Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2012 в 22:41, курсовая работа

Описание

Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ та практичних методик розрахунку ліквідності та платоспроможності. В першому розділі досліджується теоретичні аспекти: даються визначення ліквідності та платоспроможності, обґрунтовується важливість раціонального розбиття активів та пасивів на групи, наводяться методики розрахунку основних показників ліквідності та платоспроможності, характеризується інформаційна база фінансового аналізу, виявляються причини, що впливають на ліквідність та платоспроможність. В другому розділі дається організаційно-економічна характеристика ВАТ “Луцький підшипниковий завод” аналіз ліквідності та платоспроможності якого проведено у останньому розділі. Також, визначаються причини, що вплинули на зміну ліквідності та платоспроможності і наведено можливі шляхи покращення ситуації. Тобто, поряд з теоретичними розробками подається практичний матеріал, що дозволяє всебічно розглянути і дослідити тему роботи.

Содержание

Вступ
Роздiл 1. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства
1.1. Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства
1.2. Поняття ліквідності та платоспроможності
1.3. Класифікація активів за ознакою ліквідності і пасивів за ознакою терміновості погашення
1.4. Основні показники, що характеризують ліквідність та платоспроможність
1.5. Причини, що впливають на зміну показників ліквідності та платоспроможності
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ВАТ “Луцький підшипниковий завод”
2.1. Загальні відомості про підприємство
2.2. Організаційна структура підприємства
2.3. Чисельність та структура персоналу
Розділ 3. Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ “Луцький підшипниковий завод”
3.1. Порівняльний аналітичний баланс підприємства
3.2. Баланс ліквідності підприємства і розрахунок показників ліквідності та платоспроможності
3.3. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства
Висновки
Литература
Додатки

Работа состоит из  1 файл

Курс роб_Аналіз лікв та платоспромож підприємтва.doc

— 1.51 Мб (Скачать документ)

Отже, ситуація на ВАТ  “Луцький підшипниковий завод” не є катастрофічною, але потребує негайного  втручання. Забезпечення достатнього  рівня ліквідності та платоспроможності  є запорукою ефективної діяльності підприємства та стабільного розвитку.

 

 

Література

 

1. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова  К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник – К: Либідь, 1998. –  312 с.;

2. Брігхем Є.Ф.  Основи фінансового менеджменту:  Підруч.: Пер. з англ..- К.: Молодь, 1997. – 1000с.;

3. Бутинець Ф.Ф.  Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 640 с.;

4. Гадзевич О.І.  Економічний аналіз господарської  діяльності підприємств: Навч. посіб.  – Луцьк: : Ред.-вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1997. – 159 с.;

5. Іваненко В.  М. Курс економічного аналізу:  Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. диск. – К: КНЕУ, 2000. – 263 с. ;

6. Коробов М.Я. Фінансово-економічний  аналіз діяльності підприємств:  Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 378 с.;

7. Крайник О.П., Клепникова З.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Львів:  Державний університет “Львівська  політехніка”. Київ: “Дакор”, 2000, –  260 с.;

8. Мец В.О.  Економічний аналіз (Збірник практичних завдань і тестів за даними П(С)БО): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 236 с.;

9. Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік – 2001. №37;

10. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси: Пер. з  англ. – К.: Основи, 1993. – 383 с.;

11. Поддєрьогін  А.М. та ін. Фінанси підприємств:  Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 640 с.;

12. Слав’юк Р.А.  Фінанси підприємств: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Луцьк:  Ред.-вид. відд. “Вежа” Волин.  держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 456 с. ;

13. Холт Роберт  Н. Основы финансового менеджмента. – Пер. с англ. – М.: «Дело ЛТД», 1995. – 128 с. ;

14. Хотомлянський О., Чернета Т., Северина С. Комплексна оцінка  фінансового стану підприємства  на основі використання матричних  моделей // Економіка України – 2003. №3;

15. Юхимчук С.В., Супрун С.Д. Матрична  модель оцінки інвестиційної  привабливості промислових підприємств  // Фінанси України – 2003. №1;

16. http://management.com.ua/finance/fin020.html;

17. http://management.com.ua/finance/fin026.html;

18. http://management.com.ua/finance/fin030.html;

19.http://management.com.ua/stat/count_pdf.php3?art_id=fin016&link=finance/fin016.pdf

20.http://management.com.ua/stat/count_pdf.php3?art_id=fin031&link=finance/fin031.pdf;

21. http://www.altrc.ru/common/art3.shtml;

22. http://www.altrc.ru/common/art26.shtml;

23. http://www.cfin.ru/press/afa/95_4_096-099.pdf;

24. http://www.cfin.ru/finanalysis/reports/savchuk.shtml;

25. http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2000/34/34pr4.html;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

Додаток 1

 

 

 

К о д и

Дата (рік, місяць, число)

02

01

01

Підприємство:

ВАТ “Луцький підшипниковий завод”

за ЄДРПОУ

05745160

Територія:

Україна

за КОАТУУ

0740100000

Форма власності:

Колективна

за КФВ

20

Орган державного управління:

 

за СПОДУ

6024

Галузь:

Машинобудування

за ЗКГНГ

14350

Вид економічної діяльності:

виробництво підшипників

за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

   

Адреса:

43017, м. Луцьк, вул.. Боженко, 34

   

БАЛАНС

на

"  01  "    січня

2002 р.


 

Форма №1

Код за ДКУД

   

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні  активи:

     

Нематеріальні активи:

     

Залишкова вартість

010

522,7

529,6

Первинна вартість

011

629,8

718,6

Знос

012

(  107,1   )

(   189,0 )

Незавершене будівництво

020

15512,7

22679,7

Основні засоби:

     

Залишкова вартість

030

79137,9

80698,1

Первинна вартість

031

175878,9

176315,6

Знос

032

( 96741,0  )

( 95617,5 )

Довгострокові фінансові  інвестиції:

     

які обліковуються за методом участі в капіталі ін. підприємств

040

-

-

Інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська  заборгованість

050

759,1

852,9

Відстрочені податкові  активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

1173,0

472,7

Усього за розділом I

080

97105,4

105233,0

II. Оборотні  активи

     

Запаси:

     

виробничі запаси

100

9033,6

7204,5

тварини на вирощуванні  та відгодівлі

110

-

-

незавершене виробництво

120

5048,6

6628,2

готова продукція (40)

130

3370,8

8157,3

Товари

140

589,0

1328,5

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

     

чиста реалізаційна вартість

160

14003,3

14796,7

первинна вартість

161

14289,6

15098,7

резерв сумнівних боргів

162

(  286,3  )

( 302,0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

     

з бюджетом

170

4138,9

2866,9

за виданими авансами

180

1904,8

828,9

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

2,9

Інша поточна заборгованість

210

82,2

95,2

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

     

в національній валюті

230

598,3

154,5

в іноземній валюті

240

3374,6

691,2

Інші оборотні активи

250

-

1559,6

Усього за розділом II

260

42144,1

44311,5

III. Витрати майбутніх  періодів

270

29,0

127,2

Баланс

280

139278,5

149671,7


 

 

Продовження

Додатку 1

 

Пасив

Код рядка

На початок  звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

     

Статутний капітал

300

62898,4

75454,4

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

2057,4

2163,9

Інший додатковий капітал

330

122412,3

113842,6

Резервний капітал

340

52,6

52,6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

( 66160,5 )

( 70455,4 )

Неоплачений капітал

360

(  105,0  )

(     -     )

Вилучений капітал

370

(     -     )

(     -     )

Усього за розділом I

380

121155,2

121056,1

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

     

Забезпечення витрат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові  зобов'язання

     

Довгострокові кредити  банків

440

-

-

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові  зобов'язання

460

272,3

230,1

Інші довгострокові  зобов'язання

470

363,9

2542,5

Усього за розділом III

480

636,2

2772,6

IV. Поточні  зобов'язання

     

Короткострокові кредити  банків

500

-

2334,8

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

524,0

391,3

Поточні зобов'язання за розрахунками:

     

з одержаних авансів

540

107,7

2672,8

з бюджетом

550

104,9

361,0

з позабюджетних платежів

560

78,7

-

зі страхування

570

141,5

57,6

з оплати праці

580

338,4

504,1

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

2,0

556,3

Усього за розділом IV

620

17487,1

25841,0

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

139278,5

149671,7


 

 Додаток 2

 

 

 

К о д и

Дата (рік, місяць, число)

02

01

01

Підприємство:

ВАТ “Луцький підшипниковий завод”

за ЄДРПОУ

05745160

Територія:

Україна

за КОАТУУ

0740100000

Форма власності:

колективна

за КФВ

20

Орган державного управління:

 

за СПОДУ

6024

Галузь:

Машинобудування

за ЗКГНГ

14350

Вид економічної діяльності:

виробництво підшипників

за КВЕД

 

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

   

Адреса:

43017, м. Луцьк, вул.. Боженко, 34

   

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО  ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за   

    2001 р.

 

 

Форма №2

Код за ДКУД

 

1801003


 

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний  період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

87944,8

73829,2

Податок на додану вартість

015

( 5639,6 )

( 4895,0 )

Акцизний збір

020

-

-

Інші вирахування з  доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

82305,2

68934,2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 71137,9 )

( 64113,3 )

Валовий:

- прибуток

050

11167,3

4820,9

- збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

61456,4

52794,4

Адміністративні витрати

070

( 11208,5 )

( 10480,9 )

Витрати на збут

080

( 2631,5 )

( 1842,4 )

Інші операційні витрати

090

( 62328,9 )

( 53449,6 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

-

-

- збиток

105

( 3545,2 )

( 8157,6)

Доход від участі в  капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

1083,7

543,2

Фінансові витрати

140

( 267,1 )

( 15,1 )

Витрати від участі в  капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

( 1586,8 )

( 2396,9 )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

-

-

- збиток

175

( 4294,9 )

( 10013,8 )

Податок на прибуток від  звичайної діяльності

180

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

-

-

- збиток

195

( 4294,9 )

( 10013,8 )

Надзвичайні:

- доходи

200

-

-

- витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного  прибутку

210

-

-

Чистий:

- прибуток

220

-

-

- збиток

225

( 4294,9 )

( 10013,8 )


 

 

II. Елементи операційних витрат

Найменування  показника

Код рядка

За звітний  період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

56941,9

43995,1

Витрати на оплату праці

240

12088,0

9919,2

Відрахування на соціальні заходи

250

3882,5

3149,3

Амортизація

260

6398,2

5706,0

Інші операційні витрати

270

14578,7

62768,3

Разом

280

93889,3

125537,9


 

 

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний  період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

227759632

Скоригована середньорічна  кількість простих акцій

310

-

227759632

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информация о работе Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства