Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2012 в 20:35, контрольная работа

Описание

Фiнaнcи є cyттє­вим cклaдoвим eлeмeнтoм cи­c­т­e­ми yпpaвлiння eкoнoмiкoю. Бeз фiнaнciв нeмoжливo зaбeзпeчи­ти iнди­в­i­д­y­a­ль­ний кpyгooбopoт ви­p­o­б­ни­чиx фoндiв нa poзшиpeнiй ocнoвi, зaпpoвaджyвaти нayкoвo-тexнiчнi дocя­г­н­e­н­ня, cтимy­лю­в­a­ти iнвecтицiйнy дiяльнicть, peгyлю­в­a­ти cтpyктypнy пepeбyдoвy економі­ки. Зa yмoв pи­н­к­o­в­oї eкoнoмiки, кoли підприємства мycять caмocтiйнo виp­i­ш­y­в­a­ти пpoблeми фiнaнcoвoгo зaбeзпeчeння влacнoї ви­p­o­б­ни­чo-­гo­c­п­o­д­a­p­cь­к­oї тa iнвecти­ц­i­й­н­oї дiяльнocтi, знaчнo зpocтaє poль фiнaнciв підприємств.

Содержание

Вступ………………………………………………………………
3
1
Сутність і функції фінансів підприємств……………………….
4
2
Основи організації фінансів підприємств……………………..
7
3
Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи…………….
11

Висновки………………………………………………………….
15

Бібліографічний список………………………………………….

Работа состоит из  1 файл

pdsn.doc

— 97.00 Кб (Скачать документ)

У підприємств формуються взаємовідносини з бюджетом та державними цільовими фондами, створеними для підтримання комерційних засад в організації підприємництва. Держава встановлює податкові платежі, обов’язкові збори та внески на такому рівні, щоб не підірвати заінтересованості підприємств у розвитку виробництва та підвищенні його ефективності. Бюджетні асигнування виділяються підприємствам у вигляді цільових субсидій та субвенцій, що виключає можливість паразитування за рахунок державних коштів.

Перехідний до ринкової економіки період характеризується багатоукладністю господарювання. Тут репрезентовано всі форми власності: державну, комунальну, колективну, приватну. Це зумовило появу різних організаційно-правових форм господарювання.

Ринкова економіка зовсім не виключає присутності поряд з іншими і державної власності. До державного сектора належать ті установи та організації, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету. Створюються також підприємства зі змішаною формою власності, що в них держава є основним держателем корпоративних прав, — електроенергетика, вугільна промисловість, машинобудування та ряд інших. Державна власність, проте, не змен­шує ні самостійності, ні матеріальної відповідальності суб’єктів господарювання.

На організацію фінансів впливають організаційно-правові форми господарювання, сфера та характер діяльності підприємств. Це проявляється в процесі формування капіталу (статутного фонду), розподілу прибутку, утворення грошових фондів, внутрішньовідомчого розподілу засобів, у взаємовідносинах з бюджетом тощо.

У ринковій економіці основною формою господарювання є акціонерне товариство. Розрізняють акціонерні товариства закритого та відкритого типів. Акціонерне товариство закритого типу засновує обмежена кількість акціонерів. При цьому будь-який член товариства не може продати свого паю без згоди інших акціонерів, які мають переважне право на придбання цього паю. Акціонерне товариство відкритого типу орієнтовано на більшу кількість акціонерів через встановлення відкритої передплати на акції. При цьому акціонер має право на власний розсуд продавати, дарувати чи заставляти свої акції.

Акціонерне товариство організується на добровільних засадах фізичними та юридичними особами. У статутний фонд вони можуть вносити не тільки відповідні кошти (у тім числі в іноземній валюті), а й робити внески у вигляді нерухомості, обладнання, інтелектуальної власності, інших основних фондів.

Товариства з обмеженою відповідальністю створюються у формі кооперативів, колективних та орендних підприємств. Характерним для них є те, що власність товариства — це спільна власність усіх його учасників.

Організація товариств з обмеженою відповідальністю є однією з найпоширеніших форм проведення приватизації, що дає змогу створити значну кількість невеликих підприємств з небагатьма учасниками, причому не вдаючися до акціонування.

Організація фінансів підприємств відбиває галузеві особливості, специфіку виробництва, рівень його технічного забезпечення та рівень технологічних процесів, склад і структуру виробничих ви­трат, вплив природно-кліматичних факторів на виробництво. Так, наприклад, у сільськогосподарському виробництві, гірничодобувній промисловості, капітальному будівництві дія природних та кліматичних факторів зумовлює особливості розподілу прибутку, необхідність формування фінансових ресурсів для протидії ризику, забезпечення страхового захисту засобів виробництва та результатів праці.

 

3 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ

 

В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання.

Фінансова діяльність — це система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.

Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення таких основних завдань:

– фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської ді­яльності;

– пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

– виконання фінансових зобов’язань перед суб’єктами господарювання, бюджетом, банками;

– мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу;

– контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів.

Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основними напрямками:

– фінансове прогнозування та планування;

– аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності;

– оперативна, поточна фінансово-економічна робота.

Фінансове прогнозування та планування є однією з найважливіших ділянок фінансової роботи підприємства. На цій стадії фінансової роботи визначається загальна потреба у грошових коштах для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності та можливість одержання таких коштів.

За ринкових умов підприємство самостійно визначає напрямки та розмір використання прибутку, який залишається в його розпорядженні після сплати податків. Метою складання фінансового плану є визначення фінансових ресурсів, капіталу та резервів на підставі прогнозування величини фінансових показників: власних оборотних коштів, амортизаційних відрахувань, прибутку, суми податків.

Планування виручки є необхідним для розробки плану прибутку від реалізації продукції, визначення суми планових платежів у бюджет. Від обґрунтованості та правильності розрахунку виручки великою мірою залежить також реальність основного джерела надхо­дження коштів та розмір запланованого прибутку.

Мета планування витрат — визначення можливості найекономнішого витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на одиницю продукції. Зменшення витрат виробництва та обігу є важливим фактором збільшення ефективності виробництва. Зниження собівартості за рахунок економії сировини, матеріалів, палива, енергії та живої праці дає змогу виробити значну кількість додаткової продукції, збільшити прибуток та рентабельність підприємств, створює реальні можливості для самофінансування. Скорочення витрат на виробництво одиниці продукції є матеріальною підставою для зниження цін на неї, а відтак — прискорення обертання оборотних коштів.

Плануючи витрати на виробництво та реалізацію продукції, необхідно враховувати резерви зниження її собівартості, до яких належать:

– поліпшення використання основних виробничих фондів та збільшення у зв’язку з цим випуску продукції на кожну гривню основних фондів;

– раціональне використання сировини, матеріалів, палива, енергії та скорочення витрат на одиницю продукції без зниження її якості;

– зменшення затрат живої праці на одиницю продукції на основі науково-технічного прогресу;

– скорочення витрат на реалізацію продукції за рахунок удосконалення форм її збуту;

– зменшення втрат від браку та безгосподарності, ліквідація непродуктивних витрат;

– економія в адміністративно-управлінській сфері на основі раціональної організації апарату управління підприємством.

Спираючись на опрацьовані фінансові показники, складають перспективні, поточні та оперативні фінансові плани. Поточний фінансовий план складається у формі балансу доходів та витрат грошових коштів, оперативний — у формі платіжного календаря.

Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства — це діагноз його фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогосподарських резервів, збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат виробництва, підвищення рентабельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому. Матеріали аналізу використовуються в процесі фінансового планування та прогнозування.

Підприємство має опрацювати таку систему показників, з допомогою якої воно змогло б із достатньою точністю оцінити поточні та стратегічні можливості підприємства. Аналітичну роботу підприємства можна поділити на два блоки:

1) аналіз фінансових результатів та рентабельності;

2) аналіз фінансового стану підприємства.

Аналіз фінансових результатів підприємства здійснюється за такими основними напрямками:

– аналіз та оцінка рівня і динаміки показників прибутковості, факторний аналіз прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг;

– аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційної та фінансової інвестиційної діяльності;

– аналіз та оцінка використання чистого прибутку;

– аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку;

– аналіз взаємозв’язку прибутку, руху оборотного капіталу та грошових потоків;

– аналіз та оцінка впливу інфляції на фінансові результати;

– факторний аналіз показників рентабельності.

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага, національний дохід - основні джерела фінансових ресурсів. Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни.

Фінансам підприємств, як і фінансам у цілому, властиві певні загальні та специфічні ознаки. Треба брати до уваги також і особливості, зумовлені функціонуванням фінансів у різних сферах економіки. Загальною ознакою фінансів підприємств є те, що вони виражають сукупність економічних (грошових) відносин, пов'язаних із розподілом вартості валового внутрішнього продукту. Специфічні ознаки фінансів підприємств виражають грошові відносини, що залежать від первинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту, формування та використання грошових доходів і децентралізованих фондів. Особливості фінансів підприємств, зумовлені їхнім функціонуванням у різних галузях економіки, розглянемо далі.

Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошових коштів. Саме тому досить часто поняття "фінанси підприємств" ототожнюється з грошовими коштами, наявними фінансовими ресурсами. Однак самі кошти чи фінансові ресурси не розкривають поняття "фінанси", якщо не з'ясувати суті економічної природи останніх. Такими суттєвими/загальними властивостями, які лежать в основі фінансів, є закономірності відтворювального процесу та грошові відносини, що виникають між учасниками суспільного виробництва на всіх стадіях процесу відтворення, на всіх рівнях господарювання, у всіх сферах суспільної діяльності. Однак не всі грошові відносини належать до фінансових. Грошові відносини перетворюються на фінансові, коли рух грошових коштів стає відносно самостійним.

БІБЛІОГАФІЧНИЙ СПИСОК

 

1     Бандурака О.М., Коробов Н. Л. Фінансова діяльність підприємств:Підручник./О.М.Бандурака, Н.Л.Коробов. - К.: Либідь, - 2002.

2     Бородина О. И. Финансы предприятий./О.И.Бородина. - М.: ЮНИТИ,  - 2003.

3     Гончаренко В.В. Кредитні спілки як фінансові кооперативи: міжнародний досвід та українська практика./В.В.Гончаренко. - К.: Наукова думка, - 2003.

4     ГріньоваВ.М, Коюда.В.О. Фінанси підприємств:Навч.посіб.3-є вид, перероб. І допов/В.М.Гріньова, В.О.Коюда. - Х: - Видавничий Дім »ІНЖЕК», - 2004.

5     Закон України «Про кредитні спілки».

6     Закон України «Про підприємство».

7     Оленчик А.Я. Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності:Навч.посіб./А.Я.Оленчика.  – К.: УІРФР, книга перша, - 2000.

8     Оленчик А.Я. Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності:Навч.посіб./А.Я.Оленчика.  – К.: УІРФР, книга друга, - 2001.

9     Павлова Л. Н. Финансы предприятия./Л.Н.Павлова. - М.: Финансы, ЮНИТИ, - 2004.

10 Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств. Підручник./А. М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, - 1998.

11 Слав’юк Р.В. Фінанси підприємств: Навч.посіб./Р.В.Слав’юк. - Київ : - Центр навчальної літератури, – 2004.

 Информация о работе Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи