Історія виникнення і розвиток екології

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2011 в 02:52, реферат

Описание

На всіх стадіях свого розвитку людина була тісно пов'язана з навколиш-нім світом. Але з тих пір, як з'явилося високоіндустріальне суспільство, небезпечне втручання людини в природу різко посилилося,розширився обсяг цього втручання, воно стало різноманітнішим і зараз загрожує стати глобальною небезпекою для людства.
Якщо двадцять-тридцять років тому екологічні проблеми обговорювали тільки фахівці, то зараз про катастрофічний стан нашої планети знають навіть діти. Екологічні проблеми є загальними проблемами населення Землі. Стоншення озонової оболонки, глобальні зміни клімату, виснаження природного шару грунту, природних ресурсів, зменшення запасів питної води і одночасно інтенсивне зростання народонаселення планети, супроводжується нарощуванням виробничих потужностей, часті аварії — це проблеми, які стосуються кожної держави.

Содержание

Вступ
1. Предмет екології.
2. Історія становлення екології.
3. Розвиток популяційного підходу.
4. Розвиток екосистемні досліджень.
5. Розвиток екології в останні роки 20-го століття.
6. Сучасний стан науки.
Висновок
Список використаної літератури

Работа состоит из  1 файл

екологія1.doc

— 125.00 Кб (Скачать документ)

     Міністерство  освіти і науки України

     Львівський  інститут економіки і туризму 
 
 
 
 
 
 
 
 

     РЕФЕРАТ

     НА  ТЕМУ

     «ІСТОРІЯ  ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЇ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Виконала

          Студентка групи МЕ-07

          Оранська  М. П.

          Перевірила

          Зайцева

     Львів-2010

     Зміст 

     Вступ

 1. Предмет екології.
 2. Історія становлення екології.
 3. Розвиток популяційного підходу.
 4. Розвиток екосистемні досліджень.
 5. Розвиток екології в останні роки 20-го століття.
 6. Сучасний стан науки.

     Висновок 

     Список  використаної літератури 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ВСТУП

     На  всіх стадіях свого розвитку людина була тісно пов'язана з навколиш-нім світом. Але з тих пір, як з'явилося високоіндустріальне суспільство, небезпечне втручання людини в природу різко посилилося,розширився обсяг цього втручання, воно стало різноманітнішим і зараз загрожує стати глобальною небезпекою для людства.

     Якщо  двадцять-тридцять років тому екологічні проблеми обговорювали тільки фахівці, то зараз про катастрофічний стан нашої планети знають навіть діти. Екологічні проблеми є загальними проблемами населення Землі. Стоншення озонової оболонки, глобальні зміни клімату, виснаження природного шару грунту, природних ресурсів, зменшення запасів питної води і одночасно інтенсивне зростання народонаселення планети, супроводжується нарощуванням виробничих потужностей, часті аварії — це проблеми, які стосуються кожної держави. У сукупності вони створюють безперервне погіршення середовища існування самої людини.

     Різноманіття  хвороб, що спіткало людей в останньому століт ті — ось підсумок відсутності правильної взаємодії людини з природою.

     До  поганого середовища існування, забруднених вод, повітря, продуктів  харчування особливо чутливі діти.

     Екологічні проблеми і катастрофи людства безпосередньо пов'язані з процесом освіти населення — його недостатність або повна відсутність породили споживацьке ставлення до природи. Набуття екологічної культури, екологічної свідомості, мислення — це єдиний для людства вихід їх ситуації, що склалася. Таким чином, екологічна криза — це і криза самого людства, а не тільки породження науково-технічного прогресу. Його витоки йдуть углиб століть, до тих часів, коли людина протиставляла себе природі.

     Дана  проблема знайшла відображення в  роботах: Ж.Ж. Руссо, Е. Геккеля, К.Д., Ушинського, А.Я. Герда, В. І. Сухомлинського, І. Д. Звєрєва, І. Т. Суравеніной, А. Н. захлибнуся, Ш.А. Амонашвілі, В.А. Ясвіна, С. Д. Дерябо, А.А. Плешакова, С.Н Ніколаєвої, П.П. Морозової, І. В. Цвєткової та багатьох інших.

 1. Предмет екології.

     ЕКОЛОГІЯ (від грец. Oikos - будинок, житло, місцеперебування і ... логія), наука, що вивчає взаємозв'язки організмів з навколишнім середовищем, тобто сукупність зовнішніх факторів, що впливають на їх зростання, розвиток, розмноження і виживання. До деякої міри ці фактори умовно можна розділити на «абіотичні», або фізико-хімічні (температура, вологість, довжина світлового дня, вміст мінеральних солей у грунті та ін), і «біотичні», обумовлені наявністю або відсутністю інших живих організмів (в тому числі, що є об'єктами харчування, хижаками або конкурентами).

     У центрі уваги екології — те, що безпосередньо зв'язує організм з навколишнім середовищем, дозволяючи жити в тих чи інших умовах.

     Екологів  цікавить, наприклад, що споживає організм і що виділяє, як швидко він росте, в якому віці приступає до розмноження, скільки нащадків справляє на світло, і яка вірогідність у цих нащадків дожити до певного віку. Об'єктами екології найчастіше є не окремо взяті організми, а популяції, біоценози, а також екосистеми.

     Прикладами  екосистем можуть бути озеро, море, лісовий масив, невелика калюжа або навіть гниючий стовбур дерева. Як найбільшу екосистему можна розглядати і всю біосферу.

     У сучасному суспільстві під впливом  засобів масової інформації, екологія часто трактується як суто прикладне  знання про стан середовища проживання людини, і навіть — як саме цей стан (звідси такі безглузді вирази як «погана екологія» того чи іншого району, «екологічно чисті» продукти чи товари). Хоча проблеми якості середовища для людини, безумовно, мають дуже важливе практичне значення, а рішення їх неможливо без знання екології, коло завдань цієї науки набагато ширше. У своїх роботах фахівці-екологи намагаються зрозуміти, як влаштована біосфера, яка роль організмів у кругообігу різних хімічних елементів і процесах трансформації енергії, як різні організми взаємопов'язані між собою і з середовищем свого проживання, що визначає розподіл організмів у просторі та зміна їх чисельності в часі. Оскільки об'єкти екології — це, як правило, сукупності організмів або навіть комплекси, що включають поряд з організмами неживі об'єкти, її визначають іноді як науку про надорганізмові рівні організації життя (популяціях, спільнотах, екосистемах і біосфері), або як науку про живее у вигляді біосфери.  

 1. Історія становлення екології.

     Термін  «екологія» був запропонований у 1866 році німецьким зоологом і філософом Е. Геккелем, який, розробляючи систему класифікації біологічних наук, виявив, що немає ніякої спеціальної назви для області біології, що вивчає взаємини організмів із середовищем. Геккель визначав також екологію як «фізіологію взаємин», хоча «фізіологія» розумілася при цьому дуже широко — як вивчення найрізноманітніших процесів, що протікають в живій природі.

     У наукову літературу новий термін входив досить повільно і більш-менш регулярно став використовуватися тільки з 1900-х років. Як наукова дисципліна екологія формувалася у 20-му столітті, але передісторія її сходить до 19, і навіть до 18 століття. Так, вже в працях К. Ліннея, що заклав основи систематики організмів, було уявлення про «економію природи» — суворої упорядкованості різних природних процесів, спрямованих на підтримку деякої природної рівноваги. Розумілася ця впорядкованість виключно в дусі креаціонізму — як втілення «Задуму» Творця, спеціально створив різні групи живих істот для виконання різних ролей в «економії природи». Так, рослини повинні служити їжею травоїдним тваринам, а хижаки повинні не дозволяти травоїдним розмножуватися в занадто великій кількості.

     У другій половині 18-го ст. на зміну уявленням  природної історії, невіддільним від церковних догматів, стали приходити нові ідеї, поступовий розвиток яких призвів до тієї картини світу, яка поділяється і сучасною наукою. Найважливішим моментом була відмова від суто зовнішнього опису природи і перехід до виявлення внутрішніх, часом прихованих, зв'язків, визначають її природний розвиток. Так, І. Кант в своїх лекціях з фізичної географії, прочитаних в університеті Кенігсберга, підкреслював необхідність цілісного опису природи, яке враховувало б взаємодію процесів фізичних і тих, що пов'язані з діяльністю живих організмів. У Франції, на самому початку 19 ст. Ж. Б. Ламарк запропонував свою, значною мірою умоглядну концепцію кругообігу речовин на Землі. Живим організмам при цьому приділялася дуже важлива роль, оскільки передбачалося, що тільки життєдіяльність організмів, що призводить до створення складних хімічних сполук, здатна протистояти природним процесам руйнування і розпаду. Хоча концепція Ламарка була досить наївною і не завжди відповідала навіть тодішньому рівню знань в області хімії, в ній були передбачені деякі ідеї про функціонування біосфери,отримали розвиток вже на початку 20-го століття.

     Безумовно, предтечею екології можна назвати  німецького натураліста А. Гумбольдта, багато робіт якого зараз з повним правом вважаються екологічними. Саме Гумбольдту належить заслуга в переході від вивчення окремих рослин до пізнання рослинного покриву, як деякої цілісності. Заклавши основи «географії рослин», Гумбольдт не тільки констатував відмінності в розподілі різних рослин, а й намагався їх пояснити, пов'язуючи з особливостями клімату.

     Спроби  з'ясувати роль тих інших факторів у розподілі рослинності робилися й іншими вченими. Зокрема, це питання досліджував О. Декандоль, який підкреслив важливість не тільки фізичних умов, але й конкуренції між різними видами за спільні ресурси. Ж. Б. Буссенго заклав основи агрохімії, показавши, що всі рослини мають потребу в азоті грунту. Він жез'ясував, що для успішного завершення розвитку рослині необхідно певну кількість тепла, яке можна оцінити, підсумовуючи температури за кожен день для всього періоду розвитку. Ю. Лібіх показав, що різні хімічні елементи, необхідні рослині, є незамінними. Тому, якщо рослині не вистачає якогось одного елемента, наприклад, фосфору, то недолік його ніяк не може бути компенсований додаванням іншого елемента — азоту або калію. Це правило, яке стало потім відомим як «Закон мінімуму Лібіха», відіграло важливу роль при впровадженні в практику сільського господарства мінеральних добрив. Своє значення воно зберігає і в сучасній екології, особливо при вивченні чинників, що обмежують розподіл або зростання чисельності організмів.

     Визначну  роль у підготовці наукового співтовариства до сприйняття надалі екологічних ідей мали роботи Ч. Дарвіна, перш за все його теорія природного відбору як рушійної сили еволюції. Дарвін виходив з того,що будь-який вид живих організмів може збільшувати свою чисельність у геометричній прогресії (за експоненціальним законом, якщо користуватися сучасним формулюванням), а оскільки ресурсів для підтримки зростаючої популяції незабаром починає не вистачати, то між особинами обов'язково виникає конкуренція (боротьба за існування). Переможцями у цій боротьбі виявляються особи, найбільш пристосовані до даних конкретних умов, тобто які зуміли вижити і залишити життєздатне потомство. Теорія Дарвіна зберігає своє неминуще значення і для сучасної екології, нерідко задаючи напрямок пошуку певних взаємозв'язків і дозволяючи зрозуміти суть різних «стратегій виживання», що використовуються організмами в тих чи іншихумовах.

     У другій половині 19 століття дослідження, які по суті своїй були екологічними, стали проводитися в багатьох країнах, причому як ботаніками, так і зоологами. Так, у Німеччині, в 1872 р. виходить капітальна праця Серпень Грізебаха (1814-1879), вперше дав опис основнихрослинних угруповань всієї земної кулі (ці роботи були видані і російською мовою), а в 1898 р. - великі відомості Франца Шімпера (1856-1901) «Географія рослин на фізіологічній основі», в якій наведено безліч докладних відомостей про залежність рослин від різних факторів середовища. Ще один німецький дослідник - Карл Мебіус, вивчаючи відтворення устриць на мілинах (так званих устричних банках) Північного моря, запропонував термін «біоценоз», яким позначив сукупність різних живих істот, що мешкають на одній території та між собою тісно взаємопов'язаних.

     На  рубежі 19 і 20 століть саме слово «екологія», майже не використовувалося в перші 20-30 років після того, як воно було запропоновано Геккелем, починає вживатися все частіше і частіше. З'являються люди, які називають себе екологами та що прагнуть розвивати саме екологічні дослідження. У 1895 р. Датський дослідник Й. Е. Вармінг публікує навчальний посібник з «екологічної географії » рослин, незабаром перекладений на німецьку, польську, російську (1901 р.), а потім і на англійську мови. У цей час екологія найчастіше розглядається як продовження фізіології, тільки що перенесла свої дослідження з лабораторії безпосередньо в природу. Основна увага приділяється при цьому вивченню впливу на організми тих чи інших факторів зовнішнього середовища. Іноді, однак, ставляться зовсім нові завдання, наприклад, виявити загальні, регулярно повторювані риси в розвитку різних природних комплексів організмів (спільнот, біоценозів).

     Важливу роль у формуванні кола проблем, що вивчаються екологією, і встановленні її методології відіграло, зокрема, подання про сукцесії.

     Так, у США Генрі Каульс (1869-1939) відновив детальну картинусукцесії, вивчаючи рослинність  на піщаних дюнах біля озера Мічиган.

     Дюни  ці утворилися в різний час, і тому на них можна було знайти спільноти різного віку — від наймолодших, представлених небагатьма трав'янистими рослинами, які здатні рости на сипучих пісках, до найбільш зрілих, що являють собою справжні змішані ліси на старих закріплених дюнах. Надалі концепцію сукцесії детально розробляв інший американський дослідник — Фредерік Клементс (1874-1945).

     Спільноту він трактував як у вищій мірі цілісне утворення, чимось нагадує організм, наприклад, як і організм, що зазнає певного розвитку — від молодості до зрілості, а потім і старості.

     Клементс  вважав, що якщо на початкових етапах сукцесії різні спільноти в одній місцевості можуть сильно відрізнятися, то на більш пізніх вони стають все більш і більш схожими. Зрештою, виявляється так, що для кожної області з певним кліматом і грунтом характерно тільки одне зріле (клімаксне) співтовариство.

     Рослинним спільнотам чимало уваги приділялося  і в Росії. Так, Сергій Іванович Коржинський (1861-1900), вивчаючи кордон лісової і степової зон, підкреслив, що крім рослинності залежно від кліматичних умов, не менш важливий і вплив самих рослин на фізичне середовище, їх здатність робити її більш придатною для зростання інших видів. У Росії (а потім і в СРСР) для розвитку досліджень рослинних угруповань (або інакше кажучи - фітоценології) важливе значення мали наукові праці таорганізаторська діяльність В. Н. Сукачова. Сукачов одним з перших почав експериментальні дослідження конкуренції і запропонував свою класифікацію різних типів сукцесії. Він постійно розробляв вчення про рослинниі співтовариства (фітоценозаи), які трактував як цілісні утворення (до цього був близький Клементс, хоча ідеї останнього дуже часто критикував).

Информация о работе Історія виникнення і розвиток екології