Iнтеграцiя Украiни до свiтового господарства в контекстi процесу транснацiоналiзацii

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 13:07, автореферат

Описание

Актуальність теми. Ситуація, що складається сьогодні у світовому господарстві, характеризується глобальною трансформацією економік всіх країн світу в напрямку нового якісного стану, нового типу цивілізації. Світова економічна система стає все більш глобальною, в ній посилюється взаємозалежність національних економік на основі поглиблення транснаціоналізації виробництва і інших видів міжнародних економічних відносин.

Работа состоит из  1 файл

Документ Microsoft Word.doc

— 145.50 Кб (Скачать документ)

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ  ДО СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

В КОНТЕКСТІ  ПРОЦЕСУ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 
 
 
 
 
 
 

Спеціальність 08.05.01 – світове господарство

і міжнародні економічні відносини 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
 
 
 
 
 
 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донецьк - 2005 
 
 
 
 

Дисертацією є  рукопис. 
 
 

Дисертаційна  робота виконана на кафедрі міжнародної  економіки Донецького національного  університету Міністерства освіти і  науки України  
 
 
 
 
 
 

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент 

Орєхова Тетяна Вікторівна, 

Донецький національний університет МОН України, доцент кафедри міжнародної економіки. 
 
 
 
 
 
 

Офіційні опоненти: 

– доктор економічних  наук, доцент Руденко Лариса Володимирівна, Київський національний економічний університет МОН України, професор кафедри міжнародних фінансів; 
 
 

– кандидат економічних  наук, доцент Шинкаренко Алла Василівна, Кіровоградський національний технічний  університет МОН України, доцент кафедри міжнародної економіки. 
 
 

Провідна установа: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, відділ зовнішньоекономічних досліджень. 
 
 
 
 

Захист відбудеться 22 грудня 2005 року об 11 годині на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 в Донецькому національному університеті за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 186, ауд. 409. 
 
 
 
 

З дисертацією  можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24. 
 
 

Автореферат розісланий “__” листопада 2005 року. 
 
 
 
 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради 

кандидат економічних  наук, доцент                                С.П.Калініна 
 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
 

Актуальність  теми. Ситуація, що складається сьогодні у світовому господарстві, характеризується глобальною трансформацією економік всіх країн світу в напрямку нового якісного стану, нового типу цивілізації. Світова економічна система стає все більш глобальною, в ній посилюється взаємозалежність національних економік на основі поглиблення транснаціоналізації виробництва і інших видів міжнародних економічних відносин. Разом з тим, зростає інтенсивність інтеграційних процесів, що приводить отримання відповідного ефекту за рахунок зростання масштабів виробництва і до сегментації світового ринку, а також до секторизації єдиного світового господарства через створення нових закритих торгово-економічних блоків і інтеграційних угруповань. З посиленням процесу транснаціоналізації світової економіки транснаціональні корпорації (ТНК) відіграють провідну роль в формуванні світовогосподарських зв’язків, здійснюючи економічну взаємодію між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються, регулюючи різні сфери світового господарства. Основна частина світової торгівлі контролюється ТНК, а міжнародний розподіл праці усе більше приймає форму розподілу праці усередині і між ТНК. 

Потребам більш  повної інтеграції України до світового  господарства відповідають і процеси  реформування зовнішньоекономічної сфери  України в умовах транснаціоналізації  світової економіки, необхідність визначення її зовнішньоекономічної стратегії; яка б відповідала сучасним вимогам у контексті моделі економічного зростання країни в умовах інтенсифікації світового розвитку.  

Дослідженню проблематики розвитку процесу транснаціоналізації у світовому господарстві присвячені роботи К.Акамацу, В.Белошапки, Дж. Гелбрєйта, Дж. Даннінга, Ч.Кіндлебергєра, Д.Лук'яненка, М.Портера, С.Хаймера та ін. Дослідженню міжнародної економічної інтеграції присвячені праці М.Аллэ, І.Бураковського, Б.Белаши, В.Будкіна, М.Бійе, Дж. Вайнера, Ф.Герєльса, В.Гєєца, Г.Кремера, О.Журавського, Г.Климка, А.Кредисова, Р.Купера, Р.Ліпсєя, Д.Лук'яненка, М.Максимова, Маршала, Дж. Міда, А.Мюллер-Армака, Г.Мюрдаля, Ф.Перру, А.Поручника, Дж. Піндера, А.Предолєя, В.Ріпці, А.Румянцева, Я.Тінбергена, П.Уайлза, А.Філіпа, А.Філіпенка, Г.Хейлперіна, Ю.Шишкова Т.Щитовського, В.Євстигнєєва. Істотний внесок у вивчення цих питань здійснили наступні вчені-економісти: О.Гаврілюк, Б.Губський, М.Дудченко, Б.Луців, Ю.Макогон, А.Мовсєсян, В.Новицький, Ю.Пахомов, І.Школа, О.Шнирков та інші.  

Однак, незважаючи на велику кількість робіт як зарубіжних, так і вітчизняних вчених з  досліджуваної проблеми, слід відзначити, що недостатньо вивченими залишаються  питання щодо особливостей взаємодії  процесів економічної інтеграції і транснаціоналізації світової економіки, також подальшого розвитку потребують підходи щодо забезпечення інтеграції України до світового господарства в контексті процесу транснаціоналізації. Вищезазначене зумовило вибір теми дисертаційної роботи.  

Зв'язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до тематики науково-дослідної роботи кафедри міжнародної економіки  Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України  в рамках держбюджетної теми Г01/3 “Конкурентоспроможність підприємств Донецького регіону на міжнародних ринках і пошук шляхів її підвищення” (номер держреєстрації 0101U005723) – автором здійснено оцінку потенціалу розвитку транснаціонального бізнесу українських компаній на ринках країн ЄС і СНД. Дослідження виконувалось також відповідно до напрямків програми науково-технічного розвитку регіону “Донецька область - 2020”, в розробці якої брав участь Донецький національний університет, про що є відповідні довідки в додатках до дисертації. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження  є розробка методологічних та науково-практичних підходів щодо активізації міжнародної  інтеграційної взаємодії України  в контексті транснаціоналізації  світового господарства.  

Для досягнення поставленої мети дослідження було поставлено і вирішено наступні задачі: 

дослідити теоретичні основи інтеграційної взаємодії  на регіональному та глобальному  рівнях світової економіки; 

проаналізувати  сучасні теорії транснаціоналізації  світової економіки; 

дослідити роль транснаціональних корпорацій у  розвитку світових інтеграційних процесів; 

проаналізувати  процес транснаціоналізації світової економіки на сучасному етапі; 

визначити особливості  економічної інтеграції України  до світової господарської системи; 

дослідити включення  України в процес транснаціоналізації  світової економіки на сучасному  етапі; 

розробити модель розвитку форм транснаціонального бізнесу  в контексті міжнародної економічної  інтеграції; 

запропонувати напрямки покращення інвестиційної привабливості України через розвиток процесу транснаціоналізації. 

Об'єктом дослідження  є світові інтеграційні процеси  в аспекті функціонування транснаціональних  корпорацій і участь в них України. 

Предметом дослідження  є організаційно-економічні аспекти розвитку процесу інтеграції України до світового господарства в контексті процесу транснаціоналізації. 

Методи дослідження. Методологічну основу роботи складає  діалектичний метод наукового пізнання закономірностей розвитку економічних  процесів. Дослідження побудоване на методологічних принципах економічної теорії, теорії економічної інтеграції, теорії транснаціоналізації економіки. У процесі дослідження також використано загальнонаукові методи пізнання: методи теоретичного узагальнення, системного аналізу, синтезу (для дослідження сутності та закономірностей міжнародної інтеграційної діяльності); групування і класифікації (для дослідження організаційно-економічних засад участі транснаціональних корпорацій у розвитку світових інтеграційних процесів); структурний метод, метод статистичного аналізу (для дослідження тенденцій транснаціоналізації світового господарства); економіко-математичні методи (для оцінки залежності ПЗІ з України та ПІІ в Україну від розвитку зовнішньоторговельних відносин в рамках інтеграційних економічних угруповань); прогнозування (для створення структурної моделі розвитку форм міжнародного бізнесу на етапах міжнародної регіональної економічної інтеграції). 

Інформаційною базою дослідження виступили  законодавчі та нормативні акти Верховної Ради й Уряду України, Росії, Євросоюзу, статистичні матеріали міжнародних і національних статистичних організацій, наукові роботи зарубіжних і вітчизняних вчених, що стосуються проблем інтеграційних та інвестиційних процесів в світовій економіці, стану і перспектив інтеграції України до світового економічного простору з урахуванням процесу транснаціоналізації світової економіки. 

Наукова новизна  отриманих результатів роботи полягає  у поглибленні існуючих теоретичних  положень щодо співвідношення процесів інтеграції на регіональному та глобальному рівнях, а також вирішенні ряду науково-практичних проблем щодо практичної реалізації інтеграції України до світового господарства через включення в процес транснаціоналізації світової економіки.  

Конкретні наукові результати, що характеризують наукову новизну проведеного дослідження, полягають у наступному:  

вперше: 

розроблено економіко-математичну  модель дослідження залежності розвитку інвестиційних форм співробітництва  України від динаміки зовнішньоторговельних операцій України з країнами ЄС і СНД, використання якої дозволяє оцінити доцільність і напрямки процесу інвестування в Україну в рамках зазначених інтеграційних економічних угруповань; 

здійснено оцінку потенціалу розвитку транснаціонального бізнесу українських компаній на різних ринках, що дозволило виявити нереалізований потенціал розвитку транснаціонального бізнесу вітчизняними товаровиробниками на міжнародних ринках і надає можливість розробити стратегії виходу на зарубіжні ринки з метою розширення торгівельних та фінансових потоків і створення нових робочих місць, як на ринку країн СНД, так і на західноєвропейському ринку; 

удосконалено: 

механізм розвитку OLI – переваг України, що розглядає  різні етапи проникнення фірми  на міжнародний ринок і перехід до все більш розвинутих форм міжнародного бізнесу, пов'язаних з поглибленням проникнення на зарубіжні ринки, і посиленням контролю за ним, що дає можливість виявити етапний характер в розвитку переваг володіння, дислокації та інтерналізації українськими підприємствами, а саме надає можливість отримати додаткові прибутки, підвищити рівень конкурентоспроможності підприємства, залучити додаткові іноземні інвестиції; 

структурну модель розвитку форм міжнародного бізнесу  на етапах розвитку міжнародної економічної інтеграції, яка враховує взаємозалежність рівня проникнення на зовнішній ринок і рівня інтеграційної взаємодії між національними економіками, що приводить до зростання можливостей формування і розвитку процесів взаємного проникнення міжнародних компаній інтеграційного угруповання на ринки країн-членів; 

дістало подальшого розвитку: 

визначення поняття  “транснаціональна корпорація”  як об’єднання компаній різних організаційно-правових форм у єдиний комплекс, який має  один або декілька центрів прийняття управлінських рішень в країні (країнах) базування, має чисельні підприємства (представництва) за кордоном і контролює велику мережу філій та дочірніх компаній та в основу своєї діяльності покладає міжнародну стратегію розвитку фірми; 

систематизація  видів та форм прояву інтернаціоналізаційного процесу на макро- і мікрорівнях через систематизацію стадій і результатів процесу інтернаціоналізації за наступними критеріями: в залежності від системно взаємопов’язаних економік та від особливостей процесів регіональної інтеграції і транснаціоналізації, використання якої дозволяє конкретизувати стадії і результати інтернаціоналізаційного процесу. 

Информация о работе Iнтеграцiя Украiни до свiтового господарства в контекстi процесу транснацiоналiзацii