Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметтің даму бағыт

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Ноября 2011 в 19:57, реферат

Описание

Дамыған елдер тәжірибесі мен Қазақстандағы қалыптасып жатқан нарықтық қатынастар көрсетіп отырғандай өндірістің тұрақтандырылуы мен дамуы және тұрақты экономикалық өсуге қол жеткізу бәсекеге төтеп бере алатын шағын экономиканың дамуына және солар көтеретін бастамаларға негізделуі қажет. Сондықтан, мемлекеттік ресурстар бұрынғы проспективасы жоқ өндірістен қазіргі кәсіпкерлікті ынталандыруға бағытталуы қажет және жеке инвестициялар экономикалық көтерілудің бастамасы мен тұрақтандырудың егізгі кіліті болуы тиіс.

Содержание

КІРІСПЕ
Ι-Тарау.Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметтің даму бағыттары және оларға мемлекеттік әсер ету жүйесіндегі салықтардың ролі
Кәсіпкерлікті дамытудың әлеуметтік экономикалық алғы шарттары
1.2. Қазақстан Республикасында орта және шағын кәсіпкерлік субъектілерінің даму тенденциялары.
1.3 Кәсіпкерлік қызметті салықтық реттеу мемлекеттік реттеудің негізі ретінде
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер

Работа состоит из  1 файл

Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметтің даму бағыттары және оларға мемлекеттік әсер ету жүйесіндегі салықтардың ролі.doc

— 191.00 Кб (Скачать документ)
 

          Алматы облысы бойынша салык, комитетінің мөліметі бойынша.

          2-кесте мәліметтерінен байқалғанындай, тіркеу куәлігі негізінде қызмет  ететін жеке кәсіпкерлерге қарағанда,  патент бойынша жүмыс жасайтын  жеке кәсіпкерлердің үлесі басым,  бір ғана 2002 жылдың өзінде тіркеу куәлігі бойынша қызмет стетін жеке кәсіпкерлердің үлесі 22,5 ө, ал патент негізінде жүмыс жасайтын жеке кәсіпкерлердің үлесі 76,5ө қүрайды (кесте) 
 
 

     Кесте 3

     Алматы  облысы бойынша шағын  және орта  кәсіпкерліктегі  занды түлғалардын

     өндіріс көлемі 

Экономикалық   қызмет түрі ондіріс колемі (қызмет.жүмыс) млн. тг.
 
200 1ж
2002ж            |                 2003ж
 
Сома  сы
үлссіө Сома сы үлесіө Сома сы үлссіө

І

Барлығы Оның ішінде: 2751,7 100 7352,6 100 9778,6 100
Онеркәсіп ондіріс 606,1 22,ОТ1 1848,9 ^ 25,14 2358,4 24,12
Ауылшаруашылық  онімдерін қайта өңдеу 382,4 ^Г89 349,6 4,75 1311,2 13,40
құрылыс 203,4 7,39 546.3 7,43 1203,2             12,30
Көлік және байланыс 42,6 1,55 71,7 0,98 255,6               2,61
Сауда 1095,9 39.82 3109,4 42,29 2970,8 30.38
конақ                           үй, мейрамханасы - - 62,7 0,85 63,5 0,65
Тағы      басқа      қызмет түрлері 421,3 15,31 1364,0 18,55 1615,9 16,52

Алматы  облысгпық косіпкерлік,  шағын және орташі  бизнесті дамыту мс/І  к жөніндегі комитеттің мәліметтері

          3-ші кесте мәліметтері негізінде  Алматы облысы бойынша шагын  жонс орта бизнистегі косіпкер  заңды түлғалардың оидіріс (қызмет  корсету, жүмыс орындау) колемі 2001 жылы 2751,7 миллион тсңгені қүраса, оныц ішіндс оперкосіп ондірісіндегі ондіріс колемі 606,1 миллион тсңгсні 22,02 жалпы оидіріс (кызмет корсету. жүмыс орындау) колемінің 22,02 процентін күраған. 2002 жылы шағын және орта бизнестегі өндіріс колемі 7352,6 миллион теңгсні қүраған, оның ішінде онеркосіп ондірісінің үлесі 25,14ө қүраған. 2003 жылы кәсіпкерліктегі ондіріс (қызмет корсету, жұмыс орындау) колемі 9778,6 миллион тсңгені күраса, оныц 24,12ө өнеркәсіп өндірісінің үлесіне тиді.

     Кесте 4

     Алматы  облысы  кәсіпксрлікпсн айналысатын  жскс тлгалардын

     ондіріс көлемі * 

Экономикалық  қызмет түрі      өндіріс көлемі (қызмет,жүмыс) млн. тг.
 
     200 1ж
     2002ж      2003ж
 
Сома  сы
үлесіө Сома  сы үлесіө Сома

сы

үлесіө
     Барлығы 1499,1 100 2701,2 100 5910,4 100
Оның  ішінде:            
өнеркосіп өндіріс 26,8 1,79 114,5 4,22 232,4 3,93
Ауылшаруашылық  өнімдерін қайта өндеу 23,0 1,53 63,6 2,35 182,5 3,09
қүрылыс 1,5 0,10 5,2 0,19 6,8 0,12
Көлік және байланыс 173,1 11,55 169,8 6,29 232,5 3,93
Сауда 1105,0 73,71 1752,6 64,88 3278,2 55,46
қоғамдық  тамақтандыру 42,7 2,85 152,6 5,65 297,8 5,04
Туризм од 0,006 0,4 0,01 0,5 0,008
Қызмет  көрсету 32,4 2,16 202,8 7,50 527,3 8,92
Тағы  басқа қызмет түрлері 96,5 6,44 239,7 8,87 1152,4 19,50

          Алматы    облысы кәсіпкерлік, шагын және орта бизнесті дамыту мен қолдау жөніндегі комитеттіц  моліметтері бойынша

          3-кестеде Алматы облысы бойынша  шағын және орта бизнасіндегі  кәсіпкер жоне орта бизнесіндегі  косіпкер жеке түлғалардың ондіріс  (қызмет көрсету, жүмыс орындау)  көлемі туралы мәліметтер келтірілген 2001 жылы кәсіпкер жеке түлғаларды жалпы өндірісі (қызмет көрсету, жұмыс орындау) көлемі 1499,1 млн. тенгені қүраса оның ішіндегі өнеркәсіп өндірісінің үлесі 1,79ө болды 2002 жылы бүл корсеткіш 4,22 ө құраса 2003 жылы кәсіпкер жеке түлғаларды жалпы өндірісі (қызмет көрсету,жұмыс орындау) көлемі 5910,4млн. теңгені қүрасы оның ішіндегі өнеркәсіп өндірісіндегі өндіріс көлемі 232,4 млн теңгені немесе 3,93ө қүраған соның ішіндегі басты себептердің бірі-республикадағы онеркәсіп ондірісінң шикізат өндіру бағытында басым дамығандағы яғни ондеу, кайта өндеу салаларының нашар дамығанынан отандық өдіріс ішкі және сыртқы нарыққа жоғары сапалы орі бәсекелік қабілетті онім ендіреалмауда ал ондай жоғары сапалы, бәсекелік қабілеті, сүранысқа сай өнім өндіру, суранысқа сай өнім өндіре алмауда, ал ондай жоғары сапалы, бәсекелік қабілетті, сұранысқа сай өнім өндіру үшін қажетті ондіріс құрал жабдықтары деңгейінің томендігі кедергі болуда.

     3-ші  және 4-ші кестелерге талдау жасау  барысында Алматы облысы аумағында  шағын және орта бизнестегі косіпкер және түлғалар сан жағынан басым болғанымен де, кәсіпкер занды түлғаларда жүмыспен қамтылғандар санының артық екені байқалды -әрі әрбір қызмет түрлерінің даму деңгейі де әр түрлі, өзге кәсіп түрлеріне қарағанда бере нәтижесі тез болғандықтан шағын және орта бизнестегі сауданың даму қарқыны доғары. Кәсіпкер занды түлғалардың арасында онеркәсіп ондірісімен айналысатындардың саны 2003 жылы 2001 жылға қарағанда 1,5 есе артса, 2002 жылмен салыстырғанда 1,02 есеге артқан. 2002 жылы өнеркәсіп өндірісінде тіркелген 442 кәсіпкер занды түлғаның 259-ы немесе 58,6ө нақты жүмыс жасаған, қалған 41,4 ө түрлі себептермен жүмыс жасамаған. Өнеркәсіп өндірісіндегі жеке түлғалардың саны 2003 жылы 14065 субъектіні қүраған, бүл 2002 жылмен салыстырғанда 2,2 есеге, ал 2001 жылмен салыстырғанда 1,8 есеге артты деген сөз (4 кесте). Бір коңіл қуантатын жойт, ол онеркәсіп өндірісі шағын жоне орта бизнесінде жүмыспен қамтылғандар санының жыл өткен сайын артуы, бүған 3-ші және 4-ші кестелерде келтірілген мәліметтер куо: 2003 жылы өнеркәсіп өндірісіндегі кәсіпкер занды түлғаларды жүмыспен қамтылғандар саны 6520 адамды қүраған, бүл 2001 жылға қарағанда 1,8 есеге; 2002 жылмен салыстырғанда 1,2 есеге артқан; өнеркөсіп өндірісіндегі кәсіпкер жеке түлғаларды жүмыспен қамту деңгейі 2003 жылы 502 адамды қүраған, яғни 2001 жылмен салыстырғанда 1,3 есе артық. Жалпы онеркәсіп өндірістегі шағын және орта бизнеспен қамыту деңгейі кәсіпкер занды түлғаларды 23,12ө, ал кәсіпкер жеке түлғаларда 2,98 ө құраған.

     Демек,   өнеркәсіп   өндірісіндегі   кәсіпкерлік   өте   баяу   болғанымен   де,  даму деңгейін сақтауда.                                                                                                        

     Өндірістегі шағын косіпкерліктегі субъектлердің  алғашқы қалыптасып дамуында инвестициялық және қаржы несие жүйесі арқылы қолдау көрсетудің маңызы зор. Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды қаржылық кемек арқылы жүзеге асыру барысында жыл сайын аталған мақсатқа қарастырылған қаржыландыру (ассигнование) шеңберінде берілген республикалық және жергілікті қаражатымен қатар, 1998 жылдан бастап Астана, Алматы, Қарағанды ; Шымкент қалаларының кейбір банктері (Казкомерцбанк, Халықтық банк, Цесна банк, банк центр кредит, Алматы сауда қаржьт банкы) еуропалық даму жөне реконструкция банкысының заемдары бойынша шағын бизнесті қолдау бағдарламасын жүзеге асыруда.

       Өнеркәсіптік қүрал жабдықтарға  бағытталған қүрделі қаржы салымына  салық жеңілдіктері азайтылғанмен,  жеке түлғаларға берілетін жеңілдіктер  артқан.

     Басқа да ор түрлі салық жеңілдіктеріне байланысты шектеу қойылды. Бүл бағдарламаның теориялық негізі болып американдық экономист А. Лаффердің, кейіннен лаффер қисығы деген атпен танымал болған теориясы саналады. 

     Лаффер  қисығы 

     

     Мұндағы, К- салық ставкасы; У-бюджет кірісі; К.- сальгқ ставкасы өткен ставкасы өткен жағдайда У —&вджет кірісіде артады. Бірақ салық ставкасының оңтайлы молшері Кі-меміекеттік б^өджет кіріфнің У максимальды молшерін Угқамтамасыз етеді, яғни қалыпты аймсЯй^ГОдан әрі салықтардың әсуі еңбе», өндіріс, кәсіпкерлікке деген ынтаны төмендетеді, демек 100ө салық салу жүзеге асырылған жағдайда мемлекеттік бюджет кірісі 0 -ге тең болады.

     Салықтың  төмендеуінінің нәтижесі болып экономикалық өрлеу мен мемлекет кірісінің  өсуі саналады. Ал, Лаффердің түжырымы бойынша, көлеңкелі экономика және салық жүйесі кері байланысты. Салықтардың осуі колеңкелі экономика мөлшері занды және заңсыз табысты салықтан жасыруфы, табыстың басым бөлігін декларацияда көрсетпеуін арттырады.Керісінше, салықтардың төмендеуі экономиканың дамуына ықпал етеді. Демек мемлекет кірісі салық базасының үлғаюынан емес, салық ставкаларының өсуі есебінен артады. Бүл теорияның кейбір аспектілерін Америка Қүрма Штаттары Үкіметі XX ғасырдың 20-60 жылдары салық рефомасын өткізу барысында, кейінірек, жаңа ондеулерді ескере отырып, 80 жылдары қолданды. Демск, Лаффер түжырымы еркін нарық механизмінің қалыпты іс орекеті жағдайында тиімді болып табылады.

            Осы тұста занды бір сурақ  туады салық салудың оңтайлы  деңгейін қалай анықтауға болады? Әр түрлі ғылыми әдебиеттерде алуан түрлі пікірлер келтіріліп, салық төлеуші өз табысының 30-50ө салық түрінде мемлекетке беруге жағдайы келеді деп түжырымдайды. Біздің ойымызша, бүл қисынсыз түжырым. Ойткені салық толегеннен кейін қалған табысы өндірістің көлемін ұлғайтуға, техникалық базаны нығайтуға тағы басқа мүқтаждықтарды шешу барысында жетуі тиіс.

                          
 
 
 

     1.3 Кәсіпкерлік қызметті салықтык  реттеу мемлекеттік реттеудің  негізі ретінде 

     Мемлекеттік реттеудің экономикалық қажеттігі  туралы моселенің теориялық негізін көрнекті ағылшын экономисті Дж.М. Кейнестің (1883-1946ж) 1936 жылы жарық корген "Общая теория занятости, процена и денег" еңбегі салды. Кейінірек жарық көрген Лаффердің бюджеттік концепциясы мемлекеттің еркін, тоуелсіз косіпкерлер мен ондірушілердің шаруашылық қызметін реттеуге мүмкіндік берді.

     Мемлекеттің экономиканы реттеу оның эконмикаға араласуын білдіреді. Нарықтық экономиканың қалыпты қызмет ету үшін мсмлекеттік  және нарық реттсу механизмдері өз ара тығызды байланыста болу керек.

     Шведтік тәжірибеде дәлелдегендей аралас экономикада нарықтық және мемлекеттік реттеу механизмдері үйлесімді қолдану қоғамның саяси және макроэкономикалы түрақтылығын қамтамассыз етуге, олеуметтік экономикалық мәселелерді үқыпты шешуге жағдай дасауға болады.

     Мемлекет  экономикаға нарықтық механизм ксрі осср берген тұста міндстті түрде араласады яғни мемлекеттің экономиканы реттеуі кез келгсн коғамдык жүйсні басқарудың ажырамас бөлігі болып саналады.

     Қазіргі танда экономиканың реттеудің накты  анық жолы жоқ десектс, коптеген дамыған елдер үшін де негізгі түжырымдаманың оз ара қосындысы негізіндегі реттсу одісін қолданады. Атап айтқанда: ор түрлі нүсқадағы кейнсиандық ұсыныс экономикасы теориясы, монераизм. Ал, неоклассикалық ағымды мсмлекеттік рсттеудің негізі ретінде алғанмен де, оны ғалымдар кенсиандықтан болмейді. Осы теорияларға қысқаша нақты тоқталып отейік:

     Кейнсиандық теорияның негізін қалаушы, корнекті ағылшын экономисті. мемлеке қайраткері, прогресивті немесе үдемелі слык, жүйссі ондірішілінің қүрделі қаожы  сальшына қатысты тоекелгс баруын ынталандырады.

Информация о работе Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызметтің даму бағыт