Ақыл-ой әрекетін сатылап қалыптастыру» тұжырымдамасын жасаған:П.Я. Гальперин

Дата добавления: 16 Октября 2013 в 22:26
Автор работы: n*******@mail.ru
Тип работы: реферат
Скачать (30.59 Кб)
Работа состоит из  1 файл
Скачать документ  Открыть документ 

пед.псих все.doc

  —  116.50 Кб

Оқыту формалары:Жеке, топтық және фронталды

Оқытудағы белсендік  принципі:Оқытуда студенттердің немесе оқушылардың дербес белсендік көрсетуі олардың білімді меңгеру тиімділігін арттыратындығымен нәтижеленетін оқыту принцип.

Оқытудың белсенді әдістері:Бағдарламалап оқыту, проблемалық оқыту және интерактивті оқыту

Оқытудың дамудың  таяу аймағын құрайтынын, кейін оның актуалды даму сферасына өтетіндігін  тұжырымдаған:Л.С.Выготский.

Оқытудың дамытудан  бұрын жүру керектігін, оның кешегіге емес, ертеңгіге, яғни дамудың таяу аймағына бағдарлану керектігін тұжырымдаған:Л.С.Выготский.

Оқытудың құрамдас бөлігі, қорытындылау сатысы: Бағалау.

Оқытушы мен  оқушылардың өзара әрекеттесу, ынтымақтасу  формасы:Іскерлік қарым-қатынас

Өз бетінше, кейбір кезде мақсатты бағытталған оқыту, үйретумен ілесіп басқа да мекемелер мен қауымдастықтарда жүзеге асырылады:Тәрбие беру.

Өз қызметтерін  жауапты орындайтын отбасы түрі:Функционалды.

Өз ой-ниетін, сезімін, көңіл-күйін бет бұлшықеттері арқылы білдіру:Мимика.

Өзара дұрыс қарым-қатынасты орнатумен ерекшеленетін педагогикалық функция:Коммуникативті.

Өзара түсінісумен, бір-бірінің рухани дүниесіне енумен, іс-әрекет барысы мен нәтижесін ұжымдық  талдаумен ерекшеленетін үлкендер мен балалардың бірлескен, дамытушы іс-әрекеті:Ынтымақтастық

Өзге адамдармен қажетті байланысты орнату және ұстай  білу қабілеті: Коммуникативті компетенттілік.

Өзіндік ерекшеліктері  бар, жалпы психологиялық заңдылықтарға  бағынатын, коммуникативті, перцептивті  және интерактивті компоненттерден  тұратын өзара әрекеттесу формасы ретіндегі қарым-қатынастың арнайы түрі:Педагогикалық қарым-қатынас.

Өзінің жеке дамуына бағытталған тәжірибелерді  меңгеруі бойынша ішкі өзіндік ұйымдастыру  жүйесі:Өзіндік білім алу.

Өзінің мазмұны  бойынша адамзаттың жинақтаған мәдениеті мен ғылымының барлық байлығын меңгеруге бағытталған, қоғамда қалыптасқан нормалар мен үйлеседі және арнайы қоғамдық мекемелерде жүреді:Оқу іс-әрекеті.

Өзінің мінез-құлқын, психикалық құбылыстарын байқау негізінде  психиканы зерттеу әдісі:Интроспекция

Өмірдегі орнын  ұғыну, қазіргі және болашақ ұрпақ  алдындағы жауапкершілігін ұғыну, дүниетану түсініктерінің күрделеніп, адамгершілік жетілуге тырысу:Рухани даму

Өнерге  деген  көзқарасты қалыптастырумен ерекшеленетін  тәрбие бағыты:Эстетикалық.

П.Я. Гальпериннің «Ақыл-ой әрекетін сатылап қалыптастыру» тұжырымдамасы бойынша нақты мәселенің шарттары мен мәліметтерін саралау, негізгі және мәнді белгілерді ажырату:Бағдарлау.

Педагог пен  оқушының өзара әрекеттесуі процесінде тәжірибені тікелей беру және қабылдау үрдісі:Оқыту.

Педагогика баланың  дамуының кешегі күніне емес, ертеңгі  күніне бағдарлануы тиіс», - деп тұжырымдаған:Л.С.Выготский

Педагогика:Тәрбиені, оның заңдылықтарын, дамыту тенденциялары мен перспективаларын зерттеп, тәрбиелеу теориялары мен технологияларын жасайды, оның принциптерін, мазмұнын, түрлері мен әдістерін анықтайды.

Педагогикадағы  тану объектісі:Адам.

Педагогикалық бақылау қызметтері:Диагностикалық, оқыту және тәрбиелеуші.

Педагогикалық қарым-қатынас стильдерін бөліп  көрсеткен:В.А.Кан-Калик.

Педагогикалық қарым-қатынас стильдерінің бірі:Авторитарлық

Педагогикалық қарым-қатынас стильдерінің бірі:Демократиялық.

Педагогикалық қарым-қатынас стильдерінің бірі:Либералды.

Педагогикалық қарым-қатынас:Оқытушы мен оқушылардың өзара әрекеттесу, ынтымақтасу формасы

Педагогикалық қызмет субъектісі:Мұғалім.

Педагогикалық қызмет:Оқушыларды тәрбиелеу, оқыту және дамыту мақсаттарына жетуге бағытталған педагогтардың мақсатты және ұйымдасқан еңбегі үрдісі

Педагогикалық қызметті ұйымдастыруға қойылатын  талаптарды бейнелейді:Педагогикалық принцип

Педагогикалық өзара әрекеттесу қызметтерінің  бірі:Ақпараттық-оқытушы.

Педагогикалық өзара әрекеттесу қызметтерінің  бірі:Бақылаушы-бағалаушы.

Педагогикалық өзара әрекеттесу қызметтерінің  бірі:Коммуникативті-нығайтушы.

Педагогикалық өзара әрекеттесу қызметтерінің бірі:Конструктивті.

Педагогикалық өзара әрекеттесу қызметтерінің  бірі:Ұйымдастырушы.

Педагогикалық өзара әрекеттесу қызметтерінің  бірі:Эмоционалды-үйлесімді.

Педагогикалық психология –бұл:Адамды оқыту және тәрбиелеу процесінде зерттейтін ғылым.

Педагогикалық психология қандай бөлімдермен қарастырылады:Оқыту психологиясы, тәрбиелеу психологиясы, мұғалім психологиясы.

Педагогикалық психология қандай психология саласымен тығыз байланысты:Даму психологиясымен.

Педагогикалық психология пәні (И.А.Зимняя):Адамның социомәдени тәжірибені меңгеру фактілері, механизмдері баланың интеллектуалды және жеке тұлғалық даму заңдылықтары және педагогтың түрлі жағдайда ұйымдастыратын және басқаратын білім беру үрдісі.

Педагогикалық психология пәні: Оқыту, тәрбиелеу және педагогикалық қызмет заңдылықтары.

Педагогикалық психологияға «дамудың әлеуметтік жағдаяты»  ұғымын енгізген:Л. С. Выготский

Педагогикалық психологияның ғылым ретінде  дамуының үш кезеңін бөлген: Зимняя И.А.

Педагогикалық психологияның дамуының бірінші кезеңі:17 ғ. ортасынан 19 ғ. соңы.

Педагогикалық психологияның дамуының екінші кезеңі:19 ғ. соңынан 20 ғ. 50 жылдарының басы.

Педагогикалық психологияның пәнін анықтайтын өзара байланысқан тұлғаға әсер етуші процестер:Оқыту және тәрбиелеу.

Педагогикалық стильдерді белгілеңіз:Өктемдік, демократиялық, либералды.

Педагогикалық стильдерді белгілеңіз:Өктемдік, демократиялық, либералды.

Педагогикалық стильдерді белгілеңіз:Өктемдік, демократиялық, либералды

Педагогикалық іс-әрекет стильдерінің бірі: Өктемшілдік.

Педагогикалық іс-әрекет стильдерінің бірі:Өктемшілдік

Педагогикалық іс-әрекет стильдерінің бірі:Өктемшілдік.

Педагогтың материалды баяндамас бұрын проблема қойып, танымдық тапсырмаларды тұжырымдап, түрлі тәсілдерді салыстыра отырып, тапсырма шешімінің тәсілін көрсетуден тұратын оқыту әдісі:Проблемалық әдіс.

Педагогтың материалды баяндамас бұрын проблема қойып, танымдық тапсырмаларды тұжырымдап, түрлі тәсілдерді салыстыра отырып, тапсырма шешімінің тәсілін көрсетуден тұратын оқыту әдісі:Проблемалық әдіс.

Перцепция –  бұл:Қабылдау.

Праксемиканың негізін қалаған:Э. Холл.

Проблемалық оқытудағы  басты ұғым:Проблема

Проблемалық оқытудағы  басты ұғым:Проблемалық жағдаят.

Проблемалық оқытудағы  басты ұғым:Проблемалық тапсырма.

Проблемалық ситуация, эвристикалық бағдарлама қолданылатын оқыту түрі:Проблемалық оқыту.

Психикалық даму барысында пайда болған және жаңа қажеттіліктер мен қызығуларға  итермелейтін, іс-әрекеттің жаңа түрін  иегруге бастайтын қайшылықтар:Дамудың қозғаушы күші.

Психикалық даму заңдылықтарының бірі:Даму біркелкісіздігі

Психикалық даму заңдылықтарының бірі:Даму гетерохрондылығы

Психикалық даму заңдылықтарының бірі:Даму дағдарысы

Психикалық дамудың  әлеуметтік факторы:Оқыту және тәрбиелеу, үлкендермен қарым-қатынас.

Психиканы адам іс-әрекетімен тығыз байланыстыратын тәсіл:Іс-әрекеттік тәсіл.

Психиканың қайсыбір жақтарының (ойлаудың, естің т.б.) өте  әсерлі дамуына, сол сияқты оқыту  мен тәрбиелеу үшін де қолайлы  мүмкіндік болатын жас кезеңі:Сензитивті кезең.

Психология:Психика механизмдерін, фактілерін және заңдылықтарын зерттейді.

Психологияның оқытылуының өмірмен, практикамен  байланысы принципі:Оқытуда психологиялық ұғымдардың және заңдылықтардың тек ғылыми зерттеулермен ғана емес, сондай-ақ өмірде кездесетін  жағдайлармен түсіндіріліуін талап ететін оқыту принцип.

Психологтар ішінде даму кезеңінің негізіне “психоәлеуметтік даму” критерияларын енгізген кім? Э.Эриксон

Сабақ беру және оқу арасындағы байланыстырушы бөлім:Білім беру

Сабақ беру және оқу бірлігі ретінде қарастырылады:Білім беру.

Сабақта оқушының танымдық іс-әрекетін басқарады:Мұғалім.

Сандық және сапалық талдау – бұл:Деректерді өңдеу әдісі.

Социометрия әдісін ұсынған:Дж. Морено.

Сөздік, көрнекі  және практикалық болып бөлінеді:Оқыту әдістері

Ст.Холл теориясы:Рекапитуляция концепциясына жатады

Стандартталған  және проективті тестер, анкета, социометрия, сұхбат, әңгімелесу – бұл:Психодиагностикалық әдістер

Табиғи жағдайда бала іс-әрекетіне араласпай психологиялық  фактілерді жоспарлы және мақсатты түрде  бекіту әдісі:Байқау

Талаптанудың барлық түрлерін құрайды:Мотивация.

Танымдық процестердің дамуы:Когнитивті

Таяудағы даму зонасы бұл:Баланың ертеңгі мүмкіндігі.

Тәрбие беру түрлері:Адамгершілік, эстетикалық, еңбектік, физикалық.

Тәрбие беру түрлері:Ақыл-ой, адамгершілік, физикалық.

Тәрбие:Тұлғаны қалыптастыру және дамыту процесін мақсатты басқару

Тәрбиеленушіге  ықпал ету, тұлғаны мақсатты қалыптастыру процесі:Тәрбие.

Төмендегі тұжырым  авторы:«Педагогикалық психология ең алдымен дамуға анағұрлым тиімділік беретін оқу үрдісін, оның құрылымын, сипатын, заңдылықтарын, оқудың жас және жеке ерекшеліктерін зерттейді»:Н.Ф.Талызина.

Төмендегі тұжырымды  айтқан кім:«Актуализацияға бейімделу  – тұлғаның «өзінің жеке басын  сақтап, дамыту және өзінің жақсы қасиеттерін  ашып, нығайту үшін  барлық қабілеттерін жетілдіру» туа біткен тенденциясы:К.Роджерс

Төмендегі тұжырымды  айтқан кім:«Өзіндік актуализацияға бейімделу  – адамның өзінің жеке тұлғалық мүмкіндіктерін толық ашуға және дамытуға туа біткен бейімділігі»:А.Маслоу

Төмендегі тұжырымды  кім айтқан:“Адамды жан-жақты тәрбиелеу үшін оны барлық жағынан танып білу керек”.К.Д. Ушинский.

Туа біткен импульсивті  ынтығулардан (Эрос және Танатос) тұлға  құрылымы:Ид.

Тұқым қуалаушылық, әлеуметтік орта – бұл:Даму факторлары.

Тұлға компетенттілігін қалыптастыру және жан-жақты дамыту үшін негіз болып табылатын білім берудің әрбір деңгейінің жүйесі (кешені):Білім беру мазмұны

Тұлғаны қалыптастыру және дамыту процесін мақсатты басқару:Тәрбие

Тұлғаны қалыптастырудағы психологиялық заңдылықтарды зерттейді:Тәрбие психологиясы.

Тұлғаны қалыптастырудың  мақсатты және ұйымдасқан үрдісі:Тәрбие

Тұлғаны мақсатты қалыптастыру үрдісі:Тәрбие

Тұлғаның белгілі  бір әлеуметтік жағдайларда қалыптасуы, әлеуметтік тәжірибені меңгеруі:Әлеуметтену.

Тұлғаның Ид, Эго және Супер-Эго құрылымдарын бөлген:З.Фрейд

Тұлғаның моральды санасының  дамуын қарастырған:Л.Кольберг.

Тұлғаның психосексуалды теориясын жасаған:З.Фрейд.

Түсіндіруші-иллюстративті  және репродуктивті әдістерге сүйенетін, яғни оқушыларға дайын, көпке танымал білімдерді беру процесі:Дәстүрлі оқыту.

Түсініктілік  принципі:Оқыту мазмұны мен әдістерінің студенттердің немесе оқушылардың типіне, олардың білім алу ынтасына, жас ерекшеліктеріне, даму деңгейлеріне қарай құрылуын талап ететін оқыту принципі.

Ұжым теориясының  негізін қалаған:А.С.Макаренко.

Ұжымдық дискуссия, рөлдік ойындар, сценарийлер т.б. қолданылатын оқыту түрі:Интерактивті оқыту.

Ұйымдастыру, үй тапсырмаларын тексеру және өткен  материалдар бойынша оқушыларға сұрақтар қою, жаңа материалды түсіндіру және оны бекіту, үйге тапсырма беру – қандай оқыту түрінде басым:Инновациялық.

Ұйымдастыру, үй тапсырмаларын тексеру және өткен  материалдар бойынша оқушыларға сұрақтар қою, жаңа материалды түсіндіру  және оны бекіту, үйге тапсырма беру – қандай оқыту түрінде басым:Дәстүрлі.

Ұйымдастырушы, эмпирикалық, деректерді өңдеу тәсілдері, интерпретациялық әдістер тобын бөліп көрсеткен  ғалым:Б.Г. Ананьев.

Үйірмелерде, қоғамдық жұмыстарда, белгілі бір жүйе мен  мекемелерді білім беру процесінде және одан тыс жүзеге асады:Тәрбие беру.

Үлкен дамыту потенциалы бар, оқытудың эвристикалық, зерттеушілік    түрі:Проблемалық оқыту.

Үлкендердің ұстаздық етуімен басқарылып, шәкірттердің азаматтық  және адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру үрдісі:Тәрбие беру.

Фактілерді, даталарды, оқиғаларды, адам өміріндегі жағдайларды талдау әдісі:Биографиялық.

Фактілерді, мәліметтерді, деректерді, ұғымдарды, ережелерді, заңдылықтарды, теорияларды, формулаларды т.б. түсіну, есте сақтау және қайта жаңғырту:Білім.

Описание
«Бала өзінің дамуында адамзаттың өткен даму жолын қысқаша қайталайды», - деп санаған:Ст.Холл «Баланың дамуы биологиялық заңдылықтарға емес, қоғамдық-тарихи заңдылықтарға бағынады, баланың дамуы іс-әрекеттің тарихи қалыптасқан түрлері мен тәсілдерін меңгеру жолымен жүреді. Сондықтан да адамда дамудың қозғаушы күші – бұл – оқыту», - деп тұжырымдаған:Л.С.Выготский.
«Баланың дамуының өзіндік ритмі, темпі болады, олар бала өмірінің әрбір жылдарында өзгереді», - деген тұжырымға келген:Л.С.Выготский.
«Даму дегеніміз сапалы өзгерістер тізбегі болып табылады және бала психикасы үлкендер психикасынан сапалы ерекшеленеді»,- деген:Л.С.Выготский.
Содержание
содержание отсутствует