Рефераты по криминологии

Шпаргалка по "Криминологии"

15 Апреля 2013, шпаргалка

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система криминологии. Задачи криминологии.
Тема 2. Преступность.
1.Понятие преступности. 2.Состояние и уровень преступности. 3.Структура преступности. 4.Динамика преступности. 5.География преступности. 6.Латентность преступности.

Экологическая преступность

20 Февраля 2012, курсовая работа

Объектом исследования является общественные отношения, детерминирующие экологическую преступность как криминологическое явление.

Цель работы заключается в исследовании сущности и содержания экологической преступности как самостоятельного криминологического явления.

Экономическая преступность

11 Ноября 2011, реферат

Под экономической преступностью следует понимать совокупность преступных посягательств, причиняющих вред охраняемым законом экономическим интересам общества и граждан вследствие совершения хищений, хозяйственных и корыстных должностных преступлений.

Экстремальные ситуации криминального характера. Виктимология

24 Мая 2011, реферат

В настоящее время, когда криминология располагает необходимыми материалами о личности преступника и его поведении, продолжает ощущаться потребность в сведениях о тех, кто становится жертвой насилия или кражи. Знание этих лиц, их анализ и обобщение данных о них наряду с изучением личности преступника может помочь лучше определить направление профилактических мероприятий, выделить группы людей наиболее часто подвергающихся тому или иному общественно опасному посягательству, то есть установить группы риска и «работать» с ними.

Экстремизм и терроризм: криминологическая характеристика

28 Декабря 2010, реферат

Преступление – это негативное социальное явления, нарушающее нормальное функционирование и жизнь общества. Одним из видов преступлений, а именно, по классификации УК РФ, преступлениями против общественной безопасности и общественного порядка, являются экстремизм и терроризм.

Юридическая ответственность: проблемные вопросы

10 Марта 2013, реферат

Юридическая ответственность -- это мера государственного принуждения к правонарушителю. Юридическая ответственность - эго применение к виновному мер государственного принуждения за совершенное правонарушение. Этой позиции придерживаются С.С. Алексеев, Р.В, Енгибарян, Ю.К. Краснов, О.Э. Лейст, Л.И, Спиридонов и др. Какой бы вид юридической ответственности мы ни рассматривали, пишет Л.И. Спиридонов, прежде всего она выступает в виде государственного принуждения к выполнению требований правовых норм.

ҚОРЛАРДЫҢ ЕСЕБІНІҢ АУДИТІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ

03 Апреля 2012, курсовая работа

Қорлар баланста: материалдар 1310, дайын өнімдер 1320, тауарлар 1330, 1340 аяқталмаған өндіріс баптары бойынша жинақталып, оларға мынадай активтер жатады: шикізаттар, сатып алынған жартылай фабрикаттар (шала өнімдер) мен құрастыру бұйымдары, конструкциялар мен тетіктері, отындар, ыдыстар мен ыдыстық материалдар, қосалқы бөлшектері, қайта өңдеуге берілген материалдар, сондай-ақ шаруашылықтың негізгі қосалқы өндірістерінде сатуға шығарылған өнімдер түріндегі активтері және әр түрлі мақсаттар үшін сатып алынған тауарлар және есепті кезеңде технологиялық үрдіс аяқталмаған өндірістік шығындар да жатады .

Қылмыстардың қатысуы барысында қылмыстарды саралау

06 Марта 2013, реферат

Қылмысты көбіне бір адам емес бірнеше адам жасайды, өйткені біріккен қылмыстық әрекет арқылы қылмыс жасау жеңілдейді. Сондықтан да заңда бірге жасалған қылмыс үшін жауапкершілікке тартылатын адамдар шеңберін және олардың жауапкершілік негіздері мен шектерін айдаудың маңызы зор. Екі немесе одан да көп адамның қылмыс жасауға қасақана бірлесіп қатысуы қылмысқа қатысу деп танылады. Қылмысқа қатысу барысында қылмыс жасауға бірнеше адамның қатысуы міндетті. Мұндай жағдайда бұл адамдар қылмыс субъектісінің белгілеріне ие болуы керек

Қылмыстық құқықтағы жаза тағайындау

22 Апреля 2012, курсовая работа

Заңдылық пен құқық тәртібіне байланысты практикалық міндеттерді шешуде мемлекетіміздің құқықтық жүйесінің бір тармағы болып табылатын қылмыстық заңның рөлі едәуір, ол – заң бұзушылықтың қылмыс сияқты аса қауіпті түрімен күресуге бағытталған. Бұл күресте қылмыс жасаған адамға, оның жасаған қылмысына сәйке жаза тағайындалады. Жаза дегеніміз – соттың үкімі бойынша дайындалған мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы.