Аналіз фінансово-майнового стану підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Февраля 2011 в 18:43, реферат

Описание

3.1. Основні методичні підходи до аналізу. 3.2. Аналіз фінансово - майнового стану підприємства. 3.2.1. Оцінка майнового стану підприємства. 3.2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 3.2.4. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства.

Работа состоит из  1 файл

Аналіз фінансово-майного стану.doc

— 711.00 Кб (Скачать документ)
 
 

3. Аналіз фінансово-майнового  стану підприємства 
 

  3.1. Основні методичні  підходи до аналізу. 

      За  основу аналізу виробничо-господарської  діяльності підприє-мства прийняте Положення щодо здійснення аналізу  фінансового-майнового стану державних  підприємств, затверджене органами державної виконавчої влади, а саме - Міністерством фінансів Украї-ни, Фондом державного майна України (спільний наказ від 26 січня 2001 р. № 49/121) та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2001р. за № 121/5312 [6.]. Доцільність застосування вка-заного Положення грунтується на тому, що воно дає чіткий алгоритм розрахунку оціночних показників діяльності підприємства, які ком-плексно охоплюють його фінансово-майновий стан, використання фон-дів оборотних та необоротних, показники прибутковості, витрати на виробництво продукції та її збут тощо, а також дає змогу засто-сування офіційних форм бухгалтерської та статистичної звітності, поєднуючи їх в часі.

      Крім  того, аналіз виробничо-господарської  діяльності підпри-ємства, що представлений нижче, передбачає аналіз структури асор-тименту продукції, витрат на виробництво за елементами опера-ційних витрат, чисельності, структури працівників та плинності кадрів, заробітної плати та дослідження ринку шампанських вин на Україні.

      Таким чином, висновки з аналізу бутуть базуватися на комп-лексному дослідженні результатів діяльності підприємства за 2000-2001рр. 
 

      3.2. Аналіз фінансово  - майнового стану  підприємства 

      фінансовий  стан підприємства розглядається як сукупність показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, реальні й потенційні фінансові його можли-вості.

      фінансовий  аналіз діяльності підприємства розглядається  як комплексне вивчення фінансового стану підприємства з метою оцінки досягнутих фінансових результатів, що проведено в роботі за допомогою методів фінансового аналізу за даними бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства. 
 
 

      При цьому задовільний фінансовий стан розглядаєтьмся як стійка ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість підприємства, його забезпеченість власними оборотними засобами та ефективне використання ресурсів підприємства.

      Незадовільний фінансовий стан характеризується неефективним розміщенням ресурсів та неефективним використанням їх, незадо-вільною платоспроможністю підприємства, наявністю простроченої заборгованості перед бюджетом, із заробітної плати, недостатньою фінансовою стійкістю у зв'язку з несприятливими тенденціями розвитку виробництва та збуту продукції.

      Бухгалтерська (фінансова) звітність, що використана в цьому аналізі, це - звітність підприємства в обсягах та за формою, що передбачені чинним законодавством.

      Метою фінансового аналізу підприємства, що здійснений далі, є оцінка фінансового стану підприємства на останню звітну дату з урахуванням динаміки його змін, які склалися за результатами господарської діяльності підприємства за два останні роки, визначення чинників, що вплинули на ці зміни, та прогнозування майбутнього фінансового стану підприємства.

      Основним  джерелом інформації для фінансового аналізу є бух-галтерська (фінансова) звітність підприємства за два останні кале-ндарні роки та останній звітний період. 

  Фінансовий  аналіз підприємства складається з  таких етапів: 

  
 •  оцінка майнового стану підприємства та динаміка його зміни;
 • аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;
 • аналіз ліквідності;
 • аналіз ділової активності;
 • аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);
 • аналіз рентабельності.
 

      Алгоритм  розрахунку фінансових показників (коефіцієнтів) та їх нормативні значення представлені в таблиці 3.1. В таблиці наведені посилання на наступні форми звітності: Форма № 1 - "Баланс підприємства", Форма № 2 - "Звіт про фінансові резуль-тати", Форма № 5 - "Примітки до річної фінансової звітності". Таким чином, представлений алгоритм розрахунку фінансових показ-ників дає змогу контролювати достовірність отриманих результатів аналізу. 
 
 
 
 
 

      Таблиця 3.1    Алгоритм розрахунку фінансових показників (коефіцієнтів) 

п/п

Показник Формула розрахунку Нормативне  значення
1 2 3 4
1. Аналіз майнового  стану підприємства
1.1. Коефіцієнт  зносу основних засобів ф1р.032/ф1р.031 <

Зменшення

1.2. Коефіцієнт  оновлення основних

засобів

 
ф5р.260 (гр.5) / ф1р.031(гр.4)
>

Збільшення

 
1.3.
 
Коефіцієнт  вибуття основних засобів
 
ф5р.260 (гр.8)/ф1р.031(гр.З)
Має бути меншим ніж коефіцієнт оновлення основ-них  засобів
2 .Аналіз ліквідності  підприємства
2.1. Коефіцієнт  покриття ф1р.2б0/ф1р.б20 >1
2.2. Коефіцієнт  швидкої ліквідності ф1 (р.260 - р.100 - р.110 - р.120 -р.130 - р.140) / ф1р. 620 0, 6-0, 8
2.3. Коефіцієнт  абсолютної ліквідності ф1 ( р.220 + р.230 + р.240) /ф1 р.620 >0

Збільшення

2.4. Чистий оборотний  капітал, тис.грн. ф1 (р.260 - р.620) >0

Збільшення

3. Аналіз платоспроможності  (фінансової стійкості) підприємства
3.1. Коефіцієнт  платоспроможності (автономії) ф1р.380/ф1р.640 >0, 5
3.2. Коефіцієнт  фінансування ф1 (р.430+ р.480+ р.620+ р.630) /

 ф  1 р.380

<1

Зменшення

3.3. Коефіцієнт  забезпечення власними

оборотними  засобами

ф 1 (р.260 - р.620) / ф1 р.260 >0, 1
3.4. Коефіцієнт  маневреності власного

капіталу

ф1 (р.260 - р. 620) /ф1 р.380 >0

Збільшення

4. Аналіз ділової  активності підприємства
4.1. Коефіцієнт  оборотності активів ф2 р.035 / ф1 (р. 280 гр.З + р.280 гр.4)/2 Збільшення
4.2. Коефіцієнт  оборотності кредиторської заборгованості ф 2 р.035 / ф1 (S р. 520 ¸ р 600) гр. 3 + S(р.520 ¸ р.600) гр.4)/2  
Збільшення
4.3. Коефіцієнт  оборотності дебіторської

заборгованості, днів

ф 2 р.035 / ф1 (S р. 150 ¸ р 210) гр. 3 + S(р.150 ¸ р.210) гр.4)/2  
Збільшення
4.4. Строк погашення  дебіторської

заборгованості, днів

Тривалість  періоду / коефіцієнт

оборотності дебіторської заборгованості

 
Зменшення
4.5. Строк погашення  кредиторської

 заборгованості

Тривалість періоду / коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості  
Зменшення
4.6. Коефіцієнт  оборотності матеріальних запасів ф 2 р.040 / ф1 (S р. 100 ¸ р 140) гр. 3 + S(р.100 ¸ р.140) гр.4)/2  
Збільшення
    продовження табл. 3.1
1 2 3 4
4.7. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддачі) ф 2 р.035/ф1 (р.031 гр.3 + р.031 гр. 4) /2 Збільшення
4.8. Коефіцієнт  оборотності власного капіталу ф 2 р.035 / ф1 (р.380 гр.З + р.380 гр. 4) /2 Збільшення
5. Аналіз рентабельності  підприємства.
5.1. Коефіцієнт  рентабельності активів ф 2р.220 або  р.225 / ф1 (р.280 гр.З + р.280 гр.4) /2 >0

Збільшення

5.2. Коефіцієнт  рентабельності власного капіталу ф 2 р.220 або  р.225 / ф1 (р.380гр.З+ р.380 гр.4)/2 >0

Збільшення

5.3. Коефіцієнт  рентабельності діяльності ф 2р.220 або  р.225 / ф 2р.035 >0

Збільшення

5.4. Коефіцієнт  рентабельності продукції ф2 (р.100 (або  р.105)+ р.090 - р.060) / ф2 (р.040+ р.070+ р.080 >0

Збільшення

 

      Для зручності проведення розрахунків  віхідні дані по вказано-му алгоритму розрахунку фінансових показників (коефіцієнтів) наве-дені в додатках А та Б, вони є даними форм № 1 та № 2 підприємства за 2000-2001рр., та в окремих виносках на дані форми № 5. 
 

      3.2.1.  Оцінка майнового  стану підприємства

     Оцінка  майнового стану підприємства дає змогу визначити абсо-лютні й відносні зміни статей балансу за визначений період, від-слідкувати тенденції їхньої зміни та визначити структуру фінан-сових ресурсів підприємства.

     Для оцінки майнового стану підприємства нижче розраховані на-ступні показники (коефіцієнти), які характеризують виробничий потенціал підприємства: 

     
 •  коефіцієнт  зносу основних засобів;
 • коефіцієнт оновлення основних засобів;
 • коефіцієнт вибуття основних засобів.
 

      Коефіцієнт  зносу основних засобів (КЗ)характеризує стан та ступінь зносу основних засобів і розраховується як відношення суми заносу основних засобів до їхньої первісної вартості. 
 

      КЗ 2000р. = 12202,4 : 29053,9 = 0,420; 

      КЗ 2001р. = 13734,4 : 29475,6 = 0,466.

      Коефіцієнт  оновлення основних засобів (Ко)показує, яку частину від наявних на кінець звітного періоду становлять нові основні засоби, і розраховується як відношення первісної вартості основних засобів, що надійшли за звітний період, до первісної вартості основних засобів, наявних на балансі підприємства на кінець звітного періоду. 

      Ко 2000р. = 3052,91 : 29053,9 = 0,1051; 

      Ко 2001р.421,72 : 29475,6 = 0,0143. 

      Коефіцієнт  вибуття основних засобів (Кв)показує, яка частина основних засобів вибула за звітний період, та розраховується як відношення первісної вартості основних засобів, що вибули за звіт-ний період, до первісної вартості основних засобів, наявних на балансі підприємства на початок звітного періоду. 

      Кв 2000р. = 0 : 26001,0 = 0; 

      Кв 2001р. = 0 : 29053,9 = 0. 

      Зведені розрахунки показників майнового стану підприємства наведені в таблиці 3.2. 

      Таблиця  3.2    Зведені результати оцінки  майнового стану підприємства 

Показник Розрахунок Результат Нормативне 
п/п   2000р. 2001р. 2000р. 2001р. значення
1 2 3 4 5 6 7
1. Коефіцієнт зносу основних засобів 12202,4:

29053,9

13734,4:

29475,6

0,420 0,466 <

Зменшення

(зменшення)

2. Коефіцієнт  оновлення основних засобів 3052,9 : 29053,9  421,7 : 29475,6  0,1051 0,0143 >

Збільшення

3. Коефіцієнт  вибуття основних засобів  
0: 26001,0
 
0:29053,9 
 
0,0000
 
0,0000
Має бути меншим ніж коефіцієнт оновлення основ-них  засобів

      Проаналізувавши майновий стан підприємства, можна  зробити наступні висновки:

 • коефіцієнт зносу основних засобів збільшився, що не від-повідає нормативному значенню і свідчить про загальне старіння ос-новних засобів;
 • коефіцієнт оновлення основних засобів зменшився, що не відповідає нормативному значенню і значення його менше, ніж коефіцієнт зносу основних засобів, інакше кажучи, в 2001р. онов-лення основних засобів було меншим ніж у 2000р.;
 • коефіцієнт вибуття основних засобів менше за коефіцієнт оновлення основних засобів, що відповідає нормативному значенню.

      Таким чином, на підприємстві знос основних засобів збіль-шився, що свідчить про  їх загальне старіння. Але вибуття основних засобів за період, що розглядається, менше за оновлення, фонди не вибували взагалі, що свідчить про те, що підприємство піклується про стан своїх основних засобів, оновлюючи їх. 
 

      3.2.2. Аналіз фінансових  результатів діяльності  підприємства. 

      Мета  формування фінансових результатів діяльності підпри-ємства - це визначення суми чистого прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства.

      В таблиці 3.3 представлено структуру  формування фінансових результатів  діяльності підприємства, що прийнята при розробці фінансового плану [7], з детальною розшифровкою її складових. 

      Таблиця 3.3  Структура фінансових результатів діяльності підприємства 

Назва  показника Зміст
1 2
І. Фінансові результати
Дохід (виручка) від реалізації продукції  (товарів,  робіт, послуг) Загальний доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). У тому числі надходження за договорами комісії, доручення, агентськими та іншими аналогічними договорами,  вартість, за якою реалізовано цінні папери, та сума винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів. Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів)
  визнається  за наявності всіх наведених нижче умов:

— покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

— підприємство не здійснює надалі управління та контролю за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

— сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

— є впевненість, що в результаті операції відбудеться  збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. Доход, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг, якщо може

  продовження табл. 3.3
1 2
  бути достовірно оцінений результат цієї операції
Податок на додану вартість Сума податку  на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Акцизний  збір Для  підприємств - платників акцизного збору  - сума, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші вирахування  з доходу Надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків (в тому числі суми, одержувані підприємством на користь комітента тощо). У тому числі одержані підприємством від інших осіб суми доходів на користь комітента, принципала, співвиконавця, субпідрядника тощо за договорами комісії, підряду, агентськими та іншими аналогічними угодами
Чистий  дохід (виручка) від  реалізації продукції 

(товарів,  робіт, послуг)

Визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Це  виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. У тому числі   балансова вартість цінних паперів, що реалізуються. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг),  нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

— прямі матеріальні витрати;

— прямі витрати на оплату праці;

— інші прямі витрати;

— загальновиробничі витрати.

  Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні. До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності.
  Змінні загальновиробничі  витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) виходячи з потужності підприємства.

До постійних  загальновиробничих витрат відносяться  витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу при нормальній потужності. Нормальна виробнича потужність — це очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати  включаються до складу собівартості реалізованої продукції.

Валовий прибуток (збиток) Розраховується  як різниця між чистим доходом  від реалізації продукції (товарів,  робіт,  послуг)  і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
інші операційні доходи Суми інших  доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема доходи від операційної оренди активів, одержані гранти та субсидії, доходи від операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів,  доход від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо
                                                                    продовження табл. 3.3
1 2
Адміністративні витрати Загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, до яких відносяться:

— загальні корпоративні витрати (організаційні витрати,  витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

— витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

— витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

— винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

— амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

— витрати на врегулювання спорів у судових органах;

—   податки, збори та інші передбачені   законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

— плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

— інші витрати загальногосподарського призначення

Витрати на збут Витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів):

— витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу,  доставку продукції споживачам тощо. Витрати на збут включають:

— витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової

  продукції на складах готової продукції;

— витрати на ремонт тари;

— оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам  та  працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

  — витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

— витрати на передпродажну підготовку товарів;

— витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

— витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

— витрати  на транспортування, перевалку і  страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням   продукції   (товарів) відповідно до умов договору поставки;

— витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

— інші витрати, пов'язані із збутом продукції, товарів, робіт, послуг

Інші операційні витрати До них  відносяться:

— витрати на дослідження та розробки;

— собівартість реалізованої іноземної валюти, яка визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю

  України за курсом Національного банку України, а  також витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;

— собівартість реалізованих виробничих запасів;

— сума безнадійної  дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

— втрати від  операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що

                                                                   продовження табл. 3.3
1 2
  пов'язані  з  операційною діяльністю підприємства);

— втрати від знецінення запасів;

— нестачі й втрати від псування цінностей;

— визнані штрафи, пеня, неустойка;

— витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

— інші витрати операційної діяльності (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг)

Фінансові результати від операційної  діяльності (прибуток, збиток) Прибуток (збиток) від операційної діяльності, що обчислюється як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат
Дохід від  участі в капіталі Дохід, отриманий  від інвестицій в асоційовані, дочірні  або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі
Інші фінансові  доходи Дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій  (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)
Інші доходи Доход  від  реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; доход від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства;  суми безкоштовно отриманих необоротних і оборотних активів
Фінансові витрати Витрати на проценти  (за користування кредитами   отриманими,   за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо)
Інші витрати Собівартість  реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць (наприклад, курсова різниця з заборгованості за придбані основні засоби); втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів;

інші витрати, які виникають в процесі звичайної  діяльності (крім  фінансових витрат), але не пов'язані  з  операційною

  діяльністю  підприємства
Фінансові результати від звичайної  діяльності до оподаткування (прибуток, збиток) Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, що визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших втрат  (збитків)
Податок на прибуток від звичайної діяльності Податок на прибуток, визначений за податковим законодавством
Чистий (прибуток, збиток) Прибуток  від звичайної діяльності, визначений як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку на прибуток.   Або збиток від  звичайної діяльності
ІІ. Елементи операційних  витрат  
Матеріальні затрати Елемент операційних витрат «Матеріальні витрати», що зазнає підприємство в процесі своєї діяльності. До складу елемента «Матеріальні витрати» включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):

— сировини й основних матеріалів;

— купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

— палива й енергії;

— будівельних матеріалів;

— запасних частин;

— тари й тарних матеріалів;                                                       

  — допоміжних та інших матеріалів
Витрати на оплату праці Включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші
                                                                 продовження табл. 3.3
1 2
  витрати на оплату праці
Відрахування  на соціальні заходи Включаються  відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування,  страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи
Амортизація Включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів
інші операційні витрати Включаються витрати операційної діяльності, які не ввійшли до перерахованих вище елементів, зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку; плата за розрахунково-касове обслуговування тощо

Информация о работе Аналіз фінансово-майнового стану підприємства