Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2012 в 20:35, контрольная работа

Описание

Фiнaнcи є cyттє­вим cклaдoвим eлeмeнтoм cи­c­т­e­ми yпpaвлiння eкoнoмiкoю. Бeз фiнaнciв нeмoжливo зaбeзпeчи­ти iнди­в­i­д­y­a­ль­ний кpyгooбopoт ви­p­o­б­ни­чиx фoндiв нa poзшиpeнiй ocнoвi, зaпpoвaджyвaти нayкoвo-тexнiчнi дocя­г­н­e­н­ня, cтимy­лю­в­a­ти iнвecтицiйнy дiяльнicть, peгyлю­в­a­ти cтpyктypнy пepeбyдoвy економі­ки. Зa yмoв pи­н­к­o­в­oї eкoнoмiки, кoли підприємства мycять caмocтiйнo виp­i­ш­y­в­a­ти пpoблeми фiнaнcoвoгo зaбeзпeчeння влacнoї ви­p­o­б­ни­чo-­гo­c­п­o­д­a­p­cь­к­oї тa iнвecти­ц­i­й­н­oї дiяльнocтi, знaчнo зpocтaє poль фiнaнciв підприємств.

Содержание

Вступ………………………………………………………………
3
1
Сутність і функції фінансів підприємств……………………….
4
2
Основи організації фінансів підприємств……………………..
7
3
Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи…………….
11

Висновки………………………………………………………….
15

Бібліографічний список………………………………………….

Работа состоит из  1 файл

pdsn.doc

— 97.00 Кб (Скачать документ)


15

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ………………………………………………………………

3

1

Сутність і функції фінансів підприємств……………………….

4

2

Основи організації фінансів підприємств……………………..

7

3

Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи…………….

11

 

Висновки………………………………………………………….

15

 

Бібліографічний список………………………………………….

16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Фiнaнcи є cyттє­вим cклaдoвим eлeмeнтoм cи­c­т­e­ми yпpaвлiння eкoнoмiкoю. Бeз фiнaнciв нeмoжливo зaбeзпeчи­ти iнди­в­i­д­y­a­ль­ний кpyгooбopoт ви­p­o­б­ни­чиx фoндiв нa poзшиpeнiй ocнoвi, зaпpoвaджyвaти нayкoвo-тexнiчнi дocя­г­н­e­н­ня, cтимy­лю­в­a­ти iнвecтицiйнy дiяльнicть, peгyлю­в­a­ти cтpyктypнy пepeбyдoвy економі­ки. Зa yмoв pи­н­к­o­в­oї eкoнoмiки, кoли підприємства мycять caмocтiйнo виp­i­ш­y­в­a­ти пpoблeми фiнaнcoвoгo зaбeзпeчeння влacнoї ви­p­o­б­ни­чo-­гo­c­п­o­д­a­p­cь­к­oї тa iнвecти­ц­i­й­н­oї дiяльнocтi, знaчнo зpocтaє poль фiнaнciв підприємств. Дo нaйвaжли­в­i­шиx зaвдaнь ocтaннix нaлeжить зaбeзпeчeння cтaбiльнocтi eкoнoмiки тa cycпiльнoгo жит­тя в кpaїнi. Цe дocя­г­a­є­ть­cя в пpoцeci oпти­м­i­з­a­ц­iї poзпoдiлy тa пepepoзпoдiлy ВВП як нa piвнi підприємств, тaк i нa зaгaльнoдepжaвнoмy piвні. Ha мaкpoeкoнoмiчнoмy piвнi фiнaнcи підприємств зaбeзпeчyють фopмyвaння фiнaнcoвиx pecypciв кpaї­ни чepeз бю­джeт тa пoзaбюджeтнi фoнди.

Фінансам підприємств, як і фінансам у цілому, властиві певні за­гальні та специфічні ознаки. Треба брати до уваги також і особливо­сті, зумовлені функціонуванням фінансів у різних сферах економі­ки.

Загальною ознакою фінансів підприємств є те, що вони виража­ють сукупність економічних (грошових) відносин, пов'язаних із роз­поділом вартості валового внутрішнього продукту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

 

Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага, національний дохід — основні джерела фінансових ресурсів. Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни.

Фінансам підприємств, як і фінансам у цілому, властиві певні загальні та специфічні ознаки. Треба брати до уваги також і особливості, зумовлені функціонуванням фінансів у різних сферах економіки. Загальною ознакою фінансів підприємств є те, що вони виражають сукупність економічних (грошових) відносин, пов’язаних із роз­поділом вартості валового внутрішнього продукту. Специфічні ознаки фінансів підприємств виражають грошові відносини, що залежать від первинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту, формування та використання грошових доходів і децентралізованих фондів. Особливості фінансів підприємств, зумовлені їхнім функціонуванням у різних галузях економіки, розглянемо далі.

Фінанси підприємств безпосередньо пов’язані з рухом грошових коштів. Саме тому досить часто поняття «фінанси підприємств» ототожнюється з грошовими коштами, наявними фінансовими ресурсами. Однак самі кошти чи фінансові ресурси не розкривають поняття «фінанси», якщо не з’ясувати суті економічної природи останніх. Такими суттєвими загальними властивостями, які лежать в основі фінансів, є закономірності відтворювального процесу та гро­шові відносини, що виникають між учасниками суспільного виробництва на всіх стадіях процесу відтворення, на всіх рівнях господарювання, у всіх сферах суспільної діяльності. Однак не всі грошові відносини належать до фінансових. Грошові відносини перетворюються на фінансові, коли рух грошових коштів стає відносно самостійним. Таке відбувається в процесі формування, розподілу, використання грошових доходів та фондів згідно з цільовим при­значенням у формі фінансових ресурсів. До фінансів належать такі групи фінансових відносин:

– пов’язані з формуванням статутного фонду суб’єктів господарювання;

– пов’язані з утворенням та розподілом грошових доходів: виручки, валового та чистого доходу, прибутку, грошових фондів підприємств;

– що виникають у підприємств з державою з приводу податкових та інших платежів у бюджет та цільові фонди, бюджетного фінансування, одержання субсидій;

– які виникають між суб’єктами господарювання у зв’язку з інвестуванням у цінні папери та одержанням на них доходів здійсненням пайових внесків та участю в розподілі прибутку від спільної діяльності, одержанням і сплатою штрафних санкцій;

– які формуються в підприємств з банками, страховими компаніями у зв’язку з одержанням та погашенням кредитів, сплатою відсотків за кредит та інші види послуг, одержанням відсотків за розміщення та зберігання коштів, а також у зв’язку зі страховими платежами та відшкодуваннями за різними видами страхування;

– що формуються в підприємств у зв’язку з внутрішньовиробничим розподілом доходів.

Отже, об’єктом фінансів підприємств є економічні відносини, пов’язані з рухом коштів, формуванням та використанням грошових фондів. Суб’єктами таких відносин можуть бути підприємства та організації, банківські установи та страхові компанії, позабюджетні фонди, інвестиційні фонди, аудиторські організації, інші суб’єкти господарювання, які є юридичними особами.

Фінанси підприємств — це економічні відносини, що пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів суб’єктів господарювання в процесі відтворення.

У процесі відтворення фінанси підприємств як економічна категорія проявляються та виражають свою суть, свою внутрішню властивість через такі функції:

– формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-госпо­дарської діяльності;

– розподіл та використання фінансових ресурсів для забезпечення операційної виробничої та інвестиційної діяльності, для виконання своїх фінансових зобов’язань перед бюджетом, банками, господарюючими суб’єктами;

– контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення.

Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається під час формування статутного фонду, а також у процесі розподілу грошових надходжень у результаті повернення авансованих коштів у основні та оборотні фонди, використання доходів на формування резервного фонду, фонду споживання і фонду накопичення. У зв’язку з цим поняття «формування» та «розподіл» доцільно розглядати як єдиний процес у суспільному виробництві. Утворення грошових фондів завжди передбачає розподіл валових доходів.

Формування та використання фінансових ресурсів на підприємст­вах — це процес утворення грошових фондів для фінансового забезпечення операційної та інвестиційної діяльності, виконання фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання.

За умов ринкової економіки, коли підприємства мусять само­стійно вирішувати проблеми фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності, значно зростає роль фінансів підприємств. До найважливіших завдань останніх належить забезпечення стабільності економіки та суспільного життя в країні. Це досягається в процесі оптимізації розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту як на рівні підприємств, так і на загальнодержавному рівні. На макроекономічному рівні фінанси підприємств забезпечують формування фінансових ресурсів країни через бюджет та позабюджетні фонди.

Обов’язковими передумовами ефективного функціонування фінансів підприємств є:

– різноманітність форм власності;

– свобода підприємництва та самостійність у прийнятті рішень;

– вільне ринкове ціноутворення та конкуренція;

– самофінансування підприємництва;

– правове забезпечення правил економічної поведінки всіх суб’єктів підприємницької діяльності;

– обмеження і регламентація державного втручання в діяльність підприємств.

Життя довело ефективність ринкового механізму в забезпеченні збалансованості економіки, раціонального використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. Ринкова система сприяє створенню гнучких виробництв, які здатні легко адаптуватись до запитів споживачів та досягнень науково-технічного прогресу.

 

2 ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

 

Перехід до ринкової економіки зумовлює посилення ролі фінансів підприємств у системі господарювання. Конкурентоспроможність та платоспроможність підприємств визначаються раціональною організацією фінансів. Організація фінансової діяльності під­приємства має бути побудована так, щоб це сприяло підвищенню ефективності виробництва.

Функціонування фінансів підприємств здійснюється не автоматично, а з допомогою цілеспрямованої їх організації. Під організацією фінансів підприємств розуміють форми, методи, способи формування та використання ресурсів, контроль за їх кругообігом для досягнення економічних цілей згідно з чинними законодавчими актами.

В основу організації фінансів підприємств покладено комерційний розрахунок. За ринкової економіки господарський механізм саморозвитку базується на таких основних принципах: саморегулювання, самоокупність та самофінансування. Цим принципам відповідає комерційний розрахунок, тобто метод ведення господарювання, що полягає в постійному порівнюванні (у грошовому вираженні) витрат та результатів діяльності. Його метою є одержання максимального прибутку за мінімальних витрат капіталу та мінімально можливого ризику. Питання про те, що виробляти, як виробляти, для кого виробляти, за ринкових умов для підприємств визначається основним орієнтиром - прибутком.

Комерційний розрахунок справляє значний вплив на організацію фінансів підприємств. Він передбачає, що фінансові відносини підприємств регламентуються державою в основному економічними методами — з допомогою важелів відповідної податкової, амортизаційної, валютної, протекціоністської політики. Збитки (в тім числі втрачена вигода), що їх зазнало підприємство внаслідок виконання вказівок державних органів та посадових осіб, які суперечать чинному законодавству, повинні бути відшкодовані відповідними органами.

Суб’єкт господарювання має справжню фінансову незалежність, тобто право самостійно вирішувати, що і як виробити, кому реалізувати продукцію, як розподілити виручку від реалізації продукції, як розпорядитися прибутком, які фінансові ресурси формувати та як їх використовувати. Повна самостійність підприємств не означає, однак, відсутності будь-яких правил їхньої поведінки. Ці правила розроблено та законодавчо закріплено у відповідних нормативних актах. Ясна річ, що підприємства можуть приймати рішення самостійно тільки в рамках чинних законів.

Суб’єкти фінансових відносин несуть реальну економічну відповідальність за результати діяльності та своєчасне виконання своїх зобов’язань перед постачальниками, споживачами, державою, банками. За своїми зобов’язаннями підприємство відповідає власним майном і доходами. За невиконання зобов’язань підприємством до нього застосовується система фінансових санкцій. Справді самостійне підприємство покриває свої втрати та збитки за рахунок фінансових резервів, системи страхування та за рахунок власного прибутку. Воно зобов’язане компенсувати збитки, завдані нераціональним використанням землі та інших природних ресурсів, забрудненням навколишнього середовища, порушенням безпеки виробництва.

Джерелом формування фінансових ресурсів підприємств є реально зароблені доходи від реалізації продукції та від фінансових інвестицій. Економічна відповідальність підприємства настільки велика, що його можуть оголосити банкрутом у разі завеликих збит­ків та неспроможності виконати зобов’язання перед кредиторами.

У підприємств формуються партнерські взаємовідносини з банками та страховими компаніями. Підприємства й банки є рівноправними партнерами, які організовують фінансові взаємовідносини з метою одержання прибутку. Банки не надають підприємствам безкоштовних та безстрокових кредитів. Підприємства, у свою чергу, за зберігання грошових коштів на банківських рахунках одержують певні відсотки. Страхові компанії страхують численні ризики, пов’язані з підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання, створюючи певні гарантії стабільності виробничої діяльності.

Информация о работе Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи