Элементы налога (сбора)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2012 в 19:20, реферат

Описание

Налог на прибыль - Гостиничный комплекс - Прибыль с источником происхождений с Украины и за ее пределами, которая определяется путем уменьшения суммы доходов отчетного периода на себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, предоставленных услуг и сумму других расходов отчетного по-налогового периода (ст.134 НКУ).

Работа состоит из  1 файл

Individualna_robota_z_finansiv_1.doc

— 156.00 Кб (Скачать документ)


 

№ п/п

 

Назва податку

Елементи податку (збору)

Платник податку

Об’єкт оподаткування

База оподаткування

Податкова ставка

Порядок обчислення

1.

Загальнодержавні  податки

         

1.1

Податок на прибуток

Готельний комплекс

Прибуток  із  джерелом походжен-ня з України та за її межами,  який визначається шляхом зменшення суми доходів  звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та  суму  інших  витрат  звітного по-даткового періоду (ст.134 ПКУ).

Грошове  вираження при-бутку як об'єкта оподат-кування.

Основна ставка податку  становить 21% з 01.01.2012 р.

Податок нараховується платни-ком самостійно за ставкою  від податкової бази. Податок, отрима-ний від діяльності,  яка підлягає патентуванню підлягає сплаті до бюджету в сумі  зменшеній  на  вартість придбаних  торгових  па-тентів  на  право  провадження  такого виду діяльності.

1.2

Податок на додану вартість

Готельний комплекс

Постачання  послуг,  місце  поста-чання яких розташоване на  
митній території України

Визначається виходячи з їх договірної (контракт-ної) вартості,  але не ниж-че звичайних цін,  визна-чених відповідно  до  
ст. 39 ПКУ

20%

Податок нараховується платни-ком самостійно за ставкою  від   
бази оподаткування.

1.3

Податок на доходи фізичних осіб

Працівники готельного комплексу

Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід

Є  загальний оподаткову-ваний дохід - будь-який  дохід, який підлягає опо-даткуванню,  нарахований    на користь платника по-датку протягом звітного податкового періоду. У разі  використання  права   на   податкову знижку   базою оподаткування   є   чистий   річний  оподатко-вуваний  дохід,  який  
визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу  на суми податкової зниж-ки такого звітного року.

15  %

У разі  якщо  загальна  су-ма  отриманих  платником  податку у звітному подат-ковому місяці доходів пе-ревищує   десятикратний   розмір   мінімальної заро-бітної  плати,  встановленої  законом  на  1  січня   звіт-ного податкового  року, ставка  податку становить 17%  суми перевищення  з  урахуванням  податку, сплаченого   за   ставкою 15%.

ПДФО=(ЗОД-ПЗ-ЄСВ)*Ставка,

де ЗОД - загальний оподаткову-ваний дохід;

ПЗ – податкова  знижка;

ЄСВ – єдиний соціальний внесок.

1.4

Збір за першу реєстра-цію транспортного засобу

Готельний комплекс

Транспортні  засоби,  які  є  об'єк-тами  оподаткування збором.

 

Для колісних транспорт-них засобів: для   мотоци-клів,   легкових автомобі-лів,  автобусів вантажних автомобілів - за об'ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах.

Ставки збо-ру:

- до 1000 куб.см - 3,27 грн за 100 куб.см.;

- 1001 – 1500 куб.см - 5,45 грн за 100 куб.см. тощо.                           
Ст. 234 ПКУ.

Сума  збору обчислюється  щодо  кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази опо-даткування,  ставки збору та від-повідного  коефіцієнта,  зазначе-ного  у  статті 234 ПКУ.і 

1.5

Екологічний податок

Готельний комплекс

Обсяги та види забруднюючих ре-човин, які викидаються в атмо-сферне повітря забруднюючих ре-човин пересувними джерелами забруднення (ст.242 ПКУ).

Обсяги та види забрудню-ючих речовин, які викида-ються в атмосферне повіт-ря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (ст.242 ПКУ).

У разі використання бен-зину неетилованого – 68 грн, бензину сумішевого – 56 грн  тощо. (с.244 п.1 ПКУ)

Пвп  = (Млі х Нпі х Кос),                         

де Мі  - кількість  фактично реа-лізованого палива і-того виду, в тоннах (т); Нпі - ставки податку в поточному році за  тонну  і-того  виду па-лива, у гривнях з копійками; Кос - коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих ре-човин у ставки і озера (в іншому випадку дорівнює 1).

2.

Місцеві податки  та збори

         

2.1

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Готельний комплекс

Об'єкт житлової нерухомості.  

Житлова площа об'єкта житлової нерухомості.

Ставки податку встанов-люються  сільською, сели-щною або  міською  радою в таких розмірах за 1 кв.  метр житлової площі об'єк-та житлової нерухомості

Обчислення   суми   податку   з   об'єктів  житлової нерухомості,  які   знаходяться   у   власності   фізичних   осіб, проводиться    ор-ганом    державної    податкової    служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.  
Податкове повідомлення-рішення про суму податку,  що підлягає  сплаті,  та  платіжні  реквізити надсилаються  органами держав-ної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта  
житлової   нерухомості   до  1  ли-пня  звітного  року. Ст.267 п.7.1, Ст. 265 п.7.2., ст.58 ПКУ.

2.2

Збір за провадження  деяких видів підприємницької діяльності

Готельний комплекс

Надання платних послуг, торгі-вельна діяльність

Встановлюється  сільськи-ми, селищними  та  місь-кими  радами  з розрахун-ку  на  календарний  мі-сяць  у відповідному    ро-змірі    від   мінімальної   заробітної   плати, устано-вленої  законом  на  1  січня, з урахуванням міс-цезнаходження пункту продажу товарів та асор-тименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг. (ст.267 п.3)

Встановлюється  сільськи-ми, селищними  та  місь-кими  радами. Ставка збо-ру за провадження торго-вельної  діяльності із прид-банням  пільгового  торго-вого  патенту  встановлю-ється в розмірі 0,05 роз-міру мінімальної заробіт-ної плати щорічно. (ст.267 п.3)

Платники  податку  -   юридичні   особи   сплачують встановлені суми сільськими, селищними або  міськими  радами 

2.3

Туристичний збір

Готельний комплекс

Проживання (ночівля)

Базою   справляння   є   вартість   усього   періоду проживання (ночівлі), за вирахуванням податку на додану вартість.

Ставка встановлюється   у   розмірі   від  0,5  до 1 від-сотка до бази справляння збору.  

Платники  податку  -   юридичні   особи   самостійно обчислюють суму  податку

2.4

Плата за землю

Готельний комплекс

Земельна ділянка

Нормативна грошова оцін-ка земельної ділянки.

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну гро-шову оцінку яких проведе-но,  встановлюється у роз-мірі 1 відсотка від їх нор-мативної грошової  оцінки.

Ставки податку за земельні ділянки, нормативну гро-шову оцінку яких не про-ведено наведено в ст.275.1. ПКУ, а в ст.275.2 ПКУ – коефіцієнти.

Платники  податку  -   юридичні   особи   самостійно обчислюють суму  податку щороку станом на 1 січня

2.5

Збір за спеціальне використання води

Готельний комплекс

Об'єктом  оподаткування збором є фактичний обсяг води, який вико-ристовують водокористувачі, з ура-хуванням  обсягу  втрат води в їх системах водопостачання.

Об'єктом  оподаткування збором є фактичний обсяг води, який використову-ють водокористувачі, з урахуванням  обсягу втрат води в їх системах водо-постачання.

Ставка збору за спеціальне використання поверхневих вод Дністра – 17,99 грн за 100 куб. метрів.

Ставка збору за спеціальне використання підземних вод Івано-Франківська об-ласть: Богородчанський, Верховинський, Долинсь-кий, Косівський, Надвір-нянський, Рожнятівський р-ни - 75,04 грн за 100 куб.м., решта районів області – 42,04 грн за 100 куб м.

Водокористувачі   самостійно об-числюють збір за спеціальне ви-користання  води  та збір за спе-ціальне використання води для потреб гідроенергетики і риб-ництва щокварталу наростаючим підсумком  з  початку року,  а за спеціальне використання води для потреб водного транспорту - починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання.

Збір обчислюється виходячи з  фактичних обсягів використаної води водних об'єктів з ура-хуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, вста-новлених у дозволі на спеціальне водокористування,  лімітів  вико-ристання  води,  ставок  збору  та коефіцієнтів.


 

 

 

 

 

 

№ п/п

 

Назва податку

Елементи податку (збору)

Податковий період

Строк і порядок сплати податку

Строк і порядок подання звітності

Пільги і порядок їх застосування

Штрафні санкції

1.

Загальнодержавні  податки

         

1.1

Податок на прибуток

Календарний квартал

Сплачують  податок  протя-гом  10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного  строку  подання  податкової декларації. Сума податку  на  прибуток   від-окремлених підрозділів за відповідний  звітний (подат-ковий) період визначається розрахунково виходячи  із  загальної  суми  податку,   на-рахованого   платником пода-ку,   розподіленого  пропор-ційно  питомій  вазі  суми  витрат відокремлених підроз-ділів такого платника подат-ку в загальній сумі витрат цього платника податку. Ви-бір порядку  сплати  податку  на прибуток,  здійснюється платником податку самостій-но до 1  липня року,  що пе-редує звітному, про що по-відомляються податкові ор-гани за місцезнаходженням  такого  платника  податку  та  його   філій.

Податкові декларації подають протягом 40 календарних днів,  що  настають  за  останнім календарним днем по-даткового (звітного) кварталу,  до органів державної  податкової служби

Строком на 10 років, по-чинаючи з 01.01.2011 р. звільняється від оподат-кування прибуток суб'єк-та господарської діяль-ності, отриманий від на-дання готельних послуг у готелях категорій „п'ять зірок”, „чотири зірки” і „три зірки”, у тому числі новозбудованих чи ре-конструйованих або в яких проведено капіталь-ний ремонт чи рестав-рація існуючих будівель і споруд.

Разом з тим, відповідно до пункту 21 підрозділу 4 розділу XX ПКУ порядок цільового використання вивільнених від оподат-кування коштів встанов-люється Кабінетом Міні-стрів України.

Ст.120 ПКУ. Неподання або не-своєчасне подання податкової  звітності тягнуть за собою на-кладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподан-ня або несвоєчасне подання. Ті самі дії,  вчинені платником податків, до якого протягом ро-ку було застосовано штраф за таке порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ст.121 ПКУ. Незабезпечення платником податків зберігання документів облікових та  інших регістрів, бухгалтерської та ста-тистичної  звітності,  інших  до-кументів  з питань обчислення і сплати податків та зборів тяг-нуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень. Ті самі  дії,  вчинені платником податків, до якого протягом ро-ку було застосовано штраф за таке саме порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень. Ст.129 Пеня. ПКУ.

1.2

Податок на додану вартість

Один календар-ний місяць (або квартальний по-датковий період)

Платник податку зобов'яза-ний самостійно сплатити  су-му податкового  зобов'язан-ня,  зазначену  у  поданій  ним  податковій декларації,  протягом 10 календарних днів, що настають за остан-нім днем  відповідного гра-ничного строку.

Податкова декларація подається за базовий звітний період, що дорі-внює  календарному  мі-сяцю,  протягом 20 ка-лендарних  днів,  що  настають за останнім календарним днем звіт-ного місяця.

Готельні комплекси не мають податкових пільг з ПДВ. Регулює ст.195 та 196 ПКУ.

Ст.120 ПКУ. Ст.121

СТ. 123. Використання платни-ком податків сум, що не спла-чені до бюджету внаслідок от-римання податкової пільги, не за призначенням та/або всу-переч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору додатково до штрафів, передбачених пунктом 123.1 ці-єї статті тягне за собою стяг-нення до бюджету суми подат-ків, зборів, що підлягали нара-хуванню без застосування по-даткової пільги. Сплата штрафу не звільняє таких осіб від від-повідальності за умисне ухиле-ння від оподаткування.

Ст.127 ПКУ. Порушення  пра-вил  нарахування, утримання та сплати (перерахування) подат-ків у джерела виплати - тягнуть за собою накладення штрафу  в  розмірі 25 відсотків суми по-датку, що підлягає нарахуван-ню та/або сплаті до бюджету. Ті самі дії, вчинені повторно про-тягом 1095 днів, тягнуть за  собою  накладення  штрафу  у розмірі 50 відсотків суми по-датку, що підлягає нарахуван-ню та/або сплаті до бюджету.

Ст.129 Пеня. ПКУ

1.3

Податок на доходи фізичних осіб

Календарний рік

Податок сплачується (перера-ховується) до бюджету під час виплати оподатковува-ного доходу єдиним  платіж-ним документом. Банки при-ймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового  документа на  перерахування цього по-датку до бюджету. Податок,   утриманий   з   доходів   рези-дентів та нерезидентів, зара-ховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.

Платник податку зобо-в'язаний подавати річну декларацію про майно-вий  стан  і  доходи  до 1 травня року, що настає за звітним. Фізична осо-ба зобов'язана самостій-но до 1 серпня року,  
що  настає  за  звітним,  сплатити  суму податко-вого зобов'язання, заз-начену в поданій нею податковій декларації. Сума, що має бути   по-вернена   платнику   по-датку, зараховується на його банківський раху-нок,  відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену   в  декларації,  протягом  60  календарних  днів  після надходження та-кої податкової деклара-ції.

Готельні комплекси  ке-руються ст.169 ПКУ згід-но якої платник податку має право на зменшення суми загального місяч-ного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціа-льної пільги:

- у розмірі, що дорівнює 100% розміру прожитко-вого мінімуму для праце-здатної особи, встановле-ному законом на 1 січня звітного податкового ро-ку (для будь-якого плат-ника податку);

- у розмірі, що дорівнює 100% суми пільги для платника, який утримує двох чи більше дітей ві-ком до 18 років (у розра-хунку на одну дитину);

- у розмірі 150% суми  пі-льги для платника, який є одинокою матір’ю, або опікуном, або утримує дитину-інваліда і т.д. (у розрахунку на одну ди-тину);

- у розмірі 200% суми пільги для платника, який є Героєм України, Героєм Радянського Со-юзу, Героєм Соціалістич-ної праці тощо.

 

 

Ст.120 ПКУ. СТ. 129 Пеня. ПКУ.

1.4

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

Календарний рік

Збір сплачується фіз. та юрид. особами перед прове-денням першої реєстрації в Україні транспортних засо-бів. Збір сплачується  за  місцем  реєстрації  транспор-тних засобів за ставками, які діють на день сплати.

Юрид.  особи в десятиден-ний  строк  після  першої реє-страції в Україні транспорт-них  засобів  подають  відпо-відному органу  держ. подат-кової служби за місцем свого знаходження та за місцем ре-єстрації транспортного засо-бу розрахунок суми збору за  
такі   транспортні.  До розра-хунку обов'язково додаються  копії  реєстраційних  докуме-нтів,  завірені відповідним  
уповноваженим  державним  органом  України,  який  про-водив таку реєстрацію. Орга-ни,  що проводять державну реєстрацію транспортних за-собів,  зобов'язані  повідом-ляти  органи  державної   по-даткової служби про зареє-стровані транспортні засоби,  а також про осіб, на яких во-ни  зареєстровані.

Податкові декларації подають протягом 60 календарних днів,  що  настають  за  останнім календарним днем по-даткового (звітного) пе-ріоду,  до органів дер-жавно податкової служ-би.

Від сплати збору звільня-ються легкові автомобілі  для інвалідів з об'ємом циліндрів двигуна до 1500 куб. см, що прид-бані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів  та/або без-оплатно передані інвалі-дам відповідно до зако-нодавства України, тран-спортні засоби будинків-інтернатів для громадян похилого віку та   інвалі-дів,   дитячих   будинків-інтернатів, пансіонатів  для ветеранів війни і праці, геріатричних пан-сіонатів, реабілітаційних  
установ  для інвалідів та  дітей-інвалідів,  що  фі-нансуються  з державно-го та місцевого бюдже-тів.

Ст.120 ПКУ. Ст.121 ПКУ. СТ. 123. СТ. 129 Пеня. ПКУ. 126-128 ПКУ.

1.5

Екологічний податок

Календарний квартал

Сплачують  податок  протя-гом  10 календарних днів,  що настають за останнім днем  граничного  строку  подання  податкової декларації.

Податкові декларації подають протягом 40 календарних днів,  що  настають  за  останнім календарним днем по-даткового кварталу,  до органів державної  по-даткової служби

Готельні комплекси не мають податкових пільг з екологічного податку.

Ст.120 ПКУ. Ст.121 ПКУ. СТ. 123.

Ст. 126. У разі якщо платник податків не сплачує уз-годжену суму грошового зобо-в'язання протягом строків, виз-начених цим Кодексом, такий платник податків притягується до від-повідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включ-но, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 від-сотків погашеної суми подат-кового боргу; при затримці бі-льше 30 календарних днів, нас-тупних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'я-зання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу. Ст.129 Пеня. ПКУ Ст. 126-128 ПКУ.

2.

Місцеві податки  та збори

         

2.1

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Календарний рік

Податкове  зобов'язання  за  звітний рік з податку спла-чується: а) фізичними особа-ми  -  протягом  60  днів  з  дня  вручення податкового повідомлення-рішення; б) юридичними особами - аван-совими  внесками щокварта-лу до 30 числа  місяця, що   наступає   за   звітним кварта-лом,   які відображаються в річній податковій декларації.

Податок  сплачується  за міс-цем розташування об'єкта  
оподаткування і зараховуєть-ся до  відповідного  бюджету  згідно з положеннями БКУ.

До 1 лютого цього ж  ро-ку подають органу дер-жавної  податкової  слу-жби за  місцезнаходже-нням  об'єкта оподатку-вання декларацію за формою, встановленою у порядку, передбачено-му ст. 46 ПКУ, з роз-бивкою річної суми рів-ними частками поквар-тально.  

Набуде чинності  з 01.07.2012 р. База опо-даткування об'єкта жит-лової нерухомості,  що  
перебуває  у  власності  фізичної  особи   -   плат-ника   податку, зменшує-ться: а) для квартири - на 120 кв. метрів; б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів. Таке змен-шення  надається  один  раз  за  базовий  подат-ковий (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості,  
у   якій   фізична   особа, платник  податку  зареєс-трована в установленому законом порядку,  або за вибором такого платника  до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухо-мості,  який перебуває в  
його власності.

Ст.120 ПКУ. Ст.121 ПКУ. Ст. 126. 127 ПКУ

2.2

Збір за провадження  деяких видів підприєм-ницької діяльності

Календарний місяць

Строки сплати збору за про-вадження надання платних послуг - щомісяця не пізніше 15 числа,  який передує звітному місяцю.

Платники збору провадять  торговельну  діяльність  або   надають   платні послуги - збір сплачується за місце-знаходженням пункту про-дажу товарів або пункту  з  надання платних послуг.

Не подають звітність

Ст. 267 п.2.2 ПКУ. З   придбанням    пільгового торгового    патенту про-водиться  торговельна діяльність виключно з використанням таких то-варів вітчизняного вироб-ництва:

а) поштові марки,  листі-вки,  вітальні  листівки;

б) товари  народних  про-мислів тощо.

267.2.3 ПКУ. З   прид-банням    пільгового тор-гового патенту проводи-ться торговельна діяль-ність виключно з вико-ристанням періодичних   видань   друкованих засо-бів   масової   інформації вітчизняного виробницт-ва,  що мають реєстрацій-ні свідоцтва, видані в установленому порядку,  а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, карто-графічної продукції, що видаються юридичними особами-резидентами України.

Ст.120,121,126,127 ПКУ.

Ст.125 Порушення порядку от-римання та використання тор-гового патенту:

- за порушення  порядку  ви-користання торгового патенту сплачують штраф у розмірі збо-ру за один календарний місяць;

- за здійснення діяльності  без отримання відповідних торго-вих патентів сплачують штраф у сплачують штраф у подвій-ному  розмірі  збору  за  весь період   здійснення   такої дія-льності, але не менше подвій-ного його розміру за один мі-сяць;

- здійснення торгівельної  діяль-ності без придбання коротко-термінового патенту або з порушенням його отримання та використання сплачують штраф у подвійному розмірі збору за весь строк такої діяльності.

Несплата (неперерахування) су-б'єктом господарювання сум збору за здійснення деяких ви-дів підприємницької діяльності,  зазначених у підпункті 267.1.1  пункту  267.1  статті  267 ПКУ  в порядку та у строки, виз-начені цим Кодексом тягне за  собою  накладення  штрафу  у  розмірі 50 відсотків ставок збо-ру, встановлених статтею 267 цього Кодексу.

 

  

2.3

Туристичний збір

Календарний квартал

Сплачують  туристичний збір протягом  10 календарних днів,  що настають за остан-нім днем  граничного  строку  подання  податкової деклара-ції.

Податкові декларації подають протягом 40 календарних днів,  що  настають  за  останнім календарним днем по-даткового кварталу,  до органів державної  по-даткової служби

Готельні комплекси  не мають податкових пільг з туристичного збору.

Ст.120,121,126,127 ПКУ.

2.4

Плата за землю

Календарний рік

Податкове зобов'язання щодо плати за землю,  визначене  
у податковій  декларації  на  поточний  рік,  сплачується  рівними частками  власника-ми  та  землекористувачами  земельних ділянок за місце-знаходженням земельної ді-лянки  за  податковий  пе-ріод,  який дорівнює  кален-дарному  місяцю,  щомісяця  протягом 30 календарних  
днів,  що  настають  за  остан-нім  календарним  днем   по-даткового місяця.

Податкові декларації подають не пізніше  20  лютого  поточного  року  відповідному органу де-ржавної податкової служби за місцезнахо-дженням земельної ді-лянки,  з розбивкою річ-ної суми рівними част-ками за місяцями. По-дання такої декларації  
звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При подан-ні першої декларації разом  з  нею  подається  довідка про розмір нор-мативної грошової оцін-ки  земельної  ділянки, а  надалі така довідка  по-дається  у разі затвер-дження нової норматив-ної грошової оцінки землі.

Ст. 282 ПКУ. Пільги що-до сплати податку для юридичних осіб. Готель-ні комплекси не мають податкових пільг.

 

Ст.120,121,126,127 ПКУ.

2.5

Збір за спеціальне використання води

Календарний квартал

Платники збору обчислюють суму збору наростаючим під-сумком з початку року та складають податкові декла-рації за формою, встановле-ною в порядку, передбаче-ному статтею 46 цього Кодексу.

Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для квартального податкового пе-ріоду, за місцем податкової реєстрації.

Збір за спеціальне викорис-тання води для потреб вод-ного транспорту за перший квартал не сплачується.

Податкові декларації збору  подаються плат-никами збору органам державної податкової служби у строки, визна-чені для квартального податкового періоду, за місцем податкової реє-страції.

Податкова декларація за спеціальне використан-ня води для потреб вод-ного транспорту за пер-ший квартал не пода-ється. Платники збору подають одночасно з податковими деклара-ціями органам держав-ної податкової служби копії дозволу на спеціа-льне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про викорис-тання води.

Готельні комплекси  не мають податкових пільг зі збору на спеціальне використання води.

Ст. 327.п.1 ПКУ. У  разі  пере-вищення  водокористувачами  встановленого річного ліміту використання води збір обчис-люється і сплачується у п'яти-кратному  розмірі  виходячи  з фактичних обсягів використа-ної води понад встановлений ліміт використання води,  ста-вок збору  та коефіцієнтів.

Ст.327 п.2 ПК. За понадлімітне використання води збір обчис-люється за кожним  джерелом  водопостачання  окремо  згідно  з  установленими ставками збо-ру та коефіцієнтами.

Ст.327 п.3 ПКУ. За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімі-тами  використання води  збір справляється  за  весь  обсяг ви-користаної  води,  що підлягає оплаті як за понадлімітне ви-користання.  
Ст.328 п.9 ПКУ. У разі несплати збору  або  сплати  йо-го  в  неповному обсязі  платни-ками  збору  протягом шести місяців органи державної по-даткової служби подають ін-формацію про таких платників збору  до органів,  що  видають дозволи на спеціальне водо-користування, для вжиття сто-совно них заходів згідно із законом.Информация о работе Элементы налога (сбора)