Аналіз фінансової єфективності проєкта

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2012 в 15:21, курсовая работа

Описание

Метою курсової роботи є проаналізувати фінансову ефективність інвестиційного проекту, на прикладі діючого підприємства.
Головними завданнями курсової роботи є аналіз різних методів фінансової оцінки та аналізу ефективності, який дозволить більш кваліфіковано обґрунтовувати доцільність інвестиційних рішень, а також розглянути джерела фінансування проекту, які є найважливішим фактором інвестиційної діяльності.

Содержание

Вступ
1. Теоретичні основи фінансового аналізу інвестиційних проектів
1.1. Сутність та структура фінансового аналізу інвестиційних проектів
1.2. Мета та завдання фінансового аналізу
1.3. Методи фінансової оцінки інвестиційних проектів
2. Аналіз інвестиційної діяльності ТОВ «AHT LTD»
2. 1. Загальна характеристика ТОВ «AHT LTD»
2. 2. Аналіз джерел фінансування проекту
2. 3. Аналіз фінансової ефективності проекту
3. Обгрунтування інвестиційного проекту
3. 1. Оцінка беззбитковості проекту.
3. 2. Економічне обґрунтування проектних рішень
Висновок
Література

Работа состоит из  1 файл

мое.doc

— 414.00 Кб (Скачать документ)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ 
 

Факультет___________________________________________ 

Кафедра_____________________________________________ 
 
 
 
 
 

КУРСОВА РОБОТА 
 

з дисципліни «Проектний аналіз»

Спеціальність 7.050107 «Економіка підприємства»

      На  тему «Аналіз фінансової ефективності проекту» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ 

     Курсова робота: 32 сторінки, 2 таблці, 6 рисунків, 12 джерел.

     Мета  дослідження: надання системного уявлення про принципи, методи і засоби прийняття рішень, що дають змогу раціональніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних і особистих потреб.

      Об’єкт  дослідження: ТОВ «AHT LTD».

      Методи  дослідження: розрахунково-аналітичний, логічний, описовий, математичного  моделювання.

      Основний зміст курсової роботи: вивчення і систематизація теоретичних питань, що дозволяють удосконалювати систему управління; проведення аналізу діяльності підприємства і його систем управління; розробка пропозицій по удосконалюванню системи управління, а також розрахунок ефективності пропозицій.

 
 
       ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ, ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ, ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ, ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ ПРОЕКТУ, ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ, КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ, СЦЕНАРНИЙ АНАЛІЗ, ПЕРІОД ОКУПНОСТІ, ЧИСТИЙ ПРИВЕДЕНИЙ ПРИБУТОК, АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ, ВНУТРІШНІЙ ІНДЕКС ДОХОДНОСТІ. 
 
 
 
 
 

                                                     

      Зміст 

      Вступ

  1. Теоретичні основи фінансового аналізу інвестиційних проектів

      1.1. Сутність та структура фінансового аналізу інвестиційних проектів

      1.2. Мета та завдання фінансового аналізу

      1.3. Методи фінансової оцінки інвестиційних проектів

    1. Аналіз інвестиційної діяльності ТОВ «AHT LTD»

    2. 1. Загальна  характеристика  ТОВ «AHT LTD»

     2. 2. Аналіз джерел фінансування  проекту

     2. 3. Аналіз  фінансової ефективності проекту

      3. Обгрунтування інвестиційного проекту

     3. 1. Оцінка беззбитковості проекту.

      3. 2. Економічне обґрунтування проектних рішень

      Висновок

      Література 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вступ 

     Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, визначають процес економічного зростання в цілому. У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним із надійніших механізмів соціально-економічних перетворень.

     Ситуація  економічного розвитку, яка склалась зараз в Україні, дуже складна. Серед  сукупності причин, що сприяли економічній  кризі та утримують перехід України  на траєкторію економічного зростання, чи не найголовнішою є низька інвестиційна активність.

     У забезпеченні виходу економіки з  кризового стану і стабільного  її розвитку вирішальну роль відіграє науково обгрунтована інвестиційна політика держави. Саме вона визначає реальні джерела, напрями, структуру  інвестицій, здійснює раціональні та ефективні заходи для виконання загальнодержавних, регіональних та місцевих соціально-економічних і технологічних програм, відтворює процеси на макро- й мікроекономічному рівнях. Водночас держава повинна створювати сприятливий інвестиційний клімат з метою ширшого залучення, поряд з внутрішніми, іноземних інвесторів на взаємовигідних засадах. Загальновідомо, що ефективне реформування економіки будь-якої країни, її структурне перетворення з якісним оновленням товаровиробництва, ринкової та соціальної інфраструктури немислимі без відповідних капіталовкладень, тобто без належного інвестування. Без надійних капіталовкладень неможливо забезпечити створення і впровадження новітніх технологій, систем сучасної організації та управління товаровиробництвом і збутом продукції, розвиток ринкової інфраструктури, інформатизацію суспільства тощо. Це фундаментальні основи для забезпечення конкурентоспроможності національного товаровиробництва, без чого не може бути й успішної інтеграції нашої країни в Європейське співтовариство. Складні відтворювальні процеси відбуваються виключно на базі інвестування. Чим воно активніше, тим швидші темпи відтворення і ефективних ринкових перетворень.

     Метою курсової роботи є проаналізувати фінансову ефективність інвестиційного проекту, на прикладі діючого підприємства.

     Головними завданнями курсової роботи є аналіз різних методів фінансової оцінки та аналізу ефективності, який дозволить більш кваліфіковано обґрунтовувати доцільність інвестиційних рішень, а також розглянути джерела фінансування проекту, які є найважливішим фактором інвестиційної діяльності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1. Теоретичні  основи фінансового аналізу інвестиційних  проектів

    1. Сутність та структура фінансового аналізу інвестиційних проектів
 

   Найістотнішим фактором інвестиційної діяльності є наявність фінансових ресурсів. Це перша умова формування інвестиційних планів і водночас основне обмеження. З оцінювання обсягів наявних ресурсів починається інвестиційне планування, і за цими ресурсами перевіряється реальність уже розробленої інвестиційної стратегії. На рис. 9 показано можливі джерела фінансування інвестицій.

     

   Конкретна структура обраної інвестиційної  діяльності виражається через поняття  інвестиційного портфеля, тобто спеціального набору конкретних інвестиційних проектів, узятих до реалізації.

   На  стадії аналізу та розробки стратегії  інвестиційний портфель є запланованим засобом досягнення стратегічних цілей. На стадії реалізації кожного проекту  поняття інвестиційного портфеля визначає структуру інвестицій.

   Інвестиційний портфель, як і кожний проект, що входить до нього, інвестор формує виходячи з певних критеріїв:

   • прибутковості;

   • терміновості досягнення інвестиційних  цілей;

   • ступеня ризику;

   • відповідності проекту фінансовим ресурсам.

   Формування  інвестиційного портфеля — завдання з багатьма критеріями. Воно має вирішуватися для майбутнього періоду, тому базується на прогнозованих даних. Для цього завдання не існує чітко окреслених методик вирішення, але є типові процедури, загальні рекомендації та ме-тоди прогнозованих розрахунків.

   Наведемо  основні критерії формування інвестиційного портфеля.

   Критерій  прибутковості відображає очікуване  збільшення доходів за рахунок або  збільшення вартості самого об’єкта  інвестування (портфель зростання), або  високих і регулярних дивідендів на інвестований капітал (портфель доходу). Інвестиційний портфель, що має мінімальний ризик втрати інвестованого капіталу, визначається як “консервативний”, а в разі великих показників очікуваної прибутковості інвестицій (і великого ризику) портфель називається “агресивним”.

   Критерій  терміновості досягнення інвестиційних  цілей визначає вимоги інвестора  до термінів реалізації інвестицій (до початку експлуатації об’єкта), досягнення потрібної прибутковості та окупності  інвестицій; “життя” (тривалість експлуатації) об’єктів інвестицій.

   Ступінь ризику інвестиційного проекту визначається показником вірогідності недосягнення потрібної прибутковості або  взагалі втрати інвестованих коштів.

   До  цього критерію слід віднести й ліквідність  проекту — можливість зворотного процесу перетворення об’єкта інвестування (у різних формах) знову на кошти. При цьому без втрат не обійтися. Обсяг втрат і час, потрібний для продажу об’єкта інвестування, визначають рівень ліквідності інвестиційного проекту. Цей рівень можна прогнозувати й ураховувати при формуванні інвестиційного портфеля.

   Відповідність проекту фінансовим ресурсам — критерій вибору саме тих проектів, що відповідають обсягам коштів, які є або мають  бути залучені інвестором. Це питання  обсягів інвестицій Співвідношення власних і залучених коштів може бути різним, але чим більшою є частка власного капіталу ініціатора інвестиційного проекту (краще понад 50 %), тим надійніший проект.

   Наведені  критерії важко поєднати. Можливі  поєднання, що визначають найважливіші аспекти вибору інвестиційних проектів, ілюструє рис. 10.

   Наведемо  типову послідовність формування інвестиційного портфеля:

   1) розробка стратегії інвестиційної  діяльності;

   2) визначення складу та типу  інвестиційного портфеля;

   3) аналіз та попередній вибір інвестиційних проектів;

   4) остаточний вибір інвестиційних  проектів;

   5) розрахунки та обґрунтування  ефективності сформованого портфеля;

   6) розробка організаційного плану  реалізації інвестиційного портфеля  та технології управління ним. 

   

   Детальніше  розглянемо аналіз привабливості інвестиційних проектів. Третій і четвертий пункти описаної технології мають такий зміст щодо аналізу та експертизи проектів:

   • привабливість сфери діяльності чи галузі, на яку орієнтований проект;

   • обсяг, структура, джерела інвестицій та їх фінансове забезпечення;

   • показники ефективності проекту, оцінювання його прибутковості, окупності, термінів реалізації;

   • детальність розробки проекту та його забезпеченість технічною і  технологічною документацією, експертними  висновками, вже ук-ладеними чи підготовленими договорами з підприємствами, від яких залежать постачання матеріалів, обладнання, будівництво та монтаж, збут продукції;

   • ступінь ризику, шляхи його зниження, можливість виходу з проекту, його ліквідність;

   • ділові якості персоналу, який є ініціатором проекту чи має його реалізовувати.

   Здійснення  інвестиційної діяльності передбачає відповідне управління цим процесом: прийняття рішень щодо забезпечення ресурсами, їх раціонального використання, а також техніки та технології виробництва, проблем якості, цін і збуту, досягнення запланованого кінцевого фінансового результату.

   У процесі управління інвестиційною  діяльністю розрізняють такі етапи: підготовчий; реалізації проекту; експлуатації об’єкта інвестицій. Останній, у  свою чергу, поділяється на два етапи: повернення інвестиційних коштів (повної окупності інвестованих коштів) та одержання економічного ефекту від реалізації проекту. Повний перелік функцій інвестиційного управління наведено на рис. 11.  

   

   Структура інвестиційного проекту як документа та його зміст визначаються виходячи з принципу достатності інформації для забезпечення належного техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту. Проект може бути укладений за будь-якою методикою, що дає можливість його аналізу, експертизи та схвалення [6].

Информация о работе Аналіз фінансової єфективності проєкта