SWOT-аналіз ПівнГЗК

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Марта 2012 в 18:32, контрольная работа

Описание

Цей підпункт складається з аналізу можливостей підприємства і загроз з боку навколишнього оточення, а також включає розгляд сильних і слабких сторін підприємства, його конкурентних переваг та недоліків.
Почнемо аналіз із самого підприємства. Аналіз проведемо за допомогою розширеного SWOT - аналізу ПАТ „ПівнГЗК”
SWOT- аналіз — це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Аналізу підлягають сильні сторони, слабкі сторони внутрішнього середовища, а також можливості і загрози зовнішнього середовища організації.

Работа состоит из  1 файл

SWOTanaliz.docx

— 24.31 Кб (Скачать документ)

SWOT – аналіз ПАТ “ПівнГЗК”

Цей підпункт складається  з аналізу можливостей підприємства і загроз з боку навколишнього  оточення, а також включає розгляд  сильних і слабких сторін підприємства, його конкурентних переваг та недоліків.

Почнемо аналіз із самого підприємства. Аналіз проведемо за допомогою розширеного SWOT - аналізу ПАТ „ПівнГЗК”

SWOT- аналіз — це аналіз  зовнішнього та внутрішнього  середовища організації. Аналізу  підлягають сильні сторони, слабкі  сторони внутрішнього середовища, а також можливості і загрози  зовнішнього середовища організації.  Методологія SWOT- аналізу передбачає  спочатку виявлення сильних і  слабких сторін, можливостей і  загроз, після цього встановлення  зв'язків між ними, які в подальшому  можуть бути використані для  формулювання стратегії організації. 

Узагальнений SWOT – аналіз ПАТ «Північний ГЗК»                                Таблиця 1.1.

Зовнішні фактори

   

S- сильні сторони

W- слабкі сторони

 1. Підприємство має великий авторитет та досвід роботи на залізорудному внутрішньому та зовнішньому ринках.
 2. Вигідне географічне розташування: близькість до сировинної бази (Ганівський та Першотравневий кар’єри), що забезпечує досягнуті обсяги виробництва; забезпечений всіма інженерними комунікаціями, що, у свою чергу, забезпечує оперативну та своєчасну реалізацію виробничо-господарської діяльності.
 3. Займає перше місце серед гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу по виробництву залізорудної сировини (у 2009 р. видобуто руди 28,57 млн.тон), що дає змогу утримувати значну частку ринку залізорудної сировини за показником обсягу виробництва.
 4. Самий високий рівень використання виробничих потужностей по концентрату серед гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу – 92,2%.
 5. Виробничий потенціал комбінату розташований на територiї 7200 гектарiв i складає найбiльший промислово-виробничий комплекс в Європi з закiнченим циклом пiдготовки доменної сировини.
 6. Загальнi обсяги виробництва та реалiзацiї як концентрату так i обкотишiв у звiтному перiодi були збiльшенi. Протягом 2009 року пiдприємством було вiдвантажено товарного концентрату 1824,4 тис. тонн, в тому числi на експорт 1087,483 тис.тонн. Експорт концентрату в загальному обсязi товарного концентрату склав 82,4%, що значно вище у порiвняннi з 2008 роком. Концентрат вiдвантажувався не тiльки в країни Центральної та Схiдної Європи, але й до Китаю. При цьому, значно диверсифiковано ринок збуту обкотишiв за рахунок вiдвантаження в Китай, Турцiю. Всі укладенi договори виконуються.
 7. Наявність висококваліфікованих робітників та спеціалістів у сфері управління підприємством даної направленості.
 8. Ефективна організаційна структура комбінату.
 1. Фінансова нестабільність, про яку свідчать фінансові показники, котрі частково не відповідають нормі.
 2. Повна собівартість товарної продукції збільшилась на 451,1 млн. грн. у порівнянні з минулим роком.
 3. В цілому на кінець 2009 року основні засоби зношені на 61,1%, що веде за собою додаткові витрати на їх оновлення. Та зменшує ефективність виробництва.
 4. Відрахування на соціальні заходи, та споруди невиробничого призначення склали 17,9 млн.грн. що є значною сумою для даної статті витрат.
 5. Не завжди своєчасне оновлення основних фондів

6) Скорочення видатків  на соціальну сферу діяльності  працівників комбінату призводить  до зростання захворювань працівників,  що зменшує ефективність їх  діяльності, а в деяких випадках  унеможливлює.

Внутрішні фактори

О - можливості

Т – загрози

 1. Поліпшення економічного становища в Україні, що призведе до стабілізації стану металургійної галузі, який позитивно вплине на обсяги виробництва та ціну реалізації товарної продукції гірничо-збагачувальних комбінатів.
 2. Закріплення за Кривбасом статусу вільної економічної зони.
 3. Скорочення імпорту залізорудної сировини в Україну (насамперед з Росії).
 4. Митні пільги щодо експорту залізорудної сировини.
 5. Пільгове кредитування.
 6. Прийняття закону про зниження норм відрахувань за надра, геологорозвідувальні роботи та в соціальні фонди.
 7. Збільшення обсягів збуту концентрату на експорт, так як це є суттєвим джерелом надходження грошових коштів.
 8. Зменшення частини товарообмінних операцій, що зменшить дефіцит грошових коштів
 9. Збільшення рівня усереднення сировини у партіях поставок на експорт.
 1. Збільшення обсягів поставок концентрату російськими гірничо - збагачувальними комбінатами.
 2. Низька платоспроможність покупців, що призводить до продовження виробничо-комерційного циклу.
 3. Значні витрати на утримання об’єктів соцкультури.
 4. Зростання ціни на енергоресурси, матеріали, послуги.
 5. Неритмічна робота посередницьких організацій щодо вчасного постачання запасних частин, що призведе до незапланованих простоїв обладнання та зменшення обсягів виробництва.
 6. Інфляційні процеси.

7)Нестабільне політичне  положення в країні.

   

 

SO – стратегії

ST – стратегії

1.Реалізація інвестиційних  програм по покращенню виробничої  бази

2.Реалізація програм по  покращенню споживчих показників  продукції

3.Впровадження нових виробничих  потужностей в кар’єрах

4.Підвищення конкурентоспроможності  концентрата за рахунок оптимізації  виробничих затрат та отримання  максимально можливої якості продукції

1.Реалізація програм по  енергозбереженню та економію  використання матеріально-технічних  ресурсів

2.Залучення вітчизняних  і зарубіжних науково-дослідницьких організацій, консалтингових фірм

WO – стратегії

WT – стратегії 

1.Реконструкція транспортних  технологічних схем з мінімальними  капітальними вкладеннями.

2.Застосування поточної  технології видобутку руди в  кар’єрах 

3.Реалізація програм по  комплексному використанню відходів, запровадження пале- і газоочисних  установок; проведення робіт по  збільшенню ємкостей хвостосховищ  при оптимізації затрат на  екологічні заходи.

4.Реалізація програм по  оновленню технологічного обладнання, реконструкції та модернізації  технологічних процесів

1.Впровадження рейнжиниринга  процесів керування

2.Поліпшення інформаційно-управлінчеської  системи підприємства, застосування  в практику роботи функціональних  ввіділів інформаційних технологій  та комп’ютерних систем

3.Формування   активної  фінансової стратегії


 

Детальний SWOT- аналіз ПАТ  “Північний ГЗК” знаходиться в  додатку.

Таким чином з вищенаведених  даних видно що кількість сильних  сторін переважає над слабкими на ПАТ “Північний ГЗК”. Найбільш суттєвими  чинниками, які негативно впливають  на рівень конкурентоспроможності продукції, а значить і на стабільні конкурентні позиції комбінату, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, є:

 • знос основних виробничих фондів;
 • розбалансованість цін на сировину, матеріали, енергію, транспортні послуги;
 • великі витрати на сплату податків тощо.

Як ми бачимо перелік найбільш суттєвих негативних показників невеликий. Це означає що підприємство працює в цілому стабільно, без істотних перебоїв в виробництві, що дозволяє отримати достатній прибуток, і збільшувати  обсяги виробництва та реалізації. Оцінка майбутніх можливостей дозволяє підвищити використання виробничих потужностей підприємства.

З вищенаведеної інформації можна зробити висновок що за останній час ПАТ „ПівнГЗК” додержується стратегії посилення позиції на ринку, за якої ПАТ „ПівнГЗК” робить усе, щоб з даним продуктом на даному ринку завоювати кращі позиції. Цей тип стратегії для реалізації вимагає великих маркетингових зусиль. Можливі також спроби здійснення горизонтальної інтеграції, за якої фірма намагається установити контроль над своїми конкурентами;


Информация о работе SWOT-аналіз ПівнГЗК