Характеристика основних операцій комерційного банку по залученню грошових ресурсів

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2012 в 15:50, реферат

Описание

Головним джерелом ресурсів комерційних банків є залучені кошти, основну частину яких складають депозити.
Залучений капітал (кошти) - це кредиторська заборгованість банку, що виникла внаслідок попередніх операцій і яка має бути погашена у визначений термін.
Під депозитом прийнято розуміти грошові кошти, що віддані на зберігання у фінансово-кредитну установу з відповідним режимом їх використання, що регулюється банківським законодавством. Усі депозити поділяються на три основні види: депозити до запитання, строкові депозити та ощадні депозити.

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
1. Поняття залученого капіталу комерційного банку та види операцій по його залученню……………………………………………………………..4
2. Види депозитних операцій та їх характеристика………………………...6
3. Залучення грошових ресурсів комерційним банком у НБУ…………...12
Список літератури……………………………………………………………13

Работа состоит из  1 файл

Міністерство освіти і науки.docx

— 29.74 Кб (Скачать документ)

      Міністерство  освіти і науки, молоді та спорту України

       Вінницький  національний технічний університет

Інститут  Менеджменту

Кафедра ЕПОВ 
 
 
 
 
 

Реферат

на тему:

«Характеристика основних операцій комерційного банку  по залученню грошових ресурсів» 
 
 

                                                                                           Виконала: ст.гр.РЗ-11

                                                                                  Дармограй О.Ю.

                                                                          Перевірила:

                                                                          Коваль Н.О. 
 
 
 
 
 

Вінниця  2012

ЗМІСТ 

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

 1. Поняття залученого капіталу комерційного банку та види операцій по його залученню……………………………………………………………..4
 2. Види депозитних операцій та їх характеристика………………………...6
 3. Залучення грошових ресурсів комерційним банком у НБУ…………...12

  Список  літератури……………………………………………………………13 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ВСТУП 

       Діяльність  комерційних банків у ринкових умовах різноманітна. Банки слід розрізняти насамперед як самостійні господарюючі суб¢єкти, що функціонують на засадах  комерційного розрахунку, виробляють і продають свій власний продукт  з метою отримання прибутку. І  хоча результати діяльності банків не набувають безпосереднього матеріального  втілення у традиційному розумінні (як продукція промисловості чи сільського господарства), вони носять вартісний  характер, маючи у своїй основі суспільні затрати. Специфіка функціонування комерційних банків полягає в  тому, що їхнім продуктом є, з одного боку, надання різного роду послуг шляхом проведення пасивних, активних і комісійно-посередницьких операцій, а з другого, ¾ створення безготівкових  платіжних засобів, що значною мірою  є результатом тих же операцій

       Головним  джерелом ресурсів комерційних банків є залучені кошти, основну частину  яких складають депозити.

       Залучений капітал (кошти) - це кредиторська заборгованість банку, що виникла внаслідок попередніх операцій і яка має бути погашена у визначений термін.

       Під депозитом прийнято розуміти грошові  кошти, що віддані на зберігання у  фінансово-кредитну установу з відповідним  режимом їх використання, що регулюється  банківським законодавством. Усі депозити поділяються на три основні види: депозити до запитання, строкові депозити та ощадні депозити. 
 
 
 

  1.Поняття  залученого капіталу  комерційного банку  та види операцій  по його залученню 

       Переважна частина ресурсів комерційного банку  формується за рахунок залученого капіталу, а не власного. Так, співвідношення між власними і залученими коштами  складає 1:20.

       Залучений капітал (кошти) - це кредиторська заборгованість банку, що виникла внаслідок попередніх операцій і яка має бути погашена у визначений термін. Залучений капітал  включає:

       · кошти на депозитних рахунках банківських  клієнтів; 

       · кошти, отримані від випуску та продажу  боргових зобов'язань банку (облігацій  та векселів); 

       · кошти, отримані від інших комерційних  банків;

       · позики, отримані від НБУ та інших  кредитних установ. 

       Комерційні  банки залучають вільні грошові  кошти юридичних та фізичних осіб шляхом виконання депозитних операцій, у процесі яких використовують різні  види банківських рахунків. Проте, практично усі клієнтські рахунки відносяться до депозитних. Депозитним може бути буд-який відкритий клієнту у банку рахунок, на якому зберігаються його кошти.

       Депозит (вклад) - це грошові кошти, які внесені  у банк клієнтами, зберігаються на їх рахунках і використовуються згідно з укладеною угодою та банківським  законодавством.

       Принципи  організації депозитних операцій:

    -         депозитні операції здійснюються таким чином, щоб сприяти отриманню банківського прибутку або створювати умови для отримання прибутку в майбутньому;

    -         у процесі організації забезпечується різноманітність суб'єктів депозитних операцій та поєднання різних форм депозитів;

    -         у процесі здійснення банківських операцій забезпечується взаємозв'язок і взаємоузгодження   між   депозитними   і   кредитними   операціями   за термінами і сумами;

    -         особлива увага в процесі організації депозитних операцій приділяється строковим депозитам, які сприяють підтримці ліквідності балансу банку;

    -         у   процесі   організації   депозитних   операцій   з   метою   забезпечення ліквідності   діяльності   банку  щодо  залучених  коштів  юридичних  та фізичних   осіб   формуються   обов'язкові   резерви   згідно   з   чиним законодавством   (банки  прагнуть,   щоб  резерви  вільних  коштів   були мінімальними);

    -         прагнення розширення спектра банківських послуг, підвищення якості й культури обслуговування клієнтів, що має сприяти залученню депозитів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Види  депозитних операцій та їх характеристика
 

       Депозити  класифікуються за такими ознаками: за категоріями вкладників та за строками використання коштів, за способом оформлення. 

       За  категоріями вкладників депозити поділяються  на:

       · депозити суб'єктів господарської  діяльності;

       · депозити фізичних осіб;

       · депозити банків.

       За  строками використання коштів депозити поділяються на:

       · депозити до запитання;

       · строкові депозити.

       За  способом оформлення:

       -         іменні депозити;

       -         депозити на пред'явника.

       Депозити  за своїм економічним значенням  можуть бути як пасивними, так і активними.

       Активні депозити - розміщення банківських  коштів на вклади в інші банки. Депозитні  операції можуть бути активними лише на міжбанківському кредитному ринку.

       Пасивні депозити - це кошти, залучені банком.

       Депозити  до запитання - це кошти, що залучені на депозит без визначеного строку погашення та поповнюються і використовуються власниками залежно від потреби  в цих коштах. Депозити до запитання  розміщуються у банку на поточних, кореспондентських та бюджетних  рахунках клієнтів і використовуються ними для здійснення поточних розрахунків. 

       Депозити  до запитання є нестабільними: у  будь-який час кошти з цих рахунків за вимогою клієнтів можуть бути вилучені шляхом видачі готівки, виконання платіжних  доручень, сплати чеків або векселів. Разом з тим, клієнти банку не в повній мірі використовують кошти на депозитних рахунках, в результаті чого на них постійно є стабільний залишок коштів, який комерційні банки використовують для здійснення активних операцій.

       Оскільки  відсоток за кредитами набагато перевищує  розмір плати за депозитами до запитання, то банк при цьому одержує суттєвий дохід. У цьому сенсі стає зрозумілим, чому комерційні банки одним із пріоритетних завдань розглядають роботу, спрямовану на максимальне залучення фінансово  стійких та ресурсомістких клієнтів. 

       За  користування залишками коштів на клієнтських  рахунках банки нараховують відсотки за низькими ставками або зовсім не сплачують відсотки. В свою чергу, для покриття операційних витрат, пов'язаних з веденням поточних рахунків банк стягує з клієнта комісійну винагороду.

       Наприклад, за відкриття поточного або бюджетного рахунків, за перерахування коштів клієнтів засобами електронної пошти, за оформлення та видачу чекових книжок та бланків векселів, за прийом і  перелік готівки для зарахування  на рахунок клієнта, за видачу готівки  клієнтам, за відправку запитів на прохання клієнтів електронною поштою, за оформлення документів і переказ  коштів в інші банки при закритті рахунку тощо.

       Строкові  депозити - це кошти, що зберігаються на окремих депозитних рахунках у банку  протягом строку, який визначається у  депозитній угоді. Такі строкові депозити відкриваються усім клієнтам банку: суб'єктам господарської діяльності, центральним і місцевим органам  влади, бюджетним установам, комерційним банкам і приватним особам.

       За  термінами строкові вклади поділяються  на:

       -         депозити терміном до 1 місяця;

       -         депозити терміном від 1 до 3 місяців;

       -         депозити терміном від 3 до 6 місяців;

       -         депозити терміном від 6 до 12 місяців;

       -         депозити терміном більше 1 року;

       -         депозитні сертифікати.

       Строкові  депозити мають такі особливості:

       · чітко встановлений строк зберігання;

       · оформляються депозитною угодою;

       · не використовуються для здійснення поточних платежів;

       · при достроковому вилученні депозиту банк застосовує штрафні санкції.

       За  строковими депозитами сплачується  високий депозитний процент, рівень якого залежить від терміну вкладу, виду внеску, облікової ставки НБУ, загальної динаміки ставок грошового ринку та інших факторів.

       Визначальним  при встановленні величини відсоткової  ставки за строковими депозитами є  термін, на який розміщені кошти: чим  триваліший термін, тим вища процентна  ставка. Відсоткова ставка за строковими депозитами встановлюється на рівні, який не перевищує величину облікової ставки НБУ.

       На  величину відсоткової ставки впливає  і частота виплати доходу: чим  рідше здійснюються виплати, тим  вищий рівень процентної ставки.

       Однієї  із форм строкових депозитів є  сертифікати, які бувають депозитними  та ощадними.

       Депозитні сертифікати надаються юридичним особам, а ощадні

       - фізичним. Сертифікати можуть класифікуватись і за такими ознаками: 

       · спосіб випуску (у разовому порядку і серіями);

       · спосіб оформлення (іменні і на пред'явника);

       · термін обертання (строкові і до запитання);

       · умови сплати процентів (авансом, з  регулярною сплатою відсотків по закінченні розрахункового періоду  та з виплатою відсотків в день погашення сертифіката).

       Депозитний  сертифікат - це письмове свідоцтво  банку про внесення юридичною  особою грошових коштів на депозит. Він  може використовуватись його власником як платіжний засіб і мати обіг на фондовому ринку. Депозитний сертифікат має істотну перевагу над строковим депозитом. Завдяки вторинному ринку цінних паперів сертифікат може бути достроково проданий власником іншій особі з отриманням певного доходу за час зберігання і без зміни при цьому обсягу ресурсів банку. В той же час дострокове вилучення власником строкового депозиту означає для нього втрату доходу, а для банку - втрату частини ресурсів. 
Ощадний сертифікат - це документ, що використовується фізичною особою для оформлення своїх заощаджень в банку. Оформлення депозиту супроводжується видачею ощадної книжки, у якій відбиваються усі операції по рахунку. Зняття грошей з ощадного рахунку здійснюється за попереднім повідомленням власника внеску. По ощадних вкладах банки нараховують відсотки. Ощадні вклади можуть не мати чітко встановленого строку зберігання. Отже, ощадні вклади передбачають тривале осідання на рахунках стабільних залишків коштів, що використовується банками для розширення активних операцій.

Информация о работе Характеристика основних операцій комерційного банку по залученню грошових ресурсів