Діяльність ТНК в умовах глобалізації на ринку України

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Апреля 2011 в 14:06, реферат

Описание

Метою даної роботи є дослідження діяльності Транснаціональних корпорацій в Україні та їх вплив на розвиток політичних та економічних реформ в країні.

Предметом дослідження є специфіка функціонування, особливості діяльності ТНК у міжнародних відносинах, а також тенденції розвитку і їх вплив на світові економічні процеси і, зокрема, в Україні.

Содержание

Вступ
Розділ 1. Транснаціональні корпорації. Загальні засади діяльності в умовах глобалізації.
Розділ 2. Діяльність ТНК на ринках України в умовах глобалізації.
Висновок.
Список літератури.

Работа состоит из  1 файл

аналітична робота.doc

— 209.50 Кб (Скачать документ)

      Міністерство  освіти та науки України

Київський національний економічний університет  ім. Вадима Гетьмана

Кафедра міжнародної економіки 
 
 
 
 
 

Аналітичні  робота з міжнародної  економіки на тему «Діяльність ТНК  в умовах глобалізації на ринку України» 
 
 
 
 
 
 
 

Студента IIІ курсу,

2 групи,  спеціальності 6503

Факультету  Міжнародної економіки та менеджменту

Гатаулліна  Олега 
 
 
 
 
 

Київ 2010

 

                  План

  Вступ

  Розділ 1.  Транснаціональні корпорації. Загальні засади діяльності в умовах глобалізації.

  Розділ 2.  Діяльність ТНК на ринках України в умовах глобалізації.

  Висновок.

  Список  літератури. 
              Вступ

 

     Характеризуючи  сучасні тенденції в розвитку ТНК, слід відзначити, по-перше, вплив  науково-технічного прогресу на розвиток транснаціонального капіталу, по-друге, особливості інноваційної діяльності ТНК, по-третє, прискорений розвиток і вдосконалення факторів виробництва, що використовуються ТНК. Останніми роками відпала необхідність у надвеликих підприємствах на територіях окремих держав, розрахованих на всесвітній ринок. З'являється можливість створювати заводи, що випускають одну і ту ж продукцію за однією і тією ж технології в низці країн, тобто уніфікувати випуск продукції в міжнародному масштабі й організувати спільне виробництво з підприємствами, що знаходяться в різних точках земної кулі й мають різну національну належність.

     Об’єктом  дослідження роботи виступають ТНК, їх діяльність в Україні, вплив на економіку України, оскільки ТНК відіграють одне з панівних положень у світовій економічній системі. Ще на стадії виникнення ТНК стали об’єктом бурхливих економічних дискусій, а на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин вони займають панівне положення загалом завдяки своїй економічній могутності.

     Метою даної роботи є дослідження діяльності Транснаціональних корпорацій в Україні та їх вплив на розвиток політичних та економічних реформ в країні.

     Предметом дослідження є специфіка функціонування, особливості діяльності ТНК у міжнародних відносинах, а також тенденції розвитку і їх вплив на світові економічні процеси і, зокрема, в Україні. 

 

      Розділ 1. Транснаціональні корпорації. Загальні засади діяльності в умовах глобалізації. 

     Міжнародні  корпорації являють собою великі фінансово-виробничі, науково-технологічні, торгово-сервісні об'єднання, для яких характерно органічне сполучення виробництва в країні базування з широко розгалуженою системою функціонування за рубежем. На практиці розрізняють три основних типи міжнародних корпорацій.

     Перший  з них - це транснаціональні корпорації (ТНК), до яких відносять компанії з використанням переважно однонаціонального акціонерного капіталу, управлінського контролю й інтернаціональною сферою діяльності. ТНК організують головну компанію в країні базування і дочірні компанії, філії по усьому світі. Найбільш типовими компаніями такого типу є "Форд", "Екссон", "Нестле".

     Другий  тип - багатонаціональні корпорації (МНК), що інтернаціональні по використовуваному капіталі, контролю і сфері діяльності. МНК поєднують національні компанії двох і більш країн світового господарства. Найбільш типовими представниками даної групи є "Ройял датч-Шелл", "Юнілевер", "Фіат-Сітроєн". Даний тип міжнародних корпорацій виник раніш, ніж ТНК, але в даний час не має широкого поширення.

     Третій  тип - це міжнародні корпоративні союзи, що являють собою спеціальні об'єднання промислових, банківських і інших концернів з метою рішення великих економічних задач. Дані союзи в більшому ступені організуються в таких сферах, як електронному, електротехнічному, хімічному, нафтова, автомобіле- і авіабудування, інформатика.

     Сучасний  етап глобалізації охоплює період останніх 10-15 років і мас визначені характерні риси, що, у свою чергу, багато в чому зумовлені специфікою діяльності ТНК.

     По-перше, основу глобалізації сучасного світу  складають інформаційно-комунікаційні технології. За оцінками експертів, еволюційне людство послідовно пройшло через п'ять інформаційних революцій і на даному етапі знаходиться на порозі шостої, заснованої на глобалізації знань, на експертних системах і інших засобах штучного інтелекту.

ТНК, концентруючи розробки новітніх інформаційних технологій у своїх наукових центрах, можуть мати визначальні позиції у розвитку даного процесу. При цьому найважливішим елементом для національних економік стає пошук максимально ефективного використання свого наукового потенціалу.

     Крім  того, у сучасній виробничій системі  відзначаються якісні системні зрушення. Якщо раніше успіх ведення бізнесу  компаній залежав переважно від класичної комбінації факторів виробництва, то сьогодні він значною мірою визначається складною комбінацією елементів знань, інтеграцією цих факторів і технологій, об'єднанням капіталу, інформаційних і інтелектуальних ресурсів. Таким чином, спостерігається підвищення значення інформації, нових технологій, інновацій, знань і роботи експертів.

     По-друге, ріст ефективності нових технологій і посилення конкуренції призводить до усе більшої монополізації з обмеженим числом найбільших корпорацій високотехнологічних секторів (включаючи інформаційний та зв'язаний з використанням брендів). Ця тенденція доповнюється монополізацією запасів найбільш важливих видів сировини, у першу чергу, енергоносіїв.

     По-третє, вільні потоки товарів, капіталів га інформації забезпечують більш глибоке  структурування світової економіки  і поглиблення міжнародного поділу праці.

     По-четверте, специфіка глобалізаційних процесів усе більше сприяє розшаруванню суспільств не тільки на національному, але і  на міжнародному рівні, поглиблюючи  диференціацію як доходів усередині  країн, так і добробуту окремих  країн.

     По-п'яте, у зону інтересів транснаціонального капіталу ввійшли країни з перехідною економікою, що володіють територіями, потенційно ємними ринками, багатими на природні ресурси, кваліфіковану робочу силою і перспективний геостратегічиий потенціал.

     Основними мотивами ТНК при  глобалізації свого бізнесу є:

 • Прагнення до технологічного лідерства, що є в сучасному світі запорукою конкурентної переваги на ринках.
 • Оптимізація розміру корпорації й економія масштабу організації, уже нездійсненна у вузьких рамках національних ринків.
 • Доступ до іноземних природних ресурсів для надійного забезпечення власного виробництва сировиною.
 • Боротьба за нові, у тому числі й іноземні, ринки збуту, подолання імпортних бар'єрів.
 • Зниження собівартості і збільшення конкурентноздатності своєї продукції за рахунок розосередження виробництва і раціоналізації окремих операцій відгворювального процесу.
 • Запровадження єдиної системи управління підприємствами корпорації, організація внутрішнього ринку, створення рекламно- інформаційної мережі.
 • Встановлення міцного контролю за ринками іноземних держав не тільки через філії материнських компаній і змішані підприємства, але і за допомогою союзу з політичними елітами, через які виявляється багатоаспектний вплив на приймаючі держави.
 • Раціоналізація оподатковування за рахунок використання специфічних рис податкових систем країн, у яких працює корпорація.

   Вплив ТНК на глобалізацію.

   У першу чергу, це звичайно, вплив економічної  складової процесу глобалізації. Варто зосередити увагу на тому, що ТНК є сьогодні одним із провідних інститутів посилення глобалізаційних тенденцій та зміцнення міжнародних господарських зв'язків. Наприклад, корпорація «Ексон» має 44 нафтопереробні заводи в 23 країнах, її дочірні й асоційовані з нею компанії діють більше ніж у 80 країнах. Величезний обсяг товарів і послуг, які виробляють ТНК у різних регіонах світу, сприяє поглибленню міжнародного поділу праці: поділ праці між країнами доповнюється міжнародним поділом праці всередині фірм. Крім того, ТНК розширюють міжнародну діяльність шляхом купівлі або створення нових компаній, створенням спільних підприємств або ж вступом до складу об'єднань іншого типу. Дуже важливими в 90-ті роки стали злиття та поглинання компаній ( в той час як нових з'являлося мало).

   Крім  того, слід зазначити особливо важливий (з точки зору стабільності світової економічної системи) вплив ТИК на фінансові ринки. Володіючи величезними капіталами, ГИК активно діють на міжнародних фінансових ринках. Сукупні валютні резерви ТИК у декілька разів більші, ніж резерви усіх центральних банків світу, разом узятих. ТНК та інші міжнародні компанії володіють значними сумами у вільно конвертованій валюті, можуть обміняти їх у будь-який час на будь-яку іншу валюту, вкласти гроші в банк будь-якої країни. Маса цих грошей величезна. Переміщення 1-2% маси грошей, що знаходяться в приватному секторі, цілком здатне змінити паритет національних валют, призвести до дестабілізації фінансових ринків.

   Дуже  важливим є також вплив ТНК  через свою діяльність на таку вагому і актуальну сьогодні глобальну  проблему, як демографічну, зокрема у тій її сфері, що стосується пенсійного забезпечення.

   У США, Великобританії, Японії та Нідерландах  головні пенсійні ресурси нагромаджуються  у незалежних від бюджету пенсійних  фондах, що існують і функціонують як самостійні фінансові корпорації, доходи яких формуються через доходи з акцій великих ТНК. У Німеччині, Італії, Швеції та Франції виплати більшості пенсій здійснюють із державного бюджету, тобто з податкових відрахувань поточного року, головними платниками яких є також ТНК.

   Досить  важливим аспектом впливу ТНК на глобалізаційні процеси є екологічний. Корпорації мають величезний виробничий потенціал, інтенсивно спрямовують свої інвестиції у нові галузі, науково-технічні розробки, що спричинює збільшення навантаження на навколишнє середовище.

   Ще  однією з форм впливу ТНК на процес глобалізації е політична сфера, що проявляється у відношеннях між  державами та ТНК. Еволюція ролі та значення держави як соціально-політичної інституції взагалі і державного суверенітету зокрема є в наш час однією з найбільш актуальних і дискусійних тем.

   Діяльність  ТНК по-різному оцінюється в країнах  їх базування. Найбільш проблемними  в діяльності ТНК для країн  базування є взаємовідносини  ТНК і національних урядів та реалізація корпоративних інтересів ТНК. Система відносин між державою і ТНК - це діалектична єдність суперечностей. З одного боку, ТНК є важливим інструментом зовнішньоекономічного і зовнішньополітичного впливу, і держава не може не використати його в інтересах свого утвердження на світовій арені.

   На  думку відомого вченого Дж. Даннінга, основні положення відносин між  урядами і ТНК зводяться до того, що:

 • у минулому державна політика щодо ТНК не була виразно пов'язана із загальною державною стратегією, оскільки ТНК контролювали дуже невелику частину економіки, і уряд вважав результати регулювання діяльності ТНК незначними;
 • тепер уряди змушені розглядати досягнення відносних переваг у галузі ресурсів, які перебувають під контролем ТНК, як самостійну економічну мету і надавати все більшого значення ТНК у державній політиці.
 

     Розділ 2. Діяльність ТНК  на ринках України  в умовах глобалізації. 

     Розвинуті країни світу пильно стежать за процесами, що відбуваються в країнах СНД  і в Україні зокрема. Трансформація  економіки пострадянських країн, утворення  нових геополітичних об'єднань на теренах СНД спонукають їх до вкладання капіталу в ключові сфери економіки цих країн у разі сприятливої ситуації.

     Україна це переважно приймаюча сторона  для світових ТНК. Серед позитивних впливів ТНК варто назвати  сприяння раціональному розподілу наявних ресурсів та розміщенню виробництва, завдяки чому активніше поширюються нові технології та товари, посилюється конкуренція і розширюється міжнародне співробітництво. Водночас негативний вплив ТНК на динаміку економічного зростання країни може бути таким, що перекриє можливі позитивні ефекти.

     Діяльність  ТНК містить у собі певні загрози  для національної економіки. Наприклад, ТНК часто втручаються у сфери, що вважаються сферами державних  інтересів, і спроможні протидіяти реалізації неприйнятної для них національної економічної політики й навіть дезорганізувати зовнішньоекономічну сферу країни-партнера. Використовуючи трансфертні ціни, ТНК приховують прибутки шляхом перекачування їх з однієї країни до іншої, внаслідок чого бюджет приймаючої країни не отримує значних коштів. ТНК можу ть встановлювати монопольні ціни, диктувати інші умови приймаючим країнам. Часто діяльність ТНК характеризується хижацькою експлуатацією природних ресурсів приймаючої країни, концентруючи наукові дослідження і розробки в країні базування. Внаслідок цього збільшується технологічний розрив між приймаючою країною та розвинутими країнами, де розташована материнська компанія корпорації.

Информация о работе Діяльність ТНК в умовах глобалізації на ринку України