Способи ухилення від опподаткування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2011 в 15:04, курсовая работа

Описание

Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язко¬вих платежів є одним із найбільш шкідливих господарських злочинів. По - перше, цим діянням руйнується формування фінансових надходжень у державний бюджет, і держава стає неспроможною виконувати свої соціальні функції.
По-друге, вся соціальна сфера не має фінансового забез¬печення (лікарі, вчителі, пенсіонери, студенти та всі ін.).
По-третє, суб’єкти несплати податків отримують неви¬правдані прибутки і мають змогу тиснути на ринку своїх сумлінних конкурентів. У зв’язку з цим обов’язок сплачува¬ти податки є конституційним.

Работа состоит из  1 файл

Способи ухилення від оподаткування.doc

— 1.28 Мб (Скачать документ)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 “КИЇВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

                 

Курсова робота

 з дисципліни  “ПОДАТКОВА СИСТЕМА”

на  тему: «СПОСОБИ УХИЛЕННЯ ВІД ПОДАТКІВ» 
 
 
 
 

студента ____3_____групи _______4____курсу

фінансово-економічного факультету

зі спеціальності “Фінанси”

Головіна  Власа Георгійовича 

Науковий  керівник: Степура  Марина Михайлівна_ 
 
 
 
 
 

КНЕУ-КИЇВ-2011

ЗМІСТ 

ВСТУП………………………………………………………………......................3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УНИКНЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ………………………………………………………….......6

1.1. Сутність і основні причини ухилення від сплати податків…………..……6

1.2. Загальні схеми ухилення від оподаткування…………………...................11

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ………………………………………………………………….............15

2.1. Способи уникнення оподаткування …………………………………....….15

2.2. Податкові пільги як фактор тінізації економіки……………......................21

РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ……………………………….…….25

3.1. Мінімізація  податкового навантаження та  шляхи її виявлення……….....25

3.2. Поліпшення  механізму протидії ухиленню  від оподаткування.................27

ВИСНОВКИ…………………………………………………...............................32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..…….......34

ДОДАТКИ……………………………………………………………………..…36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП

     .

     Ухилення  від сплати податків, зборів, інших  обов’язкових платежів є одним із найбільш шкідливих господарських злочинів. По - перше, цим діянням руйнується формування фінансових надходжень у державний бюджет, і держава стає неспроможною виконувати свої соціальні функції.

     По-друге, вся соціальна сфера не має  фінансового забезпечення (лікарі, вчителі, пенсіонери, студенти та всі ін.).

     По-третє, суб’єкти несплати податків отримують невиправдані прибутки і мають змогу тиснути на ринку своїх сумлінних конкурентів. У зв’язку з цим обов’язок сплачувати податки є конституційним.

     Внаслідок навмисного ухилення від сплати податків руйнується формування фінансових надходжень у державний бюджет, соціальна сфера не отримує фінансового забезпечення, суб’єкти оподаткування отримують невиправдані прибутки і мають змогу витиснути з ринку товарів і послуг законослухняних конкурентів.

     На  сьогодні розгляд даної теми є дуже актуальним, оскільки рівень тіні

     зації економіки в України досягнув такого рівня, коли ухилення від оподаткування  стало не епізодичним, а масовим  явищем, масштаби якого суттєво впливають  на макроекономічні показники. Тому боротьба з ухиленням від оподаткування – це, без жодного перебільшення, питання захисту національної безпеки України.

     Ідея  боротьби з ухиленням від сплати податків стала програмним гаслом для  всіх політичних партій, які існують  в нашій державі і дістала  офіційне закріплення у ст. 212 КК України від 2001 року.

     Питання попередження ухилень від сплати податків є складовою загальнодержавної  проблеми. Відсутність комплексного підходу до оцінки явища, що іменується як «протиправне ухилення від сплати податків» не дозволяє здійснити ефективні заходи щодо його усунення. Мається на увазі створення такого механізму оподаткування, який би не витісняв суб’єктів господарювання в сферу тіньової економіки, а, навпаки, стимулював би легальну діяльність та повну і своєчасну сплату податків. Тому проблема дослідження всіх сторін ухилення від оподаткування та пошук ефективних шляхів боротьби з ним є актуальним і необхідним.

     На жаль на сьогоднішній день в нашій державі існують значні порушення у сфері оподаткування, не дивлячись на те, що законодавство України приділяє увагу боротьбі з такими правопорушеннями.

     Метою написання курсової роботи є розгляд поняття, способів та основних методів ухилення від оподаткування, спираючись на останні праці науковців, а також поточне законодавство України., орієнтація на пізнання і практичне вирішення проблем щодо ухилення від сплати податків

     Виходячи  з мети, слід вирішити наступні завдання:

     - розкрити сутність, становлення та основні причини ухилення від сплати податків;

     - розглянути основні схеми ухилення від сплати податків;

     - проаналізувати способи ухилення від сплати податків;

     - визначити податкові пільги як  фактор ухилення від сплати  податків;

     - виділити напрями вдосконалення  механізму протидії ухилення  від оподаткування;

     - запропонувати оптимізацію податкового навантаження.

     - охарактеризувати реформи системи  оподаткування в офшорних зонах  – важливого чинника підвищення  протидії ухилення від сплати  податків.

     Отже  правопорушення у сфері оподаткування, як правило зумовлюється не якоюсь однією окремою причиною, а відразу багатьма. Виявлення цих причин і вжиття заходів до їх усунення є одним із завдань діяльності правоохоронних органів і посадових осіб держави, слідчого, який розслідує справу про вчинення злочину. Проте завдання цілковито усунути всі причини правопорушень є утопією, адже для цього потрібно усунути всі суперечності, які існують у суспільстві.

     Предметом дослідження є методологічні  та практичні проблеми ухилення від  сплати податків в Україні, аналіз податкових пільг як чинника ухилення та актуальні питання функціонування системи оподаткування.

     Об’єктом дослідження в даній курсовій роботі є сфера ухилення від сплати податків.

     У процесі дослідження були використані  Конституція, Закони України, Укази  Президента України, постанови Верховної  Ради та Кабінету Міністрів України, офіційні дані Міністерства фінансів, Державного комітету статистики та інших міністерств і відомств України, періодична література.

     Проблеми ухилення від сплати податків у своїх працях досліджували багато вітчизняних економістів, зокрема В. Веретко, В. Вишневський,  
А. Крисоватий, В. Андрущенко, Мельник В., , В. Геєць, Т. Єфименко,  
С. Терен, А. Соколовська, В. Федосов та інші.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ  І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УНИКНЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ

1.1. Сутність і основні  причини ухилення від сплати податків 

     Ухилення  від сплати податків, зборів і обов’язкових платежів історично виникло і розвивалося разом із становленням податкових систем, які були основою формування та існування різних держав. Перша згадка про небажання сплачувати данину наводиться у «Слові о полку Ігоревім». Так, половецький хан Коб’як обкладав даниною землю Київську, а коли остання відмовилася її сплачувати, то половці забирали її силою.

     Поширення тіньового сектору економіки  України, а разом з тим і  ухилення від сплати податків, відбулося у роки так званої «перебудови», коли були прийняті Закони СРСР «Про державне підприємство (об’єднання) (1987), «Про індивідуальну трудову діяльність» (1986), «Про кооперацію» (1988). Цими законами скористались кримінальні елементи. Набуло поширення «відмивання» коштів керівниками державних підприємств. Почалося масове розкрадання майна, спекуляція набула нечуваних розмірів разом із хабарництвом та ухиленням від податків, адже у Кримінальному кодексі УРСР була відсутня стаття покарання за ухилення від сплати податків, зборів і обов’язкових платежів. До порушників застосовувалися заходи дисциплінарного та адміністративного впливу [8, 12].

     Податки існують у суспільстві більше тисячі років, але для людини немає  більш гнітючої процедури, ніж їх сплата.

     За  роки незалежності України зросли правопорушення в економічній сфері, особливо ухилення від сплати податків: у кредитно-банківській  системі, при приватизації державного майна, у паливно-енергетичному комплексі, при зовнішньоекономічній діяльності, у торговельно-посередницьких структурах. Чинне законодавство України згідно зі статтею 212 Кримінального кодексу вважає злочином умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що вчинене службовою особою підприємства чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати.

     Ухилення  від сплати податків існує в сучасних умовах розвитку не тільки країн, що розвиваються (до яких належить і Україна), а й  передових країн світу - і там  постійно проводиться боротьба з цим тіньовим економічним явищем на державному рівні за участю чисельних органів управління.

     Обов’язок сплачувати податки є конституційним. Ст. 67 Конституції України встановлює обов’язок кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом [1].

     Ухилення  від сплати податків кваліфікується за ч. 1 ст. 212 КК у випадках заподіяння несплатою податків чи інших обов’язкових платежів шкоди державі у значних розмірах. Такою визнається шкода, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений законодавством України.

     Заподіяння  несплатою податків менших розмірів шкоди тягне за собою адміністративну відповідальність. Згідно з ч. 7 ст. 25 Закону України «Про оподаткування доходів підприємств і організацій» на посадових осіб, винних у несплаті податків, приховуванні (заниженні) доходу або об’єктів оподаткування, накладається адміністративний штраф у розмірі середньомісячної заробітної плати, а за такі ж дії, вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення - у розмірі двох середньомісячних заробітних плат.

     Різного виду помилки у сплаті податків чи якась інша недбалість складу злочину не утворює. Відповідальними за несплату податків можуть бути посадові особи об’єктів оподаткування, а також громадяни, які досягли шістнадцяти років.

     Необхідно пам’ятати, що притягнення до відповідальності з ухилення відсилати податків, зборів, інших обов’язкових платежів можливе тільки із висновком експерта та за допомогою актів документальної перевірки виконання податкового законодавства і ревізії фінансово-господарської діяльності.

     Певним чином на існування в Україні проблеми ухилення від оподаткування впливає свідомість наших громадян, більшість з яких не вважає це серйозним злочином. Особи, яких притягують до кримінальної відповідальності за вчинення податкових злочинів, нерідко виправдовуються, посилаючись на те, що вони «нікого не вбили і нічого не вкрали», а приховані від оподаткування кошти спрямували на виплату зарплати, розвиток виробництва, інвестиції та інші цілком пристойні цілі. Населення здебільшого ставиться до порушників податкового законодавства поблажливо і, як правило, не тільки не надає допомогу правоохоронним органам у виявленні таких порушень, а й часто сприяє вчиненню податкових злочинів. Переважною більшістю господарських керівників ухилення від оподаткування сприймається як неминуче правопорушення, спровоковане існуючою системою оподаткування, яке не шкодить діловій репутації підприємця, а, навпаки, ніби свідчить про його позитивні бізнесові здібності [3, 5].

     У сучасній Україні ще немає традиції сплачувати податки, адже в колишньому СРСР більшість з нас не стикалася з необхідністю самостійно сплачувати податки, оскільки усі відрахування із заробітної плати здійснювалися без участі самого платника. Крім того, однією з причин поширення ухилення від оподаткування в Україні стало некритичне запозичення іноземного податкового законодавства, орієнтація нашої держави на розміри податків у розвинених західних країнах, незважаючи на те, що там зовсім інші масштаби економічної діяльності, інша орієнтація оподаткування – на доходи не юридичних осіб, як у нас, а фізичних.

Информация о работе Способи ухилення від опподаткування