Шпаргалка по "Бухгалтерського обліку та аудиту"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 18:05, шпаргалка

Описание

1.Загальні поняття про облік і його роль у системі управління.
Госп облік- це облік госп діяльності підп-ва, сусп-ва, що вкл. ВРОС мат благ, необх для задов потреб нас у продуктах харч, одязі, житлі; кількісне відображення і якісна хар-ка госп діяльності з метою управління нею. Отже, система БО – взаємоузгоджені між собою з метою створення ефективної системи управління підприємствами бухгалтерський облік (спосіб безперервного і повного відображення госп діяльності підп.-ва в єдиному грош вимірнику; процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання, та передачі інф-ії про діяльність під-ва зовнішнім і вн користувачам для прийняття рішень), оперативний (спосіб спостереження, відображення і контролю окремих госп операцій безпосередньо в процесі їх здійснення з метою надання необх інформації користувачам(відділ кадрів) , статистичний облік (спосіб спостереження, відображення і контролю масових та окремих типових господарських операцій та процесів(бухгалтер).

Содержание

1.Загальні поняття про облік і його роль у системі управління.
2.Види господарського обліку.
3.Вимірники, що застосовуються в обліку.
4. Функції та завдання бухгалтерського обліку. Вимоги, що ставляться до обліку.
5.Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти.
6.Господарські засоби (активи) як об'єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за функціональною роллю в процесі відтворення капіталу.
7.Джерела господарських засобів (капітал, зобов'язання) як об’єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за призначенням.
8.Метод бухгалтерського обліку і його складові частини.
9.Баланс як складова частина методу бухгалтерського обліку.
10.Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями. Типи господарських операцій.
11.Поняття про рахунки, їх будова та призначення.
12.Порядок відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборотів і сальдо.
13.Подвійний запис господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, його суть, обґрунтування та контрольне значення.
14.Синтетичний та аналітичний облік на рахунках.
15.Документація як складова частина методу бухгалтерського обліку.
16.Класифікація документів.
17.Способи виявлення і виправлення помилок у бухгалтерському обліку.
18.Інвентаризація як складова частина методу бухгалтерського обліку.
19.Основи організації бухгалтерського обліку.
20.Поняття про форми бухгалтерського обліку.
21.Облікові регістри, їх класифікація та значення в бухгалтерському обліку.
22.Економічний зміст основних засобів, їх класифікація та оцінка.
23.Синтетичний і аналітичний облік основних засобів.
24.Документальне оформлення та облік надходження основних засобів.
25.Документальне оформлення та облік переміщення та вибуття основних засобів.
26.Облік амортизації (зносу) основних засобів.
27.Документальне оформлення і облік витрат на утримання, ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів.
28.Облік інших необоротних активів.
29.Облік нематеріальних активів.
30.Інвентаризація основних засобів і інших необоротних матеріальних активів.
31.Визнання запасів, завдання обліку запасів.
32.Первинна оцінка виробничих запасів у бухгалтерському обліку.
33.Організація складського господарства і складського обліку.
34.Методи обліку запасів та їх застосування в сучасних умовах.
35.Документальне оформлення та облік надходження, переміщення та вибуття запасів.
36.Документальне оформлення переміщення та вибуття (використання) готової продукції.
37.Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.
38.Інвентаризація запасів та відображення в обліку її результатів.
39.Облік наявності і руху грошових коштів у касі та контроль за дотриманням касової дисципліни.
40.Рахунки в банку, порядок їх відкриття. Особливості обліку наявності й руху коштів на поточних та інших рахунках в банку.
41.Дебіторська заборгованість, критерії визнання та класифікація.
42.Облік розрахунків з покупцями і замовниками.
43.Облік розрахунків з іншими дебіторами.
44.Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами.
45.Облік резерву сумнівних боргів.
46.Фінансові інвестиції, критерії їх визначення, види та оцінка.
47.Облік фінансових інвестицій.
48.Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.
49.Поняття й призначення статутного капіталу.
50.Облік формування статутного капіталу при створенні підприємства. Умови змін статутного капіталу та порядок їх відображення в обліку. Аналітичний облік статутного капіталу.
51.Облік неоплаченого капіталу.
52.Облік вилученого капіталу.
53.Особливості обліку додаткового капіталу.
54.Облік резервного капіталу.
55.Облік нерозподіленого прибутку (непокритих) збитків.
56. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань.
57.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
58.Облік довгострокових зобов’язань.

59. Облік поточних зобов’язань.
60.Облік кредитів банку.
61.Облік доходів майбутніх періодів.
62.Економічний зміст заробітної плати. Завдання обліку праці та розрахунків по її оплаті.
63.Класифікація та облік персоналу підприємства.
64.Види, форми і системи оплати праці. Фонд оплати праці, його структура.
65.Документальне оформлення та облік використання робочого часу.
66.Методика нарахування заробітної плати персоналу підприємства.
67.Види утримань із заробітної плати та їх облік.
68. Порядок складання розрахунково-платіжної відомості.
69.Облік створення та використання забезпечення виплат відпусток працівникам.
70.Облік розрахунків за пенсійним забезпеченням (із Пенсійним фондом України).
71.Облік відрахувань за соціальним страхуванням.
72.Витрати діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація..
73.Класифікація операційних витрат.
74.Склад загальновиробничих витрат, їх облік і розподіл.
75.Склад адміністративних витрат та їх облік.
76.Облік витрат на збут.
77. Облік інших витрат діяльності.
78.Економічний зміст реалізації (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг). 79.Документальне оформлення та облік реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
81.Доходи діяльності підприємства, критерії визнання і класифікація..
82.Облік доходів від основної діяльності.
83.Облік доходів від інвестиційної діяльності та фінансових операцій.
84.Облік фінансових результатів.
85.Звітність, її суть та значення.
86.Значення фінансової звітності та її використання в управлінні.
87.Склад і форми фінансової звітності, порядок їх складання.

Работа состоит из  1 файл

бухоблік (теорія).doc

— 516.00 Кб (Скачать документ)

1.Загальні  поняття про облік і його  роль у системі управління.

Госп облік- це облік госп діяльності підп-ва, сусп-ва, що вкл. ВРОС мат благ, необх для задов потреб нас у продуктах харч, одязі, житлі; кількісне відображення і якісна хар-ка госп діяльності з метою управління нею. Отже, система БО – взаємоузгоджені між собою з метою створення ефективної системи управління підприємствами бухгалтерський облік (спосіб безперервного і повного відображення госп діяльності підп.-ва в єдиному грош вимірнику; процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання, та передачі інф-ії про діяльність під-ва зовнішнім і вн користувачам для прийняття рішень), оперативний (спосіб спостереження, відображення і контролю окремих госп операцій безпосередньо в процесі їх здійснення з метою надання необх інформації користувачам(відділ кадрів) , статистичний облік (спосіб спостереження, відображення і контролю масових та окремих типових господарських операцій та процесів(бухгалтер). Спільним для них є мета здійснення і надання необх точної інформації для користувачів системи БО: вн (прац,керів,профспіл) і зовн (податкова, міністерства, відомства, держкомстат, аудитори, постачальники, позабюдж фонди, покупці, конкурентні інвестори, кредитори).

 

2.Види господарського обліку.

Госп облік- це облік госп діяльності підп-ва, сусп-ва, що вкл. ВРОС мат благ, необх для задов потреб нас у продуктах харч, одязі, житлі; кількісне відображення і якісна характеристика госп діяльності з метою управління нею. Три види: 1. оперативний- спосіб спост, відобр і контролю окремих госп операцій безпосередньо в процесі їх здійснення з метою надання необх інф-ї користувачам(відділ кадрів), 2.статист облік (спосіб спостереження, відображення і контролю масових та окремих типових господарських операцій та процесів(бухгалтер), 3.бух облік -спосіб безперервного і повного відображення госп діяльності підп.-ва в єдиному грош вимірнику; процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання, та передачі інф-ії про діяльність під-ва зовн і вн користувачам для прийняття рішень. Також виділяють податковий облік – групування інф-ції на рахунках БО за об’єктами оподаткування: ПДВ, податок на прибуток, відрахування до позабюдж фондів, місцеві податки.

 

3. Вимірники, що застосовуються в обліку.

Натуральні  (вимірники об’єму, площі, маси, довжини – м3, л, м2 ,кг, км) – використ для одержання даних за кількістю однорідних об’єктів обліку у відповідних од виміру для обліку кількості мат цінностей. Трудові (вимірники часу праці – дні, год, хв., людино-дні, люд-год) – використ з метою обліку кількості відпрацьованого часу та обліку праці, затраченої на виготовлення продукції у процесі нарах-ня зар плати, під час визначення середньооблікового складу працівників, рівня продуктивності праці тощо. Грошові (вартісні) (універсальні вимірники, що узагальнюють усі госп операції та явища, що раніше виражалися натур і трудвимірниках, грн.) – використ поряд з натур і трудовими для обліку зар плати, матеріалів, готов продукції, її реалізації, доходів, збитків, у розпахунково-кредитних операціях для узагальнення й визначення результатів виробничо-госп та фін діяльності підп.-ва за звітний період, під час складання поточних і річних фін звітів, планів.

 

4. Функції  та завдання бухгалтерського обліку. Вимоги, що ставляться до обліку.

Функції БО: 1. Інформаційна  - безперервне збирання, опрацювання, узагальнення, зберігання, передавання для потреб управління фактичних даних про основні показники діяльності підприємств 2.  Аналітична полягає в оцінці досягнутих результатів діяльності, тобто в її аналізі, що проводиться спільно з іншими ек службами. 3. Контрольна полягає в перевірці законності та доцільності госп операцій, забезп збереження коштів, їх ефективного використання. Основні завдання БО: 1. дотримання положень ЗУ «Про БО і фін звітність в Україні» 2. облік, аналіз і контроль за заощадженнями і використанням коштів 3.контроль за зберіганням власності підп.-ва 4. облік і перевірка інф-ції про госп діяльність 5. контроль за виконанням завдань вир-ва щодо кількості, якості та асортименту продукції 6. виявлення невикористаних резервів 7. контроль за оплатою праці 8. контроль за рівнем рентабельності вир-ва продукції 9. виявлення резервів подальшого збільшення вир-ва 10.забезпечення наявності первинної документації 11. побудова обліку на під-ві. Вимоги: 1.точність 2. своєчасність 3. єдність показників 4. достовірність і дієвість 5. порівняння показників БО з показниками плану 6.об’єктивність 7.зрозумілість 8.простота і чіткість 9.повнота 10.зрозумілість.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Предмет бухгалтерського  обліку, його об’єкти.

Предмет БО – рух капіталу підп-ва або його госп діяльність в цілому; процес розширеного сусп. відтворення ( ВРОС сусп продукту), а також використання госп засобів у цих процесах, які узагальнюються у грош вимірнику, для надання інф-ції, необх для управління і контролю. Предмет БО уточнюється в його об’єктах: 1. госп засоби (активи)- об’єкти, які відпов 3 ознакам: з’явились в рез мин подій, контрол підп-вом, використання об’кту в майб призведе до ↑ ек вигод. а) Необор активи ( осн засоби, немат активи, інші не обор мат активи) б) Обор активи – те, що переносить свою вар-сть на прод протягом 1 циклу ( гр кошти, запаси, дебіт заборг) в) Витрати майб періодів – витрати, які мали місце в пот періоді, але виникнуть у наст 2.Джерела формування ( фінансування) госп засобів ( пасиви) – вар-сть активів, які залиш і підп-ва після вирахування їх зобов’язань а)Власний капітал: статутний, додатковий ( емісійний дохід), пайовий, резервний, нерозп прибутки і непокриті збитки, інший додатковий капітал – дооцінка, безоплатна передача необ активів. Власний кап коригується на суму неоплач кап ( заборг засновників за внесками до стат кап) і вилученого кап. б) Позикові джерела 9 довгостр, поточні в) Доходи майб періодів – виникли в пот періоді, а отримають в майб. 3.Госп процеси і фін рез-ти діяльності- част кругообігу госп засобів: а) постачання – процес придбання госп зас, необх для здійсн госп діял-сті б) вир-во – виготовлення прод, надання послуг або виконання робіт в) реал-я – процес продажі гот прод або наданих послуг та одержання виручки від реал-ї та визначення фін результатів.

 

6.Господарські засоби (активи) як об'єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за функціональною  роллю в процесі відтворення  капіталу.

Активи- об’єкти,що відповідають 3 ознакам: 1) зявляються в результаті минулих подій, 2) контролюються під-вом, 3) використання цього обєкту в майбутньому призведе до ек вигод. АКТИВИ: 1.необоротні активи- сук-сть майнових цінностей, які багаторазово беруть участь у процесі госп діяльності підп.-ва, тобто це всі ті активи, що не є оборотними [осн засоби(зем ділянки,будинки, обладнання, транспорт, інвентар); нематер активи(права на корист майном,прир рес, авторські права, комп програми, інф база); ін необорот матер активи(бібл фонди, довгостр інвест, купівля акцій]; 2. оборотні активи – те, що переносить свою вартість на продукцію протягом 1 циклу [грошові кошти(каса, рах в банках, поточ фін інвест); запаси(вир запаси, незаверш вир-во, МШП, товари, готов прод, напівфабр); деб заборгованість(з підзвіт осоьами, за претенз, за виданими авансами,за відшкод завд збитків, за позиками членів кред спілок)]; 3. витрати майбутніх періодів- витрати, які мали місце в поточному періоді, але виникнуть лише у наступних (витрати з освоєння вир-ва нових видів продукції.)

 

7.Джерела господарських  засобів (капітал, зобов'язання) як  об’єкт бухгалтерського обліку, їх класифікація за призначенням.

Пасиви- вар-сть активів, які залиш і підп-ва після вирахування їх зобов’язань; вартісний вираз права власності юр чи фіз осіб на майно(активи) під-ва. ПАСИВИ: 1. власні – вартість активів, що залишається у підп.-ва після вирахування їх зобов’язань( статут кап, пайов кап, додат кап, резерв кап, нерозп прибуток, вилуч кап, неоплач кап); 2. позикові [довгострокові ( довгострок кредити банків, довгостр векселі видані, зобовяз за облігаціями, зобовяз з оренди, відстроч фін зобовяз власні; поточні (короткострок кредити банків-короткостр позики,поточна заборг, векселі видані-з постач,підряд,фіз і юр особоми, розрах з кредиторами-з постач і підряд, за подат і платеж, за страхув, з оплати праці)]; 3. доходи майб періодів – джерело коштів, що виникли в поточному періоді або попередніх звітних періодах, а отримають в майбутньому  (одерж в рахунок майб періодів орендна плата від орендарів); 4. забезп майб витрат і платежів (забезпечення: оплата відпусток, гарант зобовязань, додат пенс забезп)страхові резерви, цільові фонди; страхові резерви, цільове фін-ня, цільові надходження ???).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Метод бухгалтерського  обліку і його складові частини. 

Метод БО-сукупність методичних способів і прийомів, за допомогою яких госп діяльність підп-ва відображається в обліку 1)загальнонаукові (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, моделювання, абстрагування, конкретизація); 2)спеціальні:  1.первинні а)документація (спосіб первинного спостереження і відображення госп операцій у первинних бухгалт документах рахунках, накладних, чеках, ордерах),б)інвентаризація ( метод підтвердження достовірності даних БО, що проводиться шляхом опису, підрахунку, виміру, зважування ц оцінки всіх залишків засобів і коштів у натур виразі, виявлення фактичної наявності й стану залишків майна на певну дату і зіставлення їх з відповідними даними БО), в)оцінка (спосіб грош вимірювання об’єктів БО, за допомогою чого натут і трудові вимірники госп засобів перераховують у вартісні), г)калькуляція (метод обчислення собівартості виготовленої продукції або виконаних робіт, наданих послуг шляхом визначення і розподілу витрат, які належать до об’єкта калькулювання);2.вторинні: а)система рахунків ( спосіб поточного групування і обліку наявності та використання активів, зобов’язань і капіталу), б)подвійний запис (метод відображення госп операції на рахунках, що полягає у подвійному відображенні в БО кожної госп операції в одній і тій самій сумі);3.підсумкові -балансова звітність (метод підсумкового узагальнення й одержання підсумкових показників за звітний період).

9.Баланс як  складова частина методу бухгалтерського  обліку.

Баланс-1)ек визначення- методичний прийом БО, що полягає у групуванні та узагальненому відображенні госп. засобів за складом та джерелами фінансування в єдиному грошовому вимірнику на певну дату.(зазвичай складається на останню дату звітного періоду; річний: 1 січня-31 грудня); 2) Бухгалтерське- форма звітності про фін становище підп.-ва, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал, і регулюється П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фін звітності». Значення балансу: 1. це основа бух звітності про результати госп і фін діяльності підп-ва за певний період 2.оновне джерело інф-ції про майнове і фін становище суб’єктів госп-вання 3. інф-на база для податк органів, кред установ і органів держ управління майном 4. інф-не забезпечення для фін планування підп.-ва, контролю грош потоків відповідно до отриманого прибутку. Для схемат відобр-ня балансу викор двостороння табл:

Актив

Пасив

Баланс

х

Баланс

х

Призначений для відобр госп засобі за складом 

 

Для від обр інф-ції  про джерела госп засобів

 

Баланс скл за балансовим рівнянням: А=П; А = Власний капітал +Позиковий капітал Валюта балансу-сума підсумків за активом і пасивом. Баланс-звіт про фін стан підва, метою якого є надання користувачам повної неупередженої правдивої інформації про фін стан. Ф1(форма 1)- баланс. Структура та форма бух балансу регулюється П(С)БО 2 «Баланс». Баланс скл з:АКТИВИ скл з розділів: 1)необоротні активи; 2)оборотні активи, 3)витрати майб періодів; 4)необоротні активи та групи вибуття; ПАСИВИ: 1)власний капітал; 2)забезпечення наступних виплат і платежів(передб у майб); 3)довгострокові зобовязання; 4)поточні зобовязання; 5)доходи майб періодів. Баланс скл у ТИС.ГРН!!!Бух баланс побудований як нетто-баланс який складається зі статей, кожна з яких має свій номер (до валюти балансу 1.осн засоби вкл-ся за залишковою вартістю 2. Деб заборг-сть вкл.-ся за чистою реаліз вартістю 3.Власний капітал коригується на суму неоплаченого, вилученого капіталу і непокритих збитків, якщо вони є.

10.Зміни в  балансі, зумовлені господарськими  операціями. Типи господарських  операцій.

Госп операція – діяльність, яка зумовлює зміни у фін становищі, активах і пасивах підп-ва. Кожен факт госп діяльності обов’язково впливає на баланс. Госп засоби та їхні джерела під впливом госп операцій збільшуються або зм-ся, що приводить до змін окремих статей балансу в активі і пасиві. 4 типи впливу госп операцій на баланс:                                                                                                       

Тип впливу

Актив

Пасив

Валюта балансу

І

+Z -Z

-

-

ІІ

-

+Z -Z

-

ІІІ

+Z

+Z

ІV

-Z

-Z


І Зміни відбуваються лишев активі балансу. Одна стаття ↑, інша ↓, Валюта балансу( ВБ) не змінюється. А+Z-Z=П, де Z- зміни. Пр: покупці сплатили за раніше отриману продукцію; оприбутковано готівку в касу з пот рахунка в банку ІІ Зміни відб лише в П, ↑одна стаття, ↓ інша, ВБ не змінюється. А=П+Z-Z. Пр: взяли кредит, щоб сплатити постачальнику.ІІІ Відбувається рівновелике збільшення в А і П балансу, ВБ=↑; А+Z=П+Z Пр: отриманий кредит банку зараховано на пот рахунок підп-ва. ІV Відбувається рівновелике зменшення в А і П, ВБ↓; А-Z=П-Z Пр: погашено короткостр кредит банку з пот рахукна в банку підп-ва.

Информация о работе Шпаргалка по "Бухгалтерського обліку та аудиту"