Антимонопольна політика держави

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2012 в 19:16, курсовая работа

Описание

Метою роботи є дослідження існуючого антимонопольного законодавства в Україні та іноземних державах.
Щоб досягти даної мети у дослідженні ставляться такі завдання:
 розкрити суть монополій, причини та особливості їх виникнення;
 дослідити негативний вплив монополій та необхідність проведення антимонопольної політики;
 аналіз антимонопольного законодавства України та деяких інших країн;

Содержание

Вступ………………………………………………………………3
Розділ І. Теоретичні засади антимонопольної політики………………….4
1.1. Монополії та їх види………………………………………………….4
1.2. Умови й особливості виникнення монополій……………………….10
1.3. Суть та значення антимонопольної політики ………………………15
Розділ ІІ. Характеристика антимонопольної політики України.…....……17
2.1 Антимонопольна політика в умовах ринкової економіки…….……17
Розділ ІІІ. Антимонопольне законодавство США та країн
Західної Європи ……………………………………………………………...19
3.1 Шляхи формування антимонопольної політики в Україні………..…..24
3.2 Антимонопольний комітет України………………………………….33
Розділ ІV. Антимонопольне законодавство зарубіжних країн.
Застосування іноземного досвіду у формуванні антимонопольної
Політики України…………………………………………….………………38
Висновок ……………………………………………………………………...40
Література ……………………………………………………………………43

Работа состоит из  1 файл

курсовая.doc

— 223.50 Кб (Скачать документ)

CУМСЬКА ФІЛІЯ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ

ОБЛІКУ  І АУДИТУ 
 

    Кафедра бухгалтерського обліку 
 
 
 

Курсова робота

З дисципліни:

«Політекономія»

Тема:  “Антимонопольна політика держави ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Виконала: студентка 47 Оаз група

Шестакова Яна Олександрівна

                                                                         

                    Перевірила:  
 
 
 
 
 
 

Суми  – 2011 року

 

Зміст

Вступ………………………………………………………………3

Розділ  І. Теоретичні засади антимонопольної політики………………….4

  1. Монополії та їх види………………………………………………….4
  2. Умови й особливості виникнення монополій……………………….10
  3. Суть та значення антимонопольної політики ………………………15
 

Розділ  ІІ. Характеристика антимонопольної політики України.…....……17

2.1 Антимонопольна політика в умовах ринкової економіки…….……17 

Розділ  ІІІ. Антимонопольне законодавство США та країн

Західної  Європи ……………………………………………………………...19

3.1 Шляхи формування антимонопольної політики в Україні………..…..24

3.2  Антимонопольний комітет України………………………………….33 

Розділ  ІV. Антимонопольне законодавство зарубіжних країн.

Застосування  іноземного досвіду у формуванні антимонопольної 

Політики  України…………………………………………….………………38 

Висновок  ……………………………………………………………………...40

Література  ……………………………………………………………………43

Вступ

      Актуальність  антимонопольного законодавства сьогодні є безперечним, оскільки про порушення  його постійно проводяться справи, деякі з яких набувають неабиякого розмаху.

      Діяльність  органів, покликаних наглядати за дотриманням  антимонопольного законодавства показує, що дані порушення надають шкоди суспільству у величезних розмірах.

Необхідність  постійного вдосконалення даного законодавства  пояснюється тим, що фірми-порушники  постійно знаходять шляхи того, як зробити свої антиконкурентні дії, або  зловживання монопольним становищем законними.

Метою роботи є дослідження існуючого  антимонопольного законодавства в  Україні та іноземних державах.

      Щоб досягти даної мети у дослідженні  ставляться такі завдання:

 • розкрити суть монополій, причини та особливості їх виникнення;
 • дослідити негативний вплив монополій та необхідність проведення антимонопольної політики;
 • аналіз антимонопольного законодавства України та деяких інших країн;

висвітлити  деякі елементи іноземного законодавства, які Україна може використати для покращення діяльності у сфері недобросовісної конкуренції та зловживання монопольним становищем.

Предметом даного дослідження є антимонопольне законодавство України та інших  країн.

Об’єктом  дослідження є монополії, як один з типів будови ринку.

Методи, які застосовуються для проведення даної роботи є: дедуктивний, аналітичний  і монографічний. 
 
 
 

Розділ  І. Теоретичні засади антимонопольної  політики 

  1. Монополії та їх види

     Монополією  в економічній теорії називають  такий тип будови ринку, в якому існує один і тільки один продавець певного товару. Будучи єдиним постачальником, підприємство монополіст (його також називають монополією) стикається із сукупним попитом всіх потенційних покупців товару в межах даного (національного чи місцевого) ринку, і в цьому значенні воно тотожне галузі [10, С.74].

     Монополія в чистому вигляді - явище рідке, але на багатьох ринках конкурують лише декілька фірм. Взаємодія фірм на таких ринках може бути складною і нерідко зв'язана з різноманітними аспектами конкурентної стратегії. Однак фірми можуть впливати на ціну і одержувати прибуток за рахунок встановлення граничних витрат. У таких фірм є монопольна влада. Ми розглянемо фактори, що визначають монопольну владу, критерію її виміру і її вплив на ціноутворення.

     Існує також й інша важлива відмінність між конкуренцією і монополією. В умовах досконалої конкуренції не існує ніяких перешкод входженню в ринок нових виробників. Так, якщо ринкова ціна пшениці піднімається вище величини довгострокових середніх витрат її виробництва, то фермери переключаються з інших зернових на пшеницю. Цей процес спрямований на зменшення різниці в розмірах економічного прибутку у досконало конкурентних галузях. З іншої сторони, на монопольних ринках існують бар’єри входження, які роблять неможливим проникнення на ринок любого нового продавця. В силу цього монополія може мати значний притік прибутку.

     Монополії бувають різні. Економічні, політичні  і технологічні. Глобальні і локальні. Державні і приватні. Абсолютні і  відносні. Природні та штучні. Внутрішні та зовнішні. Національні та міжнародні. Монополії влади, управління та власності. Але всі їх можна звести до трьох основних: природної, адміністративної та економічної. Природна монополія ¾ це такий ринок, на якому одна фірма спроможна обслуговувати цей ринок краще і дешевше ніж будь-яка сукупність двох чи більшої кількості фірм [5,С.15].

     За  умов функціонування монополізм поділяють  на два типи – підприємницький, тобто  пов'язаний із розвитком підприємств  на основі концентрації капіталу і  виробництва, та інституційного, який пов'язаний з нерівністю умов конкуренції, які надає держава для різних її учасників. Йдеться про не однаковий режим оподаткування, субсидії або привілеї з боку держави, пільговий доступ до виробничих і фінансових ресурсів тощо.

     За  характером і причинами виникнення монополії поділяють на три типи:

  • монополія окремого підприємства;
  • монополія як угода;
  • монополія, що ґрунтується на диференціації продукту.

    Досягнення  монополії першого типу нелегко. Це абсолютна монополія й існує  вона рідко. Поширеним шляхом створення монопольного становища є угода декількох могутніх фірм. Вона дає можливість швидко створювати ситуацію, коли продавці (виробники) виступають на ринку «єдиним фондом», зводячи нанівець конкурентну боротьбу, насамперед цінову, а покупець перебуває в безальтернативних умовах. Монополія, що базується на диференціації продукту, створює ринок монополістичної конкуренції.

    За  сферою функціонування і причиною виникнення розрізняють природну, адміністративну  та економічну монополію.

    Природна  монополія виникає внаслідок  об’єктивних причин. Вона відбиває ситуацію, коли попит на певний товар  чи послугу найкраще задовольняється  однією або кількома фірмами. В її основі – особливості технологій виробництва й обслуговування споживачів. Тут конкуренція не можлива або не бажана, бо при входженні в галузь інших фірм затрати на виготовлення продукції зростуть. Це має місце в таких сферах як електро-, водо-, тепло-, газопостачання, окремих сферах зв’язку і транспорту, послугах зв’язку. Ліквідація чи розукрупнення таких монополій економічно недоцільна.[12, C. 255]

     В основі природної монополії лежать особливості технології виробництва  та обслуговування споживачів. Тут  конкуренція неможлива, та вона й  небажана. Прикладом природних монополій  можуть слугувати енергозабезпечення, телефонні послуги, зв’язок, трубопровідний транспорт і т. д. Заборона або розукрупнення таких монополій є справою економічно недоцільною.

     Адміністративна монополія виникає внаслідок  дії державних органів. З одного боку, це надання одній або кільком фірмам виключного права на виконання певного роду діяльності. Так, англійській Ост-індійській та голландській Вест-Індійській компаніям на початку XVII ст. держава надала виняткове (монопольне) право на торгівлю з Індією. А з іншого – це організаційні структури для державних підприємств, коли вони об’єднуються і підпорядковуються державним органам. Вони діють на ринку як єдиний суб’єкт господарювання і між ними відсутня конкуренція. Державний монополізм є найбільш небезпечним і руйнівним для економічних систем.

     Економічна  монополія зумовлена економічними причинами, вона формується на базі закономірностей  господарського розвитку. Йдеться про  підприємців, які зуміли завоювати  монопольне становище на ринку. До нього ведуть два основні шляхи. Перший полягає в успішному розвитку підприємства, постійному зростанні його масштабів шляхом концентрації капіталу. Другий – набагато швидкий – базується на процесі централізації капіталу. Основними організаційними формами економічних монополій є:

     Картель – це об’єднання декількох підприємств однієї сфери виробництва, учасники якого власність на засоби виробництва і зроблений продукт, виробничу та комерційну самостійність і домовляються про частку кожного в загальному обсязі виробництва, цінах, ринках збуту.

     Синдикат - це об’єднання низки підприємств  однієї галузі промисловості, учасники якого зберігають власність на засоби виробництва, але втрачають власність  на вироблений продукт, тобто зберігають виробничу, але втрачають комерційну самостiйнiсть. У синдикатів збут товару здійснюється загальною збутовою конторою.

     Трест - це об’єднання  низки підприємств  однієї або декількох галузей  промисловості, учасники якого втрачають  право власності на засоби виробництва i вироблений продукт, виробничу i комерційну самостiйнiсть, тобто об'єднують виробництво, збут, фінанси, керування, а на суму вкладеного капіталу власники окремих підприємств одержують акції тресту, що дає їм право брати участь у керiвництвi та привласнювати вiдповiдну частину прибутку тресту.

     В наші днi картелі, синдикати, трести втратили своє значення й у чистому вигляді майже не зустрічаються.

     В сучасних умовах на основі диверсифікації капiталiв створюються нові форми  монополій: багатогалузевий концерн, конгломерат, консорціум.

     Багатогалузевий концерн - це об'єднання десятків i навіть сотень підприємств рiзноманiтних галузей промисловості, транспорту, торгiвлi, учасники якого втрачають право власності на засоби виробництва i вироблений продукт, а головна фірма здійснює над іншими учасниками об'єднання фінансовий контроль.

     Конгломерат - це велетенський промисловий комплекс, в якому під єдиним фінансовим контролем зосереджені компанії що діють у різних, технологічно не пов'язаних між собою галузях. Як правило, конгломерати належать одній  фірмі i випускають на одній або більше стадіях виробництва piзнорiднi неконкурентні товари або оперують на сегментах ринку, якi не перетинаються. Підприємства при цьому мають широку автономію економічної дiяльностi; управління ними централізоване.

     Консорціум  створюється на основі тимчасових угод між кількома банками i виробничими корпораціями для проведення спільних великомасштабних фінансових операцій чи здійснення виробничих проектів (розміщення великих займів, будівництва морських каналів, портів, трубопроводів тощо). Після закінчення спільних робіт, консорціум розпадається.

Информация о работе Антимонопольна політика держави