Соціально-економічна сутність і призначення державного бюджету

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Февраля 2012 в 18:59, курсовая работа

Описание

Розподільчі відносини у суспільстві охоплюють всі сторони відтворювального процесу. Основне місце у регулюванні цих відносин відводиться бюджету. Саме через бюджет держава може стимулювати або обмежувати розвиток державності окремих підприємств, організацій, установ, забезпечити збільшення чи зменшення матеріального або культурного рівня розвитку, впливати на внутрішнє життя державного організму. З метою реалізації цих заходів в умовах товарно-грошових відносин держава повинна мати у своєму розпорядженні відповідні фонди грошових коштів.

Содержание

ВСТУП
1. Зміст і призначення державного бюджету
1.1. Економічна природа та сутність бюджету
1.2. Бюджет як економічна категорія
1.3. Призначення та роль бюджету
2. Роль державного бюджету в соціально-економічному розвитку держави
3. Бюджетний дефіцит
3.1. Бюджетний дефіцит як економічна категорія та показник стану бюджету
3.2. Причини виникнення та джерела покриття бюджетного дефіциту
3.3. Регулювання бюджетного дефіциту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Работа состоит из  1 файл

Kursova1.doc

— 553.50 Кб (Скачать документ)


2

 

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Інститут післядипломної освіти

 

Фінансово-економічний

факультет

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни “Бюджетна система”

на тему: “Соціально-економічна сутність і призначення державного бюджету”

 

 

 

 

Слухача групи ФЕФ-22

Поповича Івана Івановича

 

Науковий керівник

Плиса Володимир Йосипович

кандидат економічних наук,

доцент

 

 

 

Львів 2011


ЗМІСТ

 

ВСТУП

1. Зміст і призначення державного бюджету

1.1. Економічна природа та сутність бюджету

1.2. Бюджет як економічна категорія             

1.3. Призначення та роль бюджету

2. Роль державного бюджету в соціально-економічному розвитку держави

3. Бюджетний дефіцит

3.1. Бюджетний дефіцит як економічна категорія та показник стану бюджету             

3.2. Причини виникнення та джерела покриття бюджетного дефіциту             

3.3. Регулювання бюджетного дефіциту

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

 

Бюджетні процеси відіграють важливу роль у розвитку економіки країни, впливаючи на стан економічних процесів та соціального забезпечення, внутрішній і зовнішній баланси. Ефективна система управління фінансовими потоками в межах бюджетної системи, раціональна система бюджетних правовідносин повинні стати базою для росту суспільного добробуту.

В сучасних умовах державний бюджет – це складне економічне і багатогранне явище, без якого не може існувати жодна держава. Об’єктивна необхідність державного бюджету зумовлена діяльністю держави, необхідністю перерозподілу валового внутрішнього продукту між сферами діяльності, територіями країни внаслідок нерівномірності їхнього розвитку, між окремими верствами населення для забезпечення найбільш вразливих його категорій фінансовими ресурсами.

Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини.

В умовах ринкових відносин і особливо в перехідний період до ринку бюджетна система є найважливішим економічним регулятором. Від того, наскільки правильно побудовано бюджетну систему держави, залежить ефективне функціонування всього народного господарства країни, зовнішніх відносин.

Кожна країна має свою бюджетну систему, що відображає її економічну, соціальну, зовнішньоекономічну політику. Важливість питання побудови ефективної бюджетної системи полягає у тому, що через бюджетну систему, зокрема, через її ланки перерозподіляється частина національного доходу, що обумовлено необхідністю створення централізованого фонду грошових коштів для забезпечення суспільних потреб та повного виконання державою своїх функцій.

Розподільчі відносини у суспільстві охоплюють всі сторони відтворювального процесу. Основне місце у регулюванні цих відносин відводиться бюджету. Саме через бюджет держава може стимулювати або обмежувати розвиток державності окремих підприємств, організацій, установ, забезпечити збільшення чи зменшення матеріального або культурного рівня розвитку, впливати на внутрішнє життя державного організму. З метою реалізації цих заходів в умовах товарно-грошових відносин держава повинна мати у своєму розпорядженні відповідні фонди грошових коштів.


1. Зміст і призначення державного бюджету

 

1.1. Економічна природа та сутність бюджету

 

Прообраз бюджетних відносин почав зароджуватись з розвитком перших цивілізацій, коли вони почали формуватися в держави. Але пройшло багато століть, перш ніж бюджет став невід’ємним атрибутом держави, а необхідність його формування була усвідомлена людьми. Цьому передувала тривала еволюція товарно-грошових відносин, вироблення системи збирання і витрачання державних доходів, яка б задовольняла більшу частину суспільства, забезпечувала виконання державою таких життєво важливих функцій, як захист від посягань інших держав, фінансування соціально-економічного розвитку країни тощо. Усе це у відносно дієздатному варіанті було сформовано протягом XIX ст.

Фінанси як самостійна сфера людської діяльності й економічна категорія сформувались на кілька століть раніше, але поступово бюджетні відносини стали головними у фінансових.

Поняття “бюджет” сформувалося завдяки тривалому історичному процесу еволюції суспільства: трансформації натурального господарства у товарно-грошове, становленню держави, розвитку фінансової науки. У 1781 р. вперше був оприлюднений офіційний документ, який вміщував усереднені звітні дані за декілька років про державні доходи й видатки Франції. За своїм змістом цей звіт максимально був схожим на документ, який пізніше назвали бюджетом. Отже, 1781 р. прийнято вважати роком появи першого бюджету. Термін “бюджет” поширився у офіційних документах лише на початку XIX ст. Французький економіст Рене Штурм у своїй фундаментальній праці “Бюджет” відобразив еволюцію поглядів на сутність бюджету. Найбільш характерними у другій половині XIX ст. були визначення категорії “бюджету”, подані у табл. 1.1.

 

 

 

Таблиця 1.1.

Визначення категорії “бюджет”

Джерело

Визначення категорії “бюджет”

Жан Б. Сей

Рівновага між потребами і коштами держави

Кодекс державної звітності 31 травня 1862 р.

Акт, який передбачає і розв’язує щорічні доходи та видатки держави чи інші повинності, що підпорядковуються законами тим самим правилам

Іванов В. М.

Офіційний звіт про громадські доходи й видатки

Словник Літтре

Щорічно обумовлена відомість державних доходів і витрат

 

Бюджет як специфічна форма фінансових відносин історично виникає і діє там, де існує держава з товарно-грошовими відносинами. Початкову практику складання бюджету відзначено наприкінці ХVIII ст. у вигляді фактично зібраних доходів і здійснених видатків. Поступово з офіційного звіту про доходи й видатки бюджет перетворюється на документ, який відображає передбачувані доходи та видатки.

Згідно з російською науковою думкою кінця XIX ст. бюджет часто ототожнювався з державним розписом доходів і видатків. За тлумачним словником В. Даля бюджет визначається як “смета, учет, рассчет, роспись, счет расхода и прихода..., государственная смета”. Професор Л.І. Ходскій визначає бюджет як “розпис державних доходів і видатків на визначений період часу, що розглядається державними установами і затверджується верховною владою”.

Отже, наприкінці XIX – на початку XX ст. бюджетні відносини стали вагомою складовою фінансових і фактично виділились в окрему галузь науки та практичної діяльності.

Визначення бюджету як форми фінансових відносин стосуються його утворення, використання та форми. Водночас недостатньо приділяється уваги тому, що бюджет в сучасних умовах – це явище, без якого не може існувати будь-яка економічна система. Об’єктивність бюджету зумовлена необхідністю постійного перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) між галузями діяльності та територіями держави внаслідок нерівномірності розвитку, між окремими верствами населення з метою підтримки незахищених членів суспільства тощо. Без цього перерозподілу держава як економічна система не може ефективно функціонувати. Незважаючи на наявність відмінностей у функціонуванні бюджету в різних економічних системах, спільним є те, що він завжди виступає інструментом регулювання економічних і соціальних явищ з метою реалізації завдань, які ставить держава.

 

1.2. Бюджет як економічна категорія

 

Бюджет – це складова частина бюджетної системи, він є провідною ланкою державних фінансів. Це економічна категорія, що відображає грошові відносини, які виникають між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами – з іншого, з приводу створення централізованого фонду коштів держави та його використання на розширене відтворення, задоволення суспільних потреб, виконання державою своїх функцій та завдань.

Згідно з Бюджетним кодексом, бюджет держави – це план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Державний бюджет України – це закон, який затверджує повноваження органів державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду.

Економічне значення бюджету полягає в забезпеченні дієвого впливу на суспільне відтворення залежно від методів мобілізації фінансових ресурсів та напрямків їх використання. Тим самим бюджет впливає на темпи економічного росту, структуру та розвиток суспільного виробництва, оптимізацію вартісних пропорцій у розподілі доходів на задоволення загальнодержавних та внутрішньогосподарських потреб, на функціонування виробничої та невиробничої сфери, галузей народного господарства.

Державний бюджет відображає формування та використання фінансових ресурсів у всіх сферах народного господарства, у ньому фінансово обґрунтовується прогноз економічного та соціального розвитку держави. Висвітлюючи обсяг ресурсів, що мобілізуються в певному періоді, та їх використання, бюджет результатами свого виконання засвідчує загальне збалансування фінансових ресурсів у державі.

Сутність бюджету держави проявляється через утворення централізованого фонду фінансів необхідних для виконання функцій держави; планування бюджетних показників доходів і витрат; використання централізованих фондів грошових коштів.

Сутність бюджету держави можна визначити наступним чином:

1.      За сутністю економічної категорії державний бюджет – це грошові відносини, які виникають між державою з одного боку, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами – з іншого боку, з приводу утворення фонду грошових засобів і його використання на розширене відтворення.

2.      За матеріальним змістом державний бюджет – це централізований фонд грошових коштів держави, які перебувають у постійному русі.

3.      За формою державний бюджет – це основний фінансовий план держави.

4.      За організаційною структурою державний бюджет – це центральна ланка фінансової державної системи, яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП між галузями матеріального виробництва, виробничою та невиробничою сферами, окремими ланками бюджетної системи та окремими категоріями населення.

5.      За характером державний бюджет – це обов’язків документ

Функції державного бюджету наведено на рис. 1.1.

 

Рис. 1.1. Функції бюджету країни

 

Розподільча функція бюджету дозволяє сконцентрувати грошові кошти у розпорядженні держави та використовувати їх на задоволення загальнодержавних потреб. Їй притаманний багатовидовий (міжгалузевий, міжтериторіальний) та його багаторівневий розподіл коштів. Об’єктом бюджетного перерозподілу є національний дохід, іноді – національне багатство

Информация о работе Соціально-економічна сутність і призначення державного бюджету