і "інноваційний процес" близькі, але не однозначні. Інноваційний процес пов'язаний із створенням, освоєнням  і поширенням іновацій. Творці іновації (новатори) керуються такими критеріями, як життєвий цикл виробу й економічної ефективності. Їхня стратегія спрямована на те, щоб перевершити конкурентів, створивши нововведення, що буде визнано унікальним у певній області. Науково-технічні розробки і нововведення виступають як проміжний результат науково-виробничого циклу і в міру практичного застосування перетворюються в науково-технічні іновації - кінцевий результат. Науково-технічні розробки і винаходи є додатком нового знання з метою його практичного застосування, а науково-технічні іновації (НТІ)- це матеріалізація нових ідей і знань, відкриттів, винаходів і науково-технічних розробок у процесі виробництва з метою їхньої комерційної реалізації для задоволення визначених запитів споживачів. Неодмінними властивостями іновації є науково-технічна новизна і виробнича придатність.

     Отже,   науково-технічні   іновації повинні:

     мати  новизну;

     задовольняти  ринковий попит;

     приносити прибуток виробнику.

     Поширення нововведень, як і їхнє створення, є  складовою частиною інноваційного  процесу.

     Розрізняють три логічні форми інноваційного процесу: простий внутрішньоорганізаційний (натуральний), простий міжорганізаційний (товарний) і розширений. Внутрішньоорганізаційний  інноваційний процес припускає створення і використання нововведення усередині однієї і тієї ж організації, нововведення в цьому випадку не приймає безпосередньо товарної форми. При простому  інноваційному процесі нововведення виступає як предмет купівлі-продажу. Така форма інноваційного процесу означає відділення функції творця і виробника нововведення від функції його споживача. Розширений інноваційний процес виявляється в створенні нових виробників нововведення, у порушенні монополії виробника-піонера, що сприяє через взаємну конкуренцію удосконалюванню споживчих властивостей товару, що випускається . У умовах товарного інноваційного процесу діють як мінімум два хозяйнуючих суб'єкти: виробник (творець) і споживач (користувач) нововведення. Якщо нововведення - технологічний процес, його виробник і споживач можуть сполучатися в одному  суб'єкті , що хозяйнує.

     Простого інноваційний процес переходить у товарний за дві фази: 1) створення нововведення і його поширення; 2) дифузія нововведення. Перша фаза - це послідовні етапи наукових досліджень, дослідно-конструкторських робіт, організація дослідного виробництва і збуту, організація комерційного виробництва. На першій фазі ще не реалізується корисний ефект нововведення, а тільки створюються передумови такої реалізації. На другій фазі суспільно-корисний ефект перерозподіляється між виробниками нововведення (ВН), а також між виробниками і споживачами. 

     4. Класифікація іновацій 

     Для успівченняшного керування інноваційною діяльністю необхідне ретельне вивчення іновацій Насамперед  необхідно  уміти відрізняти инновації від  несуттєвих видозмін у продуктах  і технологічних процесах (наприклад, естетичні зміни - кольори, форми і т.п.); незначних технічних або зовнішніх змін у продуктах, що залишають незмінними конструктивне виконання й здійснюючих не достатньо помітний вплив на параметри, властивості, вартість виробу, а також вхідних у нього матеріали і компонентів; від розширення номенклатури продукції за рахунок освоєння виробництва випускавшихся не колись на даному підприємстві але уже відомих на ринку продуктів, із метою задоволення поточного попиту і збільшення прибутків підприємства. Новизна іновацій оцінюється по технологічних параметрах, а також із ринкових позицій. З урахуванням цього будується класифікація іновацій.

     У залежності від технологічних параметрів  іновації підрозділяються на:

     продуктові  іновації, вони включають застосування нових матеріалів, нові напівфабрикати і комплектуючих; одержання принципово нових продуктів.

     процесні  іновації означають нові методи організації  виробництва (нові технології). Процесні іновації можуть бути пов'язані зі створенням нових організаційних структур у складі підприємства (фірми).

     По  типах   новизни   для   ринку іновації діляться на:

     нові  для галузі у світі;

     нові  для галузі в країні;

       нові для даного підприємства (групи підприємств).

     За  місцем в системі (на підприємстві, у фірмі) можна виділити:

     іновації  на вході підприємства (зміни у  виборі і використанні сировини, матеріали, машин і устаткування, інформації й ін.);

Информация о работе .Інноваційна діяльність характер та її суб’єкт