Аналіз фінансового стану підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Марта 2012 в 23:52, курсовая работа

Описание

Інформаційною базою аналізу фінансового стану підприємства є, в основному, фінансова звітність.
Фінансова звітність являє собою систему показників, що відображають інформацію про фінансовий стан організації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період.

Содержание

Вступ
Розділ I. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства
1.1. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства
1.2. Поняття фінансової стійкості підприємства та фактори, які її забезпечують
1.3. Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства
1.4. Характеристика показників рентабельності
Розділ II. Аналіз та оцінка діяльності АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"
2.1. Техніко-економічна характеристика АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"
2.2. Оцінка фінансово-майнового стану АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"
2.3. Аналіз фінансового стану АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"
Розділ III. Напрямки покращення фінансового стану АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Работа состоит из  1 файл

Аналіз фінансового стану підприємства - лижна фабрика.doc

— 363.00 Кб (Скачать документ)

-          на початок року: (134,2 : 715,2) × 100 = 18,76%;

-          на кінець року: (331,5 : 999,6) × 100 = 33,16%.

Отже, беручи до уваги проведений аналіз можна стверджувати, що структура фінансових ресурсів підприємства за звітний рік була задовільною (це пов'язано з перевищенням власного капіталу в структурі пасивів), незважаючи на наявність значної дебіторської заборгованості, яка пов'язана з традиційними труднощами збуту продукції в нашій економіці.

 

 

 

2.3. Аналіз фінансового стану АТЗТ  "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

Аналіз фінансового стану підприємства слід розпочати з аналізу платоспроможності і ліквідності підприємства.

Таблиця 2.4

Агрегований баланс для аналізу ліквідності

АТЗТ  "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА", тис. грн.

Актив

На початок року

На кінець року

Пасив

На початок року

На кінець року

А1

0,5

-

П1

134,2

331,5

А2

9,1

161,6

П2

-

-

А3

705,6

838,0

П3

-

-

А4

3562,2

3388,7

П4

4143,2

4056,8

Баланс

4277,4

4388,3

Баланс

4277,4

4388,3


Аналіз отриманих даних свідчить про недостатню ліквідність балансу. Наприклад, наявні грошові кошти в декілька разів менше термінових зобов'язань. Це означає, що підприємство, якщо всі кредитори водночас пред'являть вимогу погасити заборгованість, буде не в змозі розрахуватися в повному обсязі, та в кінцевому підсумку буде вимушене користуватися для цих цілей іншим джерелом (менш ліквідним – дебіторською заборгованістю). В даному випадку це був би найбільш ймовірний вихід, тому що кредитів підприємство не залучає (ні довгострокових, ні короткострокових). Хоча підприємство в цілому, можна сказати, забезпечене оборотними коштами, але всі вони мобілізовані дебіторську заборгованість і в активи, які повільно реалізуються.

Але аналізу тільки ліквідних активів підприємства далеко не достатньо для визначення ступеню його ліквідності, тому розрахуємо коефіцієнти ліквідності.

Таблиця 2.5

Аналіз показників ліквідності

АТЗТ  "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

Показники

На початок року

На кінець року

Грошові кошти, тис. грн.

0,5

-

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

9,1

161,6

Запаси і затрати, тис. грн.

705,6

838,0

Поточні зобов'язання, тис. грн.

134,2

331,5

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,004

-

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

0,07

0,49

Коефіцієнт загальної ліквідності

5,33

3,02


Згідно таблиці 2.3 можна зробити висновки про не досить високий рівень ліквідності підприємства за період, що аналізується. Це, звичайно, свідчить про нестабільне фінансове становище підприємства на протязі даного періоду.

Згідно отриманим даним, коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок року дуже низький. Його значення свідчить про те, що тільки 0,4% короткострокової заборгованості підприємство може погасити негайно. На кінець року значення даного коефіцієнту дорівнює нулю, оскільки в підприємства були відсутні грошові кошти.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності теж має низьке значення, яке в декілька разів нижче оптимального. На кінець періоду цей показник трохи збільшився і становив 0,49. Це зумовлено збільшенням дебіторської заборгованості. А оскільки даний коефіцієнт має вирішальне значення для банків, так як характеризує ступінь надійності підприємства при поверненні кредитів, тенденція до збільшення свідчить на користь підприємству.

Отже, як бачимо, показники абсолютної і миттєвої ліквідності набагато нижчі нормативних значень. Це викликано перевищенням темпів росту поточної заборгованості темпів росту ліквідних коштів підприємства.

Високими лишаються тільки показники загальної ліквідності. Але вони також мають тенденцію до зменшення. На жаль, високі показники загальної ліквідності свідчать не про стабільний фінансовий стан підприємства і про ефективність його діяльності, а про наявність у підприємства понаднормативних виробничих запасів, що не є позитивною рисою при аналізі фінансового стану підприємства.

Далі слід проаналізувати показники платоспроможності підприємства.

Таблиця 2.6

Аналіз показників платоспроможності

АТЗТ  "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

Показники

На початок року

На кінець року

Поточний або загальний коефіцієнт покриття

5,33

3,02

Темпи росту поточного коефіцієнту покриття, %

-

56,66

Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості

14,75

2,05

Темпи росту коефіцієнта співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості, %

-

13,90


Загальний коефіцієнт покриття підприємства на протязі всього періоду, що аналізується, залишався досить високим і відповідав нормативному значенню (навіть перевищував його). Тобто на початок звітного періоду на кожну гривню короткострокових зобов'язань припадало 5,33 гривні поточних активів; на кінець періоду – 3,02 гривні.

Відбувається також значне перевищення обсягу кредиторської заборгованості над    обсягом дебіторської. Але слід відмітити тенденцію цього показника до зниження. Так, на кінець періоду він зменшився на 86,10%. Високе перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською свідчить про проблеми при реалізації продукції і розрахунках з постачальниками.

Таким чином, не можна стверджувати про ліквідність і платоспроможність лижної фабрики. Через брак ліквідних коштів підприємство не здатне покрити короткострокових зобов'язань. Більшість коштів підприємства мобілізовані в виробничі запаси і затрати, які є важкореалізованими активами і не можуть забезпечити високу платоспроможність підприємства.

Причинами нестачі ліквідних оборотних засобів є збитковість діяльності підприємства, що веде до нестачі власних джерел для самофінансування, а також відволікання коштів у дебіторську заборгованість.

Наступним важливим показником, що характеризує фінансову стійкість підприємства, є показник автономії, який показує наскільки підприємство незалежно від позикового капіталу.

Таблиця 2.7

Аналіз динаміки показника автономії

АТЗТ  "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

Показники

На початок року

На кінець року

Власні кошти, тис. грн.

4143,2

4056,8

Загальна сума джерел коштів, тис. грн.

4277,4

4388,3

Коефіцієнт автономії

0,969

0,924

Темпи росту коефіцієнту автономії, %

-

95,36


Доля власних коштів у загальній сумі джерел коштів досить висока і на початок року становила 0,969. Але на кінець року трапилось зниження коефіцієнту на 4,64%.

Взагалі отримані дані свідчать про високу ступінь незалежності підприємства від зовнішнього фінансування.

Наступними показниками, які заслуговують на увагу з боку економічного аналізу є коефіцієнт фінансової стійкості та коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів.

Таблиця 2.8

Аналіз динаміки коефіцієнту фінансової стійкості

та коефіцієнту співвідношення залучених і власних коштів

АТЗТ  "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

Показники

На початок року

На кінець року

Власні кошти, тис. грн.

4143,2

4056,8

Позичені кошти, тис. грн.

134,2

331,5

Коефіцієнт фінансової стійкості

30,87

12,24

Темпи росту коефіцієнту фінансової стійкості, %

-

39,65

Коефіцієнт співвідношення позичених і власних коштів

0,03

0,08

Темпи росту коефіцієнту співвідношення позичених і власних коштів, %

-

266,67

Информация о работе Аналіз фінансового стану підприємства